Specielle undersøgelser på materiale fra svin

På Laboratorium for Svinesygdomme udfører vi specielle undersøgelser på materiale fra svin. Dette indbefatter vores udvidede sundhedskontrol (USK) på hele dyr, maver, lunger og reproduktionsorganer, samt undersøgelser til salmonellaovervågning.

Den udvidede sundhedskontrol foretages i samarbejde med slagterierne, som udtager og indsender organmaterialet til os på baggrund af en rekvisition frra besætningsdyrlægen.

Derudover bidrager vi til overvågningen af salmonella i Danmark ved, i samarbejde med slagterierne, at undersøge kødsaftprøver for salmonellaantistoffer. Resultaterne indgår i indeksberegninger i Zoonoseregistreret.

Vi deltager i kortlægningen af salmonellatyperne i Danmark ved at undersøge for salmonella i stibundsprøver fra besætninger med høj salmonella-forekomst- Efterfølgende typebestemmes de fremdyrkede salmonellabakterier på Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted.

På denne side har vi samlet relevante informationer om udvidet sundhedskontrol og Salmonella-overvågning.

Formålet med USK-lunge undersøgelsen

Formålet er at give den rådgivende dyrlæge en større viden om luftvejslidelser i besætningen.  Dette gøres ved serieundersøgelser på et større antal lungesæt fra slagtesvin. Udtagning og indsendelse af materiale sker efter aftale med slagteri.

Hvordan

Besætningsdyrlægen rekvirerer USK ved at udfylde en rekvisitionsblanket. Dyrlægen sender rekvisitionen til besætningsejeren, som afleverer den til chaufføren ved afhentning af dyrene. Rekvisitionen skal med hele vejen til laboratoriet.

Laboratoriet sender resultat af undersøgelsen til besætningsdyrlægen. 

Leverandører til Danish Crown skal tilmelde dyrene til USK i forbindelse med den ordinære tilmelding på ejersiden.

For leverandører ved Tican og SB Pork, Brørup gælder det, at dyrlægen skal sende en mail til slagteriet:

Tican: grp-afregning@tican.dk
Brørup Slagteri: umj@sbpork.eu 

Leverandører til øvrige slagterier skal kontakte pågældende slagteri.

Hvor mange

20-30 stk. evt. med hjerter.

Besvarelse

Der sendes et svar ud med en oversigt over forandringer og deres udbredelse og en samlet vurdering med oversigt over alle de undersøgte lunger (se eksempel her).

Formålet med USK-mave undersøgelsen

Formålet er at give den rådgivende dyrlæge en større viden om mavesundheden i besætningen. Dette gøres ved serieundersøgelser på et større antal maver fra søer eller slagtesvin. Udtagning og indsendelse af materiale sker efter aftale med slagteri.

Hvordan

Besætningsdyrlægen rekvirerer USK ved at udfylde en rekvisitionsblanket. Dyrlægen sender rekvisitionen til besætningsejeren, som afleverer den til chaufføren ved afhentning af dyrene. Rekvisitionen skal med hele vejen til laboratoriet.

Laboratoriet sender resultat af undersøgelsen til besætningsdyrlægen. 

Leverandører til Danish Crown skal tilmelde dyrene til USK, i forbindelse med den ordinære tilmelding på ejersiden.

For leverandører ved Tican og SB Pork, Brørup gælder det, at dyrlægen skal sende en mail til slagteriet:

Tican: grp-afregning@tican.dk
Brørup Slagteri: umj@sbpork.eu 

Leverandører til øvrige slagterier skal kontakte pågældende slagteri.

Hvor mange

10 – 30 stk.

Besvarelse

Der sendes et svar ud med en oversigt over resultater og en samlet vurdering (se eksempel her). 

Formålet med USK-repro undersøgelsen

Formålet er at give den rådgivende dyrlæge en større viden om reproduktionsproblemer i besætningen. Dette gøres ved serieundersøgelser af et større antal reproduktionsorganer inkl. blære fra søer eller polte. Udtagning og indsendelse af materiale sker efter aftale med slagteri.

Hvordan

Besætningsdyrlægen rekvirerer USK ved at udfylde en rekvisitionsblanket. Dyrlægen sender rekvisitionen til besætningsejeren, som afleverer den til chaufføren ved afhentning af dyrene. Rekvisitionen skal med hele vejen til laboratoriet.

Laboratoriet sender resultat af undersøgelsen til besætningsdyrlægen. 

Leverandører til Danish Crown skal tilmelde dyrene til USK i forbindelse med den ordinære tilmelding på ejersiden.

Leverandører til øvrige slagterier skal kontakte pågældende slagteri.

Hvor mange og hvilke

Afhænger af besætningsproblematikken.

Besvarelse

Der sendes et svar ud med en oversigt over resultater og en samlet vurdering (se eksempel her). Efter aftale kan der undersøges for relevante bakterier.

Formålet med USK-gris undersøgelsen

Formålet er at give den rådgivende dyrlæge en større viden om en besætnings sygdomsproblemer. Dette gøres ved serieobduktioner på et større antal grise i en bestemt aldersgruppe (farestald, klimastald eller slagtesvinestald).

Hvordan

I besætningen indsamles døde eller evt. aflivede grise over en periode. Grisene fryses eller køles og transporteres samlet til laboratoriet med anamnesen ”USK-gris”. Større grise kan efter aftale sendes ad flere gange. Laboratoriet kontaktes før indsendelsen af hensyn til arbejdsplanlægning. Grisene mærkes med alder (antal dage/uger) samt oplysning om de er aflivet eller selvdøde. Grisene bør mærkes ved evt. forudgående behandling. Behandlede grise kan med fordel mærkes med formodet diagnose/ behandlingsårsag, således at obduktionen også vil kunne give information omkring landmandens evne til at stille de rigtige diagnoser.

Hvor mange og hvilke

Det anbefales at indsende 30-60 grise ved problemer i farestalden og 10-15 grise ved problemer i klima- og slagtesvinestald. Laboratoriet foretager en regelret obduktion af alle grisene, og udvælger egnede grise til bakteriologisk undersøgelse.

Grisene i farestalden skal som udgangspunkt ikke udvælges selektivt. Herved kan der ved undersøgelsen ses et sandt og bredt billede af problemstillingerne i farestalden.

I klima- og slagtesvinestald vil det ofte være nødvendigt at udvælge egnede grise til undersøgelsen.

Udvælgelseskriterierne afhænger af besætningsproblemet.

Besvarelse

Besvarelsen afviger væsentligt fra den almindelige svarform, idet der gives en samlet oversigt over diagnoser og gennemgående obduktionsfund. Der bliver lavet en opgørelse fordelt på alder, ernæringstilstand, obduktionsfund og diagnoser.

Fund og diagnoser kan opgøres i skemaer og diagrammer for at øge overskueligheden ved indsendelser fra farestalden (se eksempel her).

Laboratorium for Svinesygdomme undersøger kødsaftprøver for salmonella-antistoffer. Kødsaftprøverne udtages og oprettes i Zoonoseregisteret på slagteriet.

Enkelte små slagterier kan ikke selv oprette stregkoder til prøverne, i disse tilfælde kan laboratoriet gøre det ved modtagelsen.

Indsendelsesseddel med oplysninger om aut.nr. og chr.nr. vedlægges prøverne.

Prøverne fryses og sendes en eller 2 gange ugentligt til laboratoriet. Inden 5 dage efter modtagelsen af kødsaftprøverne fra slagteriet skal Laboratorium for Svinesygdomme overføre resultaterne til Zoonoseregisteret.

Analysen af en prøve kan være forsinket af, at prøven må fryses flere gange for at opnå tilstrækkelig mængde kødsaft til at vi kan foretage analysen. I enkelte tilfælde vil der ikke være kødsaft nok til at foretage analysen, dette skyldes enten et ikke tætsluttende låg i kødsaftrøret eller at kødstykket er for lille eller indeholder meget fedt.

Resultaterne indgår hver måned i en niveauberegning. 

Formålet med salmonellakortlægningen

Som led i den nationale overvågning af salmonella kortlægges salmonellaforekomsten i danske svinebesætninger.

Kortlægningsundersøgelser foretages som følge af påbud. Påbud udstedes til avls- og opformeringsbesætninger, som i det månedlige serologiske indeks ligger på 5 eller derover, og smågriseproducerende besætninger, som leverer grise til slagtesvinebesætninger i niveau 2 og 3. 

Hvordan 

Det er vigtigt at der indsendes det angivne antal stibundsprøver, det er ikke tilladt at poole prøverne selv! 

Antal grise*

Antal stibundsprøver udtaget repræsentativt i besætningen

Antal pools på laboratoriet

1-99

4

1

100-199

8

2

200-299

12

3

300-399

16

4

400-

20

5

* Søer, polte, slagtesvin, fravænningsgrise mv. undtagen pattegrise

Alle kortlægningsindsendelser bliver poolet på laboratoriet, med mindre andet udtrykkeligt er anført. En pool kan maksimalt indeholde 4 prøver. Er der på indsendelsesblanketten anført et ønske om pooling af bestemte prøver, vil dette blive respekteret. Er der intet anført på indsendelsesblanketten vil poolingen blive foretaget efter laboratoriets skøn.

Besvarelse

Resultater indberettes til Fødevarestyrelsen

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.