Opdateret 20. april 2021

Zinkfri 2022: Udfasning af medicinsk zink

Udfasningen af medicinsk zink er en kendsgerning og det skal ske senest 2022. SEGES Svineproduktion vil hjælpe jer svineproducenter med faglige løsninger, der skal reducere den negative effekt, som det vil have på både diarré frekvens, produktivitet og produktionsomkostninger. Derfor har vi nedsat et beredskab med eksperter, som arbejder på at finde holdbare alternativer til medicinsk zink.

Opdateret 8. november 2020

4. november 2020

Opdateret handlingsplan for udfasning af medicinsk zink

Handlingsplan 2 for udfasning af medicinsk zink er opdateret med nyeste status per 4. november 2020. Handlingsplanen omfatter de 12 konkrete tiltag med fokus inden for de 3 områder: Fagligt fokus, kommunikationsindsats og internationalt spor.

12. marts 2018

Ny handlingsplan for udfasning af medicinsk zink

Arbejdet med ”Handlingsplan 1 for udfasning af medicinsk zink” fra 2016 er afsluttet og bliver afløst af en ny handlingsplan.

I februar 2016 lancerede SEGES Svineproduktion 1. handlingsplan for at nedsætte forbruget af zink. Der blev iværksat syv konkrete tiltag med det formål at mindske forbruget, både i forhold til medicinsk zink hos smågrisene og zink som tilsætning til slagtesvinefoder.

”Det har blandt andet ført til, at det årlige forbrug i slagtesvineholdet er faldet med mere end 136 tons zink siden 2016. I den nye handlingsplan bliver der sat yderlige resurser ind for at udfase brugen af medicinsk zink i forbindelse med fravænning med 12 konkrete tiltag inden for 3 kategorier, ” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør for SEGES Svineproduktion.

9. marts 2018

Nedsæt tilsætning af zink

Anna Nissen fortæller, hvordan hun har nedsat tilsætningen af zink til 1.500 ppm. Hør om hendes erfaringer i videoen.

SEGES projekter

Konceptafprøvninger af produktion uden medicinsk zink 

Formålet med denne afprøvning er at teste om det er muligt at lave et koncept ud fra de bedste erfaringer fra besætninger der har udfaset brugen af medicinsk zink. 
Konceptet testes i besætninger som udfaser brugen af zink. Effekten måles på antallet af diarrebehandlinger samt tilvækst.

Den stærke fravænningsgris med sunde

Projektet har til formål at undersøge sammenhæng mellem udskillelsesniveau af patogener, klinisk diarré og patologi hos nyfravænnede grise. Derudover er formålet at teste mulige foderinterventioner, som kan anvendes som diarrébehandling i stedet for antibiotikabehandling

Diagnostik af fravænningsdiarré og sygdomsprofil i smågrise 

Projektet har til formål at undersøge effekten af sygdom i diegivningsperioden for udvikling af fravænningsdiarré. Derudover er formålet at undersøge, om det er muligt at identificere, hvilke risikofaktorer, som afgør sværhedsgraden af udbrud af fravænningsdiarré.

Betydning af fravænningsalder og foderoptagelse i farestalden uden zink

Formålet med projektet er at teste betydning af pattegrisenes fravænningsalder og optagelse af tørstof fra tørfoder hhv. vådfoder i farestalden for deres evne til at blive fravænnet uden medicinsk zink og uden øget behov for antibiotika forårsaget af diarré i smågrisestalden. 

Vækstgrise uden zink, kobber og antibiotika

Projektets formål er at teste strategier til reduktion af protein i foder til smågrise som alternativ til medicinsk zink. Derudover undersøges effekt af fibertyper og fibermængde i foder til smågrise som alternativ til medicinsk zink
 

Samarbejdsprojekter

Optimal anvendelse af antibiotika (KU)

Projektet er et 3 årig PhD projekt der udføres i samarbejde med Københavns Universitet.
Projektets formål er at undersøge den optimale dosering samt behandlingslængde med antibiotika mod grise som syge af E. coli betinget fravænningsdiarre.

Effekt af ny Lawsonia intracellularis vaccine på produktionsøkonomi, antibiotikaforbrug og dyrevelfærd (MSD, KU)

Projektet som er et 3 årig Erhvervs PhD projekt er finansieret af MSD Animal Health og Innovationsfonden. Projektet gennemføres i samarbejde med MSD Animal Health og Københavns Universitet.
Projekt formål er at undersøge effekt af en ny intramuskulær vaccine mod Lawsonia intracellularis på produktionsøkonomi, antibiotikaforbrug og dyrevelfærd. 

Fæces transplantation (KU)

Projektet er finansieret via Det Frie Forskningsråd og gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet.
Projektet formål er at undersøge, om FMT-behandling kan medføre en forbedret sundhed og derved muliggøre en bedre produktion med et lavere behov for antibiotikabehandling. 

Opdræt uden antibiotika (DC, KU, DTU, SSI)

AVANT– Udvikling af alternativer til antibiotika (Europæisk netværk)

AVANT står for ’Alternatives to Veterinary ANTimicrobials’ og er et EU støttet projekt (Horizon 2020) med 14 partnere fordelt på 10 europæiske lande. 
Projektets formål er at udvikle og teste alternativer til antibiotika ved forebyggelse og behandling af fravænningsdiarré hos grise. 

PIGVAC– Udvikling af diarrevaccine (KU, AdaptVac)

Projektet er et 4-årigt samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet, firmaet AdaptVac og SEGES og er støttet af Innovationsfonden.
Projektets formål er at udvikle en vaccine der kan beskytte grise mod diarresygdomme forsaget af E. coli, Lawsonia intracellularis og Brachyspira pilosicoli.

ABLACTO+– Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarré (Bactolife, DTU Bioengineering, AU-ANIS, Novozymes)

Et 4 årig GUDP finansieret projekt der udføres i samarbejde med Bactolife, DTU Bioengineering,  AU-ANIS og Novozymes.
Projektet formål er at beskrive og afprøve formulering, administration, sikkerhed og dosis af Ablacto+ som er et produkt der består af specifikke neutraliserende nanobodies.

SIgAVAC – Beskyttelse mod Coli-induceret fravænningsdiarré ved vaccinefremkaldt SIgA respons (Statens Serum Institut, AU-ANIS)

Projektet er et 4-årigt samarbejdsprojekt mellem Statens Serum Institut, AU-ANIS og SEGES og er støttet af GUDP.

Formålet med projektet er at udvikle og optimere en vaccine mod fravænningsdiarré i smågrise der kan inducere et beskyttende SIgA immunsvar på tarmslimhindens overflade.

Se mere i videoen her.

I juni 2017 besluttede EU-Kommissionen at tilbagekalde markedsføringstilladelserne for veterinære lægemidler med medicinsk zink. Tilbagekaldelsen omfatter alle EU-land og skal senest finde sted 25. juni 2022.

Det er afgørende, at udfasningen af medicinsk zink sker på lige vilkår for alle EU-lande, og derfor følger Landbrug & Fødevarer og SEGES Svineproduktion udfasningen af zink tæt i de andre EU-lande. 

Der er ingen tvivl om, at udfasningen af medicinsk zink bekymrer mange svineproducenter i EU. Særlig set i lyset af, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer nogen alternativer, der kan erstatte brugen af medicinsk zink. Og der vil efter alt at dømme næppe blive tale om én løsning eller ét produkt, men snarere om en palette af værktøjer/koncepter, der skal udvikles, afprøves og dokumenteres, og herefter implementeres i praksis i besætningerne. Samtidig oplever flere EU-lande en stigende opmærksomhed omkring forbruget af antibiotika til grise, og de står derfor samtidig overfor krav til reduktion af forbruget af antibiotika. 

Landbrug & Fødevarer følger løbende status på indsatsen med at udfase medicinsk zink i de enkelte lande.

EU-land

Tidshorisont for udfasning

Status på initiativer

Finland

Der er ikke fastsat nogen specifik national deadline for udfasning af medicinsk zink underover EU's officielle deadline for udfasning den 25. juni 2022.

Der arbejdes med guidelines for opdræt af grise uden medicinsk zink.

Sverige

Der er ikke fastsat nogen specifik national deadline for udfasning af medicinsk zink underover EU's officielle deadline for udfasning den 25. juni 2022.

Sverige er ved at kortlægge anvendelsen og praksis for brugen af medicinsk zink med henblik på at afdække om der er regionale forskelle og forskelle mellem besætninger.

Holland

Siden 1. januar 2018 har det ikke været muligt at ordinere medicinsk zink til smågrise, da de hollandske myndigheder har trukket markedsføringstilladelserne for produkter med medicinsk zink tilbage.

Der er ikke iværksat initiativer i øvrigt

England

I England arbejder man på at bevare muligheden for at anvende medicinsk zink som en følge af Brexit.

Man forventer, at kunne bevare brugen af medicinsk zink.

Irland

Udfasning af medicinsk zink forventes at ske i takt med EU's deadline for tilbagetrækning af markedsføringstilladelserne for zink i 2022.

Der er ikke iværksat specifikke initiativer

Italien

Fra 31. Dec 2021 vil det ikke længere være tilladt at producere veterinære lægemidler med indhold af zink i Italien. Alle eksisterende zinkholdige veterinære lægemidler, der er på lager kan blive ordineret, solgt og anvendt frem til 25. juni 2022.

Der er ikke iværksat specifikke initiativer i øvrigt

Frankrig

Det er via EU-lovgivningen tilladt at anvende medicinsk zink i Frankrig. Det forlyder, at der ikke anvendes medicinsk zink i Frankrig, da de tidligere har haft et nationalt forbud. SEGES Svineproduktion har netop været på studietur til Frankrig, hvor det blev skønnet, at 25-30 pct af producenterne anvender medicinsk zink i fravænningsfoderet.

Der er ikke iværksat initiativer i øvrigt

Spanien

Har anmodet de spanske myndigheder om 5 år til at udfase zink svarende EU's officielle deadline for udfasning den 25. juni 2022.

Der ses gode erfaringer med E-coli vaccine i Spanien, men derudover er der ikke iværksat specifikke initiativer

Belgien

Der er ikke fastsat nogen specifik national deadline underover EU's officielle deadline for udfasning den 25. juni 2022. Den belgiske organisation AMRCRA, der består af landbrugsorganisationer, veterinære organisationer, lægemiddelindustrien, fodervirksomheder og videnskabelige eksperter har anbefalet, at brugen af zink udfases fra 2020 og frem

Erhvervet har kortlagt faktorer af betydning for forebyggelse af smågrisediarre. Der er ikke iværksat konkrete initiativer

Navn Titel Team/Afdeling
Nicolai Rosager Weber Dyrlæge Sundhed & Velfærd/
HusdyrInnovation
 
Bent Ib Hansen Chefkonsulent Miljo og Bæredygtighed/
Anlæg og Miljø
Niels Jørgen Kjeldsen Chefkonsulent Fodereffektivitet/
HusdyrInnovation
Flemming Thorup Chefforsker Anlæg og Produktionsstyring/
Anlæg og Miljø
Rikke Skrubel Dyrlæge Sundhedskontrollen/
Veterinær- & Kvalitetsforhold
Trine Vig Tamstorf Chefkonsulent Erhvervspolitik/
Fødevarer & Veterinærpolitik
Rasmus Lind Kommunikationskonsulent Marketing og Fagkommunikation  
Poul Bækbo Chefkonsulent HusdyrInnovation/
Sundhed & Velfærd
 Tina Sørensen Konsulent  Ernæring og sundhed  

Nyeste forskningsresultater på Svineproduktion.dk

Produktivitet hos smågrise behandlet for diarré - meddelelse 1229 

Effekt af smågrisefoderet form på benzoesyretilsætning fra 7-114 kg - meddelelse 1227 

Fravænning uden brug af medicinsk zink: 3 lovende tiltag - meddelelse nr. 1222

Smittedynamik og risikofaktorer for E. Coli-betinget fravænningsdiarré - meddelelse 1217

Diagnostiske undersøgelser af fravænningsdiarré med fokus på E. Coli - erfaring 2005

Reduceret protein til smågrise reducerer diarré - meddelelse 1203 

Hvilke råvarer bruger besætninger, der producerer smågrise uden brug af medicinsk zink?, erfaring 2002

Forekomst af virulensfaktorer i hæmolytiske E.coli-bakterier isoleret fra pattegrise og smågrise, meddelelse 1198

Fravænning uden zink, erfaring nr. 1912, 

Reduceret protein til fravænnede grise kan reducere diarré, meddelelse nr. 1175

Udskillelse af zink og kobber pr. gris, notat nr.  1917

Fravænning uden zink - erfaringer fra 12 smågrisebesætninger, erfaring nr. 1905 

Test af fodringskoncepter som alternativ til medicinsk zink, meddelelse nr. 1147

Alternativer til medicinsk zink til smågrise, meddelelse nr. 1101

Videns-side om fravænningsdiarré


Zinkguide.dk - få hjælp til udfasning af zink

SEGES Svineproduktion har lavet Zinkguide.dk. En guide, som hjælper dig med at udfase medicinsk zink i din produktion.

Guiden samler en række tjeklister og gode råd til, hvordan du kan nedsætte eller fjerne behovet for brug af medicinsk zink.

Guiden har tre forskellige kategorier: Grisen, stalden og foderet. Under hver kategori er der en række gode råd til, hvor du kan sætte ind for at nedsætte risikoen for fravænningsdiarré. Og dermed også behovet for at bruge medicinsk zink.

Tjeklisterne er lavet på fem forskellige sprog, og du kan enten printe dem ud og sende dem via mail til dine medarbejdere.

Brug zinkguide.dk


Svinekongres 2019

Ingen zink – Hvad siger verden? 
Lisbeth Shooter og Poul Bækbo


Fagligt Nyt 2019

Zink og miljø
Bent Ib Hansen

Zero Zinc Summit - Hvad har vi lært?
Lisbeth Shooter

Erfaringer med udfasning af medicinsk zink
Nicolai Rosager Weber

Proteinstrategier til smågrise
Niels Jørgen Kjeldsen


Svinekongres 2018

Udfasning af zink - hvad er status?
Lisbeth Shooter og Rikke Skrubel

Fravænning uden zink - erfaringer fra staldgangen
Søren Larsen

Post-weaning diarrhea impacts of feeding different nutrients
John Pluske


Fagligt Nyt 2018 - slides

Foderkoncepter som alternativ til medicinsk zink til fravænnede grise
Lisbeth Shooter

The intestinal innate immune response, mechanisms and implications for antibiotic- and zinc-free weaning
Theodor Niewold

Hvordan indsamler vi erfaringer med fravænning uden medicinsk zink
Nicolai Weber


Workshop 2018 - slides

Anvendelse af medicinsk zink i praksis

Fodertiltag til fravænning uden zink

Fravænning uden zink - erfaringer

Nyt zinkværktøj

Opdræt uden brug af antibiotika

Status og erfaringer fra udlandet


Internationale præsentationer

Piglet vitality in a zinc free, low medication world a danish perspective

Reduction of zinc oxide in piglet diets: the danish experience


Podcast - hvad gør vi nu?

Under Svinekongressen 2017 mødte vi Lisbeth Shooter og Nicolai Weber fra SEGES Svineproduktion og dyrlæge Anders Elvstrøm fra DanVet til en snak om arbejdet med at finde alternativer til medicinsk zink inden forbuddet om senest fem år.

Hent podcasten i din podcast-app og lyt til den i stalden, traktoren eller hjemme i sofaen.

Hjælp til udfasning af zink

SEGES Svineproduktion har lavet Zinkguide.dk. En guide, som hjælper dig med at udfase medicinsk zink i din produktion.

Guiden samler en række tjeklister og gode råd til, hvordan du kan nedsætte eller fjerne behovet for brug af medicinsk zink.

Guiden har tre forskellige kategorier: Grisen, stalden og foderet. Under hver kategori er der en række tjeklister med gode råd til, hvor du kan sætte ind for at nedsætte risikoen for fravænningsdiarré. Og dermed også behovet for at bruge medicinsk zink. Tjeklisterne er lavet på fem forskellige sprog, og du kan enten printe dem ud og sende dem via mail til dine medarbejdere.

Du kan også tage en quiz, så du kan se, hvor langt du er med udfasning af medicinsk zink i din besætning.

Brug den nye guide

Fakta: To typer af zink

Fakta: Der er tale om to typer zink til smågrise.

Mineralsk zink som fodertilsætningsstof: Zink er et livsnødvendigt mineral for grises normale vækst. I foder til smågrise tilsættes typisk 100 mg mineralsk zink per kg foder som supplement til det naturlige indhold på ca. 30 mg zink per kg i foderråvarerne – hvorefter foder har et totalt indhold på ca. 130 mg per kg. Ifølge foderstofloven må der i foder til smågrise maksimalt være et indhold på 150 mg zink per kg foder.

Medicinsk zink: Det er et veterinært lægemiddel, der udskrives på recept af dyrlægen. Zinkoxid iblandes foder i høj dosering, og bruges til reduktion af E.coli-diarré hos fravænnede svin. Det udskrives typisk i en dosering på enten 1.500 eller 2.500 mg zink per kg foder, og må kun anvendes i de første 14 dage efter fravænning fra soen.

Korrekt dosering: 2.500 mg zink per kg foder, betyder at der iblandes ca. 3,0 kg zinkoxid per ton foder.
Korrekt dosering: 1.500 mg zink per kg foder, betyder at der iblandes ca. 1,75 kg zinkoxid per ton foder.