Opdateret 31. oktober 2012

Udleveringsfaciliteter

Formål med udleveringsfaciliteter

Udlevering af levende svin via specielt indrettede faciliteter har fortrinsvis til formål at

 • opretholde maksimal smittebeskyttelse af besætningen
 • medvirke til en skånsom, rationel og hurtig udlevering.

Undervejs fra deres stimiljø til transportvognen drives svinene ad drivgange, og når svinene ikke er i bevægelse (ikke drives) kaldes stedet i denne vejledning for en udleveringsfacilitet.

 • Det er både i producentens, vognmandens og svinenes interesse, at læsningen af svinene sker hurtigt, skånsomt og let. Det opnås dels ved at drive svinene rigtigt og ved at indrette drivgange, udleveringsfaciliteter og ramper hensigtsmæssigt.

Udleveringsfaciliteter bør betragtes som en uren zone, hvorfra der er risiko for at få smitte ind i den rene zone, som er det øvrige besætningsområde.

Denne vejledning dækker såvel generelle anbefalinger for udlevering, som anbefalinger, der specifikt vedrører de enkelte principper for udlevering.

Udleveringsfaciliteter opdeles efter fire principper

Forholdene i udleveringsfaciliteten skal opfylde de samme krav som stalde. Det betyder, at krav til fx vand og areal er de samme for stalde og udleveringsfaciliteter.

 • Direkte udlevering
 • Fra farestald (7 kg)
 • Fra smågrisestald (30 kg)
 • Fra slagtesvinestald
 • Udleveringsrum
 • Udleveringsvogne
 • Opsamlingspladser

Principper for udleveringsfaciliteter

Direkte udlevering

I denne vejledning forstås der ved direkte udlevering, at transportvognen kører til stalddøren (ren zone), så svinene flyttes direkte fra stierne over på transportvognen. Hvis sektionen efter udlevering er tømt helt, kaldes det sektionsvis udlevering.

Ved sektionsvis udlevering fungerer sektionen på samme måde som et udleveringsrum. I stalde, hvor hver staldsektion tømmes totalt med regelmæssige intervaller, kan sektionerne skiftevis fungere som udleveringsrum. Sektionsvis udlevering kræver, at der er udgang direkte til det fri fra hver af sektionerne.

Udleveringsrum

Ved udlevering via udleveringsrum flyttes de grise, der skal udleveres, fra stierne til et selvstændig staldafsnit, der kan være permanent afskærmet fra det øvrige besætningsområde.

Der opnås størst sikkerhed mod indførsel af smitte, hvis udleveringsrummet placeres i en selvstændig bygning med afstand til det øvrige besætningsområde, men det kan også placeres i forbindelse med en staldbygning.

I SPF-besætninger kan et udleveringsrum anvendes til udlevering efter sluseprincippet.

Udleveringsrum skal opfylde de lovgivningsmæssige krav, der er til svinestalde.

Krav om delvist spaltegulv i udleveringsrum
På basis af en anbefaling fra Dyreværnsrådet (udtalelse dec. 2005) blev der fremsat et lovforslag om et udleveringsrum, hvor svin opstaldes i højst 12 timer, skulle være undtaget fra kravet om fast eller drænet gulv i en del af stien (lovforslag ok. 2006). Lovforslaget blev ikke vedtaget.

Udleveringsrum der anvendes i transit
Udleveringsrum med karakter af transitområde/gangareal skal ikke opfylde særlige krav. Der er derfor ikke særlige krav til et udleveringsrum, hvor det først ankomne svin læsses på køretøjet, senest når det sidste svin er ledt til udleveringsrummet.

Udleveringsvogne

En vogn eller liftkasse kan indrettes til udlevering af svin. Vognen eller liftkassen placeres efter pålæsning et stykke væk fra selve besætningsområdet, for at mindske risikoen for at få smitte ind i besætningen fra transportvognen.

Udleveringsvogne anvendes mindre og mindre i dansk svineproduktion, men for de producenter, der stadig anvender udleveringsvogn, er der i vejledningen anbefalinger for brug og indretning af sådanne vogne. I denne vejledning dækker udtrykket ”udleveringsvogn” over vogne, der bruges som led mellem stalden og vognen fra fx slagteriet, SPF-transportører og andre vognmænd.

Kravene til indretning og kontrol af udleveringsvogne er opdelt i tre typer afhængig af brug, og om vognen færdes på offentlig vej eller ikke (Notat nr. 1004):

 • Type 1 vogne (Udleveringsvogn der ikke krydser eller færdes på offentlig vej):

Grise må maksimalt opstaldes 2 timer i vogne af denne type (Lov nr. 1562 af 20. dec. 2006). Desuden skal indretningen af type 1 vogne opfylde staldkrav, f. eks.:

Arealkrav: 0,65 m2 pr. dyr (gns. vægt 85-110 kg)

Vand: Permanent adgang til friskt vand

 • Type 2 vogne (Udleveringsvogn som krydser eller færdes på offentlig vej):

I situationen med type 2 vogne er transporten begyndt, og indretningen skal følge gældende lovgivning om beskyttelse af dyr under transport (Forordning 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport (transportforordningen), samt BEK nr. 1729 af 21. dec. 2006). Eksempler på krav for type 2 vogne:

Arealkrav: 0,42 m2 pr. 100 kg svin (transport på mindre end 8 timer uden mekanisk ventilation).

Ståhøjde: 107 cm (gns. vægt 100 kg) (transport på mindre end 8 timer uden mekanisk ventilation).

Gulv: Skal være skridsikkert og forsynet med passende strøelse, der giver dyrene adgang til lejeareal.

For nærmere specifikationer jf. notat 1004.

 • Type 3 vogne (Udleveringsvogn som anvendes til direkte flytning fra besætningsområde til transportvogn):

Såfremt udleveringsvognen udelukkende bruges til transport af dyr fra besætningsområdet og til et sted, hvor dyrene straks flyttes over på en transportvogn skal udleveringsvognen tilsvarende indrettes jf. reglerne for beskyttelse af dyr under transport, som nævnt for type 2 (notat 1004).

Udleveringsvogne skal som minimum opfylde kravene, der fremgår af svinedirektivet, desuden har Dyreværnsrådet opstillet følgende anbefalinger (udtalelse dec. 2005):

 • Klima:
  Ventilationen i udleveringsvogne menes at være tilstrækkelig til at sikre svinenes velfærd, for udleveringsvogne gælder derfor ikke krav om overbrusning.
 • Udleveringsvogne der anvendes i transit:
  Udleveringsvogne der alene anvendes i den tid, det taget at køre fra stalden og til det sted på bedriften, hvor lastbilen afhenter dyrene, og dyrene da straks omlades, bør som minimum opfylde kravene til indretning af køretøjer til korte transporter, men skal ikke opfylde kravene til indretning af stalde.
Opsamlingspladser

Opsamlingspladser kan være selvstændige rum på besætningsområdet. Det kan også være et udendørs område, hvor svinene drives hen umiddelbart før afhentning. Svinene opstaldes ikke på pladsen, men samles her inden læsning på transportvognen. Opsamlingspladser tjener udelukkende til smittebeskyttelse af besætningens øvrige dyr, ikke til egentlig opstaldning af dyrene, der skal udleveres.

Valg af udleveringsfacilitet bør vurderes i den enkelte besætning ud fra
- hvor længe svinene skal opholde sig i faciliteten
- hvilken type svin, der skal udleveres
- antallet af svin, der skal udleveres
- hvor hyppigt, der skal udleveres
- at udleveringsfaciliteter skal indrettes som stalde
- at smågrise under 25 kg bør udleveres via direkte udlevering

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.