Opdateret 31. oktober 2012

Eksempler

I denne vejledning forstås der ved direkte udlevering, at transportvognen kører til stalddøren, så svinene flyttes direkte fra stierne over på transportvognen. Hvis sektionen efter udlevering er tømt helt, kaldes det sektionsvis udlevering.

Ved sektionsvis udlevering fungerer sektionen på samme måde som et udleveringsrum. Sektionsvis udlevering kræver, at der er udgang direkte til det fri fra hver af sektionerne (figur 15). Hvis ikke alle - men dog størstedelen af svinene - i en sektion skal udleveres, kan det være en fordel at flytte de grise, der ikke skal udleveres til andre sektioner, inden transportvognen ankommer.

Sektionsvis udlevering bør kun bruges, når producenten har aftalt med vognmanden, at transportvognen skal være tom, rengjort og desinficeret ved ankomst. Det skyldes, at svinene, der er tilbage i sektionen, udgør en smitterisiko. I SPF-besætninger gælder særlige regler for direkte udlevering af smågrise og avlsvin. Reglerne kan ses på Internettet på www.spfsus.dk.

Svineproducenten skal aftale med chaufføren, hvad der er udleveringsområde for hver afhentning.

InfoSvin/6113.tif    
Figur 15. Sektionsvis udlevering med udgang fra hver sektion. Tv: Den sektionsvise udlevering er kombineret med et mobilt
slusehus med rampe (foto: Jena Stålindustri og Lisbeth Brehmer, billede nr. 6113 og 6899)
Inventar mv.

Staldsektionen, der skal udleveres svin fra, skal være tydeligt markeret, så chaufføren på transportvognen ikke uforvarende går ind i den rene zone. Leveres der svin fra flere sektioner på en gang, samles svinene umiddelbart før leveringen i den sektion, som tømmes helt. Arealkravet for henholdsvis opstaldning og udleveringsfaciliteter skal være overholdt i begge situationer. Overbrusningen i stalden bør ikke anvendes før transport i kolde perioder. 

Smittebeskyttelse
InfoSvin/6902.tif
Figur 16. Drivveje ved direkte udlevering (angivet med pile). Rød: Uren zone. Grøn: Ren zone.
A) Risikoen for at få smitte ind i besætningen er minimeret. Denne løsning anbefales ved direkte 
udlevering.
B) Det daglige personale er nødt til at passere igennem den urene zone for at passe dyrene i den 
rene zone. Der opstår risiko for at få smitte ind i besætningen
(tegning: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6902)
Ved direkte udlevering – især sektionsvis udlevering - skal staldsektionerne kunne isoleres effektivt fra det øvrige, rene besætningsområde.

Det skal være muligt at bevæge sig rundt i det rene besætningsområde, uden at komme i kontakt med den urene zone.

Svinene skal kunne drives direkte ud på transportvognen. De må ikke først drives igennem den rene zone (figur 16).

Et udleveringsrum er et selvstændig staldafsnit, der er permanent afskærmet fra den rene zone (figur 17). Der opnås størst sikkerhed mod indførsel af smitte, hvis udleveringsrummet placeres i en selvstændig bygning med afstand til det øvrige besætningsområde, men det kan også placeres i forbindelse med en staldbygning. Smitterisikoen fra transportvognen mindskes, hvis rummet er så stort, at det kan rumme alle de svin, der skal leveres.

For udleveringsrum gælder samme krav som for stalde.

InfoSvin/6127.tif       
Figur 17. Eksempler på udleveringsrum (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6127 og 6126)
Inventar mv.

Figur 18 viser eksempler på indretning af stier i udleveringsrum. Enkelte stier i udleveringsrummet kan underopdeles for det tilfælde, at der fx kun skal udleveres få dyr eller så aggressive dyr kan isoleres.

InfoSvin/6123.tif         
Figur 18. Eksempler på stier i udleveringsrum. Tv: Underopdeling af sti. Midt: Stier med vandforsyning. Th: Stier med vådfodring (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6123, 6121 og 6122)
Ventilation

Ventilationen (luftind- og udtag) bør være separat fra selve staldbygningens ventilation for at mindske smitterisikoen (figur 19).

InfoSvin/6119.tif
Figur 19. Ventilationen i udleveringsrummet bør være separat fra selve
staldbygningens ventilation. (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6119)

En vogn eller liftkasse kan indrettes til udlevering af svin (figur 20). Vognen eller liftkassen placeres efter pålæsning et stykke væk fra selve besætningen (den rene zone) for at mindske risikoen for at få smitte ind i besætningen fra transportvognen.

Svin må opstaldes i udleveringsvogne i højest 2 timer. Det fremgår af lov nr. 1562 af 20. dec. 2006. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2007.

Krav til indretning ved maks. 2 timers opstaldning i udleveringsvogn

Indretningen af udleveringsvogne skal opfylde de samme krav som stalde.

Areal: 

0,65 m2 pr. dyr (gns. vægt 85-110 kg)

Vand:

Permanent adgang til frisk vand.

Temperaturregulering:

Overbrusningsanlæg eller tilsvarende ordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.

Krav til indretning ved flytning fra besætningsområde til transportvogn

Hvis udleveringsvogne ikke benyttes til opstaldning, men udelukkende til at transportere dyrene fra besætningsområdet og til et sted, hvor dyrene straks flyttes over på en transportvogn, henvises der til kravene for transporter under 8 timer, bekendtgørelse nr. 1729 af 21. dec. 2006:

Areal: 

0,42 m2 pr. 100 kg dyr.

Generelt

Udleveringsvognen skal placeres, så svinene beskyttes mod vejrliget. Der skal være læ for vinden og ly for sol og nedbør.

InfoSvin/6130.tif         
Figur 20. Eksempler på udleveringsvogne (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6130, 6131 og 6132)
Vognen skal placeres, så svinene beskyttes mod vejrliget. Der skal være læ for vinden og ly for sol og nedbør. En udleveringsvogn kan isoleres ved hjælp af gummimåtter, træplader og lignende, hvilket især skal ske i frostperioder og især i vogne med bund og sider af stål.
Inventar mv.

Udleveringsvognen bør opdeles i rum, der er afpasset det antal svin, der skal udleveres fra hver sti i stalden, så sammenblanding undgås.

Lågen ved overgangen mellem udleveringsvogn og transportvogn, skal åbne udad mod transportvognen og være hævet over liftens bund. Lågen placeres op til et hjørne, så det er lettere at drive svinene ud (se afsnittet om drivning).

Gulv

Gulvet i udleveringsvognen skal være tæt, rengjort og velstrøet med halm eller spåner. Sand er ikke egnet, da det ikke suger fugt. En gummibelægning på gulvet vil reducere behovet for strøelse. Gulvet i udleveringsvognen og transportvognen skal helst være i samme niveau. Der skal være en mellemplade eller udtræksplade, som transportvognens lift kan hvile på.

Ventilation

Det skal sikres, at vognen ventileres tilstrækkeligt, og de termiske forhold skal afstemmes efter vejrholdene. Udleveringsvogne ventileres ved hjælp af to rækker åbninger, der er ca. 25 cm høje. Rækkerne placeres i begge sider af vognen og i vognens fulde længde. Der skal være lukkede sider i de nederste 60 cm af udleveringsvognen for at forhindre træk i svinenes opholdszone og for at undgå, at svinene dækker for ventilationsåbningerne, når de ligger ned.

Dyreværnsrådet mener ikke, at det i alle tilfælde er påkrævet at installere overbrusning i udleveringsvogne, da vognene ofte vil have ventilation, der er tilstrækkelig til at sikre svinenes velfærd.

Smittebeskyttelse

Udleveringsvogne eller liftkasser rengøres og desinficeres på ejendommens vaskeplads efter brug.

Opsamlingspladser kan være selvstændige rum på besætningsområdet (figur 21). Det kan også være et udendørs område, hvor svinene drives hen umiddelbart før afhentning. Pladsen kan da være overdækket. Svinene opstaldes ikke i rummet, men samles her inden læsning på transportvognen.

Opsamlingspladser tjener udelukkende til smittebeskyttelse af besætningens øvrige dyr, ikke til egentlig opstaldning af dyrene, der skal udleveres.

InfoSvin/6116.tif    
Figur 21. Eksempler på opsamlingspladser. Pladsen på billedet til venstre er beregnet til ganske korte ophold. Som vist på
skitsen til højre kan opsamlingspladser fx placeres midt i stalden og anvendes som gangareal i den daglige drift af stalden.
(Foto/tegning: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6116 og 6903)
Inventar mv.

Pladsen kan opdeles ved hjælp af låger, så sammenblanding og kampe om rangorden undgås mest muligt.

Gulv

På udendørs pladser bør gulvet udføres i beton og være fast eller drænet. Nedlægning af varmekabler i gulvet letter rengøring og mindsker risikoen for udskridninger i frostvejr. Gulvvarmen skal da tændes i god tid, inden svinene flyttes til pladsen. Overdækning af pladsen mindsker behovet for gulvvarme. Varmesystemet skal være frostsikret.

Ramper

Der kan benyttes en mobil rampe til opsamlingspladser eller etableres en stationær rampe.

Ventilation

Afskærm udendørs pladser, så vind og nedbør ikke rammer svinene og så svinene er i skygge på varme dage. Indendørs skal træk så vidt muligt undgås. Ventilationen (luftind- og udtag) bør være separat fra resten af staldbyggeriet for at mindske smitterisikoen (se figur 19 i afsnittet ”Eksempler og detaljer specifikke for udleveringsrum”).

Smittebeskyttelse

Alle de svin, der skal udleveres, bør flyttes til opsamlingspladsen inden transportvognen kører til rampen, så døre ind til den rene zone kan låses inden læsningen af dyrene begynder. Da dyrene kun må være på pladsen i kort tid, skal håndteringen af dem ske relativt hurtigt og så nemt som muligt (se afsnittet om drivning).

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.