Opdateret 31. oktober 2012

Inventar og gulve

Aggression mellem svin i naborum undgås, når der er lukket inventar i mindst 0,6 m's højde. Søer kan fx opstaldes i bokse for at undgå slagsmål. Hvis søerne går i grupper i udleveringsfaciliteten, er risikoen for slagsmål formentlig mindre, når søerne kommer fra gruppeopstaldning, end hvis søerne har stået permanent i bokse. Søerne vil dog stadig slås for at danne rang og bør derfor opstaldes enkeltvis, hvis muligheden er der.

InfoSvin/6905.tif
Figur 5. Postkasse til besked. Gøres den flytbar, kan den samtidig bruges til at vise vognmanden hvilken sektion, der skal tømmes ved direkte levering (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6905)
Rengøringen lettes, hvis det lukkede inventar monteres med 3-5 cm luft mellem bunden og inventaret. Skillevægge og låger skal være 0,9-1,1 m høje. Rør, der fx indgår i inventaret, skal være lodrette for at undgå, at grisene kravler op. Glatte, lige flader er lettere at rengøre end fx rør. Sørg for, at alle betjeningsgreb, låger osv. kan betjenes uden, at tøj, arme, hænder eller fingre kan komme i klemme.

Drivgange bør være 1,2-1,4 m brede, og døre bør være lige så brede som gangen.

Er der ikke personale fra besætningen tilstede ved afhentningen af dyrene, placeres der et skilt med navn og telefonnummer på den ansvarlige (fx besætningsejeren) ved rampen. Så kan chaufføren på transportvognen til enhver tid kan komme i kontakt med vedkommende, fx hvis der efterlades svin i udleveringsfaciliteten. Dette minimerer også risikoen for, at vognmanden i tvivlstilfælde går ind i den rene zone og dermed udsætter besætningen for smittefare (se afsnittet om smittebeskyttelse).

Det skal være muligt for vognmanden at aflevere en besked. Der kan sættes en postkasse op til formålet (figur 5). Hvis der udleveres direkte fra staldsektionerne via forskellige ramper, kan postkassen benyttes som vejviser for vognmanden, hvis den sættes op, så den kan flyttes mellem staldsektionerne.

Gulve

Alle gulve i såvel drivgange som i udleveringsfaciliteten skal være skridsikre og rengøringsvenlige. Fast gulv skal hælde 6 cm pr. m mod afløbet for at forblive tørt. Afløb placeres langs den ene langside i stien. For at minimere ophobning af gødning og øge sikkerheden mod udskridning, kan der være betonspaltegulv i gangarealet. I udleveringsfaciliteten bør der være drænet gulv eller spaltegulv.

Det er vigtigt, at stibunden i udleveringsfaciliteten er tør, for at undgå svidninger af huden. Hvis der er fast gulv, bør der være et afløb, så vand og urin mv. hele tiden fjernes (figur 6). Drikkeventiler placeres ud for gulvafløbet. Udslusningsrør til gylle og gulvafløb kan tilsluttes det bestående gylleanlæg, når det sikres, at gylle fra udleveringsområdet ikke kommer i kontakt med grise i den rene zone.

InfoSvin/6109.tif    
Figur 6. Eksempler på afløb på drivgange (Fotos: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6109 og 6110)

Smittebeskyttelse

Dette afsnit er under opdatering. Spørgsmål om udformningen af ramper kan i mellemtiden rettes til projektleder Torben Jensen.
InfoSvin/6118.tif
Figur 7. Eksempel på rampe med lukkede sider, plant stykke til transportvognens rampe samt metal for at modvirke skader og slid på rampen. Der er metal på rampens kanter der, hvor transportvognens lift hviler på rampen. Rampen har desuden varme i gulvet (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6118)
Rampen skal passe sammen med den transportvogn, der henter svinene. Der er overordnet to former for ramper: 1) skrånende, til drivning direkte i vogn eller 2) plan, hvor grisene løftes op i vognen med elevatorlift, eller hvor vognen holder lavere end normalt terræn, og svinene kan gå direkte ind på vogn. Det er en fordel, at transportvognen kan bakke til rampen. Læsning i siden af transportvognen tager oftest længere tid.
Rampen bør generelt være 1 m høj, hvor transportvognen kører til. Da højden afhænger af, hvilken type lift, der er på transportvognen, kan lavere ramper anvendes i nogle tilfælde. Spørg eventuelt vognmanden om den aktuelle lifttype og tilpas rampen derefter.

Er det udelukkende Danish Crown’s transportvogne, der kommer i besætningen, bør rampen kun være 70 cm høj. Det skyldes, at Danish Crown benytter nye 2- og 3-dækkervogne, hvor læsseren på vognen også kan hælde og dermed udgøre en del af stigningen.

InfoSvin/6133.tif
Figur 8. Et tag over rampen kan mindske risikoen for at rampen bliver våd og glat, hvilket mindsker behovet for varme i rampens gulv (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6133)
Opsæt en gummistrop eller lignende på rampens lukkede side, der kan holde lågerne på liften, så de ikke klaprer i hvis det blæser. Der kan fx anvendes stropper af samme type som til presenninger på trailere.

Rampens udformning Rampen bør være bredere end liften på transportvognen. Det vil sige 2,7 m bred, fordi liften på transportvognen normalt er 2,55 m bred. Er den mindre, skal der anvendes et mellemstykke. En ramme af jern, nedstøbt i betonen, beskytter afsatsen mod slid (figur 7).

Hvis det er nødvendigt, at rampen skråner, bør stigningen ikke være mere end 20 cm pr. m. Benyttes rampen også til indlevering af svin bør hældningen højst være 10 cm pr. m. Afsatsen til lastvognsliften bør være vandret og forsænket, så lift- og gulvniveau er ens. Svin kan være lettere at drive ind i transportvognen, hvis der er et plant stykke på ca. 3 meter  efter stigningen på en skrånende rampe. Det plane stykke bør være min. 1 meter.

InfoSvin/6900.tif
Figur 9. Principskitse af rampe med gang, hvor vognmanden kan gå modsat dyrene under driving op ad rampen (tegning: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6900)
Rampen skal være skridsikker

Fjern nedfaldne blade, is og sne. Varme i rampens gulv kan modvirke, at såvel dyr som personale glider i frostvejr. Man kan også sprede sand eller lave tag over rampen (figur 8). Med en ydelse på 120 W/m2 skulle rampen være frostfri ned til ÷ 10 °C. Rampens gulv kan være udført i beton og hælde op til 6 cm pr. m på tværs for at lette rengøringen. Vægge og låger bør være mindst 0,9 - 1,1 m høje.

Hvis chaufføren på transportvognen må betræde rampen, er det en god idé at indrette rampen med en gang, hvor chaufføren kan gå langs med svinene (figur 9). Derved minimeres risikoen for, at svinene jages tilbage.

Sænkning af vej

Et alternativ til en rampe er at sænke adgangsvejen ved rampe, så transportvognens gulvniveau svarer til gulvniveauet i udleveringsfaciliteten (figur 10).

InfoSvin/6124.tif     
Figur 10. Rampen ud til transportvognen kan gøres vandret ved at sænke vejniveauet (tv) eller ved at udnytte naturlig hældning i terrænet (th) (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6124 og 6125)
Der skal være lys på rampen og pålæsningsstedet under læsning af svin fx om natten eller i den mørke vintertid (figur 11). Monter lyset, så det ikke blænder grisene eller den/de personer, der skal arbejde med dem, og så chaufføren har mulighed for at slukke det, hvis han ønsker det.
InfoSvin/6115.tif   
Figur 11. Eksempler på belysning af ramper inden- og udendørs. Udendørs er der monteret en sensor. Sensoren indstilles, så den ikke tænder, når katte mv. går forbi (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6115 og 6114)

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.