26. februar 2018 | Opdateret 30. november 2018

Notat Nr. 1806

2. handlingsplan for udfasning af medicinsk zink, februar 2018

I juni 2017 vedtog EU-Kommissionen at tilbagekalde markedsføringstilladelsen for medicinsk zink. Tilbagekaldelsen omfatter alle EU-lande. De enkelte lande har fået op til 5 år til at udfase zink-produkterne.

Handlingsplanen er opdateret med nyeste status per 30. november 2018.

Tidspunktet for en tilbagetrækning vil bero på en konkret vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og om der findes mulige alternativer, der er tilgængelige og prismæssigt overkommelige. Tilbagetrækningen skal senest finde sted i juni 2022. 

I tiden frem til endelig udfasning af medicinsk zink, er erhvervet løbende i dialog med relevante myndigheder for at orientere om fremdrift i vores arbejde med at finde faglige løsninger til at håndtere udfordringen med at fravænne grise uden brug af medicinsk zink.

Erhvervet anerkender, at der er et langsigtet behov for at reducere forbruget af zink af hensyn til miljøet. Derfor lancerede SEGES Svineproduktion allerede i februar 2016 en handlingsplan med syv konkrete tiltag med det formål at finde alternativer til at nedbringe forbruget af zink, både i forhold til medicinsk zink hos smågrisene og zink som tilsætning til foderet hos slagtesvin. Konkret er det årlige zinkforbrug faldet 136 tons siden 2016 (25 % fald i slagtesvinehold og 11 % fald i totalt zinkforbrug hos svin). Alle initiativer i 2016 handlingsplanen er gennemført og afsluttet, og en kort status for hvert tiltag findes i notat nr. 1805.

SEGES Svineproduktion arbejder målrettet videre med at reducere forbruget af zink, og her præsenteres næste skridt med en fokuseret handlingsplan for udfasning af medicinsk zink. 

Målet er, at udfasning af medicinsk zink til fravænnede grise:

 • sker uden at påvirke grisenes velfærd negativt i form af øget forekomst af diarré og anden sygdom
 • sikrer fastholdelse af et fortsat lavt og ansvarligt antibiotikaforbrug
 • medfører minimal negativ effekt på produktivitet og dødelighed
 • medfører, at det økonomiske tab som følge af lavere produktivitet, mere arbejdstid pr. gris til pasning og behandling af grisene og højere behandlings- og foderomkostninger holdes så lavt som muligt. 

Den nye handlingsplan er udmøntet i tre temaer med i alt 12 konkrete tiltag. 

TEMA 1: FAGLIG FOKUS

Målet er løbende at koordinere og udvikle ny viden og god praksis om at fravænne grise uden brug af medicinsk zink. 

Ny og kendt viden samles i et elektronisk værktøj, ’Fravænning uden zink’, målrettet landmænd. Dette værktøj kan bruges af både besætningsejeren / driftslederen, rådgivere og dyrlæger til at håndtere de udfordringer, der er ved fravænning af grise uden brug af medicinsk zink. Ud fra et bredt katalog kan der vælges løsninger inden for management, sundhed, foder mv. som kan målrettes den enkelte besætning. 

1. Zinkberedskab, projektperiode: 2017-2022

Målet for den faglige arbejdsgruppe i SEGES Svineproduktion er at udarbejde en samlet strategi for, hvordan branchen fagligt håndterer udfordringen med at udfase medicinsk zink til fravænnede grise.

Arbejdsgruppens opgave er:

 • at samle og koordinere kendt viden om bedste praksis i perioden omkring fravænning,
 • at formidle praktisk viden om håndtering af grisene både før og efter fravænning, 
 • at afdække behov for ny viden, 
 • at gennemføre afprøvninger samt samarbejdsprojekter med Universiteter og andre partnere, 
 • at justere strategien efterhånden som der opstår ny viden,
 • at formidle strategien løbende til interessenter (grisepassere, besætningsejere, foderstoffer, dyrlæger, rådgivere). 

2. Probiotika som alternativ til medicinsk zink, projektperiode: 2018

Test af, om bestemte typer probiotika kan forebygge udvikling af diarré i perioden efter fravænning, når der ikke anvendes medicinsk zink. Det er et samarbejdsprojekt med firmaet Chr. Hansen.

3. Test af koncepter som alternativer til medicinsk zink

Udvalgte kommercielle koncepter testes for effekt på fravænningsdiarré, som alternativ til medicinsk zink. Firmakoncepterne kombinerer forskellige aktive stoffer, som kan tildeles enten i foder eller i drikkevand. 

Fire foderkoncepter blev testet i forhold til en gruppe med medicinsk zink. Et koncept (Trouw Nutrition) gav både færre diarrétilfælde og bedre produktivitet, mens et andet koncept (Vitfoss) var på niveau med gruppen, der fik 2.500 ppm medicinsk zink. De to resterende koncepter var på niveau med gruppen uden medicinsk zink (negativ kontrol).

De to koncepter, der produktionsmæssigt klarede sig godt, betød en meromkostning på 6,50-8,00 kr. pr. gris som følge af en højere foderpris. Ved en årlig produktion af ca. 32 mio. smågrise, så svarer det til en øget omkostning på 225 mio. kr. pr. år. 

Det gennemgående i flere af koncepterne er bl.a. lavt indhold af protein i starten af vækstperioden, brug af organiske syrer, reduceret calciumindhold mv. Det er alle faktorer, som i tidligere undersøgelser har vist at reducere forekomsten af diarré. Nye test skal nærmere afklare, hvilke kombinationer, der giver mest mening at forfølge.

4. Alternativer til medicinsk zink og antibiotika, projektperiode: 2018-2019

Der testes effekt af alternativer til medicinsk zink. Der indgår følgende aktiviteter:

Aktivitet 1: Erfaringsindsamling

I samarbejde med praktiserende dyrlæger indsamles erfaringer fra besætninger, som producerer grise uden brug af medicinsk zink. På grundlag af disse erfaringer designes en afprøvning med produktion af grise uden brug af medicinsk zink i minimum to besætninger.

STATUS: I 2018 er afholdt tre møder med en gruppe af dyrlæger fra syv store svinedyrlægepraksis. Ultimo 2018 publiceres erfaringer fra 10 smågrisebesætninger, som fravænner uden brug af medicinsk zink. De foreløbige resultater fra denne erfaringsindsamling blev præsenteret til Fagligt Nyt og Svinekongressen, 2018. Arbejdet med erfaringsindsamlingen fortsætter i 2019.

Aktivitet 2: Test af fodringsstrategi

Her testes fodringsstrategi med reduceret proteinindhold de første uger efter fravænning (omvendt fasefodring). Det undersøges, om lavt proteinindhold, som kompenseres af en øget andel af frie aminosyrer, kan reducere diarréfrekvensen efter fravænning.

Aktivitet 3: Foderets syrebindingskapacitet

Her testes effekt af foderets syrebindingskapacitet (indhold af Na, K, Cl samt Calcium). Der er tidligere påvist betydelig reduktion af diarréforekomst ved lavt calciumindhold, men her var samtidig højt indhold af zink og kobber i foderet. Det undersøges, om reduktion af et eller flere af de øvrige makromineraler har en additiv reducerende effekt på frekvensen af diarré.

5. Opdrættet uden brug af antibiotika (OUA), projektperiode: 2017-2021

Det er et GUDP-støttet samarbejdsprojekt mellem Danish Crown, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Serum Institut og SEGES Svineproduktion. Projektet omfatter systematisk erfaringsindsamling fra OUA-besætninger, med fokus på forbedret diagnostik, antibiotikas påvirkning af tarmkanalens mikroflora og forekomst af resistente bakterier samt vurdering af forhold omkring sundhedsstyring, fodring og drift. Målet er at opnå en næsten ophørt brug af antibiotika. 

6. Optimal anvendelse af antibiotika, projektperiode: 2018-2020 

I et samarbejdsprojekt med Københavns Universitet udredes grundlaget for, hvornår der bør / ikke bør behandles mod diarré indenfor de første tre uger efter fravænning. Samtidig afklares det, om behandlingsdoser og antal behandlingsdage kan reduceres, uden at grisene fortsat vil være syge efter behandling. Det undersøges samtidig, om de færre behandlingsdage og lavere dosering får betydning for grisenes indhold af resistente bakterier. Der er ansat en Ph.d.-studerende på Københavns Universitet, hvor SEGES Svineproduktion er medvejleder. Behandlingsforsøg forventes påbegyndt i 2020.

7. Antibiotikavejledning, projektperiode: 2017-2021

SEGES Svineproduktion har løbende dialog med Fødevarestyrelsen om revision af antibiotikavejledningen. Fødevarestyrelsen offentliggjorde ny antibiotikavejledning den 1. maj 2018. 

Udvikling i antibiotikaforbrug overvåges i VETSTAT. Endvidere samarbejdes med KU SUND om validering af data i VETSTAT samt om en undersøgelse af, hvordan praktiserende dyrlæger ordinerer antibiotika, i forhold til behandlingslængde og dosering. 

8. Rugekassen – her mangler ny viden, projektperiode: 2019-2022

Følgende nye projektforslag iværksættes i 2019:

8a. Betydning af fravænningsalder og fodring før fravænning for diarréfrekvens efter fravænning: 2019-2020

Projekt består af flere delaktiviteter med opstart i 2019:

Aktivitet 1: 4 eller 5 uger fravænning kombineret med fodermetode i farestalden: 2019

Her testes effekt af alder ved fravænning og optagelse af foder i farestalden afhængig af, om det tildeles som tør- eller vådfoder. En højere fravænningsalder formodes at gøre gri-sene mere robuste i og med, at tarmsystem og immunsystem modnes og dermed er mere tilpasset situationen efter fravænning. 

I denne afprøvning fravænnes grisene ved henholdsvis 4 og 5 uger kombineret med, at foder i farestien tildeles henholdsvis som tør- eller vådfoder.

Behandlingseffekt i farestalden måles efterfølgende i smågrisestalden som forekomst af diarré målt i form af antal behandlinger med antibiotika. 

Aktivitet 2: Mulighed for at reducere mængden af NON-eaters: 2020

Normal praksis i et sohold er at tildele foder fra grisene er 10-12 dage gamle som supplement til somælk, for på den måde at stimulere tarmudviklingen til, når grisene efter fravænning alene tildeles en foderblanding enten som tør- eller vådfoder. Det til trods, så vil typisk 20 % af grisene ikke have indtaget foder inden fravænning, og denne gruppe af grise betegnes som ”NON-eaters”. 

Alle grise øremærkes ved fødsel, og der er tilsat farvestof i foderet. Efterfølgende undersøgelse gødningsprøver for at vurdere omfang af NON-eaters frem til fravænning.

8b. Diagnostik af fravænningsdiarré

Projekt består af flere delaktiviteter, hvoraf to aktiviteter opstartes i 2019:

Aktivitet 1: Effekt af sygdom i diegivningsperioden for udvikling af fravænningsdiarré:

Her undersøges, om tarmlidelser i farestalden har betydning for fravænningsdiarré i smågrisestalden. Der laves en diagnostisk udredning af diarrégrise i farestalden for at klarlægge de patogener, der er tilstede i forbindelse med sygdom. Diarréramte grise øremærkes i farestalden; disse grise følges i smågrisestalden og i tilfælde af diarréudbrud laves der igen en diagnostisk udredning.

Aktivitet 2: Diagnostik og klassificering af diarreudbrud:

Her indsamles viden om, hvilke stammer af E. coli, der er tilstede ved udbrud af fravænningsdiarré hos smågrise. Resultaterne af de diagnostiske fund sammenholdes med kliniske fund samt besætningsforhold for at vurdere, om det er muligt at identificere de risikofaktorer, som er afgørende for omfanget af udbrud af fravænningsdiarré.

8c. Det basale zink behov hos fravænnede grise

Der er behov for at dokumentere det basale zinkbehov hos grise i perioden efter fravænning med lav foderoptagelse, herunder at identificere zink- og foderkilder, der kan dække det fysiologiske zinkbehov samtidig med minimal udskillelse af zink til miljøet.

Zink er et livsnødvendigt mineral, der indgår i mange processer i kroppen. Forsøg har påvist, at smågrise har risiko for at udvikle zinkmangel i perioden efter fravænning som følge af lav foderoptagelse i skiftet fra somælk til tørfoder. Herved kommer grisene hurtigt i zinkunderskud, fordi zink ikke lagres som et depotstof i kroppen. 

Ét symptom på zinkmangel er diarré. Derved kan det kommende forbud mod brug af medicinsk zink medføre forøget antibiotikaforbrug som følge af øget diarréudbrud. Zinkmangel reducerer tilsvarende den daglige tilvækst og foderudnyttelse hos smågrise.

Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet (Foulum). I 2019 gennemfører Aarhus Universitet et balanceforsøg med fravænnede grise for at undersøge aflejring og udskillelse af zink, når grisene tildeles forskellige zinkniveauer. 

Projektmodning sker i 2019, og efterfølgende aktiviteter kunne blive (2020-2022):

 • Dosis-responsforsøg med zink til fravænnede grise i en besætning (Grønhøj)
 • Identificere transport- og optagemekanismerne af zink i tarmen hos fravænnede grise ved forskellige zinkkilder (AU)
 • Fordøjelighedsforsøg med forskellige zinkkilder (AU)
 • Test af forskellige zinkkilder på fravænnede grise i forhold til hvilke, der er bedst egnede til at sikre grisenes sundhed og vækst (Grønhøj).

8d. Afprøvning af nye levende coli-vacciner

Her testes effekt af en kommerciel vaccine mod fravænningsdiarré. Det er en klinisk af-prøvning af vaccinens effekt i en besætning, hvori der forekommer fravænningsdiarré, forårsaget af E. coli F4/F18. Vaccinens effekt vurderes primært via tilvækst de første to uger efter fravænning samt ved sokkeprøver testet for E. coli F4 og F 18, Lawsonia intra-cellularis samt Brachyspira pilosicoli.

Rugekassen

Det er en dynamisk proces, hvor nye projektidéer opstår efterhånden som ny viden afdækkes. De viste projektforslag er endnu ikke prioriteret og vedtaget. Der tilføjes løbende nye projektforslag i rugekassen, og det kan ikke forventes, at alle projekter bliver prioriteret og igangsat.

Projektidéer i rugekassen – er endnu ikke vedtagne projekter:

 • Effekt af minimal sammenblanding i farestalden og af kuldvis fravænning
 • Effekt af fodringsstrategi efter fravænning
 • Vurdering af tilsætningsstoffer i bred forstand
 • Effekt af fiber i fravænningsfoderet på diarréfrekvens
 • Betydningen af vandtildeling og vandkvalitet
 • Bæredygtig svineproduktion med lavt antibiotikaforbrug
 • Råmælksforsyningens betydning for fravænningsdiarré
 • Effekt af den kommunikative indsats (Viden ud på staldgangen).

TEMA 2: KOMMUNIKATIONSINDSATS

Målet er løbende at informere om de tiltag, som er i proces, samt sikre, at ny viden om løsninger udbredes hurtigt og effektivt. 

9. Elektronisk værktøj til landmænd 

Der er udarbejdet en faglig temaside om zink på hjemmesiden. Derudover udarbejdes et elektronisk værktøj til landmænd ’Fravænning uden zink’ med praktisk viden om håndtering af grisene både før og efter fravænning. 

Det faglige stof opdateres løbende i takt med, at der skabes ny viden. 

Status på initiativ 9

Der er oprettet en temaside om fravænning uden brug af medicinsk zink.

Status på det elektroniske værktøj er, at to prototyper blev testet på Svinekongres 2018. Værktøjet blev testet af både svineproducenter, driftsledere og medarbejdere. Designet er efterfølgende tilrettet. Version 1.0 af dette værktøj forventes tilgængeligt primo 2019. 

10. Workshops / gå-hjem-møder for svineproducenter

Workshops / gå-hjem-møder for svineproducenter afholdes løbende. Her formidles nyeste viden om løsninger for at fremme udfasningen af medicinsk zink. 

Status på initiativ 10

Der er afholdt tre workshops for svineproducenter i november 2019.

11. Afholdes interessentmøder

Der afholdes interessentmøder mellem Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, foderstofbranchen, ingrediensvirksomheder, lægemiddelproducenter m.fl. for at diskutere løsningsforslag, så vi i fællesskab kan finde alternative løsninger til medicinsk zink.

Status på initiativ 11

Firmamøder:

I 2018 er afholdt to møder med foderbranche, ingrediensvirksomheder og lægemiddelproducenter, som har fokus på at udvikle alternativer til medicinsk zink. Fødevare- og Lægemiddelstyrelsen deltog i møderne.

 • På 1. møde fortalte SEGES Svineproduktion om strategien frem mod udfasning af medicinsk zink, mens repræsentanter fra Lægemiddel- og Fødevarestyrelsen fortalte om de krav, der skal være opfyldt for at få et alternativt produkt godkendt som enten fodertilsætningsstof eller lægemiddel.
 • Det 2. møde havde mere faglig karakter, hvor der blev drøftet fremtidige fokusområder og muligheder for potentielle samarbejdsprojekter.
  Følgegruppemøder med Fødevare- og Lægemiddelstyrelsen:

I 2018 er afholdt to møder i en følgegruppe med repræsentanter fra Fødevare-, Lægemiddelstyrelsen og SEGES Svineproduktion. På møderne diskuteres nye forsøgsresultater, praktiske erfaringer, status i andre EU-lande samt generel politisk status. 

TEMA 3: INTERNATIONALT SPOR

EU-Kommissionens beslutning om tilbagetrækning af markedsføringstilladelserne for zink omfatter alle EU-lande. Udviklingen i udfasning af zink følges tæt i de øvrige EU-lande for at sikre en fair konkurrencesituation på tværs af EU. 

12. Fagligt netværk i ind- og udland, projektperiode: 2018-2022

Der etableres et fagligt netværk i ind- og udland med forskere og rådgivere, som har faglige kompetencer om udfasning af medicinsk zink i foder de første 14 dage efter fravænning. Det faglige netværk skal udveksle viden og erfaringer med henblik på bl.a. at etablere samarbejdsprojekter, hvor det er muligt. Opgaverne er ydermere at:

 • Planlægge og afholde en international zinkkonference i 2019.
  Status på initiativ 12a
  Den 17.-18. juni 2019 afholdes en international konference ”ZincSummit2019” på Crowne Plaza i København. Arbejdet med landingpage er i gang og call for ab-stracts er i proces. Keynote speakers er ved at blive kontaktet, og der er udpeget en ’Scientific committee’. Der inviteres eksperter fra hele verden til at vidensdele om udfasning af medicinsk zink.
 • Fokus på hvordan udfasing af medicinsk zinnk forløbet i andre EU lande.
  Status på initiativ 12b
  I 2018 har der været studieture til Frankrig, Holland og Belgien for at få indsigt i, hvordan disse lande håndterer det kommende forbud for brug af medicinsk zink. Derudover er en række andre EU lande kontaktet for at få indsigt i, hvordan de takler udfordringen med at udfase brug af medicinsk zink.

Forfatter: Bent Ib Hansen, Lisbeth Shooter

Udgivet: 26. februar 2018

Dyregruppe: Smågrise