10. december 2015

Notat Nr. 1539

Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise - december 2015

Grundlaget beskriver forudsætningerne for den økologiske smågrisenotering fra uge 51, 2015.

Dette grundlag er blevet opdateret med ny efterbetaling og ændret restbetaling i forhold til sidste grundlag. Efterbetalingen steg med 15 øre/kg til 1,05 kr./kg for året 2014/2015, mens restbetaling søer steg til 0,9 kr./kg. Resttillægget fra Friland faldt fra 1,25 kr./kg til 0,75 kr./kg for økologiske grise.

Den beregnede notering for økologiske smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for hhv. smågrise- og slagtesvineproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer, baseret på Friland A/S' noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Det er renter og afskrivninger ved at producere hhv. en smågris og et slagtesvin, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Baggrunden for dette princip er, at smågrise- og slagtesvineproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet.

Den beregnede notering for økologiske smågrise beregnes ud fra Danish Crowns almindelige notering for slagtesvin plus Friland A/S’ tillæg for økologiske grise. Noteringen fastsættes altid på baggrund af den seneste offentliggjorte slagtesvinenotering tillagt de forskellige økologiske tillæg. Hvis slagtesvinenoteringen suspenderes, offentliggøres Den beregnede Notering således uændret ugentligt, indtil en ny slagtesvinenotering foreligger.

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte hvilken eller hvilke noteringer, samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til basisnoteringen, smågriseprisen skal beregnes ud fra. Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise som f.eks. halvorner, grise med brok samt grise, der i størrelse afviger fra det aftalte. Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af tab som følge af Salmonella i slagtesvinebesætningen og/eller sobesætningen. Eventuel vaccination af vækstdyr bør aftales mellem køber og sælger.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 10. december 2015

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Driftsøkonomi, Produktionsøkonomi