Ansvarsregulering

Her finder du Laboratorium for Svinesygdomme’s ansvarsregulering, hvis der opstår tvist om ansvaret for laboratoriefejl.

Svar på diagnostiske spørgsmål afgives skriftligt. Til skrift henregnes telefax og e-post.

Delsvar eller mundtlige svar på diagnostiske spørgsmål er at anse som foreløbige svar og er derfor angivet uden ansvar for SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.

Ved laboratoriefejl forstås i nærværende regelsæt fejl begået af SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. i forbindelse med modtagelsen og undersøgelsen af prøvemateriale og besvarelsen af diagnostiske spørgsmål.

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. er kun ansvarlig for laboratoriefejl, hvis det godtgøres, at fejlen alene skyldes forsømmelser fra SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.'s side.

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.'s ansvar omfatter kun tab ved de skader, der direkte er forårsaget af de laboratoriefejl, SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. er ansvarlige for, det vil sige udgifter til fremskaffelse og indsendelse af nyt prøvemateriale og ny laboratorieundersøgelse.

Som direkte skade betragtes endvidere omkostninger og tab ved aflivning af dyr solgt fra den besætning, hvorfra det undersøgte prøvemateriale er indsendt som følge af laboratoriefejlen.

I de tilfælde, hvor der kan fremsættes erstatningskrav mod SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A., erstattes indirekte tab ikke.

Som direkte tab anses til eksempel - men ikke udelukkende - driftstab, avancetab eller tab, som er lidt som følge af dispositioner, der er foretaget eller undladt på grund af det fejlagtige laboratorieansvar.

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. er ikke ansvarlig for laboratoriefejl over for andre end indsenderen af prøvemateriale, rekvirenten af den diagnostiske undersøgelse eller den direkte modtager af det fejlagtige laboratoriesvar.

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.'s ansvar er under alle omstændigheder begrænset beløbsmæssigt, således at erstatning aldrig kan overstige fem gange det honorar, som er aftalt for den pågældende opgave.

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. er ikke ansvarlig for diagnostiske svar, der afgives forsinket i forhold til tidligere tilkendegivelser eller tidligere praksis.

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.'s ansvar er betinget af, at den erstatningsberettigede giver SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. meddelelse om sit krav senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor den pågældende har opdaget eller burde have opdaget fejlen.

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. hæfter kun i 12 måneder efter udsendelse af det fejlagtige diagnostiske svar.

Tvister om ansvar for laboratoriefejl afgøres endelig af DanBred-Voldgiftsretten.

Tvisten afgøres i overensstemmelse med ret og billighed og under anvendelse af "Regler for DanBred-Voldgiftsretten".

SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. modtager på eget laboratorium prøvemateriale, der undersøges med henblik på besvarelse af diagnostiske spørgsmål.

Prøvematerialet indsendes fra besætninger, der er identificeret ved CHR-numre eller anden éntydig identifikation.

Nærværende regelsæt finder anvendelse, hvis der opstår tvist om ansvaret for laboratoriefejl mellem indsenderen af prøvematerialet, rekvirenten af den diagnostiske undersøgelse og/eller modtageren af det diagnostiske svar af SEGES, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.