Ordbog - dansk/engelsk

Dansk/engelsk

Dansk Engelsk
A:

Abort

Abortion

Acyklisk

Acyclic

Ad libitum fodring

Ad lib feeding/ ad libitum feeding

Adfærd

Behaviour

Adfærdsmæssig

Behavioural

Adfærdsproblemer

Behavioural problems

Afblanding

Segregation

Afdampe

Shed virus no longer

Afdelingen for Avl & Opformering

The Deptartment of Breeding and Multiplication

Affald (uspiseligt)

Offals

Afgift

Tax/fee/levy

Afgrøde

Crop

Afgørende

Crucial

Afgået

Transferred/sold

Afkom

Offspring/progeny

Afkomsmetode

Offspring/progeny procedure

Afkomsprøvning

Offspring/progeny testing

Aflastningssti

Relief pen

Afprøvning

Test/trial/study

Afprøvning af avlsdyr

Evaluation/testing of breeding stock

Afprøvningspraksis

Practice for testing

Afskallet havre

Dehusked oats

Afskrivning (på immaterielle aktiver)

Amortisation (intangible assets)

Afskrivning (på materielle aktiver)

Depreciation (tangible assets)

Afskærmede foderautomater

Shielded feed dispensers

Afslagtning

Removal (at slaughter)

Afsluttet forsøg

Test completed

Afsmag

Off-taste

Afsætningsfremme

Marketing activities

Afsætningsmarked

Market/export market

Afsætningsmuligheder

Market potential

Afviklingsperiode

Winding-up period

Afvist

Rejected

Aggression

Aggression

A-hytte

A-shaped hut

Akrosom

Acrosome

Akrosomalkappe

Acrosomal apical ridge

Aktie

Share

Aktuel

Current/present

Aldehyd

Aldehyde

Alder ved første brunst

Age at first oestrus

Alfa-harmonistier

Alfa-Harmoni pens

Allele

Allele

Almindelig lungesyge

Pneumonia

Alt-ind alt-ud

all-in all-out (fork.: AIAO)

Alternative produkter

Alternative products

Alternative proteinmidler

Alternative protein sources

Aminosyre

Amino acid

Aminosyrebehov

Amino acid requirement/need

Aminosyrenorm

Amino acid standard

Ammegris

Runt

Ammeso

Nursing sow

Ammoniak

Ammonia

Ammoniakfordampning

Ammonia evaporation

Ammoniakindhold

Ammonia content

Ammoniaknedfald

Ammonia fallout

Amoxcillin

Amoxicillin

Anabolsk

Anabolic

Analyse

Analysis (plur.: -es)

Analysere

Analyse

Andelsslagteri

Co-operative slaughterhouse

Andelsudvalget

Federation of Danish Co-operatives

Androhep

Androhep

Animalsk fedt

Animal fat

Antal (=det totale antal)

The total amount of

Antal spermier

Number of sperms

Antibiotika

Antibiotics

Antibiotikabehandling

Treatment with antibiotics

Antibiotikaforbrug

Antibiotics consumption

Antibiotisk vækstfremmer

Antibiotic growth promoter (AGP)

Antistof

Antibody

Antistofsvar

Immune response

Arbejdsbesparelse

Labour saving

Arbejdsbesparende

Labour-saving

Arbejdsforbrug

Workload/amount of labour

Arbejdsindsats

Performance/Labour input

Arbejdskraft

Manpower/labour

Arbejdsmiljø

Work environment/environment in the orkplace

Arbejdsmiljøkonsulent

Work environment consultant

Arbejdsmiljøloven (Danmark)

The Working Environmental Act

Arbejdsmiljøloven (England)

The Health and Safety at Work Act

Arbejdsprocedure

Work procedure

Arbejdsstudier

Labour studies

Arbejdstilsynet (Danmark)

The National Working Environment Authority

Arbejdstilsynet (England)

The Health and Saftety Executive

Arbejdsvenlig

Easy to handle/easily operated

Arealkrav

Area requirements

Aromastof

Aromatic compound

Arvelig

Hereditary

Arvelighed

Heredity

Arvelighedsestimater

Estimates of heredity

Aspirantbesætning

Candidate herd

Astma

Asthma

At avle

To breed/rear

Aujeszky-bekæmpelse

Aujeszky eradication

Aujeszky's sygdom

Aujeszky's disease

Aviær tuberkulose

Avian tuberculosis

Avl

Breeding

Avl på besætningsnivaeu

Breeding at herd level

Avler

Breeder

Avler, fortsættende

Breeder, continuing

Avler, ophørende

Breeder, retiring

Avlsarbejde

Breeding

Avlsbesætning

Breeding herd/pedigree unit

Avlscenter

Breeding centre/breeding station

Avlscyklus

Reproductive cycle

Avlsdyr

Breeding animal/breeding stock

Avlsdyromsætning

Sale of breeding stock

Avlsegenskaber

Breeding characteristics/traits

Avlsegenskaber, vægtning

Evaluation of breeding characterstics

Avlsfremgang

Breeding progress/results

Avlsindeks

Breeding index

Avlskerne

Breeding nucleus

Avlskontor

Breeding office

Avlsmarkedsforsøg

Breeding market test

Avlsmål

Breeding goal/target

Avlsmål

Breeding target

Avlsnivaeu

Breeding level

Avlsprogram

Breeding programme

Avlsrapport

Breeding report

Avlsstrategi

Breeding strategy

Avlsstruktur

Breeding structure

Avlssystem

Breeding system

Avlsvalg

Selective breeding

Avlsvejledning

Breeding consultancy service

Avlsværdi

Breeding value

Avlsværdital

Breeding value figures/breeding values

B:

B6 vitamin

Vitamin B6

Bact-a-cid

Bact-a-cid

Bagkant

Rear edge/end

Bagkoder, bløde

Weak pasterns on hind legs

Bagkoder, stejle

Upright pasterns on hind legs

Bagkrop

Hind part/hind quarters

Bakterie

Bacterium

Bakteriel

Bacterial

Bakterier

Bacteria

Bakteriologisk kortlægning

Bacteriological survey

Balanceforsøg

Metabolic experiment

Balleregion

Heel region

Basisorganisation

Basic organisation

Bedriftsanalyse

Farm analysis

Bedriftsløsning

Integrated Farm Management System

Bedømme

Assess/evaluate

Bedømmelsescentral

Carcass evaluation station

Bedøve

Sedate

Bedøve (m/halothan)

Anaesthetize

Behov

Requirement/need

Bekendtgørelse

Order

Bekæmpe

Control/eradicate

Bekæmpelse (af sygdom)

Eradication/combating/control

Belastningstest

Load test

Belægningsdannelse

Caking and coating

Belægningsgrad

Stocking rate/density

Bemærkning for brysthindear

Incidence of pleurisy recorded at slaughter

Ben-, klov- og yverskader

Injuries to legs, hooves and teats

Benkarakter, den sammensatte

ALS

Benkarakter, overordnet

Overall leg score

Benproblemer

Leg problems

Benskader

Foot/leg lesions

Benstilling

Leg position

Benstyrke

Leg strength/condition

Bensvaghed

Leg weakness

Beregnet

Calculated/estimated

Beregnet smågrisenotering

Estimated weaner prices

Beregningsmetode

Calculating method

Berkshire

Berkshire

Beskidt sektion

Dirty section

Bestemmelse (af noget)

Determination

Bestemt

Particular/certain/specific

Besætning

Herd

Besætning, integreret

Breeding/fattening herd

Besætningsafprøvning

Herd test/trial

Besætningsovervågning

Herd monitoring/supervision/surveillance

Besætningsprofil

Herd profile

Besætningsstørrelse

Herd size

Besætningssundhed

Herd health

BesætningsSundhedsOvervågning BSO)

HEPS-H (Health and Production Surveillance System)

Besætningstruktur

Herd structure

Besøgsrapport

Inspection report

Beta-karoten

Beta carotene

Betongulv

Concrete floor

Betonitbehandling

Betonit treatment

Betonrist

Concrete slat

Betonspaltegulv

Concrete slatted floor

Betændelse

Inflammation/infection

Bevægelsesforstyrrelser

Movement/motoric disorders

Bevægelsesfrihed

Free motion/space to move

Bevægelsesmønster

Movement/pattern of movement

Bideventil

Nipple valve/nipple drinker

Bidsår

Bites

Bigballehjelme

Big bale tents/helmets

Biklov

Accessory digit

Billig

Inexpensive/cheap/low-cost

Bindsler

Tethers/collars

Bio-fix fodring

Trickle feeding / Biofix

Biogene aminer

Biogenic amines

Biologisk fluebekæmpelse

Biological fly control

Biomasse

Biomass

Biotin

Biotin

Blande

Mix / blend

Blandeanlæg

Mixing equipment/system

Blandestrategi

Mixing strategy

Blandingsfedt

Mixed fat

Blandingssæd

Mixed semen

Blindtarm

Caecum

Blindtarmsprøve

Sample of the caecum

Blodkar

Blood vessel

Blodmangel

Anaemia

Blodprøve

Blood test/sample

Blodprøveprofil

Blood sample profile

Blodprøveundersøgelse

Blood sample examination

Blodtypebestemmelse

Blood group determination/blood grouping

Blokerings-ELISA

Blocking ELISA test

Blødende

Haemorrhagic

Bløde koder

Weak pasterns

Bod

Fine

Boks

Stall/Crate

Bov

Shoulder

Brandkrav

Fire requirement

Bred bygning

Wide building

Brucellose

Brucellosis

Brugbar

Useful/applicable

Brugerbetaling

User payment/user's fee

Brugsbesætning

Commercial herd

Brugsegenskab

Trait of use

Brugt

Second-hand/used

Brunst

Heat/oestrus

Brunstcyklus

Oestrus cycle

Brunstkontrol

Heat control

Brunstlængde

Duration of oestrus

Brunstperiode

Oestrus/heat

Brunsttegn

Oestrus/heat symptoms

Brusk

Cartilage

Brystflæsk

Streaky bacon

Brysthindear

Chronic adhesive pleurisy

Brysthindear, bemærkninger for (på slagteri)

Incidence of pleurisy recorded at slaughter

Brændmærke

Brand

Brændstof

Fuel

Bughindebetændelse

Peritonitis

Bundne søer

Tethered sows

Bundplade

Bearing plate

Byg

Barley

Bygge- og miljøforvaltning

Environment and planning department

Bækkenforsnævring

Pelvic constriction

Bælgsæd til modenhed

Dried pulse

Bøjler

Rails

Bønner

Beans

Bør

Womb/uterus

Børbetændelse

Metritis

Børhals

Cervix

Bås

Stall/box/pen

>strong>C:

Cafeteria-princippet

The cafeteria principle

Calcium

Calcium

Caprylsyre

Caprylic acid

Cd-rom

CD-ROM

Center for Produktion og Sundhedsstyring

The Research Centre for the Management of Animal Production and Health

Centralredesti

Swiss farrowing pen

Checkliste

Checklist

CIA

Computer integrated agriculture

Cirka (ca.)

Approximately (approx.)

Cobs

Cobs

Coccidiose

Coccidiosis

Container metode

Container method

Cyklisk

Cyclic

Cystin

Cystine

Cytokiner

Cytokines

D:

Daglig tilvækst

Daily gain

Daisy

Dasiy

DAKOFO-krav

DAKOFO standards

Dan-Avl

DanBred

Danmarks JordbrugsForskning

The Danish Institute of Agricultural Sciences

Dansk Familielandbrug

The Danish Family Farmers' Association

Dansk Familielandbrugs Landsrepræsentantskab for Svin

The National Council for Pigs of the Danish Family Farmers' Association

Dansk SundhedsOvervågning (DSO)

Health and Production Surveillance System (HEPS-N)

DANSKE SLAGTERIER

Danish Bacon and Meat Council

Databank

Database

Databank for Svineavl

Pig breeding database

DB-indeks

Contribution index

DE

AU

De Danske Kvægavlsforeninger

The Federation of Danish A.I. Societies

Landboforeningerne

Danish Farmers' Union

Deklaration af staldinventar

Declaration of housing equipment

Delsanering

Partial eradication

Delvist sideleje

Partial lateral position

Delvist spaltegulv

Partially slatted floor

Den rullende Afprøvning

The Danish Applied Pig Research Scheme

Desinfektion

Disinfection

Desinfektionsmiddel

Disinfectant

Destruere

Destroy/put down

Destruere (=brænde)

Incinerate

Det danske avlssystem

Danish Pig Breeding System

Det Forskningsrådgivende system

The Danish Research Advisory System

Det Nationale PRRS-Program

The National PRRS Programme

Detailsalg

Retail

Diagnose

Diagnosis (-es)

Diagonalblander

Diagonal mixer

Diarre

Diarrhoea

Diarre bakterie

Diarrhoea bacterium

Diarrebehandling

Diarrhoea treatment

Dias serie

Slide show/a series of slides

Die/sutte

Suckle/nurse

Diegivende søer

Nursing sows

Diegivning

Nursing

Diegivningsblanding

Nursing mix

Diegivningsperiode

Nursing period

Diffus ventilation

Diffuse ventilation

DIF-koncept

DIF concept

Dimensioner (på grise)

Dimensions (of pigs)

Dimensioneringsfejl

Dimensioning defects

Direktoratet for FødevareErhverv

The Directorate for Food, Fisheries and Agri Business

Direktør

Managing director/manager

Distriktsdyrlæge

District veterinarian

DNA sekvens

DNA sequence

Dobbeltlav (DL)

Double low

Dosis

Dose

Drift

Management

Driftsform

Form of operation

Driftsledelse

Farm management

Driftsplan

Operating plan

Driftsøkonomi (som fag)

Business economics

Drikkekop

Drinking bowl/water bowl

Drikkenippel

Nipple drinker/water nipple

Drikkeplade

Drinking board

Drikketrug

Drinking trough

Drikkeventil

Nipple drinker

Dryptab

Drip loss

Dræbt ( om vaccine)

Killed

Drægtig

Gestant/pregnant

Drægtig so

Gestant sow/gestating sow

Drægtighedsafdeling

Gestation unit

Drægtighedsblanding

Gestation mix/diet

Drægtighedsboks

Gestation crate

Drægtighedsfold

Gestation paddock

Drægtighedshytte, halm

Gestation huts, straw

Drægtighedskontrol

Gestation control

Drægtighedsstald

Gestation unit/dry sow housing

Drægtighedstest

Gestation test

Drægtighedstester

Gestation tester

Drænet gulv

Drained floor

Dræning

Drainage

Duroc

Duroc

Dvask

Laugind

Dyb inseminering

Postcervical/deep/intrauterine insemination

Dybstrøelse

Deep litter

Dybstrøelsesstald

Deep litter section

Dynamisk gruppe

Dynamic group

Dynamisk kontrol

Dynamic control

Dynamisk overvågning

Dynamic monitoring

Dyreenhed (DE)

Animal unit (au)

Dyreenhed (kvæg)

Livestock unit

Dyreetisk Råd

Danish Council of Animal Ethics

Dyrenes Beskyttelse

Danish Animal Welfare Society

Dyrevelfærd

Animal welfare

Dyreværnslov

Animal Protection Act

Dyreværnslovgivning

Animal protection legislation

Dyrlæge

Vet/veterinary surgeon

Dyrlægeaftale

Veterinary agreement

Dysenteri

Dysentery

Dysenteri bakterier

Dysentary bacteria

Dækningsbidrag

Gross margin

Døde og kasseret

Dead and rejected

Dødelig udgang

Lethal

Dødelighed

Mortality

Dødfødt

Stillborn

Dødsårsag, pattegrise

Cause of death among piglets

Døgnrytme

Circadian rhythm

Dårlig

Poor/below average

E:

Ecodiar

Ecodiar

EDB-programmer

Software

Edb-styret

Computer controlled

Edb-værktøj

Computer tool

Effect

Effect/implication

EFOS

Enzyme-digestible organic matter

Efterbetaling

Bonus payment

Efterbyrd

Placenta/afterbirth

Efterbyrd, tilbageholdt

Retained placenta

Efterjustering

Readjustment

Efternøler

Runt

Efterslæb (avl)

Lag

Efterspørgsel

Demand

Efteruddannelse

Training/further training

Efteruddannelse af rådgivere

In-service training of consultants

Egenproduktion

Home production

Egenskab

Trait

Egenskab (fysisk el. kemisk)

Property/trait

E-kontrol

Efficiency control

Eksem

Eczema

Eksport

Export

Eksteriør

Exterior

Eksteriørvurdering

Exterior evaluation/assessment

Elektrolyt

Electrolyte

Elektronisk identifikation

Electronic identification

Elektronisk sofodring (ESF)

Electronic sow feeding

Elektronisk Ugeudsendelse

Weekly Newsletter

Elektrostatisk

Electrostatic

ELISA-test

ELISA test

El-tråd

Electric wire

Embedsmand

Civil servant

Endotoksin

Endotoxin

Engrossalg

Wholesale

Enhedsbesætning

Farrow to finish-herd

Enkeltdyrsautomat

Single space feeder

Enkeltegenskab

Single trait

Enzympræparat

Enzyme

Erklæring

Declaration

Ernæring

Nutrition

ESF

ESF

Essentiel aminosyre

Essential amino acid

Etablere

Arrange/establish/introduce

Etagestald

Multiple-deck pen/weaner section with double deck

Etagesti

Double-deck

EU direktiv

EU Directive

EU gris

EU pig

EU Kommission

EU commission

Europa gris

Euro pig

F:

F2

F2

Fabrikat

Make/brand

Fabriksfremstillet foder

Industrially manufactured feedstuffs

Fagligt udvalg vedr. Den rullende Afprøvning

Technical Committee, the Danish Applied Pig Research Scheme

Fald

Decline/reduction/drop

Fald (gulv)

Inclination

Falsk hundegalskab

Pseudo rabies

Fareboks

Farrowing crate/farrowing stall

Farebøjle

Farrowing rail

Farefeber

M.M.A. (Mastitis metritis agalactia)

Farefold

Farrowing paddock

Farehold

Farrowing batch

Farehytte

Farrowing hut

Farestald

Farrowing house/section

Faresti

Farrowing pen

Faring

Farrowing

Faringsprocent

Farrowing rate

Faringsstop

Farrowing stop

Faringstidspunkt

Farrowing time

Farrowing system-sti

Farrowing systems pen

Farvet race

Pigmented breed

Fasefodring

Phase feeding

Fast gulv

Solid floor

Fasteperiode

Fasting period

FDB

Danish Co-operative Wholesale Society/ Danish Co-op

Feber

Pyrexia

Feber, at have

Temperature, to have a

Febril

Pyretic

Fedtende

Fat end/rectum UK/bung (US)

Fedtendepose

Special plastic bag

Fedtfattig

Low-fat/low on fat

Fedtholdig

Fatty/rich on fatty content

Fedtindhold

Fat/fatty content

Fedtkvalitet

Fat quality

Fedtrig

High fat content

Fedtsyre

Fatty acid

Fedtvæv

Adipose tissue

Fejning

Sweeping

Fermenteret foder

Fermented feed

Fermenteret vådfoder

Fermented liquid feed

Fermentering

Fermentation

Fermentering af vådfoder

Fermentation of liquid feed

Fersk svinekød

Fresh pig meat/pork

Ferskkødsdirektiv, EU

Fresh Meat Directive 91/497/EC

FEs

FUp

Feta-valle

Feta whey (permeat)

FGK

Breeding value for liveborn pigs per litter/litter size

FGK-forsøg

FGK experiment

FGK-tal

Selection for litter size

Fiberholdig

High-fibre/rich on fibre

Fiberindhold

Fibre content

Fiberrig

Rich on fibre/high-fibre

Fikseret

Tethered

Fimrehår

Cilia

Finansielle omkostninger

Financial expenses/economic costs

Finansiering

Financing

Firma

Company

Firmablanding

Commercial mix/diet

Firmaprodukt

Commercial product

Fiskemel

Fishmeal

Fjerkrætuberkulose

Avian tuberculosis

Fladjernsrist

Flat bar grid/grate

Fleregenskabsmodel

Multi-trait model

Flokstørrelse

Batch/group size

Flow-cytometrisk metode

Flow cytometric method

Fluebekæmpelse

Fly control

Flydelag

Floating layer

Flydende foder

Filling feed

Flytning

Transfer

Flyvehavre

Wild oats

Foder

Feed

Foderautomat

Feed dispenser/feeder

Foderbestanddel

Ingredient/feed constituent

Foderblanding

Feed mixture/compound/diet

Foderbudget

Feed budget

Foderbåren salmonella-type

Salmonella trains transmitted via feedstuffs

Fodercentral

Feed mill

Fodercomputer

Feed computer

Foderenhed

Feed unit

Foderenzym

Feed enzyme

Foderforbrug

Feed consumption

Foderforbrug (avlssvin)

Feed conversion ratio

Fodergang

Feed passage

Foderlægemiddel

Medicaments/medication in feed

Fodermaskine

Feeding equipment

Fodermiddel (bestanddel)

Feed component

Foderomkostning

Feed cost / feed expense

Foderoptagelse

Feed intake

Foderoptimering

Feed optimisation / formulation of diets

Foderpille

Nut/cob (store)/pellet (små)

Foderrest

Feed remnant

Foderspild

Wastage of feedstuffs/feed waste

Foderstation

Feed dispenser

Foderstof

Feedstuff

Foderstofbranche

Feedstuff industry

Foderstofloven

The Danish Feedstuff Act

Foderstoflovgivning

Feedstuff legislation

Foderstrategi

Feed strategy

Foderstrengsanlæg

Mechanic dry feeding system

Foderstruktur

Feed texture/structure

Foderstyrke

Feed strength

Foderstyrke (søer)

Feed dose

Fodersukker

Saccharose (feedstuff)

Fodertilbud

Feed offer

Fodertildeling

Feed ration

Foderudnyttelse

Feed conversion

Foderudnyttelsesgrad

Feed conversion ratio

Fodervogn

Feed cart/truck/forage trailer

Fodervurdering

Feed evaluation

Fodervurderingssystem

Feed evaluation system

Fodfæste

Foothold

Fodring

Feeding

Fodring af (et dyr)

Feeding of el. blot feeding

Fodring på gangen

Feeding in the passage/feeding

Fodringsanlæg

Machanic feeding system

Fodringsforsøg

Feed test

Fodringsprincip

Feed principle

Fodringsteknik

Feeding technology

Fodringsteknik

Feeding technique

Fold

Paddock/corral

Foldsystem

Paddock system

Fonden til bekæmpelse af nye svinesygdomme

Fund to combat new pig diseases

Forben

Foreleg / front leg

Forbrug

Consumption/application

Forbruger

Consumer

Fordøjelig

Digestible

Fordøjelig, let

Easily digestible

Fordøjelig, tungt

Fermentable / difficult to digest

Fordøjelighed

Digestibility

Fordøjeligt fosfor

Digestible phosphorus

Fordøjeligt råprotein

Digestible crude protein (DCP)

Fordøjelse

Digestion

Forebyggelse

Prevention/prophylaxis

Forebyggende tiltag

Preventive measures

Foredrag

Lecture/presentation

Forekomst

Prevalence/incidence/existence/ocurrence

Forende

Fore

Forgiftning

Poisoning

Forgærbart

Fermentable

Forgæring

Fermentation

Forholdsregel

Precaution

Forhud

Foreskin/prepuce

Forhuds-

Prepucial

Formalingsgrad

Degree of grinding

Formalingsmetode

Grinding method

Formalinrygning

Vapoised formalin

Formering (hastig)

Proliferation

Formindskelse

Lowering/reduction/decrease/drop

Forpagter

Tenant/lessee/farmer/leaseholder

Forpagtning

Tenancy/taking lease of/leasing

Forsikring

Insurance

Forsikring, tegne en

Take out an insurance

Forskning

Research

Forskningsstyrelsen

Danish Research Agency

Forstoppelse

Constipation

Forstyrre

Distort/interrupt

Forstørret lymfeknude

Enlarged lymph node

Forstøvningsanlæg

Atomisation system/atomizer

Forsuring

Acidification

Forsyning

Supply

Forsøgsstation

Experimental station

Forsøgsudvalg

Research committee

Fortank

Pre-storage tank

Fortjeneste

Profit

Fortsættende avler

Continuing breeder

Fortynde

Dilute

Fortynder

Diluent / extender

Fortynding

Dilution

Fortyndingsvæske

Diluent

Forurening

Pollution/contamination

Forvanding

Pre-watering

Forædlingsvirksomhed

Processing company

Fosfor

Phosphorus

Fosfor, udledning

Excretion/discharge of phosphorus

Fosfornorm

Phosphorus standard

Foster

Embryo/fetus

Fosterdød

Fetal death

Fosterstadium

Embryonic stage

Fostertab

Fetus loss

Fostre, rådnende

Putrefying embryos

Fransk Yorkshire

French Yorkshire

Frasortere

Cull (til slagtning)/reject

Frasorteringsprocent

Culling percentage/rate

FRATS

WTF

Fravænnet gris

Weaned pig

Fravænning

Weaning

Fravænningsalder

Age at weaning / weaning age

Fravænningsdiarre

Post-weaning enteritis/diarrhoea in weaned pigs

Fravænningsprocent

Weaning rate/percent weaned

Fravænningsstald

Weaning/rearing unit/section / nursery

Fravænningsvægt

Weight on weaning

Fremadrettet, bevægelig (om sædceller)

Progressive motile

Fremgang

Improvement/progress/increase

Fri aminosyre

Free amino acid

Frilandsbesætning

Outdoor herd

Frilandsgris

Outdoor pig

Frugtbarhed

Fertility/prolificacy/litter performance

Frugtbarhedsegenskab

Fertility trait/fertility characterstic

Frysefortynder

Freezing diluent

FTS

FTF

Fugtig

Humid (om luft) / moist

Fuldbåren

Fully developed

Fuldfoder

Feed/complete feed

Fuldfoderblanding

Complete diet

Fuldspaltegulv

Fully slatted floor

Funktionsbeskrivelse

Functional characteristics

Funktionsdygtig

Efficacy/functional

Funktionskrav (inventar)

Functional requirement

Funktionsmæssig

Efficacious

Fyldt mave

Filled stomach

Fytase

Phytase

Fælles ædeboks

Individual feeding stall

Fællesbetegnelse

Common/generic/collective term

Fællesmodul, bedriftsløsning

Common module, Herd Centre System

Fænotypisk

Phenotypic

Færdigfoder

Ready-mixed/pre-mixed feed

Færdigfortyndet sæd

Finally diluted semen

Færdigvarekontrol

Control/monitoring of processed products

Færdigvare-overvågning

Monitoring of finished products

Fødevaredirektoratet

The Danish Veterinary and Food Administration

Fødevareministeriet

The Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Fødevaresikkerhed

Food safety

Fødselshindring

Dystolica

Fødselshjælp

Obstetric aid

Fødselsvægt

Birth weight

Første lægs

1st parity

>strong>G:

Galt

Castrate

Gardinventilation

Curtain ventilation

Gastæt silo

Gastight/gasproof silo

Genetik

Genetics

Genetisk forbedring

Genetic improvement

Genetisk fremgang

Genetic progress

Genetisk kontrol

Genetic control

Genetisk niveau

Genetic level

Genetisk parameter

Genetic parameter

Genetisk variation

Genetic variation

Gennemslag

Impact

Genomscan

Genome scan

Genotype

Genotype

Gensplejsning

Genetic engineering

Gentamycin

Gentamycin

Gevinst

Return/profit

Giftighed

Toxicity

Gitterspær

Grated rafter

Glutaminsyre

Glutamic acid

Glycerol

Glycerol

Glykogen

Glycogen

Glykosinolat

Glycosinolate

Gnaver

Rodent

Godt landmandskab år 2000

Good farm husbandry year 2000

Goldperiode

Dry period

Goldso

Dry sow

Grater

Fins

Grebning

Dung channel/passage

Grise pr. kuld

Pigs per litter

Grise pr. årsso

Pigs per year sow

Grisering

Pig circle

Griseringsaftale

Pig circle contract

Griseso

Farrowing sow

Grov (struktur i foder)

Coarse

Grovfoder

Roughage

Grovvare

Farm supply

Grundindstilling

Basic setting

Gruppefodring

Group feeding

Gruppeopstaldet

Group housed

Gruppestørrelse

Group size

Grønmel

Green meal

Grønrug

Green rye

Gulsot

Icterus

Gulvfodring

Floor feeding

Gulvindretning

Floor

Gulvudformning

Floor design

Gulvudsugning

Pit ventilation

Gylle

Slurry/waste/manure/effluent

Gylleanlæg

Slurry system/waste handling system

Gyllebehandling

Slurry treatment/treatment of waste

Gyllegas

Slurry gas

Gyllehåndtering

Slurry handling

Gyllekanal

Slurry gutter

Gyllekumme

Slurry container

Gyllekumme, tømning

Emptying of slurry container

Gyllesystem

Slurry system

Gylletank

Slurry tank

Gylletilsætningsstof

Slurry additive

Gylt

Gilt

Gærfløde

Brewer's yeast

Gøde

Foul (=svine)/dung/defecate

Gødeareal

Dunging area

Gødning

Faeces/manure

Gødningsgennemgang

Manure passage

Gødningshåndtering

Manure handling

Gødningskonsistens

Manure texture/consistency

Gødningslager

Manure store

Gødningsmåtte

Straw bedding

Gødningsplan

Fertilisation plan

Gødningsplanlægning

Manure planning

Gødningsprøve

Manure sample/faecal sample

Gødningsregnskab

Fertilisation accounts/manure accounts

H:

Halebid

Tail biting

Halekupering

Tail docking

Halerod

Tailhead

Halm

Straw

Halmautomat

Straw dispenser

Halmbræt

Straw board

Halmforbrug

Straw consumption

Halmhæk

Straw rack

Halmhåndtering

Straw handling

Halmsnitning

Straw chopping

Halmtildeling

Straw distribution/application

Halothanfølsomhed

Halothane sensitivity

Halothangen

Halothane gene

Halthed

Lameness

Halvorne

Cryptorchidism

Hammermølle

Hammer mill

Hampshire

Hampshire

Handelsfodermiddel

Commercial feed/feedstuff

Handlingsplan

Action plan

Handyr

Male

Handyrlinie

Sire line

Hangris

Entire male

Hangriselugt

Boar taint

Hangriseproduktion

Entire male production

Hangriseprojekt

Entire male project

Harmonikrav

Harmony criteria/requirement

Harmoniregel

Harmony criteria

Havre

Oats

Helsæd

Whole-crop

Helsædensilage

Whole-crop silage

Helsædspille

Whole-crop pellet

Hjemmeafprøvning

In-herd performance testing

Hjemmeafprøvning

Performance test in the herd

Hjemmeavlet foder

Home produced feed

Hjemmeblandet foder

Home-mixed feed

Hjemmeblanding

On-farm mixing

Hjemmeside

Web site/homepage

Hjernehindebetændelse

Cerebrospinal meningitis

Hjertesvækkelse

Cardiac emfeeblement

Holdbarhed (om sæd)

Durability

Holdbarhed (om søer)

Longevity

Holddrift

Batch operation

Holddriftsystem

Batch operation system

Horisontalblander

Horizontal mixer

Hormon

Hormone

Hornkvalitet

Horn quality

Hoste

Cough

Hovedindsatsområde

Main field of activity

Huld

Condition

Hulrum

Cavity

Hundegalskab

Rabies

Hundyr

Female

Hundyrsalg

Sale of females

Husdyr

Livestock

Husdyrgødning

Livestock manure

Husmand

Smallholder

Hvede

Wheat

Hvedeklid

Wheat bran

Hvid race

White breed

Hvidløgs- og urteprodukt

Garlic and herbal product

Hvile

Rest

Hvileareal

Resting area

Hygiejne

Hygiene

Hypofyse

Hypophosis

Hypoklorit

Hypochlorite

Hytte

Hut

Hæmme

Impede

Hændelse (i besætning)

Incident

Hængebanevogn

Suspended rail feeder

Hængejern

Gambrel

Hæve

Swell

Hævelse/ødem

Swelling/oedema

Høhæk

Hayrack

Højtryksrensning

High-pressure cleaning

Høvlspåner

Wood shavings

Håndfodring

Manual feeding

Håndterminal

Handheld terminal

I:

I alt

Total

Iblandingsprocent

Admixture percentage

Iblødsætning

Soaking

Iboende

Inherent

Identifikationsenheder

Identification tags

Igangværende

Current

Ikke-essentiel aminosyre

Non-essential amino acid

Ikke-EU

Non-EU

Ikke-fermenteret

Non-fermented

Ikke-omløber

Non-return

IMF

IMF

Immunitet

Immunity

Immunitetsstyring

Immunity management

Immunsensibilisering

Immuno-sensibilisation

Indavlsdepression

Inbreeding depression

Indberetningspligtig sygdom

Disease to be reported to the veterinarian authorities

Inderhegn

Inner fencing

Inderlår

Inside leg/musculus semimembranosus

Index

Index

Indexegenskab

Index traits

Indhegning

Fencing

Individprøve

Performance test

Individuel opstaldning

Individual housing

Indkøring

Introduction/test period

Indmad

Offal

Indre marked

Single market

Indrejsetilladelse

Entry clearance

Indretning

Arrangement/lay out

Indrette

Device/design

Indsatsområde

Target area/effort area

Indstøbt

Embedded

Indsættelse

Penning/transfer

Indsættelsestidspunkt

Time of transfer

Indtægt (statens)

Revenue

Infektion

Infection

Inficerbar

Infection prone

Influenza

Influenza/the flu

Info Svin

Info Svin

Information

Information

Initialfortyndet sæd

Initially diluted semen

Injektion

Injection

Injektionsskade

Injection injury

Injektionssted

Injection site

Injektionsteknik

Injection technique

Inseminering

Insemination

Insemineringsbøjle

Insemination holder/rail

Insemineringsstrategi

Insemination/AI strategy

Integreret løbe/drægtighedsstald

Integral service/gestation section

Integreret produktion

Integrated production

Interesseorganisation

Interest group

Intern KS

On-farm AI

Intern opformering

Multiplication in commercial herd

Intern smittebeskyttelse

In-herd protectin against infection

Inventar

Housing system/equipment

Investering pr. stiplads

Investment per place unit

Investering pr.årsso

Investment per year sow

Ionbyttere

Ion exchangers

ISO 14001

ISO 14001

ISO-9002

ISO 9002

Isolering

Insulation

Iværksætte (undersøgelse)

Instigate

J:

Japanskala

JPCS Scale

JB (jordbonitet)

Soil, soil texture

Jern

Iron (præparat)/steel (inventar)

Jernbehandling

Iron supplements

Jernpræparat

Iron preparation

Jod

Iodine

Jodtal

Iodine number/iodine figure/iodine value

Jord

Soil/dirt

K:

Kalcium

Calcium

Kalium

Potassium

Kam

Loin/longissimus dorsi muscle

Kampagne

Campaign

Kanal med bagskyld

Channel with flushing

Kanal med gælleplader

Emptying slatted plate floor

Kanal med spjæld

Channel with slide gate

Kapacitetsomkostning

Capacity cost

Kappe (på sædceller)

Acrosomal apical ridge

Karakter

Score

Karantæne

Quarantine

Karantænestald

Quarantine section/quarter

Kartoffelfibre

Potato fibres

Kartoffelproteinkoncentrat

Potato protein concentrate

Kassere

Reject

Kassere (ved slagtning)

Cull

Kassesti med boks

Farrowing pen with crate/stall

Katabolsk

Catabolic

Kateter gel

Catheter gel

Kejsersnit

Caesarean incision

Kernebesætning

Nucleus herd

Kernestyring

Nucleus management

Kimfri

Gnotobiatic

Kimtal

Viable counts

Kk-tal

Meat quality index

Klarlægge

Elucidate/clarify

Klarlæggelse

Elucidation/clarification

Klemt

Squeezed/crushed

Klimaforhold

Climatic conditions

Klimakammer

Climatic chamber

Klimastald

Early weaning station/section/controlled environment section

Klimaundersøgelse

Climatic test

Kloakering

Sewage

Kloakmester

Sewer contractor/sewerage foreman

Klorid

Chloride

Klorkalk

Chloride of lime

Klovforandringer

Hoof changes

Klovpleje

Hoof care

Klovskade

Hoof injury

Klovslid

Hoof wear

Klæbeevne

Adhesive/adhesion

Knoglestyrke

Bone strength

Kobber

Copper

Kobberniveau

Copper level

Kode

Pastern

Kogesvind

Cooking loss

Kokoskage

Coconut cake

Koldluftnedslag

Cold air intake/down draught

Kombinationsspaltegulv

Slatted combi-floor

Kommunikationsudstyr

Communication equipment

Kompensatorisk vækst

Compensatory growth

Kompostering

Composting

Komposteringsstald

Composting unit/section

Kondensdannelse

Condensation

Kondensvand

Condensation

Konkurrence

Competition

Konstitution

Constitution

Konsulent

Adviser/consultant

Kontinuerlig drift

Continuous production/operation

Kontorchef

Assistant director/manager

Kontrol

Control/check

Kontrolfoder

Control feed

Konventionel

Conventional

Konventionel sundhedsstatus

Conventional health status

Korn med udlæg

Grain with a secondary crop

Kornart/-produkt

Cereal/species of grain

Kornopbevaring

Grain storage

Korrelation

Correlation/relationship

Korrigerende handling

Remedial action

Korrosionsbeskyttelse

Corrosion protection

Kosetter

Kosetter

Kostfibre

Dietary/feedstuff fibres

Kraftfoder

Feed concentrate

Kreditforening

Credit institution/building association/mortgage credit institution

Kronisk bronkitis

Chronic bronchitis

Krybbe

Trough

Krybbekant/forkant

Edge of trough

Krybbeplads

Trough space

Krybbeudformning

Design of trough

Krydsløbning

Combination mating

Krydsning (race)

Hybrid/cross-breed

Krydsningsfrodighed

Hybrid vigour/heterosis

Krydsningskuld

Cross-breed litter

Krydsningsso

Hybrid sow

KS

A.I.

KS station

A.I. station

Ksa

Fat-o-meter

Kuld

Litter

Kuldioxid

Carbon dioxide

Kuldresultat

Litter result

Kuldstørrelse

Litter size

Kuldsøskende

Sibs/litter mates

Kuldudjævning

Litter equalisation

Kulhydrat

Carbohydrate

Kumme

Bowl

Kunstgødning

Fertilizer

Kunstig sædoverføring

Artificial insemination

Kurve

Graph

Kvalitets- og miljøstyring

Quality and environmental management

Kvalitetsbegreb

Quality concept

Kvalitetsgodkendelse

Quality approval

Kvalitetskontrol

Quality control

Kvalitetsmærkeordning

Quality Marking Scheme

Kvalitetssikring

Quality assurance

Kvalitetsstyring

Quality control/management

Kvalitetsstyringssystem

Quality assurance system

Kvamilla

Kvamilla

KVL

The Royal Veterinary and Agricultural University

Kvælning

Suffocation

Kvælstof

Nitrogen

Kvælstof, udledning af

Nitrogen, discharge/excretion of

Kvælstoftab

Nitrogen loss

Kødbenmel

Meat-and-bone meal

Kødfarve

Meat colour

Kød-fedt fordeling

Meat percentage

Kødfuld

Meaty

Kødfyld

Meat content

Kødindhold

Lean meat content

Kødkontrol

Meat control

Kødkontrolundersøgelse

Meat control survey

Kødkvalitet

Meat quality

Kødprocent

Lean meat percentage

Kødprocentens værdi

Value of lean meat percentage

Kødsaft

Meat juice

Kølefortynder

Cooling diluent

Køletunnel

Chilling tunnel

Køn (ved avl)

Gender

Kønsorgan

Genital/genitalia

L:

Lam, at være

Paralysed

Landbrugets Informationscenter

Institute of Agricultural Information

Landbrugets Rådgivningscenter

The Danish Agricultural Advisory Centre

Landbrugets Veterinærudvalg

The Agricultural Veterinary Committee

Landbrugscentre

Agricultural centres

Landbrugsloven

The Danish Agricultural Holdings Act

Landbrugsraadet

Danish Agricultural Council

Landbrugstælling

Agricultural count

Landmand som grænsedyrlæge

Farmer as border vet

Landrace

Landrace

Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Danish Pig Producers' Association

Landskonsulent

Senior adviser/consultant

Landskontoret for Bygninger og Maskiner

Department of Farm Buildings and Machinery

Landskontoret for Driftsøkonomi, Dansk Familielandbrug

Department of Farm Accounting and Managementthe Danish Family Farmers' Association of

Landskontoret for Driftsøkonomi, Landboforeningerne

Department of Farm Accounting and ManagementDanish Farmers' Union,

Landskontoret for Fjerkrærådgiv.

Department of Poultry Advisory Service

Landskontoret for Heste

Department of Horse Breeding

Landskontoret for Kvæg

National Committee on Danish Cattle Husbandry

Landskontoret for Landboret

Department of Agricultural Law

Landskontoret for Planteavl

Department of Crop Husbandry

Landskontoret for Svin

Department of Pig Production

Landskontoret for Uddannelse

National Department of Education

Landskontoret for Ungdomsarbejde

Department of Farm Youth, 4H and Youth Work

Landsudvalgenes Fællesudvalg

Executive Committee of the National Committee

Landsudvalget for Svin

The National Committee for Pig Production

Langsigtet bedriftsrådgivning

Long-term operational advisory service

Langsom udfodring

Trickle feeding

Lattergas

Nitrous oxide

Lavkonjunktur

Recession

Lawsonia

Lawsonia

LD

Eye muscle

Led

Joint

Ledbetændelse

Arthiritis

Ledbrusk

Articular cartilage

Ledforandring

Joint change

Ledinfektion

Joint infection

Ledvæske

Synova

Leje

Rent

Leje ud

Lease

Lejeareal

Lying area

Leptospirose

Leptospirosis

Leucin

Leucine

Levedygtig

Viable

Levende vægt

Liveweight

Levendefødt

Liveborn

Levendefødte grise pr. kuld

Liveborn pigs per litter

Leverance

Supply/delivery

Leverandør

Supplier

Leveringsstrategi

Delivery strategy

Lincomycin

Lincomycin

Lincospektin

Lincospectin

Lind (om gødning)

Diarrheic

Linespilsanlæg

Wire-type barn cleaner / whinch-drawn cleaning plant

Lipopolysakkarid

Lipopolysaccharide

Livmoder

Womb/uterus

Livmoder (fjernelse af)

Hysterectomy

Lokal konsulent

Local adviser/consultant

Lokalitet

Premise

Lov om drægtige søer og gylte

Act on gestating sows and gilts

Lovgivning

Legislation

Lovgivning om DT 104

Legislation on DT 104

Lovgivnings-

Legislative

Luftbevægelse

Air flow

Luftblander

Airmixer

Luftbåren smitte

Airborne infection

Luftfordeling

Air distribution

Luftforsyningsenhed

Air supply/ventilation unit

Luftindtag

Air intake

Luftkvalitet

Air quality

Luftrør

Trachea

Luftskifte

Air turnover

Luftstrømshjelm

Powered air purifying respirator

Luftvejslidelse

Respiratory disorder

Lugt

Odour

Lugtesans

Olfaction / olfactory sense

Lukkeanordning

Closing device

Lukket drift

Closed operation

Lukket inventar (på krybbe)

Closed fitting

Lukket stiadskillelse

Closed pen partition

Lumino fiskepulp

Lumino fish pulp

Lungeforandringer

Pneumonic lesions

Lungekapacitet

Respiratory efficiency/lung capacity

Lungelidelse

Lung disorder

Lungeorm

Lung worm

Lungesygdom

Lung disease/pulmonary disease

Lungesyge, medicinering

Pneumonia, medication

Lungesyge, tilvækst

Pneumonia, gain

LY

Danish hybrid sow

Lymfeknude

Lymph node

Lys

Lighting

Lysin

Lysine

Lyske

Groin

Lysmikroskopi

Light/electronic microscopy

Læg (=kuld)

Parity

Læhytte

Shelter

Løbe

Mate/serve

Løbeafdeling

Mating section/mating unit/service unit

Løbeprocent

Reterun-to-service rate

Løbetid

Heat

Løbning

Service/mating

Løbningstidspunkt

Time of service

Løgående, drægtig so

Loose, gestant sow

LøJ

National Association of Organic Farming

Løsdriftsstald

Yard

Løsdriftssystem

Loose housing system

Løse hoveder (på sædceller)

Free sperm cells

Løsgående so

Loose sow/group-housed sow

Løsgående, diegivende so

Loose nursing sow

Løsvægt

Bulk

Låge

Gate

M:

Madaffald

Waste food

Maddike

Maggot

Mager

Lean

Majorgen

Major gene

Majs

Maize/corn

Majsenlisage

Maize silage

Majsfodermel

Maize foddermeal

Majsglutenfoder

Maize gluten feed

Majskoldemix

Corn cob mix (CCM)

Makrofag

Macrophage

Malkeevne

Milking ability

Mangan

Manganese

Mangelfuld

Scanty/defective/insufficient

Mangelsygdom

Deficiency disease

Manometer

Pressure gauge

Markstak

Stack/manure pile in the field

Markørgen

Marker gene

Maskinstation

Contractor/machine pool

Materialevalg

Equipment

Mave

Gut/stomach

Mave/tarmsundhed

Gastro-intestinal health

Maveforandring

Stomach/gut change/lesion

Mavesundhed

Gastric health

Mavesår

Ulcer

Mave-tarm flora

Gastro-intestinal flora

Mave-tarm lidelse

Gasto-intestinal disease

Meddelelse

Report

Medicin

Medication/medicine

Medicinalfirma

Drug/Pharmaceutical company

Medicinanvendelse

Drug/medication, use of

Medicinblander

Medicator

Medicinering

Medication

Medicineringsmetode

Medication method

Medicinforbrug

Medication/drug consumption

Medicinkursus

Medication course

Medicinregistrering

Drug/medication registration

Medicinudlevering

Drugs/medication, dispensing of

Melasse

Molasses

Meldrøje

Ergot

Mellemgulv

Diaphragm

Mellemgulvs-

Diaphragmatic

Merpris

Excess price

Meteorologisk overvågning

Meteorological control

Methionin

Methionine

Middel

Good/average

Middel (helbredende)

Remedy

Mide

Tick

Midterste del af tyktarm

Mid-colon

Mikrobiel omsætning

Microbial conversion

Mikrobielt økosystem

Microbial ecosystem

Mikrobiologisk effekt

Microbiological effect

Mikroflora

Micro flora

Mikroorganisme

Microorganism

Miljø

Environment

Miljø- og ressourcestyring

Management of environment and resources

Miljøbelastning

Environmental load

Miljøgodkendelse

Environmental approval

Miljøgruppe

Environmental committee

Miljøkrav

Environmental requirement

Miljørådgivning

Environmental advisory service

Miljøstyrelsen

The Danish Environmental Protection Agency

Miljøstyring

Environmental control

Milliard

Billion

Million

Million

Miltbrand

Anthrax

Mindre god

Less than good

Mineral

Mineral

Mineralblanding

Mineral mix/diet

Mineralsk foderblanding

Mineral feed mix/diet

Mineraluldsfibre

Mineral food fibre

Minibigballehjelm

Mini big bale shed

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

The Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Misdannelse

Deformity

MMA-komplex

MMA complex

Moderdyr

Dam (qualities)

Moderegenskab

Maternal quality/instinct

Modning (om kød)

Ageing

Modstandskraft

Resistance

Modtagelighed

Susceptibility

Modulgulv

Flooring, combined

Moms

VAT (Value Added Tax)

Morotik

Motor function

Motilitet

Motility

Mudderpøl

Mud pool

Mug

Mould

Mugforgiftning

Mould poisoning

Multifasefodring

Multiphase feeding

Multisite

Multisite

Multi-sucklingsti

Multi-suckling pen

Mund- og klovsyge

Foot-and-Mouth disease

Mundbetændelse

Stomatitis

Muskelbiopsi

Muscle biopsy

Mycoplasma

Mycoplasma

Mycoplasma ledbetændelse

Mycoplasma arthritis

Mycoplasma lungesyge

Mycoplasma hyopneumonia/enzootic pneumonia

Mycoplasma vaccination

Mycoplasma vaccination

Mycoplasmasanering

Mycoplasma eradication

Myoglobin

Myoglobin

Myresyre

Formic acid

Myrosinase

Myrosinase

mælk (yder meget)

Good milker

Mælkeerstatning

Milk replacer

Mælkekirtel

Mammary gland

Mælkemangel

Agalactia

Mælkesyre

Lactic acid

Mælkesyrebakterie

Lactic acid bacterium

Mælkeydelse

Milk production/milk producing capacity

Mærkevare

Trade mark

Mæthedsfølelse

Feeling of satiation

Møntfod

Currency

Mørbrad

Tenderloin

Mørhed

Tenderness

Målsætning

Objective/goal

N:

Nakke

Neck/semi-spinalis capitis muscle

Nakkekam

Chuck steak

Nationaløkonomi

Economics

Natrium (m. hydroxydopløsning)

Sodium (hydroxide solution)

Naturlig ventilation

Natural ventilation

Navlebrok

Umbilical hernia

Navleinfektion

Navel infection/omphalitis

Navlestreng

Cord

Navnesæd

Name semen

Nedsat ædelyst

Anorexia/reduced appetite

Negativ

Adverse/negative

Nekrose

Necrosis

Neomycinsulfat

Neomycin sulphate

Nettobudget

Net budget

Netværkssamarbejde

Networking

Nitrat

Nitrate

Nitratdirektiv

Nitrate directive

Nitratudvaskning

Nitrate wash-out

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin

Normtal for foder/gødning

Feed/manure standards

Notering

Price

Nybyggeri

New buildings/housing

Nürtinger-sti

Nürtinger pen

Nysesyge

Rhinitis (atrophic)

Nysesygevacine

Atrophic rhinitis vaccine

Nytteværdi

Useful value

Næringsindhold

Nutritive content

Næringsstof

Nutrients

Næringsværdi

Nutritive value

Næseventil

Snout valve

Nødventilation

Emergency ventilation

Nøgletal

Key figure

O:

Obduktion

Autopsy

Obduktionsfund

Autopsy finding

Obduktionspræparat

Autopsy specimen

Obligation

Bond

Offentlig Veterinærkontrol

Danish State Meat Inspection Service

Oliedosering

Oil dosage

Oliehør

Seed flax

Olieudsprøjtningsanlæg

Oil ejecting system

Ombygning

Rebuilding/conversion/renovation

Omfangshegn

Perimeter fencing

Omkostning

Cost/expense

Omkostningsreduktion

Cost reduction

Omløberproblem

Return-to-oestrus/return to service problem

Omløberprocent

Return rate

Omsætning

Sales/turnover

Omsætning af levende dyr

Sale of live animals

Omsætning af levende svin

Pig trading/sales

Omsætte (salg)

Sell

Omsættelig energi

Metabolisable energy (ME)

Ond (cirkel)

Vicious circle

Ondartet

Virulent/malignant

Ondartet lungesyge

Pleuropneumonia

Opbevaringskapacitet

Storage capacity

Opblødt foder

Gruel feed

Opdelt i sektioner

Divided into sections

Opdrætte

Rear/breed

Operation

Surgical operation

Opformeringsbesætning

Multiplier herd/unit

Opklare

Reveal

Opløselighed

Solubility

Opsamlingsstald

Collecting house

Opskæringsudbytte

Yield

Opstaldet

Housed

Opstaldning

Housing

Opstøbning

Casting

Opsving

Upturn

Optimal løbning

Optimum mating/service

Ordstyre (ved møde)

Chairman

Ordstyrer (forhandlingsleder)

Moderator

Organ

Organ

Orneafprøvning

Boar testing

Ornefædre

Sires

Ornekontakt

Boar contact

Ornelinie

Boar line

Ornelugt (i kød)

Boar taint/odour

Orneordning

Boar arrangement

Orneordningstilskud

Boar subsidy

Ornerace

Boar breed

Ornesti

Boar pen

Ornesædkvalitet

Boar semen quality

Ornesædsfortynder

Boar semen diluent/diluent for boar semen

Ornevalg

Boar choice

Ostechondrose

Osteochondrosis

Overbelægning

Overcrowding

Overbrusning

Sprinkling/showering

Overbrusningsanlæg

Showering system/sprinkling system

Overdækning

Covering

Overflade

Surface

Overgang

Transition

Overgangsperiode

Transition period

Overløb

Overflow

Overraskelseseffekt

Surprise effect

Overskydende gødningsmængde

Excess slurry

Overtrækstøj

Protective clothes

Overvåge

Monitor/supervise

Overvågning

Supervision/monitoring/surveillance

P:

Palmitinsyre

Palmitic acid

Pantothensyre

Pantothenic acid

Parasit

Parasite

Parre

Mate

Passerseddel

Certificate of approval

Patogen

Pathogenic

Patte, at

Suckle

Pattegris

Piglet/suckling pig

Pattegrisedødelighed

Piglet mortality

Pattegrisehule

Covered creep area

Pattelæsion

Teat injury

Patter

Teats

Pektinaffald

Pectin waste

Pektinfoder

Pectin feed

Pelleteret foder

Pelleted feed

Pelletering

Pelleting

Penicillin

Penicillin

Perioden efter fravænning

Post-weaning period

Personale

Staff

pH værdi

pH

pH, slut

Ultimate pH

Pietrain pilotforsøg

Pietrain pilot test

Pigment

Pigment

Pillekvalitet

Pellet quality

Pilotprojekt

Pilot project

Placering

Location/siting

Planlægning

Planning

Plantebrug

Arable farm

Plantedirektoratet

The Danish Plant Directorate

Planteekstrakt

Plant extract

Plantenæringsstof

Plant nutrient

Plastspaltegulv

Plastic slatted floor

Plasttype

Plastic type

Pluckset

Plucks

PMWS

PMWS

Polt

Young female

Polteafdeling

Young female unit/section

Polterekruttering

Recruitment of young females

Porcint parvovirus

Porcine parvovirus

Porzyme 9300

Porzyme 9300

Praksisordning

Practice scheme

P-rapport

Production report

Presning

Baling

Prioritetslån

Mortgage loan

Probiotika

Probiotics

Problemfri

Easy/unproblematic

Problemfri fravænning

Unproblematic weaning

Procent

Per cent/%

Procentenhed

Percentage point

Producentsvin

Pigs returned for non-consumption

Produktbeskrivelse

Product description

Produktionsafgift, pr. slagtesvin

Levy

Produktionsafgift, pålægge

Levy an excise

Produktionsanlæg

Production plan/system

Produktionsbesætning

Production herd

Produktionsbudget

Production budget

Produktionseffektivitet

Production efficiency

Produktionsegenskab

Production trait / trait for production

Produktionsfoder

Production feed

Produktionskontrol

Production control

Produktionsniveau

Production level

Produktionsomkostning

Production cost

Produktionsovervågning

Production monitoring

Produktionsrapport

Production report

Produktionsregnskab

Production accounts

Produktionsresultat

Production result/performance

Produktionssikkerhed

Production safety

Produktionsso

Production sow

Produktionsstyring

Production management

Produktionssystem

Production system

Produktionstab

Production loss

Produktionstilpasningsforsøg

Production adaptation test

Produktionsværdi

Production value

Produktivitet

Productivity

Produktivitetsforbedring

Improvement in productivity

Produktkatalog

Product catalogue

Produkttest

Product test

Progesteron

Progesterone

Promilleafgiftsfonden

Per mille levy fund

Propionsyre

Propionic acid

Protein

Protein

Proteinindhold

Protein content

PRRS

PRRS

PRRS delsanering

Partial PRRS eradication

PRRS handlingsplan

PRRS action plan

PRRS kødsaftovervågning

PRRS meat juice monitoring

PRRS smitte

PRRS infection

PRRS status

PRRS status

Prøveudtagning

Collection of samples

PSE

PSE (pale, soft, evaporative)

P-styringsliste

P-control list

Puljenotering

Pool price

Pulpetter

Pulpetter

Pungbrok

Scrotal hernia

Pus

Purulence

Pålægsvare

Delicatessen/sliced ham and pork

Påvirket

Influenced/affected

Q:

QTL

QTL

R:

Race

Breed

Race, farvet

Sire line

Race, hvid

Dam line

Radialsystem

Radial system

Ramme (om sygdom)

Strike

Rammelov

Framework act

Rangdannelse

Hierachic system/social order

Rangorden

Ranking/hierarchy

Rapportgenerator

Report generator

Raps

Rape

Rapsfrø

Rapeseed

Rapskage

Rapeseed cake

Rapsolie

Rapeseed oil

Rapsolielag, gylle

Layer of rapeseed oil, slurry

Rapsskrå

Rapeseed meal

Reagent

Reagent

Redekasse

Nest area

Reducere

Reduce/lower

Regel

Provision/regulation

Regional tarmbetændelse

Regional enteritis/porcine intestinal adenomatosis/ileitis

Registrering

Registration/recording

Regnskab

Accounts

Regnskabsanalyse

Analysis of accounts

Reinfektion

Reinfection

Rektalundersøgelse

Rectal examination

Rengøring

Cleaning

Renovering

Remodelling of accomodations

Renracet

Purebred

Renracet avlsdyr

Purebred breeding stock

Rensegang

Dung passage

Rentabilitet

Profitability

Rentabilitetsberegning

Estimate of profits

Rente

Interest

Renteafgift

Interest charge

Repos

Platform/landing

Reproduktionscycklus

Reproduction cycle

Reproduktionsevne

Reproductive ability

Reproduktionsproblem

Reproduction problem

Reproduktionsresultat

Reproduction result

Resistens

Resistance

Respirabelt støv

Respirable dust

Restkoncentration

Residue

Restriktiv foding

Restrictive feeding

Resultatopgørelse

Profit and loss account

Revisor

Accountant

Revisor, registreret

Certified accountant

Revisor, statsaut.

Chartered Accountant

Risikovillig kapital

Venture capital

Rist

Grid/mesh flooring

RN-gen

RN gene

Rode

Grub/root

Roemelasse

Sugar beet molasses

Roepille

Sugar beet pellet

Rovflue

Predator fly

Rug

Rye

Rundbuehytte

Arc hut

Rundbuekanal

Corrugated duct

Rygspæktykkelse

Thickness of back fat

Ræv

Fox

Rødme

Reddening

Rødsyge

Erysipelas

Røntgen

X-ray

Rørdimension

Pipe dimension

Rørfodringsautomat

Tube feeder/dispenser

Rørudslusningsanlæg

Vacuum systen

Råaske

Crude ashes

Rådgivernes efteruddannelse

Consultants' further training

Rådgivning

Consultancy/extension service

Rådgivningskorps

Advisory body

Rådgivningstilbud

Advisory service

Rådgivningstjeneste

Agricultural development and advisory service

Råfedt

Crude fat

Råmælk

Colostrum

Råmælks-antistoffer

Colostrum antibodies

Råprotein

Crude protein

Råvare

Raw material/ingredient

Råvareanalyse

Raw material analysis/analysis of ingredients

Råvareindhold

Raw material content/content of ingredients

Råvaresammensætning

Composition of ingredients

S:

Saksespær

W-trusses

Salg

Trade (=handel) /sale

Salgsstop

Sales ban

Salmonella

Salmonella

Salmonellabekæmpelse

Salmonella control

Salmonella-forekomst

Salmonella prevalence

Salmonella-frit foder

Salmonella-free feedstuff

Salmonellakontrol

Salmonella control

Salmonellaniveau

Salmonella level

Salmonella-positiv gris

Salmonella-positive pig

Salmonella-reducerende foder

Salmonella-reducing feed

Salve

Oinment/salve

Samdrift

Joint operation

Sammenblanding

commingling/mixing

Sammendrag

Abstract / summary

Sammenhæng

Association / connection / relation

Sammenligne

Compare (to/with)

Sammensvejsning

Welding

Sanere (enkelt dyr)

Test and slaughter

Sanere (hele bes.)

Stamped out/eradicate

Sanering

Eradication of disease / culling

Saneringsmodel

Eradication model

Saneringstrategi

Eradication strategy

Sangovit

Sangrovit

Savsmuld

Sawdust

Savsmuld (spåner)

Shavings

Scene

Tendon

Screening

Screening

Sektionerede staldafsnit

Sectioned housing

Sektioneret drift

Sectioned operation

Sektioneret holddrift

Sectioned batch operation

Sektionering

Sectioning

Sektionering og adskilt produktion

Sectioning and segregated production

Selektion for

Selection for

Selen

Selenium

Selvflydende

Flowing / fluid / viscosity

Selvforsynende

Self sufficient

Sengebås

Cubicle

Separering

Separation

Serologisk overvågning

Serological monitoring

Serologisk profil

Serological profile

Serpulina hyodysenteriae

Serpulina hyodysenteriae

Serum

Serum

Sideleje

Lateral position / recumbent

Sidespæk

Side fat

Sidste del af tyndtarm

Terminal ileum

Sikker løbning

Efficient service

Sildeolie

Herring oil

Silo

Silo / bin

Sjælden

Rare/infrequent/scarce

Sjældent

Rarely / seldomly / infrequently / scarcely

Skab

Mange

Skade

Injury

Skanning

Scanning / Ultrasonic measurement

Skat

Tax

Skatol

Skatole

Skatolomsætning

Skatole decomposition

Skatoltal

Skatole figure /reading/ result

Skatte-

Fiscal

Skattemæssig

Fiscal

Skede

Vagina

Skederum

Ante room

Skelne

Distinguish

Skema

Form

Skema / system / orden

Scheme

Skillevæg

septum (plur. : septa)

Skinke

Ham

Skravl

Runt

Skridsikker

Anti-skid / slip resistant /non-skid

Skridsikkert gulv

Non-skid flooring

Skrigende grise

Noisy pigs

Skudbiopsiudstyr

Spring biopsy instrument

Skulderplade

Shoulder barrier

Skummetmælkspulver

Skimmed milk powder

Skydespjæld

Slide gate

Skåneblanding

Protective diet

Slagsmål

Fight / aggressive act

Slagtekrop

Carcass

Slagtekvalitet

Carcass quality/characteristics

Slagtekvalitetsbestemmelse

Carcass quality inspection

Slagtelinie

Slaughterline

Slagteprocent

Killing-out percentage/slaughter rate

Slagteri

Slaughterhouse

Slagteriernes Forskningsinstitut

Danish Meat Research Institute

Slagteriernes Fællesindkøbsforening

Joint Purchasing Association of the Bacon Factories

Slagtesvin

Finisher / growing-finishing pig

Slagtesvind

Slaughter loss / dressing loss / shringkage

Slagtesvinehold

Finisher unit

Slagtesvineproduktion

Slaughter pig production / production of finishers

Slagtesvinestald

Finisher housing / porker unit / fattening unit/section

Slagteundersøgelse

Meat inspection

Slagtevægt

Slaughterweight

Slagtevægt, spredning i

Variation in slaughterweight

Slagtning

Slaughter

Slid

Wear

Slim

Mucus

Slimhinde

Mucous membrane

Slutfoderstyrke

Finishing feed strength

Slut-pH

Ultimate pH

Smitsom

Contagious / infectious / catching

Smitsom fosterdød

Infectious fetal death

Smitstof

Infective matter / germ / virus

Smittebeskyttelse

Prevention against disease / infection control

Smittebærer (rask)

Infection carrier (healthy)

Smittekilde

Source of infection

Smittekæde

Chain of infection

Smitteoverførsel

Infection transmisison

Smittepres

Pressure of infection / infection risk

Smitterisiko

Risk of contamination / infection

Smittespredning

Infection spread, dissemination

Smittespredning, Ap2

Spread of infection, Ap2

Smittevej

Infection path

Smågris

Weaner

Smågriseareal

Area for weaners

Smågriseblanding

Weaner diet/mix

Smågrisediarre

Scours

Smågrisefoder

Weaner feed/diet/mix

Smågrisenotering/pris

Weaner price

Smågriseomsætning

Sale of weaners

Smågriserum / -hjørne / - hule

Covered creep area

Smågrisesalg

Weaner sale

Smågrisestald

Weaner unit/section

Snitsår

Cut

Snittet halm

Chopped straw

So- og ornelinier

Sow and boar lines

Sobestand

Sow population

Sodeksem

Exudative epidermitis

Soforsøg

Sow tests / studies

Sogris

Female pig

Sohold

Sow unit

Sojaproteinkoncentrat

Soy protein concentrate

Sojaskrå

Soybean meal

Sold

Screen / mesh

Soldstørrelse

Mesh size

Solsikkeskrå

Sunflower meal

Sopolt

Young sow

Sopoltestald

Replacement house

Sopolts alder

Age of young sow

Spaltegulv

Slatted floor/slatted flooring

Spalteåbning

Slot width/aperture

Sparsommelig

Economical

Special sæd

Special semen

Specialproduktion

Specialised production / branded production

Spectinomycin

Spectinomycin

SPF

SPF (Specific Pathogene Free)

SPF notering

SPF price/quotation

SPF-kontrol

SPF control

Spildareal

Empty/wasted space

Spildfoderdage

Non-productive days

Spildkant

Edge

Spirochaetose

Spirochaetosis

Spisekvalitet

Eating quality

Spjæld

Shutter / gate

Sporeform

Spore variety

Springe (om orne)

Mount

Springvillighed

Libido / strong rut

Stabil gruppe

Stable group / static group

Stagnere

Stagnate

Staldanlæg

Housing units

Staldlugt

Housing odour

Staldsystem

Housing system

Staldtemperatur

Housing temperature

Staldudnyttelse

Pen utilization

Stamtavle

Pedigree register

Stang (bindsel)

Rod

Startpille

Starter pellet

Statens Husdyrbrugsforsøg

National Institute of Animal Science

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut

Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics

Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forening

The National Research Council for Agricultural and Veterinary Science

Statens Jordbrugstekniske Forsøg

The National Of Agricultural Engineering

Statens Plantetilsyn

The Government Plant Protection Service

Statens Skadedyrslaboratorium

The National Control Laboratory

Statens Veterinære Institut for Virusforskning

Danish Veterinary Institute for Virus Research

Statens Veterinære Serumlaboratorium

The Danish Veterinary Laboratory

Stationsafprøvning

Station testing

Stationsindividprøve

Performance test on the station

Statistisk sikker

Significant/statistically significant

Statslig forskningsinstitution

National research institute

Stearinsyre

Stearic acid

Stemmekant

Retaining edge

Stengris

Mummy

Stereotyp adfærd

Stereotypical behaviour

Sti

Pen

Stiadskillelse

Pen Partition

Stibundsprøve

Faecal sample / pen sample

Stigning

Increase

Stigulv

Pen floor

Stiindretning

Pen layout

Stikort

Pen registration form

Stiplads

Pen place

Stivelse

Starch

Stivis levering

Complete pen supply

Stofskifte

Metabolism

Stofskiftesygdom

Metabolic disorder / disturbance

Storsti

Large common pen / pen for large batches

Strangkokæde

Chain system

Strawflow

Straw flow

Streptomycin

Streptomycin

Stressfølsom

Stress susceptible

Strigling

Grooming

Strubehoved

Throat / larynx

Strukturforbedring

Structural improvement

Strukturmølle

Roller mill

Strukturudvikling

Structure development

Strukturændring

Structural change

Strøelse

Bedding

Strøning

Bedding

Studielandbrug

Test farms

Styr på bedriften

Farm management

Styring

Management

Styring af slagtesvineproduktion

<p </p

Styringsværktøj

Management tool

Styrke

Fitness/strength

Styrke (avl)

Conformation

Styrkebedømmelse (avl)

Assessment of conformation

Styroporkasse

Polystyrene box

Stærk, kraftig

Vigorous

Støbejernsrist

Cast iron slat

Støbfodring

Soaked feed / wet feeding

Støbtid

Soaking time

Størrelse

Size

Støtte / tilskud

Subsidy

Støttemuskel

Support muscle behind the eye

Støvkoncentration

Dust concentration

Støvreduktionsmetode

Dust-reducing method

Støvseparator

Dust separator

Støvsuger

Vacuum cleaner

Stående brunst

Standing heat

Stålbuehal

Arched steel structure

Subindeks

Sub-index

Sukkerroeaffald

Sugar-beet waste

Sulfid

Sulphide

Sund (som trives)

Healthy / fit

Sundhed

Health

Sundhedsforhold

Health condition

Sundhedsfremmende produktion

Health-promoting production

Sundhedskontrol

Health control

Sundhedsniveau/status

Health status

Sundhedsovervågning

Health monitoring

Sundhedsprogram

Health programme

Sundhedstilstand

Health status

Suppleringsdyr

Replacement stock / animal

Sutteventil

Suckling / bite valve / nipple drinker

Svaberprøve

Swab / Swab sample

Svagfødt gris

Pig weak at birth

Svensk Hampshire

Swedish Hampshire

Svineafgiftsfonden

Pig Levy Fund

Svinebestand

Pig population

Svinebesætning

Herd/pig herd

Svinedysenteri

Dysentery

Svinefedt

Pig fat / lard

Svinekød

Pig meat/pork

Svinepest

Swine fever

Svineproduktionsanlæg

Pig production unit

Svineproduktionsudvalg

Pig production committee

Svinesundhedstjeneste

Pig health service / programme

Svinesygdom

Swine disease

Svovlbrinte

Hydrogen sulphide

Svælg

Pharynx

Svær

Rind

Svømmer

Splaylegs

Sygdom

Disease

Sygdom hos søer

Disease in sows

Sygdomsforebyggelse

Prevention of disease / prophylaxis

Sygdomsforebyggelse i EU

EU prophylaxis

Sygdomsforløb

Course of disease

Sygdomsinformation

Data of disease

Sygdomsresistens

Resistance to disease

Sygdomsudbrud

Outbreak of disease

Syntetisk aminosyre

Synthetic amino acid

Syre

Acid

Syrebindingskapacitet

Acid binding capacity

Syretilsætning

Addition of acid

Sæd

Semen

Sædcelle

Sperm/sperm cell

Sædcellekoncentration

Sperm cell concentration

Sædfortynder

Semen diluent

Sædkvalitet

Semen quality

Sæds holdbarhed

Durability of semen

Sædsalg

Sale of semen

Særslagtning

Special slaughtering

Særslagtningsafgift

Special slaughter fine / levy

Søleadfærd

Messing / wallowing behaviour

Sølehul

Mud

Søskende

Sibs

T:

Tabvoldende

Loss-making

Tandafklipning

Tooth clipping

Tandslibning

Polishing of teeth

Tapiokamel

Tapioca meal

Tarm

Intestine

Tarmbetændelse

Enteritis / intestinal infection

Tarmblødning

Intestinal haemorrhage

Tarmflora

Intestinal flora

Tarmslyng

Volvulus

Tarmvæg

Intestinal wall

Tiamulin

Tiamulinum

Tidsforbrug

Time consumption / time spent

Tilbageholdelsestid efter behandling

Post-treatment retention time

Tilhæftningstråd

Adhesive filament

Tilkitning

Luting

Tilnærmet ædelyst

Close to appetite

Tilpasning

Adaption / adjustment

Tilskud

Subsidy

Tilskudsfoder

Supplementary feed / vitamin supplement

Tilskudsfoderblanding

Concentrate

Tilstand

Condition / state

Tilsætningsstof

Additive

Tilvækst

Daily gain

Tilvænning

Adaption

Timeløn

Hourly wage / rate

To-klima

Kennel (fsva smågrise)

To-klima stald

Controlled environment unit/section/weaner unit

To-klimahule

Controlled-environment creep

Toksoplasmose

Toxoplasmosis

Tom (om so)

Dry

Tonsilskrab

Tonsil scarping

Total sanering

Total eradication

Totaløkonomi

Overall economy

Toxoplasma

Toxoplasma

Tragtfodringsautomat

Hopper feeder

Trainee ordning

Trainee scheme

Transponder

Transponder

Transport

Transport

Transport-

Haulage

Transportsyge

Glasser's disease

Trekantsti

Triangular pen

Treonin

Threonine

Tre-racet krydsning

Three-way crossbred

Triangel

Triangular

Tribarrist

Tri-bar slat

Triticale

Triticale

Trives

Thrive

Trivsel

Welfare

Trug

Trough

Trykskade

Pressure mark

Tryktab

Pressure drop

Tryne

Snout

Trynekontakt

Snout contact / nose-to-nose contact

Tryneslynge

Snout break

Trynespids

Snout tip

Tryptofan

Tryptophan

Træk

Draught

Træningsfold

Training paddock

Træstof

Fibre / cellulose

Tungsvin

Heavy pig

Tvangsbevægelse

Compulsive movement

Tvangsblander

Paddle mixer

Tyktarm

Large intestine

Tyktarmsbetændelse/spirochætose

Spirochaetosis

Tylosin

Tylosin

Tyndtarm

Small intestine

Tæring

Corrosion

Tørfoder

Dry feed

Tørfoder på gulv

Dry feed dispensed onto floor

Tørfodring

Dry feeding

Tørfodringsanlæg

Dry feed dispenser

Tørringsfaciliteter

Drying facilities

Tørstofprocent

Dry matter content (DM)

U:

Uaktuel

Of no current interest

Udbredelse (sygdom)

Spread

Udbringning af gylle

Spreading of liquid manure / slurry

Udbrud af sygdom

Outbreak

Udbud

Supply

Udendørs besætning

Outdoor herd

Udenlandsk avlsmateriale

Foreign breeding material

Udflåd

Discharge (of pus)

Udfodringsrør

Feeding tube

Udformning

Design

Udleveringsstrategi

Delivery strategy

Udlændingestyrelsen

The Danish Immigration Service

Udmugningsanlæg

Mechanical waste handling system / scraper system

Udnyttelsesgrad

Utilization

Udskillelse (væske)

Secretion

Udskridning

Tendency to slip

Udslusningshastighed

Discharge rate

Udslusningshul

Discharge pipe / outlet

Udsondring

Secretion

Udstyr

Equipment

Udsugning

Exhaust

Udsætterprocent

Culling rate

Udsætterso

Culled sow

Udvaskning

Leaching

Udvaskning (af regn)

Wash-out el. rain-out

Udvidet

Augmented/extended/expanded/prolonged

Udvidet SundhedsKontrol

Extended Health Control/extended post mortem examination

Udvikling

Development

Ufrugtbar

Infertile

Ufrugtbarhed

Infertility

Ugedrift

Weekly operation

Ugentlig

Weekly

UK gris

UK pig

Ultralydsundersøgelse

Ultrasonic

Ulvetænder

Tusks

Underskud

Deficit

Undersøgelse

Test / study / examination

Undertryksanlæg

Low pressure system

Ungdyr

Young stock /replacement stock

Ungdyrsbedømmelse

Young animal assessment

Ungsvin

Porker / growing pig

Ungsvinestald

Porker unit/section

Urenhed

Impurity

Urinstof

Urea

Urinvejsinfektion

Urinary system infection

Urinvejslidelse

Urinary system disorder

USA svabermetode

USA swab method

Utraditionel

Unconventional

Utrivelighed

Unthriving

Uvis

Inconclusive (=resultatløs) / uncertain

V:

Vaccination

Vaccination / inoculation

Vaccinationsstrategi

Vaccination strategy

Vaccine

Vaccine

Vaccinere, at

Inoculate / vaccinate

Vacuumanlæg

Vacuum plant / unit

Valle

Whey

Valser

Roller

Vandforbrug

Water consumption

Vandforsyning

Water supply

Vandig (opløsning)

Aqueous (solution)

Vandindhold

Water / moisture content

Vandlås

Trap

Vandmiljø

Aquatic environment

Vandmiljøplan

Action Plan for the Aquatic Environment

Vandrør

Water pipe

Vandspild

Water waste

Vandtildeling

Water supply / water allotment

Vandtryk

Water pressure

Vandventil

Water valve

Varm slagtevægt

Hot carcass weight

Varmebehandlet foder

Heated feedstuff/heat-treated diet

Varmebehandling

Heat-treatment

Varmeforsyning

Heating

Varmegenvinding

Heat recovery

Varmekraftværk

Power plant

Varmelampe

Heating lamp

Varmeplade

Heating mat / heating plate

Varmetilførsel

Heat supply

Varmeveksler

Heat exchangers

Varslingssystem

Warning system

Vask

Cleaning

Vaskemur

Cleaning wall

Vedligeholdelse

Maintenance

Vegetabilsk fedt

Vegetable fat

Vejledende

Guiding

Vejning

Weighing

Velfærd

Welfare

Ventilation

Ventilation

Ventilationsafkast

Exhaust pipe

Ventilationsskorsten

Ventilation funnel

Ventilatorspænding

Fan voltage

Veterinær- og Fødevaredirektoratet

The Danish Veterinary & Food Administration

Veterinærinformation

Veterinary information

Vindafskærmning

Wind screening

Vinterhvede

Winter wheat

Virksomhedsledelse (landbrug)

Farm management

Vitamin

Vitamin

Vitaminmangel

Vitamin deficiency

Vitaminnorm

Vitamin standard

Voldgift

Arbitration

Vurdering af avlsdyr

Breeding value

VVM

EIA (Environment Impact Assessment)

Vægtet gennemsnit

Weighted average

Vægtfaktor

Weight factor

Vægtinterval

Weight interval

Vægtning af indeksegenskab

Weighting of index traits

Vægttab

Weight loss

Vækstfremmende

Growth promoting

Vækstfremmende stoffer

Growth promoting agents

Vækstfremmer

Growth promoter

Væksthormon

Growth hormone

Vækstkurve

Growth graph

Væskebehov

Water requirement

Væskeforsyning

Supply of liquid

Væskemangel

Lack of water

Væv

Tissue

Vådfoder

Liquid feed

Vådfoder med pc-styring

Computerized liquid feeding

Vådfodermikrobiologi

Liquid feed microbiology

Vådfodringsanlæg

Liquid feeding system

Vådfodringsstrategi

Liquid feeding strategy

Vådt grovfoder

Green roughage

Y:

YD orne

YD boar

Yderlår (kammuskel)

Outside leg (biceps-femoris muscle)

Yersinia

Yersinia

Yorkshire

Yorkshire/Large White

Yver

Udder

Z:

Zeolit

Zeolite

Zig-zag

Zigzag

Zigzag-krydsning

Zigzag

Zinc

Zoonose

Zoonosis (-es)

Zoonose

Zoonosis

Zoonosediagnostik

Zoonosis diagnostics

Zoonoseregister

Zoonosis register

Æ:

Æde

Eat

Æde/insemineringsboks

Feeding & insemination stall

Ædeboks

Free-access feeding stall

Ædeplads

Feeding point

Ægløsning

Ovulation

Ærter til svin

Peas for pigs

Æterisk olie

Essential oil

Ø:

Ødemsyge

Oedema disease

Økologisk svinekød

Organic pig meat/pork

Økologisk svineproduktion

Organic pig production

Økonomi

Economy

Økonomi i svineproduktion

Economy in pig production

Økonomisk

Financial

Økonomisk (sparsommelig)

Economical

Økonomisk oversigt

Economic survey

Ømbenethed

Tenderness in leg

Øremærke

Ear tag

Øve

Practise

Øvelse

Practise/training/exercise

Å:

Åbning (spaltegulv)

Slot

Åbningsareal

Opening area

Åndedrætsværn

Respirator/breathing mask

Årsberetning

Annual report

Årsmøde

Annual meeting

Årsso

Year sow / sow per year

Engelsk/dansk

 

Engelsk Dansk
A:  

1st parity

Første lægs

A.I.

KS

A.I. station

KS station

Abortion

Abort

Abstract

Sammendrag

Accessory digit

Biklov

Accountant

Revisor

Accounts

Regnskab

Acid

Syre

Acid binding capacity

Syrebindingskapacitet

Acidification

Forsuring

Acrosomal apical ridge

Akrosomalkappe

Acrosomal apical ridge

Kappe (på sædceller)

Acrosome

Akrosom

Act on gestating sows and gilts

Lov om drægtige søer og gylte

Action plan

Handlingsplan

Action Plan for the Aquatic Environment

Vandmiljøplan

Acyclic

Acyklisk

Ad lib feeding/ ad libitum feeding

Ad libitum fodring

Adaption

Tilvænning

Adaption

Tilpasning

Addition of acid

Syretilsætning

Additive

Tilsætningsstof

Adhesive filament

Tilhæftningstråd

Adhesive/adhesion

Klæbeevne

Adipose tissue

Fedtvæv

Adjustment

Tilpasning / justering

Admixture percentage

Iblandingsprocent

Adverse/negative

Negativ

Adviser

Konsulent

Advisory body

Rådgivningskorps

Advisory service

Rådgivningstilbud

Agalactia

Mælkemangel

Age at first oestrus

Alder ved første brunst

Age of young sow

Sopolts alder

Age on weaning

Fravænningsalder

Ageing

Modning (om kød)

Aggression

Aggression

Agricultural centres

Landbrugscentre

Agricultural Council of Denmark

Landbrugsraadet

Agricultural count

Landbrugstælling

Agricultural development and advisory service

Rådgivningstjeneste

Air distribution

Luftfordeling

Air flow

Luftbevægelse

Air intake

Luftindtag

Air quality

Luftkvalitet

Air supply/ventilation unit

Luftforsyningsenhed

Air turnover

Luftskifte

Airborne infection

Luftbåren smitte

Airmixer

Luftblander

Aldehyde

Aldehyd

Alfa-Harmoni pens

Alfa-harmonistier

Allele

Allele

All-in all-out (fork.: AIAO)

Alt-ind alt-ud

ALS

Benkarakter, den sammensatte

Alternative products

Alternative produkter

Alternative protein sources

Alternative proteinmidler

Amino acid

Aminosyre

Amino acid requirement/need

Aminosyrebehov

Amino acid standard

Aminosyrenorm

Ammonia

Ammoniak

Ammonia content

Ammoniakindhold

Ammonia evaporation

Ammoniakfordampning

Ammonia fallout

Ammoniaknedfald

Amortisation (intangible assets)

Afskrivning (på immaterielle aktiver)

Amoxicillin

Amoxcillin

Anabolic

Anabolsk

Anaemia

Blodmangel

Anaesthetize

Bedøve (m/halothan)

Analyse

Analysere

Analysis (plur.: -es)

Analyse

Analysis of accounts

Regnskabsanalyse

Androhep

Androhep

Animal fat

Animalsk fedt

Animal Protection Act

Dyreværnslov

Animal protection legislation

Dyreværnslovgivning

Animal unit (au)

Dyreenhed (DE)

Animal welfare

Dyrevelfærd

Annual meeting

Årsmøde

Annual report

Årsberetning

Anorexia/reduced appetite

Nedsat ædelyst

Ante room

Forrum / skederum

Anthrax

Miltbrand

Antibiotic growth promoter (AGP)

Antibiotisk vækstfremmer

Antibiotics

Antibiotika

Antibiotics consumption

Antibiotikaforbrug

Antibody

Antistof

Anti-skid / slip resistant /non-skid

Skridsikker

Approximately (approx.)

Cirka (ca.)

Aquatic environment

Vandmiljø

Aqueous (solution)

Vandig (opløsning)

Arbitration

Voldgift

Arc hut

Rundbuehytte

Arched steel structure

Stålbuehal

Area for weaners

Smågriseareal

Area requirements

Arealkrav

Aromatic compound

Aromastof

Arrange/establish/introduce

Etablere

Arrangement/lay out

Indretning

Arthiritis

Ledbetændelse

Articular cartilage

Ledbrusk

Artificial insemination

Kunstig sædoverføring

A-shaped hut

A-hytte

Assess

Bedømme / vurdere

Assessment of conformation

Styrkebedømmelse (avl)

Assistant director/manager

Kontorchef

Association / connection / relation

Sammenhæng

Asthma

Astma

Atomisation system/atomizer

Forstøvningsanlæg

Atrophic rhinitis vaccine

Nysesygevacine

AU

DE

Augmented/prolonged

Udvidet

Aujeszky eradication

Aujeszky-bekæmpelse

Aujeszky's disease

Aujeszky's sygdom

Autopsy

Obduktion

Autopsy finding

Obduktionsfund

Autopsy specimen

Obduktionspræparat

Avian tuberculosis

Aviær tuberkulose

Avian tuberculosis

Fjerkrætuberkulose

B:  

Bact-a-cid

Bact-a-cid

Bacteria

Bakterier

Bacterial

Bakteriel

Bacteriological survey

Bakteriologisk kortlægning

Bacterium

Bakterie

Baling

Presning

Barley

Byg

Basic organisation

Basisorganisation

Basic setting

Grundinstilling

Batch operation

Holddrift

Batch operation system

Holddriftsystem

Batch/group size

Flokstørrelse

Beans

Bønner

Bearing plate

Bundplade

Bedding

Strøelse

Bedding

Strøning

Behaviour

Adfærd

Behavioural

Adfærdsmæssig

Behavioural problems

Adfærdsproblemer

Berkshire

Berkshire

Beta carotene

Beta-karoten

Betonit treatment

Betonitbehandling

Big bale tents/helmets

Bigballehjelme

Billion

Milliard

Biogenic amines

Biogene aminer

Biological fly control

Biologisk fluebekæmpelse

Biomass

Biomasse

Biotin

Biotin

Birth weight

Fødselsvægt

Bites

Bidsår

Blocking ELISA test

Blokerings-ELISA

Blood group determination/blood grouping

Blodtypebestemmelse

Blood sample examination

Blodprøveundersøgelse

Blood sample profile

Blodprøveprofil

Blood test/sample

blodprøve

Blood vessel

Blodkar

Boar arrangement

Orneordning

Boar breed

Ornerace

Boar choice

Ornevalg

Boar contact

Ornekontakt

Boar line

Ornelinie

Boar pen

Ornesti

Boar semen diluent

Ornesædsfortynder

Boar semen quality

Ornesædkvalitet

Boar subsidy

Orneordningstilskud

Boar taint

Hangriselugt

Boar taint/odour

Ornelugt (i kød)

Boar testing

Orneafprøvning

Bond

Obligation

Bone strength

Knoglestyrke

Bonus payment

Efterbetaling

Bowl

Kumme

Brand

Brændmærke

Breed

Race

Breeder

Avler

Breeder, continuing

Avler, fortsættende

Breeder, retiring

Avler, ophørende

Breeding

Avl / Avlsarbejde

Breeding animal/breeding stock

Avlsdyr

Breeding at herd level

Avl på besætningsnivaeu

Breeding centre/breeding station

Avlscenter

Breeding characteristics/traits

Avlsegenskaber

Breeding consultancy service

Avlsvejledning

Breeding goal/target

Avlsmål

Breeding herd/pedigree unit

Avlsbesætning

Breeding index

Avlsindeks

Breeding level

Avlsnivaeu

Breeding market test

Avlsmarkedsforsøg

Breeding nucleus

Avlskerne

Breeding office

Avlskontor

Breeding programme

Avlsprogram

Breeding progress/results

Avlsfremgang

Breeding report

Avlsrapport

Breeding strategy

Avlsstrategi

Breeding structure

Avlsstruktur

Breeding system

Avlssystem

Breeding target

Avlsmål

Breeding value

Avlsværdi

Breeding value

Vurdering af avlsdyr

Breeding value figures/breeding values

Avlsværdital

Breeding value for liveborn pigs per litter/litter size

FGK

Breeding/fattening herd

Besætning, integreret

Brewer's yeast

Gærfløde

Brucellosis

Brucellose

Bulk

Løsvægt

Business economics

Driftsøkonomi (som fag)

C:  

Caecum

Blindtarm

Caesarean incision

Kejsersnit

Caking and coating

Belægningsdannelse

Calcium

Calcium

Calculated/estimated

Beregnet

Calculating method

Beregningsmetode

Campaign

Kampagne

Candidate herd

Aspirantbesætning

Capacity cost

Kapacitetsomkostning

Caprylic acid

Caprylsyre

Carbohydrate

Kulhydrat

Carbon dioxide

Kuldioxid

Carcass

Slagtekrop

Carcass evaluation station

Bedømmelsescentral

Carcass quality inspection

Slagtekvalitetsbestemmelse

Carcass quality/characteristics

Slagtekvalitet

Cardiac emfeeblement

Hjertesvækkelse

Cartilage

Brusk

Cast iron slat

Støbejernsrist

Casting

Opstøbning

Castrate

Galt

Catabolic

Katabolsk

Catheter gel

Kateter gel

Cause of death among piglets

Dødsårsag, pattegrise

Cavity

Hulrum

CD-ROM

Cd-rom

Cereal/species of grain

Kornart/-produkt

Cerebrospinal meningitis

Hjernehindebetændelse

Certificate of approval

Passerseddel

Certified accountant

Revisor, registreret

Cervix

Børhals

Chain of infection

Smittekæde

Chain system

Strangkokæde

Chairman

Ordstyre (ved møde)

Channel with flushing

Kanal med bagskyld

Channel with slide gate

Kanal med spjæld

Chartered Accountant

Revisor, statsaut.

Checklist

Checkliste

Chilling tunnel

Køletunnel

Chloride

Klorid

Chloride of lime

Klorkalk

Chopped straw

Snittet halm

Chronic adhesive pleurisy

Brysthindear

Chronic bronchitis

Kronisk bronkitis

Chuck steak

Nakkekam

Cilia

Fimrehår

Circadian rhythm

Døgnrytme

Civil servant

Embedsmand

Cleaning

Vask / Rengøring

Cleaning wall

Vaskemur

Climatic chamber

Klimakammer

Climatic conditions

Klimaforhold

Climatic test

Klimaundersøgelse

Close to appetite

Tilnærmet ædelyst

Closed fitting

Lukket inventar (på krybbe)

Closed operation

Lukket drift

Closed pen partition

Lukket stiadskillelse

Closing device

Lukkeanordning

Coarse

Grov (struktur i foder)

Cobs

Cobs

Coccidiosis

Coccidiose

Coconut cake

Kokoskage

Cold air intake/down draught

Koldluftnedslag

Collecting house

Opsamlingsstald

Collection of samples

Prøveudtagning

Colostrum

Råmælk

Colostrum antibodies

Råmælks-antistoffer

Combination mating

Krydsløbning

Commercial feed/feedstuff

Handelsfodermiddel

Commercial herd

Brugsbesætning

Commercial mix/diet

Firmablanding

Commercial product

Firmaprodukt

Commingling/mixing

Sammenblanding

Common module, Herd Centre System

Fællesmodul, bedriftsløsning

Common/generic/collective term

Fællesbetegnelse

Communication equipment

Kommunikationsudstyr

Company

Firma

Compare (to/with)

Sammenligne

Compensatory growth

Kompensatorisk vækst

Competition

Konkurrence

Complete diet

Fuldfoderblanding

Complete pen supply

Stivis levering

Composition of ingredients

Råvaresammensætning

Composting

Kompostering

Composting unit/section

Komposteringsstald

Compulsive movement

Tvangsbevægelse

Computer controlled

Edb-styret

Computer integrated agriculture

CIA

Computer tool

Edb-værktøj

Computerized liquid feeding

Vådfoder med pc-styring

Concentrate

Tilskudsfoderblanding

Concrete floor

Betongulv

Concrete slat

Betonrist

Concrete slatted floor

Betonspaltegulv

Condensation

Kondensdannelse / Kondensvand

Condition

Huld

Condition / state

Tilstand

Conformation

Styrke (avl)

Constipation

Forstoppelse

Constitution

Konstitution

Consultancy/extension service

Rådgivning

Consultant

Konsulent

Consultants' further training

Rådgivernes efteruddannelse

Consumer

Forbruger

Consumption/application

Forbrug

Contagious / infectious / catching

Smitsom

Container method

Container metode

Continuing breeder

Fortsættende avler

Continuous production/operation

Kontinuerlig drift

Contractor/machine pool

Maskinstation

Contribution index

DB-indeks

Control feed

Kontrolfoder

Control/check

Kontrol

Control

Bekæmpe

Control/monitoring of processed products

Færdigvarekontrol

Controlled ennvironment unit/section

To-klima stald

Controlled-environment creep

To-klimahule

Conventional

Konventionel

Conventional health status

Konventionel sundhedsstatus

Cooking loss

Kogesvind

Cooling diluent

Kølefortynder

Co-operative slaughterhouse

Andelsslagteri

Copper

Kobber

Copper level

Kobberniveau

Cord

Navlestreng

Corn cob mix (CCM)

Majskoldemix

Correlation/relationship

Korrelation

Corrosion

Tæring

Corrosion protection

Korrosionsbeskyttelse

Corrugated duct

Rundbuekanal

Cost reduction

Omkostningsreduktion

Cost/expense

Omkostning

Cough

Hoste

Course of disease

Sygdomsforløb

Covered creep area

Pattegrisehule / Smågriserum / -hjørne / - hule

Covering

Overdækning

Credit institution/building association/mortgage credit institution

Kreditforening

Crop

Afgrøde

Cross-breed litter

Krydsningskuld

Crucial

Afgørende

Crude ashes

Råaske

Crude fat

Råfedt

Crude protein

Råprotein

Cryptorchidism

Halvorne

Cubicle

Sengebås

Cull

Kassere (ved slagtning)

Cull (til slagtning)/reject

Frasortere

Culled sow

Udsætterso

Culling percentage/rate

Frasorteringsprocent

Culling rate

Udsætterprocent

Currency

Møntfod

Current

Igangværende

Current/present

Aktuel

Curtain ventilation

Gardinventilation

Cut

Snitsår

Cyclic

Cyklisk

Cystine

Cystin

Cytokines

Cytokiner

D:  

Daily gain

Daglig tilvækst

Daisy

Daisy

DAKOFO standards

DAKOFO-krav

Dam (qualities)

Moderdyr

Dam line

Race, hvid

DanBred

Dan-Avl

Danish Agricultural Council

Landbrugsraadet

Danish Bacon and Meat Council

DANSKE SLAGTERIER

Danish Co-operative Wholesale Society/ Danish Co-op

FDB

Danish Council of Animal Ethics

Dyreetisk Råd

Danish Farmers' Union

Landboforeningerne

Danish hybrid sow

LY

Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut

Danish Meat Research Institute

Slagteriernes Forskningsinstitut

Danish Pig Breeding System

Det danske avlssystem

Danish Pig Producers' Association

Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Danish Research Agency

Forskningsstyrelsen

Danish Animal Welfare Society

Dyrenes Beskyttelse

Danish State Meat Inspection Service

Offentlig Veterinærkontrol

Danish Veterinary Institute for Virus Research

Statens Veterinære Institut for Virusforskning

Data of disease

Sygdomsinformation

Database

Databank

Dead and rejected

Døde og kasseret

Declaration

Erklæring

Declaration of housing equipment

Deklaration af staldinventar

Decline/reduction/drop

Fald

Deep litter

Dybstrøelse

Deep litter section

Dybstrøelsesstald

Deficiency disease

Mangelsygdom

Deficit

Underskud

Deformity

Misdannelse

Degree of grinding

Formalingsgrad

Dehusked oats

Afskallet havre

Delicatessen/sliced ham and pork

Pålægsvare

Delivery strategy

Udleveringsstrategi

Delivery strategy

Leveringsstrategi

Demand

Efterspørgsel

Department of Agricultural Law

Landskontoret for Landboret

Department of Crop Husbandry

Landskontoret for Planteavl

Department of Farm Accounting and Management of the Danish Family Farmers' Association

Landskontoret for Driftsøkonomi, Dansk Familielandbrug

Department of Farm Accounting and Management, Danish Farmers' Union>

Landskontoret for Driftsøkonomi, Landboforeningerne

Department of Farm Buildings and Machinery

Landskontoret for Bygninger og Maskiner

Department of Farm Youth, 4H and Youth Work

Landskontoret for Ungdomsarbejde

Department of Horse Breeding

Landskontoret for Heste

Department of Pig Production

Landskontoret for Svin

Department of Poultry Advisory Service

Landskontoret for Fjerkrærådgivning

Depreciation (tangible assets)

Afskrivning (på materielle aktiver)

Design

Udformning

Design of trough

Krybbeudformning

Destroy/put down

Destruere

Determination

Bestemmelse (af noget)

Development

Udvikling

Device/design

Indrette

Diagnosis (-es)

Diagnose

Diagonal mixer

Diagonalblander

Diaphragm

Mellemgulv

Diaphragmatic

Mellemgulvs-

Diarrheic

Lind (om gødning)

Diarrhoea

Diarre

Diarrhoea bacterium

Diarre bakterie

Diarrhoea treatment

Diarrebehandling

Dietary/feedstuff fibres

Kostfibre

DIF concept

DIF-koncept

Diffuse ventilation

Diffus ventilation

Digestible

Fordøjelig

Digestibility

Fordøjelighed

Digestible crude protein (DCP)

Fordøjeligt råprotein

Digestible phosphorus

Fordøjeligt fosfor

Digestion

Fordøjelse

Diluent

Fortyndingsvæske / fortynder

Dilute

Fortynde

Dilution

Fortynding

Dimensioning defects

Dimensioneringsfejl

Dimensions (of pigs)

Dimensioner (på grise)

Dirty section

Beskidt sektion

Discharge (of pus)

Udflåd

Discharge pipe / outlet

Udslusningshul

Discharge rate

Udslusningshastighed

Disease

Sygdom

Disease in sows

Sygdom hos søer

Disease to be reported to the veterinarian authorities

Indberetningspligtig sygdom

Disinfectant

Desinfektionsmiddel

Disinfection

Desinfektion

Distinguish

Skelne

Distort/interrupt

Forstyrre

District veterinarian

Distriktsdyrlæge

Divided into sections

Opdelt i sektioner

DNA sequence

DNA sekvens

Dose

Dosis

Double low

Dobbeltlav (DL)

Double-deck

Etagesti

Drainage

Dræning

Drained floor

Drænet gulv

Draught

Træk

Dried pulse

Bælgsæd til modenhed

Drinking board

Drikkeplade

Drinking bowl/water bowl

Drikkekop

Drinking trough

Drikketrug

Drip loss

Dryptab

Drug/medication registration

Medicinregistrering

Drug/medication, use of

Medicinanvendelse

Drug/Pharmaceutical company

Medicinalfirma

Drugs/medication, dispensing of

Medicinudlevering

Dry

Tom (om so)

Dry feed

Tørfoder

Dry feed dispensed onto floor

Tørfoder på gulv

Dry feed dispenser

Tørfodringsanlæg

Dry feeding

Tørfodring

Dry matter content (DM)

Tørstofprocent

Dry period

Goldperiode

Dry sow

Goldso

Drying facilities

Tørringsfaciliteter

Dung channel/passage

Grebning

Dung passage

Rensegang

Durability

Holdbarhed (om sæd)

Dungin area

Gødeareal

Durability of semen

Sæds holdbarhed

Duration of oestrus

Brunstlængde

Duroc

Duroc

Dust concentration

Støvkoncentration

Dust separator

Støvseparator

Dust-reducing method

Støvreduktionsmetode

Dynamic control

Dynamisk kontrol

Dynamic group

Dynamisk gruppe

Dynamic monitoring

Dynamisk overvågning

Dysentary bacteria

Dysenteri bakterier

Dysentery

Dysenteri

Dystolica

Fødselshindring

E:  

Ear tag

Øremærke

Early weaning station/section

Klimastald

Easily digestible

Let fordøjeligt

Easy to handle/easily operated

Arbejdsvenlig

Easy/unproblematic

Problemfri

Eat

Æde

Eating quality

Spisekvalitet

Ecodiar

Ecodiar

Economic survey

Økonomisk oversigt

Economical

Økonomisk (=sparsommelig)

Economics

Nationaløkonomi

Economy

Økonomi

Economy in pig production

Økonomi i svineproduktion

Eczema

Eksem

Edge

Spildkant

Edge of trough

Krybbekant / forkant

Effect/implication

Effect

Efficacious

Funktionsmæssig

Efficacy/functional

Funktionsdygtig

Efficiency control

E-kontrol

Efficient service

Sikker løbning

EIA (Environment Assessment Impact)

VVM

Electric wire

El-tråd

Electrolyte

Elektrolyt

Electronic identification

Elektronisk identifikation

Electronic sow feeding

Elektronisk sofodring (ESF)

Electrostatic

Elektrostatisk

ELISA test

ELISA-test

Elucidate/clarify

Klarlægge

Elucidation/clarification

Klarlæggelse

Embedded

Indstøbt

Embryo/fetus

Foster

Embryonic stage

Fosterstadium

Emergency ventilation

Nødventilation

Empty/wasted space

Spildareal

Emptying of slurry container

Gyllekumme, tømning

Emptying slatted plate floor

Kanal med gælleplader

Endotoxin

Endotoksin

Enlarged lymph node

Forstørret lymfeknude

Enteritis / intestinal infection

Tarmbetændelse

Entire male

Hangris

Entire male production

Hangriseproduktion

Entire male project

Hangriseprojekt

Entry clearance

Indrejsetilladelse

Environment

Miljø

Environment and planning department

Bygge- og miljøforvaltning

Environmental advisory service

Miljørådgivning

Environmental approval

Miljøgodkendelse

Environmental committee

Miljøgruppe

Environmental control

Miljøstyring

Environmental load

Miljøbelastning

Environmental requirement

Miljøkrav

Enzyme

Enzympræparat

Enzyme-digestible organic matter

EFOS

Equipment

Udstyr

Eradicate

Bekæmpe

Eradication model

Saneringsmodel

Eradication of disease / culling

Sanering

Eradication strategy

Saneringstrategi

Eradication/combating/control

Bekæmpelse (af sygdom)

Ergot

Meldrøje

Erysipelas

Rødsyge

ESF

ESF

Essential amino acid

Essentiel aminosyre

Essential oil

Æterisk olie

Estimate of profits

Rentabilitetsberegning

Estimated weaner prices

Beregnet smågrisenotering

Estimates of heredity

Arvelighedsestimater

EU commission

EU Kommission

EU Directive

EU direktiv

EU pig

EU gris

EU prophylaxis

Sygdomsforebyggelse i EU

Euro pig

Europa gris

Evaluate

Bedømme / vurdere

Evaluation of breeding characterstics

Avlsegenskaber, vægtning

Evaluation/testing of breeding stock

Afprøvning af avlsdyr

Excess price

Merpris

Excess slurry

Overskydende gødningsmængde

Excretion/discharge of phosphorus

Fosfor, udledning

Executive Committee of the National Committee

Landsudvalgenes Fællesudvalg

Exhaust

Udsugning

Exhaust pipe

Ventilationsafkast

Experimental station

Forsøgsstation

Export

Eksport

Extended/expanded

Udvidet

Extended Health Control/extended post mortem examination

Udvidet SundhedsKontrol

Extender

Fortynder

Exterior

Eksteriør

Exterior evaluation/assessment

Eksteriørvurdering

Exudative epidermitis

Sodeksem

Eye muscle

LD

F:  

F2

F2

Faecal sample

Stibundsprøve

Faeces

Gødning

Fan voltage

Ventilatorspænding

Farm analysis

Bedriftsanalyse

Farm management

Styr på bedriften / Virksomhedsledelse (landbrug)/ Driftsledelse

Farm supply

Grovvare

Farmer as border vet

Landmand som grænsedyrlæge

Farrow to finish-herd

Enhedsbesætning

Farrowing

Faring

Farrowing batch

Farehold

Farrowing crate/stall

Fareboks

Farrowing house/section

Farestald

Farrowing hut

Farehytte

Farrowing paddock

Farefold

Farrowing pen

Faresti

Farrowing pen with crate/stall

Kassesti med boks

Farrowing rail

Farebøjle

Farrowing rate

Faringsprocent

Farrowing sow

Griseso

Farrowing stop

Faringsstop

Farrowing systems pen

Farrowing system-sti

Farrowing time

Faringstidspunkt

Fasting period

Fasteperiode

Fat end/rectum (UK)/bung (US)

Fedtende

Fat quality

Fedtkvalitet

Fat/fatty content

Fedtindhold

Fat-o-meter

Ksa

Fatty acid

Fedtsyre

Fatty/rich on fatty content

Fedtholdig

Federation of Danish Co-operatives

Andelsudvalget

Feed

Foder

Feed budget

Foderbudget

Feed cart/truck/forage trailer

Fodervogn

Feed component

Fodermiddel (bestanddel)

Feed computer

Fodercomputer

Feed concentrate

Kraftfoder

Feed consumption

Foderforbrug

Feed conversion

Foderudnyttelse

Feed conversion ratio

Foderudnyttelsesgrad / Foderforbrug (avlssvin)

Feed cost / expense

Foderomkostning

Feed dispenser

Foderstation / Foderautomat

Feed dose

Foderstyrke (søer)

Feed enzyme

Foderenzym

Feed evaluation

Fodervurdering

Feed evaluation system

Fodervurderingssystem

Feed intake

Foderoptagelse

Feed mill

Fodercentral

Feed mixture/compound/diet

Foderblanding

Feed offer

Fodertilbud

Feed optimisation / formulation of diet

Foderoptimering

Feed passage

Fodergang

Feed principle

Fodringsprincip

Feed ration

Fodertildeling

Feed remnant

Foderrest

Feed strategy

Foderstrategi

Feed strength

Foderstyrke

Feed test

Fodringsforsøg

Feed texture/structure

Foderstruktur

Feed unit

Foderenhed

Feed/complete feed

Fuldfoder

Feed/manure standards

Normtal for foder/gødning

Feeder

Foderautomat

Feeding

Fodring

Feeding & insemination stall

Æde/insemineringsboks

Feeding equipment

Fodermaskine

Feeding in the passage/feeding

Fodring på gangen

Feeding of el. blot feeding

Fodring af (et dyr)

Feeding point

Ædeplads

Feeding technique

Fodringsteknik

Feeding technology

Fodringsteknik

Feeding tube

Udfodringsrør

Feedstuff

Foderstof

Feedstuff industry

Foderstofbranche

Feedstuff legislation

Foderstoflovgivning

Feeling of satiation

Mæthedsfølelse

Female

Hundyr

Female pig

Sogris

Fencing

Indhegning

Fermentable

Forgærbart

Fermentation

Forgæring / Fermentering

Fermentation of liquid feed

Fermentering af vådfoder

Fermented feed

Fermenteret foder

Fermented liquid feed

Fermenteret vådfoder

Fertilisation accounts/manure accounts

Gødningsregnskab

Fertilisation plan

Gødningsplan

Fertility trait/fertility characterstic

Frugtbarhedsegenskab

Fertility/prolificacy/litter performance

Frugtbarhed

Fertilizer

Kunstgødning

Feta whey (permeat)

Feta-valle

Fetal death

Fosterdød

Fetus loss

Fostertab

FGK experiment

FGK-forsøg

Fibre / cellulose

Træstof

Fibre content

Fiberindhold

Fight / aggressive act

Slagsmål

Filled stomach

Fyldt mave

Filling feed

Flydende foder

Finally diluted semen

Færdigfortyndet sæd

Financial

Økonomisk

Financial expenses/economic costs

Finansielle omkostninger

Financing

Finansiering

Fine

Bod

Finisher

Slagtesvin

Finisher housing / porker unit / fattening unit/section

Slagtesvinestald

Finisher unit

Slagtesvinehold

Finishing feed strength

Slutfoderstyrke

Fins

Grater

Fire requirement

Brandkrav

Fiscal

Skatte- / Skattemæssig

Fishmeal

Fiskemel

Fitness/strength

Styrke

Flat bar grid/grate

Fladjernsrist

Floating layer

Flydelag

Floor

Gulvindretning

Floor design

Gulvudformning

Floor feeding

Gulvfodring

Flooring, combined

Modulgulv

Flow cytometric method

Flow-cytometrisk metode

Flowing / fluid / viscosity

Selvflydende

Fly control

Fluebekæmpelse

Food safety

Fødevaresikkerhed

Foot/leg lesions

Benskader

Foot-and-Mouth disease

Mund- og klovsyge

Foothold

Fodfæste

Fore

Forende

Foreign breeding material

Udenlandsk avlsmateriale

Foreleg

Forben

Foreskin/prepuce

Forhud

Form

Skema

Form of operation

Driftsform

Formic acid

Myresyre

Foul (=svine)/dung/defecate

Gøde

Fox

Ræv

Framework act

Rammelov

Free amino acid

Fri aminosyre

Free motion/space to move

Bevægelsesfrihed

Free sperm cells

Løse hoveder (på sædceller)

Free-access feeding stall

Ædeboks

Freezing diluent

Frysefortynder

French Yorkshire

Fransk Yorkshire

Fresh Meat Directive 91/497/EC

Ferskkødsdirektiv, EU

Fresh pig meat/pork

Fersk svinekød

FTF

FTS

Fuel

Brændstof

Fully developed

Fuldbåren

Fully slatted floor

Fuldspaltegulv

Functional characteristics

Funktionsbeskrivelse

Functional requirement

Funktionskrav (inventar)

Fund to combat new pig diseases

Fonden til bekæmpelse af nye svinesygdomme

FUp

FEs

G:  

Gambrel

Hængejern

Garlic and herbal product

Hvidløgs- og urteprodukt

Gastight/gasproof silo

Gastæt silo

Gasto-intestinal disease

Mave-tarm lidelse

Gastric health

Mavesundhed

Gastro-intestinal flora

Mave-tarm flora

Gastro-intestinal health

Mave/tarmsundhed

Gate

Låge

Gender

Køn (ved avl)

Genetic control

Genetisk kontrol

Genetic engineering

Gensplejsning

Genetic improvement

Genetisk forbedring

Genetic level

Genetisk niveau

Genetic parameter

Genetisk parameter

Genetic progress

Genetisk fremgang

Genetic variation

Genetisk variation

Genetics

Genetik

Genital/genitalia

Kønsorgan

Genome scan

Genomscan

Genotype

Genotype

Gentamycin

Gentamycin

Gestant sow/gestating sow

Drægtig so

Gestant/pregnant

Drægtig

Gestation control

Drægtighedskontrol

Gestation crate

Drægtighedsboks

Gestation huts, straw

Drægtighedshytte, halm

Gestation mix/diet

Drægtighedsblanding

Gestation paddock

Drægtighedsfold

Gestation test

Drægtighedstest

Gestation tester

Drægtighedstester

Gestation unit

Drægtighedsafdeling

Gestation unit/dry sow housing

Drægtighedsstald

Gilt

Gylt

Glasser's disease

Transportsyge

Glutamic acid

Glutaminsyre

Glycerol

Glycerol

Glycogen

Glykogen

Glycosinolate

Glykosinolat

Gnotobiatic

Kimfri

Good farm husbandry year 2000

Godt landmandskab år 2000

Good milker

mælk (yder meget)

Good/average

Middel

Grain storage

Kornopbevaring

Grain with a secondary crop

Korn med udlæg

Graph

Kurve

Grated rafter

Gitterspær

Green meal

Grønmel

Green roughage

Vådt grovfoder

Green rye

Grønrug

Grid/mesh flooring

Rist

Grinding method

Formalingsmetode

Groin

Lyske

Grooming

Strigling

Gross margin

Dækningsbidrag

Group feeding

Gruppefodring

Group housed

Gruppeopstaldet

Group size

Flok- / Gruppestørrelse

Growing finisher pigs

Slagtesvin

Growth graph

Vækstkurve

Growth hormone

Væksthormon

Growth promoter

Vækstfremmer

Growth promoting

Vækstfremmende

Growth promoting agents

Vækstfremmende stoffer

Grub/root

Rode

Gruel feed

Opblødt foder

Guiding

Vejledende

Gut/stomach

Mave

H:  

Heamorrhagic

Blødende

Halothane gene

Halothangen

Halothane sensitivity

Halothanfølsomhed

Ham

Skinke

Hammer mill

Hammermølle

Hampshire

Hampshire

Handheld terminal

Håndterminal

Harmony criteria

Harmoniregel

Harmony criteria/requirement

Harmonikrav

Haulage

Transport-

Hayrack

Høhæk

Health

Sundhed

Health and Production Surveillance System (HEPS-N)

Dansk SundhedsOvervågning (DSO)

Health condition

Sundhedsforhold

Health control

Sundhedskontrol

Health monitoring

Sundhedsovervågning

Health programme

Sundhedsprogram

Health status

Sundhedsniveau/status

Health-promoting production

Sundhedsfremmende produktion

Healthy / fit

Sund (som trives)

Heat

Løbetid

Heat control

Brunstkontrol

Heat exchangers

Varmeveksler

Heat recovery

Varmegenvinding

Heat supply

Varmetilførsel

Heat/oestrus

Brunst

Heated feedstuff/heat-treated diet

Varmebehandlet foder

Heating

Varmeforsyning

Heating lamp

Varmelampe

Heating mat / heating plate

Varmeplade

Heat-treatment

Varmebehandling

Heavy pig

Tungsvin

Heel region

Balleregion

HEPS-H (Health and Production Surveillance System)

BesætningsSundhedsOvervågning (BSO)

Herd

Besætning

Herd health

Besætningssundhed

Herd monitoring/supervision/surveillance

Besætningsovervågning

Herd profile

Besætningsprofil

Herd size

Besætningsstørrelse

Herd structure

Besætningstruktur

Herd test/trial

Besætningsafprøvning

Herd/pig herd

Svinebesætning

Hereditary

Arvelig

Heredity

Arvelighed

Herring oil

Sildeolie

Hierachic system/social order

Rangdannelse

High fat content

Fedtrig

High-fibre/rich on fibre

Fiberholdig

High-pressure cleaning

Højtryksrensning

Hind part/hind quarters

Bagkrop

Home produced feed

Hjemmeavlet foder

Home production

Egenproduktion

Home-mixed feed

Hjemmeblandet foder

Hoof care

Klovpleje

Hoof changes

Klovforandringer

Hoof injury

Klovskade

Hoof wear

Klovslid

Hopper feeder

Tragtfodringsautomat

Horizontal mixer

Horisontalblander

Hormone

Hormon

Horn quality

Hornkvalitet

Hot carcass weight

Varm slagtevægt

Hourly wage/rate

Timeløn

Housed

Opstaldet

Housing

Opstaldning

Housing odour

Staldlugt

Housing system

Staldsystem

Housing system/equipment

Inventar

Housing temperature

Staldtemperatur

Housing units

Staldanlæg

Humid (air)

Fugtig (luft)

Hut

Hytte

Hybrid sow

Krydsningsso

Hybrid vigour/heterosis

Krydsningsfrodighed

Hybrid/cross-breed

Krydsning (race)

Hydrogen sulphide

Svovlbrinte

Hygiene

Hygiejne

Hypochlorite

Hypoklorit

Hypophosis

Hypofyse

Hysterectomy

Livmoder (fjernelse af)

I:  

Icterus

Gulsot

Identification tags

Identifikationsenheder

Ileitis

Regional tarmbetændelse

IMF

IMF

Immune response

Antistofsvar

Immunity

Immunitet

Immunity management

Immunitetsstyring

Immuno-sensibilisation

Immunsensibilisering

Impact

Gennemslag

Impede

Hæmme

Improvement in productivity

Produktivitetsforbedring

Improvement/progress/increase

Fremgang

Impurity

Urenhed

Inbreeding depression

Indavlsdepression

Incidence of pleurisy recorded at slaughter

Brysthindear, bemærkninger for (på slagteri)

Incident

Hændelse (i besætning)

Incinerate

Destruere (=brænde)

Inclination

Fald (gulv)

Inconclusive (=resultatløs) / uncertain

Uvis

Increase

Stigning

Index

Index

Index traits

Indexegenskab

Individual feeding stall

Fælles ædeboks

Individual housing

Individuel opstaldning

Industrially manufactured feedstuffs

Fabriksfremstillet foder

Inexpensive/cheap/low-cost

Billig

Infection

Infektion

Infection carrier (healthy)

Smittebærer (rask)

Infection path

Smittevej

Infection prone

Inficerbar

Infection spread, dissemination

Smittespredning

Infection transmisison

Smitteoverførsel

Infectious fetal death

Smitsom fosterdød

Infective matter / germ / virus

Smitstof

Infertile

Ufrugtbar

Infertility

Ufrugtbarhed

Inflammation/infection

Betændelse

Influenced/affected

Påvirket

Influenza/the flu

Influenza

Info Svin

Info Svin

Information

Information

Ingredient/feed constituent

Foderbestanddel

In-herd performance testing

Hjemmeafprøvning

In-herd protectin against infection

Intern smittebeskyttelse

Inherent

Iboende

Initially diluted semen

Initialfortyndet sæd

Injection

Injektion

Injection injury

Injektionsskade

Injection site

Injektionssted

Injection technique

Injektionsteknik

Injuries to legs, hooves and teats

Ben-, klov- og yverskader

Injury

Skade

Inner fencing

Inderhegn

Inoculate / vaccinate

Vaccinere, at

Insemination

Inseminering

Insemination holder/rail

Insemineringsbøjle

Insemination/AI strategy

Insemineringsstrategi

In-service training of consultants

Efteruddannelse af rådgivere

Inside leg/musculus semimembranosus

Inderlår

Inspection report

Besøgsrapport

Instigate

Iværksætte (undersøgelse)

Institute of Agricultural Information

Landbrugets Informationscenter

Insulation

Isolering

Insurance

Forsikring

Integral service/gestation section

Integreret løbe/drægtighedsstald

Integrated Farm Management System

Bedriftsløsning

Integrated production

Integreret produktion

Interest

Rente

Interest charge

Renteafgift

Interest group

Interesseorganisation

Intestinal flora

Tarmflora

Intestinal haemorrhage

Tarmblødning

Intestinal wall

Tarmvæg

Intestine

Tarm

Introduction/test period

Indkøring

Investment per place unit

Investering pr. stiplads

Investment per year sow

Investering pr.årsso

Iodine

Jod

Iodine number/iodine figure/iodine value

Jodtal

Ion exchangers

Ionbyttere

Iron (præparat)/steel (inventar)

Jern

Iron preparation

Jernpræparat

Iron supplements

Jernbehandling

ISO 14001

ISO 14001

ISO 9002

ISO 9002

J:  

Joint

Led

Joint change

Ledforandring

Joint infection

Ledinfektion

Joint operation

Samdrift

Joint Purchasing Association of the Bacon Factories

Slagteriernes Fællesindkøbsforening

JPCS Scale

Japanskala

K:  

Kennel (fsva smågrise)

To-klima

Key figure

Nøgletal

Killing-out percentage/slaughter rate

Slagteprocent

Kosetter

Kosetter

Kvamilla

Kvamilla

L:  

Labour saving

Arbejdsbesparelse

Labour studies

Arbejdsstudier

Labour-saving

Arbejdsbesparende

Lack of water

Væskemangel

Lactic acid

Mælkesyre

Lactic acid bacterium

Mælkesyrebakterie

Lag

Efterslæb (avl)

Lameness

Halthed

Landrace

Landrace

Large common pen / pen for large batches

Storsti

Large intestine

Tyktarm

Lateral position

Sideleje

Laugind

Dvask

Lawsonia

Lawsonia

Layer of rapeseed oil, slurry

Rapsolielag, gylle

Leaching

Udvaskning

Lean

Mager

Lean meat content

Kødindhold

Lean meat percentage

Kødprocent

Lease

Leje ud

Lecture/presentation

Foredrag

Leg position

Benstilling

Leg problems

Benproblemer

Leg strength/condition

Benstyrke

Leg weakness

Bensvaghed

Legislation

Lovgivning

Legislation on DT 104

Lovgivning om DT 104

Legislative

Lovgivnings-

Leptospirosis

Leptospirose

Less than good

Mindre god

Lethal

Dødelig udgang

Leucine

Leucin

Levy

Produktionsafgift, pr. slagtesvin

Levy an excise

Produktionsafgift, pålægge

Libido / strong rut

Springvillighed

Light/electronic microscopy

Lysmikroskopi

Lighting

Lys

Lincomycin

Lincomycin

Lincospectin

Lincospektin

Lipopolysaccharide

Lipopolysakkarid

Liquid feed

Vådfoder

Liquid feed microbiology

Vådfodermikrobiologi

Liquid feeding strategy

Vådfodringsstrategi

Liquid feeding system

Vådfodringsanlæg

Litter

Kuld

Litter equalisation

Kuldudjævning

Litter result

Kuldresultat

Litter size

Kuldstørrelse

Liveborn

Levendefødt

Liveborn pigs per litter

Levendefødte grise pr. kuld

Livestock

Husdyr

Livestock manure

Husdyrgødning

Livestock unit

Dyreenhed (kvæg)

Liveweight

Levende vægt

Load test

Belastningstest

Local adviser/consultant

Lokal konsulent

Location/siting

Placering

Loin/longissimus dorsi muscle

Kam

Longevity

Holdbarhed (om søer)

Long-term operational advisory service

Langsigtet bedriftsrådgivning

Loose housing system

Løsdriftssystem

Loose nursing sow

Løsgående, diegivende so

Loose sow/group-housed sow

Løsgående so

Loose, gestant sow

Løgående, drægtig so

Loss-making

Tabvoldende

Low pressure system

Undertryksanlæg

Lowering/reduction/decrease/drop

Formindskelse

Low-fat/low on fat

Fedtfattig

Lumino fish pulp

Lumino fiskepulp

Lung disease/pulmonary disease

Lungesygdom

Lung disorder

Lungelidelse

Lung worm

Lungeorm

Luting

Tilkitning

Lying area

Lejeareal

Lymph node

Lymfeknude

Lysine

Lysin

M:  

M.M.A. (Mastitis metritis agalactia)

Farefeber

Macrophage

Makrofag

Maggot

Maddike

Main field of activity

Hovedindsatsområde

Maintenance

Vedligeholdelse

Maize foddermeal

Majsfodermel

Maize gluten feed

Majsglutenfoder

Maize silage

Majsenlisage

Maize/corn

Majs

Major gene

Majorgen

Make/brand

Fabrikat

Male

Handyr

Mammary gland

Mælkekirtel

Management

Styring / Drift

Management of environment and resources

Miljø- og ressourcestyring

Management of finisher production

Styring af slagtesvineproduktion

Management tool

Styringsværktøj

Managing director/manager

Direktør

Manganese

Mangan

Mange

Skab

Manpower/labour

Arbejdskraft

Manual feeding

Håndfodring

Manure

Gødning

Manure consistency/texture

Gødningskonsistens

Manure handling

Gødningshåndtering

Manure passage

Gødningsgennemgang

Manure planning

Gødningsplanlægning

Manure sample/faecal sample

Gødningsprøve

Manure store

Gødningslager

Marker gene

Markørgen

Market potential

Afsætningsmuligheder

Market/export market

Afsætningsmarked

Marketing activities

Afsætningsfremme

Mate

Parre

Mate/serve

Løbe

Maternal quality/instinct

Moderegenskab

Mating section/mating unit/service unit

Løbeafdeling

Meat colour

Kødfarve

Meat content

Kødfyld

Meat control

Kødkontrol

Meat control survey

Kødkontrolundersøgelse

Meat inspection

Slagteundersøgelse

Meat juice

Kødsaft

Meat percentage

Kød-fedt fordeling

Meat quality

Kødkvalitet

Meat quality index

Kk-tal

Meat-and-bone meal

Kødbenmel

Meaty

Kødfuld

Mechanic dry feeding system

Foderstrengsanlæg

Mechanic feeding system

Fodringsanlæg

Mechanical waste handling system / scraper system

Udmugningsanlæg

Medicaments/medication in feed

Foderlægemiddel

Medication

Medicinering

Medication course

Medicinkursus

Medication method

Medicineringsmetode

Medication/drug consumption

Medicinforbrug

Medication/medicine

Medicin

Medicator

Medicinblander

Mesh size

Soldstørrelse

Messing / wallowing behaviour

Søleadfærd

Metabolic disorder / disturbance

Stofskiftesygdom

Metabolic experiment

Balanceforsøg

Metabolisable energy (ME)

Omsættelig energi

Metabolism

Stofskifte

Meteorological control

Meteorologisk overvågning

Methionine

Methionin

Metritis

Børbetændelse

Micro flora

Mikroflora

Microbial conversion

Mikrobiel omsætning

Microbial ecosystem

Mikrobielt økosystem

Microbiological effect

Mikrobiologisk effekt

Microorganism

Mikroorganisme

Mid-colon

Den midterste del af tyktarmen

Milk production/milk producing capacity

Mælkeydelse

Milk replacer

Mælkeerstatning

Milking ability

Malkeevne

Million

Million

Mineral

Mineral

Mineral feed mix/diet

Mineralsk foderblanding

Mineral food fibre

Mineraluldsfibre

Mineral mix/diet

Mineralblanding

Mini big bale shed

Minibigballehjelm

Mix / blend

Blande

Mixed fat

Blandingsfedt

Mixed semen

Blandingssæd

Mixing equipment/system

Blandeanlæg

Mixing strategy

Blandestrategi

MMA complex

MMA-komplex

Moderator

Ordstyrer (forhandlingsleder)

Moist

Fugtig

Molasses

Melasse

Monitor/supervise

Overvåge

Monitoring of finished products

Færdigvare-overvågning

Mortality

Dødelighed

Mortgage loan

Prioritetslån

Motility

Motilitet

Motor function

Morotik

Mould

Mug

Mould poisoning

Mugforgiftning

Mount

Springe (om orne)

Movement/motoric disorders

Bevægelsesforstyrrelser

Movement/pattern of movement

Bevægelsesmønster

Mucous membrane

Slimhinde

Mucus

Slim

Mud

Sølehul

Mud pool

Mudderpøl

Multiphase feeding

Multifasefodring

Multiple-deck pen/weaner section with double deck

Etagestald

Multiplication in commercial herd

Intern opformering

Multiplier herd/unit

Opformeringsbesætning

Multisite

Multisite

Multi-suckling pen

Multi-sucklingsti

Multi-trait model

Fleregenskabsmodel

Mummy

Stengris

Muscle biopsy

Muskelbiopsi

Mycoplasma

Mycoplasma

Mycoplasma arthritis

Mycoplasma ledbetændelse

Mycoplasma eradication

Mycoplasmasanering

Mycoplasma hyopneumonia/enzootic pneumonia

Mycoplasma lungesyge

Mycoplasma vaccination

Mycoplasma vaccination

Myoglobin

Myoglobin

Myrosinase

Myrosinase

N:  

Name semen

Navnesæd

National Association of Organic Farming

LØJ

National Committee on Danish Cattle Husbandry

Landskontoret for Kvæg

National Department of Education

Landskontoret for Uddannelse

National Institute of Animal Science

Statens Husdyrbrugsforsøg

National research institute

Statslig forskningsinstitution

Natural ventilation

Naturlig ventilation

Navel infection/omphalitis

Navleinfektion

Neck/semi-spinalis capitis muscle

Nakke

Necrosis

Nekrose

Neomycin sulphate

Neomycinsulfat

Nest area

Redekasse

Net budget

Nettobudget

Networking

Netværkssamarbejde

New buildings/housing

Nybyggeri

Nipple drinker/drinking bowl

Drikkeventil

Nipple drinker/water nipple

Drikkenippel

Nipple valve/nipple drinker

Bideventil

Nitrate

Nitrat

Nitrate directive

Nitratdirektiv

Nitrate wash-out

Nitratudvaskning

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin

Nitrogen

Kvælstof

Nitrogen loss

Kvælstoftab

Nitrogen, discharge/excretion of

Kvælstof, udledning af

Nitrous oxide

Lattergas

Noisy pigs

Skrigende grise

Non-essential amino acid

Ikke-essentiel aminosyre

Non-EU

Ikke-EU

Non-fermented

Ikke-fermenteret

Non-productive days

Spildfoderdage

Non-return

Ikke-omløber

Non-skid flooring

Skridsikkert gulv

Nose-to-nose contact

Trynekontakt

Nucleus herd

Kernebesætning

Nucleus management

Kernestyring

Number of sperms

Antal spermier

Nursing

Diegivning

Nursing mix

Diegivningsblanding

Nursing period

Diegivningsperiode

Nursing sow

Ammeso

Nursing sows

Diegivende søer

Nürtinger pen

Nürtinger-sti

Nut/cob (store)/pellet (små)

Foderpille

Nutrients

Næringsstof

Nutrition

Ernæring

Nutritive content

Næringsindhold

Nutritive value

Næringsværdi

O:  

Oats

Havre

Objective/goal

Målsætning

Obstetric aid

Fødselshjælp

Odour

Lugt

Oedema disease

Ødemsyge

Oestrus cycle

Brunstcyklus

Oestrus/heat

Brunstperiode

Oestrus/heat symptoms

Brunsttegn

Of no current interest

Uaktuel

Offal

Indmad

Offals

Affald (uspiseligt)

Offspring/progeny

Afkom

Offspring/progeny procedure

Afkomsmetode

Offspring/progeny testing

Afkomsprøvning

Off-taste

Afsmag

Oil dosage

Oliedosering

Oil ejecting system

Olieudsprøjtningsanlæg

Oinment/salve

Salve

Olfaction

Lugtesans

Olfactory sense

Lugtesans

On-farm AI

Intern KS

On-farm mixing

Hjemmeblanding

Opening area

Åbningsareal

Operating plan

Driftsplan

Optimum mating/service

Optimal løbning

Order

Bekendtgørelse

Organ

Organ

Organic pig meat/pork

Økologisk svinekød

Organic pig production

Økologisk svineproduktion

Osteochondrosis

Ostechondrose

Outbreak

Udbrud af sygdom

Outbreak of disease

Sygdomsudbrud

Outdoor herd

Frilandsbesætning

Outdoor herd

Udendørs besætning

Outdoor pig

Frilandsgris

Outside leg (biceps-femoris muscle)

Yderlår (kammuskel)

Overall economy

Totaløkonomi

Overall leg score

Benkarakter, overordnet

Overcrowding

Overbelægning

Overflow

Overløb

Ovulation

Ægløsning

P:  

Paddle mixer

Tvangsblander

Paddock system

Foldsystem

Paddock/corral

Fold

Palmitic acid

Palmitinsyre

Pantothenic acid

Pantothensyre

Paralysed

Lam, at være

Parasite

Parasit

Parity

Læg (=kuld)

Partial eradication

Delsanering

Partial lateral position

Delvist sideleje

Partial PRRS eradication

PRRS delsanering

Partially slatted floor

Delvist spaltegulv

Particular/certain/specific

Bestemt

Pastern

Kode

Pathogenic

Patogen

P-control list

P-styringsliste

Peas for pigs

Ærter til svin

Pectin feed

Pektinfoder

Pectin waste

Pektinaffald

Pedigree register

Stamtavle

Pellet quality

Pillekvalitet

Pelleted feed

Pelleteret foder

Pelleting

Pelletering

Pelvic constriction

Bækkenforsnævring

Pen

Sti

Pen floor

Stigulv

Pen layout

Stiindretning

Pen partition

Stiadskillelse

Pen place

Stiplads

Pen registration form

Stikort

Pen sample

Stibundsprøve

Pen utilization

Staldudnyttelse

Penicillin

Penicillin

Penning/transfer

Indsættelse

Per cent/%

Procent

Per mille levy fund

Promilleafgiftsfonden

Percentage point

Procentenhed

Performance test

Individprøve

Performance test in the herd

Hjemmeafprøvning

Performance test on the station

Stationsindividprøve

Performance/Labour input

Arbejdsindsats

Perimeter fencing

Omfangshegn

Peritonitis

Bughindebetændelse

pH

pH værdi

Pharynx

Svælg

Phase feeding

Fasefodring

Phenotypic

Fænotypisk

Phosphorus

Fosfor

Phosphorus standard

Fosfornorm

Phytase

Fytase

Pietrain pilot test

Pietrain pilotforsøg

Pig breeding database

Databank for Svineavl

Pig circle

Grisering

Pig circle contract

Griseringsaftale

Pig fat / lard

Svinefedt

Pig health service / programme

Svinesundhedstjeneste

Pig Levy Fund

Svineafgiftsfonden

Pig meat/pork

Svinekød

Pig population

Svinebestand

Pig production committee

Svineproduktionsudvalg

Pig production unit

Svineproduktionsanlæg

Pig trading/sales

Omsætning af levende svin

Pig weak at birth

Svagfødt gris

Piglet mortality

Pattegrisedødelighed

Piglet/suckling pig

Pattegris

Pigment

Pigment

Pigmented breed

Farvet race

Pigs per litter

Grise pr. kuld

Pigs per year sow

Grise pr. årsso

Pigs returned for non-consumption

Producentsvin

Pilot project

Pilotprojekt

Pipe dimension

Rørdimension

Pit ventilation

Gulvudsugning

Placenta/afterbirth

Efterbyrd

Planning

Planlægning

Plant extract

Planteekstrakt

Plant nutrient

Plantenæringsstof

Plastic slatted floor

Plastspaltegulv

Plastic type

Plasttype

Platform/landing

Repos

Pleuropneumonia

Ondartet lungesyge

Plucks

Pluckset

PMWS

PMWS

Pneumonia

Almindelig lungesyge

Pneumonia, gain

Lungesyge, tilvækst

Pneumonia, medication

Lungesyge, medicinering

Pneumonic lesions

Lungeforandringer

Poisoning

Forgiftning

Polishing of teeth

Tandslibning

Pollution/contamination

Forurening

Polystyrene box

Styroporkasse

Pool price

Puljenotering

Poor/below average

Dårlig

Porcine parvovirus

Porcint parvovirus

Porker / growing pig

Ungsvin

Porker unit/section

Ungsvinestald

Porzyme 9300

Porzyme 9300

Postcervical/deep/intrauterine insemination

Dyb inseminering

Post-treatment retention time

Tilbageholdelsestid efter behandling

Post-weaning enteritis/diarrhoea in weaned pigs

Fravænningsdiarre

Post-weaning period

Perioden efter fravænning

Potassium

Kalium

Potato fibres

Kartoffelfibre

Potato protein concentrate

Kartoffelproteinkoncentrat

Power plant

Varmekraftværk

Powered air purifying respirator

Luftstrømshjelm

Practice for testing

Afprøvningspraksis

Practice scheme

Praksisordning

Practise

Øve

Practise/training/exercise

Øvelse

Precaution

Forholdsregel

Predator fly

Rovflue

Premise

Lokalitet

Prepucial

Forhuds-

Pressure drop

Tryktab

Pressure gauge

Manometer

Pressure mark

Trykskade

Pressure of infection / infection risk

Smittepres

Pre-storage tank

Fortank

Prevalence/incidence/existence/ocurrence

Forekomst

Prevention against disease / infection control

Smittebeskyttelse

Prevention of disease / prophylaxis

Sygdomsforebyggelse

Prevention/prophylaxis

Forebyggelse

Preventive measures

Forebyggende tiltag

Pre-watering

Forvanding

Price

Notering

Probiotics

Probiotika

Processing company

Forædlingsvirksomhed

Product catalogue

Produktkatalog

Product description

Produktbeskrivelse

Product test

Produkttest

Production management

Produktionsstyring

Production accounts

Produktionsregnskab

Production adaptation test

Produktionstilpasningsforsøg

Production budget

Produktionsbudget

Production control

Produktionskontrol

Production cost

Produktionsomkostning

Production efficiency

Produktionseffektivitet

Production feed

Produktionsfoder

Production herd

Produktionsbesætning

Production level

Produktionsniveau

Production loss

Produktionstab

Production monitoring

Produktionsovervågning

Production plan/system

Produktionsanlæg

Production report

P-rapport / Produktionsrapport

Production result/performance

Produktionsresultat

Production safety

Produktionssikkerhed

Production sow

Produktionsso

Production system

Produktionssystem

Production trait

Produktionsegenskab

Production value

Produktionsværdi

Productivity

Produktivitet

Profit

Fortjeneste

Profit and loss account

Resultatopgørelse

Profitability

Rentabilitet

Progesterone

Progesteron

Progressive motile

Fremadrettet, bevægelig (om sædceller)

Proliferation

Formering (hastig)

Property

Egenskab (fysisk el. kemisk)

Propionic acid

Propionsyre

Protective clothes

Overtrækstøj

Protective diet

Skåneblanding

Protein

Protein

Protein content

Proteinindhold

Provision/regulation

Regel

PRRS

PRRS

PRRS action plan

PRRS handlingsplan

PRRS infection

PRRS smitte

PRRS meat juice monitoring

PRRS kødsaftovervågning

PRRS status

PRRS status

PSE (pale, soft, evaporative)

PSE

Pseudo rabies

Falsk hundegalskab

Pulpetter

Pulpetter

Purebred

Renracet

Purebred breeding stock

Renracet avlsdyr

Purulence

Pus

Putrefying embryos

Fostre, rådnende

Pyretic

Febril

Pyrexia

Feber

Q:  

QTL

QTL

Quality and environmental management

Kvalitets- og miljøstyring

Quality approval

Kvalitetsgodkendelse

Quality assurance

Kvalitetssikring

Quality assurance system

Kvalitetsstyringssystem

Quality concept

Kvalitetsbegreb

Quality control

Kvalitetskontrol

Quality control/management

Kvalitetsstyring

Quality Marking Scheme

Kvalitetsmærkeordning

Quarantine

Karantæne

Quarantine section/quarter

Karantænestald

R:  

Rabies

Hundegalskab

Radial system

Radialsystem

Rails

Bøjler

Ranking/hierarchy

Rangorden

Rape

Raps

Rapeseed

Rapsfrø

Rapeseed cake

Rapskage

Rapeseed meal

Rapsskrå

Rapeseed oil

Rapsolie

Rare/infrequent/scarce

Sjælden

Rarely / seldomly / infrequently / scarcely

Sjældent

Raw material analysis/analysis of ingredients

Råvareanalyse

Raw material content/content of ingredients

Råvareindhold

Raw material/ingredient

Råvare

Readjustment

Efterjustering

Ready-mixed/pre-mixed feed

Færdigfoder

Reagent

Reagent

Rear edge/end

Bagkant

Rear/breed

Opdrætte

Rebuilding/conversion/renovation

Ombygning

Recession

Lavkonjunktur

Recruitment of young females

Polterekruttering

Rectal examination

Rektalundersøgelse

Reddening

Rødme

Reduce/lower

Reducere

Regional enteritis/porcine intestinal adenomatosis

Regional tarmbetændelse

Registration/recording

Registrering

Reinfection

Reinfektion

Reject

Kassere

Rejected

Afvist

Relief pen

Aflastningssti

Remedial action

Korrigerende handling

Remedy

Middel (helbredende)

Remodelling of accomodations

Renovering

Removal (at slaughter)

Afslagtning

Rent

Leje

Replacement house

Sopoltestald

Replacement stock / animal

Suppleringsdyr

Report

Meddelelse

Report generator

Rapportgenerator

Reproduction cycle

Reproduktionscycklus

Reproduction problem

Reproduktionsproblem

Reproduction result

Reproduktionsresultat

Reproductive ability

Reproduktionsevne

Reproductive cycle

Avlscyklus

Requirement/need

Behov

Research

Forskning

Research committee

Forsøgsudvalg

Residue

Restkoncentration

Resistance

Modstandskraft

Resistance

Resistens

Resistance to disease

Sygdomsresistens

Respirable dust

Respirabelt støv

Respirator/breathing mask

Åndedrætsværn

Respiratory disorder

Luftvejslidelse

Respiratory efficiency/lung capacity

Lungekapacitet

Rest

Hvile

Resting area

Hvileareal

Restrictive feeding

Restriktiv foding

Retail

Detailsalg

Retained placenta

Efterbyrd, tilbageholdt

Retaining edge

Stemmekant

Reterun-to-service rate

Løbeprocent

Return rate

Omløberprocent

Return/profit

Gevinst

Return-to-oestrus/return to service problem

Omløberproblem

Reveal

Opklare

Revenue

Indtægt (statens)

Rhinitis (atrophic)

Nysesyge

Rich on fibre/high-fibre

Fiberrig

Rind

Svær

Risk of contamination / infection

Smitterisiko

RN gene

RN-gen

Rod

Stang (bindsel)

Rodent

Gnaver

Roller

Valser

Roller mill

Strukturmølle

Roughage

Grovfoder

Runt

Efternøler / Skravl / Ammegris

Rye

Rug

S:  

Saccharose (feedstuff)

Fodersukker

Sale of breeding stock

Avlsdyromsætning

Sale of females

Hundyrsalg

Sale of live animals

Omsætning af levende dyr

Sale of semen

Sædsalg

Sale of weaners

Smågriseomsætning

Sales ban

Salgsstop

Sales/turnover

Omsætning

Salmonella

Salmonella

Salmonella control

Salmonellabekæmpelse / -kontrol

Salmonella level

Salmonellaniveau

Salmonella prevalence

Salmonella-forekomst

Salmonella trains transmitted via feedstuffs

Foderbåren salmonella-type

Salmonella-free feedstuff

Salmonella-frit foder

Salmonella-positive pig

Salmonella-positiv gris

Salmonella-reducing feed

Salmonella-reducerende foder

Sample of the caecum

Blindtarmsprøve

Sangrovit

Sangovit

Sawdust

Savsmuld

Scanning / Ultrasonic measurement

Skanning

Scanty/defective/insufficient

Mangelfuld

Scheme

Skema / system / orden

Score

Karakter

Scours

Smågrisediarre

Screen

Sold

Screening

Screening

Scrotal hernia

Pungbrok

Second-hand/used

Brugt

Secretion

Udskillelse (væske) / Udsondring

Sectioned batch operation

Sektioneret holddrift

Sectioned housing

Sektionerede staldafsnit

Sectioned operation

Sektioneret drift

Sectioning

Sektionering

Sectioning and segregated production

Sektionering og adskilt produktion

Sedate

Bedøve

Seed flax

Oliehør

Segregation

Afblanding

Selection for

Selektion for

Selection for litter size

FGK-tal

Selective breeding

Avlsvalg

Selenium

Selen

Self sufficient

Selvforsynende

Sell

Omsætte (salg)

Semen

Sæd

Semen diluent

Sædfortynder

Semen quality

Sædkvalitet

Senior adviser/consultant

Landskonsulent

Separation

Separering

Septum (plur. : septa)

Skillevæg

Serological monitoring

Serologisk overvågning

Serological profile

Serologisk profil

Serpulina hyodysenteriae

Serpulina hyodysenteriae

Serum

Serum

Service/mating

Løbning

Sewage

Kloakering

Sewer contractor/sewerage foreman

Kloakmester

Share

Aktie

Shavings

Savsmuld (spåner)

Shed virus no longer

Afdampe

Shelter

Læhytte

Shielded feed dispensers

Afskærmede foderautomater

Shoulder

Bov

Shoulder barrier

Skulderplade

Showering system/sprinkling system

Overbrusningsanlæg

Shutter / gate

Spjæld

Sibs

Søskende

Sibs/litter mates

Kuldsøskende

Side fat

Sidespæk

Significant/statistically significant

Statistisk sikker

Silo / bin

Silo

Single market

Indre marked

Single space feeder

Enkeltdyrsautomat

Single trait

Enkeltegenskab

Sire line

Handyrlinie

Sires

Ornefædre

Size

Størrelse

Skatole

Skatol

Skatole decomposition

Skatolomsætning

Skatole figure /reading/ result

Skatoltal

Skimmed milk powder

Skummetmælkspulver

Slatted combi-floor

Kombinationsspaltegulv

Slatted floor/slatted flooring

Spaltegulv

Slaughter

Slagtning

Slaughter loss/dressing loss/shringkage

Slagtesvind

Slaughter pig production / production of finishers

Slagtesvineproduktion

Slaughterhouse

Slagteri

Slaughterline

Slagtelinie

Slaughterweight

Slagtevægt

Slide gate

Skydespjæld

Slide show/a series of slides

Dias serie

Slot

Åbning (spaltegulv)

Slot width/aperture

Spalteåbning

Slurry additive

Gylletilsætningsstof

Slurry container

Gyllekumme

Slurry gas

Gyllegas

Slurry gutter

Gyllekanal

Slurry handling

Gyllehåndtering

Slurry system

Gyllesystem

Slurry system/waste handling system

Gylleanlæg

Slurry tank

Gylletank

Slurry treatment/treatment of waste

Gyllebehandling

Slurry/waste/effluent

Gylle

Small intestine

Tyndtarm

Smallholder

Husmand

Snout

Tryne

Snout break

Tryneslynge

Snout contact

Trynekontakt

Snout tip

Trynespids

Snout valve

Næseventil

Soaked feed / wet feeding

Støbfodring

Soaking

Iblødsætning

Soaking time

Støbtid

Sodium (hydroxide solution)

Natrium (m. hydroxydopløsning)

Software

EDB-programmer

Soil, soil texture

JB (jordbonitet)

Soil/dirt

Jord

Solid floor

Fast gulv

Solubility

Opløselighed

Source of infection

Smittekilde

Sow and boar lines

So- og ornelinier

Sow population

Sobestand

Sow tests / studies

Soforsøg

Sow unit

Sohold

Soy protein concentrate

Sojaproteinkoncentrat

Soybean meal

Sojaskrå

Special plastic bag

Fedtendepose

Special semen

Special sæd

Special slaughter fine / levy

Særslagtningsafgift

Special slaughtering

Særslagtning

Specialised production / branded production

Specialproduktion

Spectinomycin

Spectinomycin

Sperm cell concentration

Sædcellekoncentration

Sperm/sperm cell

Sædcelle

SPF (Specific Pathogene Free)

SPF

SPF control

SPF-kontrol

SPF price/quotation

SPF notering

Spirochaetosis

Tyktarmsbetændelse/spirochætose

Spirochaetosis

Spirochaetose

Splaylegs

Svømmer

Spore variety

Sporeform

Spread

Udbredelse (sygdom)

Spread of infection, Ap2

Smittespredning, Ap2

Spreading of liquid manure / slurry

Udbringning af gylle

Spring biopsy instrument

Skudbiopsiudstyr

Sprinkling/showering

Overbrusning

Squeezed/crushed

Klemt

Stable group / static group

Stabil gruppe

Stack/manure pile in the field

Markstak

Staff

Personale

Stagnate

Stagnere

Stall/box/pen

Bås

Stall/Crate

Boks

Stamped out/eradicate

Sanere (hele bes.)

Standing heat

Stående brunst

Starch

Stivelse

Starter pellet

Startpille

Station testing

Stationsafprøvning

Stearic acid

Stearinsyre

Stereotypical behaviour

Stereotyp adfærd

Stillborn

Dødfødt

Stocking rate/density

Belægningsgrad

Stomach/gut change/lesion

Maveforandring

Stomatitis

Mundbetændelse

Storage capacity

Opbevaringskapacitet

Straw

Halm

Straw bedding

Gødningsmåtte

Straw board

Halmbræt

Straw chopping

Halmsnitning

Straw consumption

Halmforbrug

Straw dispenser

Halmautomat

Straw distribution/application

Halmtildeling

Straw flow

Strawflow

Straw handling

Halmhåndtering

Straw rack

Halmhæk

Streaky bacon

Brystflæsk

Streptomycin

Streptomycin

Stress susceptible

Stressfølsom

Strike

Ramme (om sygdom)

Structural change

Strukturændring

Structural improvement

Strukturforbedring

Structure development

Strukturudvikling

Sub-index

Subindeks

Subsidy

Støtte / tilskud

Subsidy

Tilskud

Suckle

Patte, at

Suckle/nurse

Die/sutte

Suckling / bite valve / nipple drinker

Sutteventil

Suffocation

Kvælning

Sugar beet molasses

Roemelasse

Sugar beet pellet

Roepille

Sugar-beet waste

Sukkerroeaffald

Sulphide

Sulfid

Summary

Sammendrag

Sunflower meal

Solsikkeskrå

Supervision/monitoring/surveillance

Overvågning

Supplementary feed / vitamin supplement

Tilskudsfoder

Supplier

Leverandør

Supply

Udbud

Supply

Forsyning

Supply of liquid

Væskeforsyning

Supply/delivery

Leverance

Support muscle behind the eye

Støttemuskel

Surface

Overflade

Surgical operation

Operation

Surprise effect

Overraskelseseffekt

Susceptibility

Modtagelighed

Suspended rail feeder

Hængebanevogn

Swab / Swab sample

Svaberprøve

Swedish Hampshire

Svensk Hampshire

Sweeping

Fejning

Swell

Hæve

Swelling/oedema

Hævelse/ødem

Swine disease

Svinesygdom

Swine fever

Svinepest

Swiss farrowing pen

Centralredesti

Synova

Ledvæske

Synthetic amino acid

Syntetisk aminosyre

T:  

Tail biting

Halebid

Tail docking

Halekupering

Tailhead

Halerod

Take out an insurance

Forsikring, tegne en

Tapioca meal

Tapiokamel

Target area/effort area

Indsatsområde

Tax

Skat

Tax/fee/levy

Afgift

Teat injury

Pattelæsion

Teats

Patter

Technical Committee, the Danish Applied Pig Research Scheme

Fagligt udvalg vedr. Den rullende Afprøvning

Temperature, to have a

Feber, at have

Tenancy/taking lease of/leasing

Forpagtning

Tenant/lessee/farmer/leaseholder

Forpagter

Tendency to slip

Udskridning

Tenderloin

Mørbrad

Tenderness

Mørhed

Tenderness in leg

Ømbenethed

Tendon

Scene

Terminal ileum

Sidste del af tyndtarm

Test / study / examination

Undersøgelse

Test and slaughter

Sanere (enkelt dyr)

Test completed

Afsluttet forsøg

Test farms

Studielandbrug

Test/trial/study

Afprøvning

Tethered

Fikseret

Tethered sows

Bundne søer

Tethers/collars

Bindsler

The Agricultural Veterinary Committee

Landbrugets Veterinærudvalg

The cafeteria principle

Cafeteria-princippet

The Danish Agricultural Advisory Centre

Landbrugets Rådgivningscenter

The Danish Agricultural Holdings Act

Landbrugsloven

The Danish Applied Pig Research Scheme

Den rullende Afprøvning

The Danish Environmental Protection Agency

Miljøstyrelsen

The Danish Family Farmers' Association

Dansk Familielandbrug

The Danish Feedstuff Act

Foderstofloven

The Danish Immigration Service

Udlændingestyrelsen

The Danish Institute of Agricultural Sciences

Danmarks JordbrugsForskning

The Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

The Danish Plant Directorate

Plantedirektoratet

The Danish Research Advisory System

Det Forskningsrådgivende system

The Danish Veterinary & Food Administration

Veterinær- og Fødevaredirektoratet

The Danish Veterinary and Food Administration

Fødevaredirektoratet

The Danish Veterinary Laboratory

Statens Veterinære Serumlaboratorium

The Deptartment of Breeding and Multiplication

Afdelingen for Avl & Opformering

The Directorate for Food, Fisheries and Agri Business

Direktoratet for FødevareErhverv

The Federation of Danish A.I. Societies

De Danske Kvægavlsforeninger

The Government Plant Protection Service

Statens Plantetilsyn

The Health and Safety at Work Act

Arbejdsmiljøloven (England)

The Health and Saftety Executive

Arbejdstilsynet (England)

The National Committee for Pig Production

Landsudvalget for Svin

The National Council for Pigs of the Danish Family Farmers' Association

Dansk Familielandbrugs Landsrepræsentantskab for Svin

The National Of Agricultural Engineering

Statens Jordbrugstekniske Forsøg

The National Pest Control Laboratory

Statens Skadedyrslaboratorium

The National PRRS Programme

Det Nationale PRRS-Program

The National Research Council for Agricultural and Veterinary Science

Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forening

The National Working Environment Authority

Arbejdstilsynet (Danmark)

The Research Centre for the Management of Animal Production and Health

Center for Produktion og Sundhedsstyring

The Royal Veterinary and Agricultural University

KVL

The total amount of

Antal (=det totale antal)

The Working Environmental Act

Arbejdsmiljøloven (Danmark)

Thickness of back fat

Rygspæktykkelse

Three-way crossbred

Tre-racet krydsning

Threonine

Treonin

Thrive

Trives

Throat / larynx

Strubehoved

Tiamulinum

Tiamulin

Tick

Mide

Time consumption

Tidsforbrug

Time of service

Løbningstidspunkt

Time of transfer

Indsættelsestidspunkt

Tissue

Væv

To breed/rear

At avle

Tonsil scarping

Tonsilskrab

Tooth clipping

Tandafklipning

Total

I alt

Total eradication

Total sanering

Toxicity

Giftighed

Toxoplasma

Toxoplasma

Toxoplasmosis

Toksoplasmose

Trachea

Luftrør

Trade (=handel) /sale

Salg

Trade mark

Mærkevare

Trainee scheme

Trainee ordning

Training paddock

Træningsfold

Training/further training

Efteruddannelse

Trait for production

Productionsegenskab

Trait of use

Brugsegenskab

Trait/characteristic

Egenskab

Transfer

Flytning

Transferred/sold

Afgået

Transition

Overgang

Transition period

Overgangsperiode

Transponder

Transponder

Transport

Transport

Trap

Vandlås

Treatment with antibiotics

Antibiotikabehandling

Triangular

Triangel

Triangular pen

Trekantsti

Tri-bar slat

Tribarrist

Trickle feeding

Langsom udfodring

Trickle feeding

Bio-fix fodring

Triticale

Triticale

Trough

Krybbe

Trough

Trug

Trough space

Krybbeplads

Tryptophan

Tryptofan

Tube feeder/dispenser

Rørfodringsautomat

Tusks

Ulvetænder

Tylosin

Tylosin

U:  

Udder

Yver

UK pig

UK gris

Ulcer

Mavesår

Ultimate pH

Slut-pH

Ultimate pH

pH, slut

Ultrasonic

Ultralydsundersøgelse

Umbilical hernia

Navlebrok

Unconventional

Utraditionel

Unity mix

Enhedsblanding

Unproblematic weaning

Problemfri fravænning

Upright pasterns on hind legs

Bagkoder, stejle

Upturn

Opsving

Urea

Urinstof

Urinary system disorder

Urinvejslidelse

Urinary system infection

Urinvejsinfektion

USA swab method

USA svabermetode

Useful value

Nytteværdi

Useful/applicable

Brugbar

User payment/user's fee

Brugerbetaling

Utilization

Udnyttelsesgrad

V:  

Vaccination / inoculation

Vaccination

Vaccination strategy

Vaccinationsstrategi

Vaccine

Vaccine

Vacuum cleaner

Støvsuger

Vacuum plant / unit

Vacuumanlæg

Vacuum systen

Rørudslusningsanlæg

Vagina

Skede

Value of lean meat percentage

Kødprocentens værdi

Vaporised formalin

Formalinrygning

Variation in slaughterweight

Slagtevægt, spredning i

VAT (Value Added Tax)

Moms

Vegetable fat

Vegetabilsk fedt

Ventilation

Ventilation

Ventilation funnel

Ventilationsskorsten

Venture capital

Risikovillig kapital

Vet/veterinary surgeon

Dyrlæge

Veterinary agreement

Dyrlægeaftale

Veterinary information

Veterinærinformation

Viable

Levedygtig

Viable counts

Kimtal

Vicious circle

Ond (cirkel)

Vigorous

Stærk, kraftig

Virulent/malignant

Ondartet

Vitamin

Vitamin

Vitamin B6

B6 vitamin

Vitamin deficiency

Vitaminmangel

Vitamin standard

Vitaminnorm

Volvulus

Tarmslyng

W:  

Warning system

Varslingssystem

Wash-out el. rain-out

Udvaskning (af regn)

Wastage of feedstuffs/feed waste

Foderspild

Waste food

Madaffald

Waste handling system

Gylleanlæg

Water / moisture content

Vandindhold

Water consumption

Vandforbrug

Water pipe

Vandrør

Water pressure

Vandtryk

Water requirement

Væskebehov

Water supply

Vandforsyning

Water supply / water allotment

Vandtildeling

Water valve

Vandventil

Water waste

Vandspild

Weak pasterns on hind legs

Bløde bagkoder

Weaned pig

Fravænnet gris

Weaner

Smågris

Weaner diet/mix

Smågriseblanding

Weaner feed/diet/mix

Smågrisefoder

Weaner price

Smågrisenotering/pris

Weaner sale

Smågrisesalg

Weaner unit/section

Smågrisestald

Weaning

Fravænning

Weaning rate/percent weaned

Fravænningsprocent

Weaning/rearing unit/section / nursery

Fravænningsstald

Wear

Slid

Web site/homepage

Hjemmeside

Weekly

Ugentlig

Weekly Newsletter

Elektronisk Ugeudsendelse

Weekly operation

Ugedrift

Weighing

Vejning

Weight factor

Vægtfaktor

Weight interval

Vægtinterval

Weight loss

Vægttab

Weight on weaning

Fravænningsvægt

Weighted average

Vægtet gennemsnit

Weighting of index traits

Vægtning af indeksegenskab

Welding

Sammensvejsning

Welfare

Velfærd

Welfare

Trivsel

Wheat

Hvede

Wheat bran

Hvedeklid

Whey

Valle

Whinch-drawn cleaning plant

Linespilsanlæg

White breed

Hvid race

Whole-crop

Helsæd

Whole-crop pellet

Helsædspille

Whole-crop silage

Helsædensilage

Wholesale

Engrossalg

Wide building

Bred bygning

Wild oats

Flyvehavre

Wind screening

Vindafskærmning

Winding-up period

Afviklingsperiode

Wire-type barn cleaner

Linespilsanlæg

Winter wheat

Vinterhvede

Womb/uterus

Livmoder

Womb/uterus

Bør

Wood shavings

Høvlspåner

Work environment consultant

Arbejdsmiljøkonsulent

Work environment/environment in the workplace

Arbejdsmiljø

Work procedure

Arbejdsprocedure

Workload/amount of labour

Arbejdsforbrug

WTF

FRATS

W-trusses

Saksespær

X:  

X-ray

Røntgen

Y:  

Yard

Løsdriftsstald

YD boar

YD orne

Year sow / sow per year

Årsso

Yersinia

Yersinia

Yield

Opskæringsudbytte

Yorkshire/Large White

Yorkshire

Young animal assessment

Ungdyrsbedømmelse

Young female

Polt

Young female unit/section

Polteafdeling

Young sow

Sopolt

Young stock /replacement stock

Ungdyr

Z:  

Zeolite

Zeolit

Zigzag

Zig-zag / Zigzag-krydsning

Zinc

Zink

Zoonosis

Zoonose

Zoonosis (-es)

Zoonose

Zoonosis diagnostics

Zoonosediagnostik

Zoonosis register

Zoonoseregister

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.