Opdateret 20. februar 2020

Medicineringsveje

Når grise bliver syge, skal de behandles, og dyrlægens anvisninger for behandling skal altid følges. Derudover skal du have gennemgået et medicinhåndteringskursus for at have lov til at give medicin til dine grise.

Hvordan grise skal behandles med medicin afhænger af, om det er en enkelt gris eller flere grise, der er syge. På denne side gennemgås de forskellige metoder til at medicinbehandle syge grise, samt hvordan du sikrer dig, at medicinen er korrekt opbevaret.

Når en gris skal behandles med injektion, er det vigtigt, at injektionsteknikken bliver udført korrekt.

Figur 1. Korrekt placering af kanyle ved injektion. Enten ved injektion i dyrets muskel eller
injektion under huden. i.m.: injektion i muskulaturen; s.c.: injektion under huden. (billede nr. 8248)

Når dyrlægen har stillet diagnosen på det syge dyr, træffer han eller hun en beslutning om den mest velegnede behandlingsmåde.

Dyret kan behandles:

 • Med injektion under huden
 • Med injektion i muskulaturen
 • Med indgift gennem dyrets mund
 • Gennem pattekanalen (intramammært) (sjældent hos svin)
 • På huden (fx pour on)
 • Kanylefri injektion

Når dyret skal behandles med injektion, er det essentielt/væsentligt, at injektionsteknikken er korrekt udført (se figur 1). Ellers får medicinen ikke den ønskede effekt, dyret kan blive påført skader af selve injektionen, eller kanyler kan knække.

Injektionsmetoder

Injektion i muskulaturen

Intramuskulært, som forkortes i.m. giver mulighed for en præcis dosering og hurtig effekt, men er arbejdskrævende og ikke uden risiko for injektionsskader. Metoden anvendes som regel ved antibiotikabehandling og kan også bruges til vaccination med de fleste vacciner.

Teknik ved injektion i dyrets muskel (i.m.)

 • Benyt en lang kanyle - jf. tabel 1.
 • Indfør kanylen vinkelret på huden og dybt, følgende figurer (2-4) viser hvordan:
Figur 2. af en pattegris i muskulaturen (i.m.). Kanylen er indført vinkelret på grisens nakke og dybt. (billede nr. 5751)
Figur 3. Injektion af en so i muskulaturen. Indfør kanylen vinkelret på grisens hals og så tæt bag øret som muligt. På søer inden for en håndsbredde bag øret på niveau med ørets basis. På søer inden for en håndsbredde bag øret på niveau med ørets basis. (billede nr. 5752)
Figur 4. Injektion af en so i muskulaturen (i.m.) - vist som snit. Sammenlign evt. med figur 1 og 3. (billede nr. 1788)

Injektion under huden

Figur 5. Jerinjektionen skal placeres i pattegrisens lyskefold og
vinkelret på huden. (billede nr. 5753)

Injektion under huden kaldes også subcutan-injektion og forkortes s.c..

S.C. injektion virker stort set på samme måde som nævnt under injektion i muskulaturen, men effekten indtræder langsommere. Injektion under huden anvendes ved jernbehandling af patte-grise og kan anvendes ved de fleste vaccinationer. Disse injektioner skal hos svin foretages så tæt bag øret som muligt - hos pattegrise i lyskefolden.

Teknik for injektion under huden (s.c.)
 • Benyt en kort kanyle - jf. tabel 1.
 • Kanylen indføres i en vinkel på 45 grader i forhold til hudoverfladen. Medicinen deponeres lige under huden.

Tabel 1. Kanylestørrelse i forhold til dyregruppe, og hvor injektionen skal placeres*

 

Kanyletykkelse
(i mm)

I musklen
(længde i mm)

Under huden
(længde i mm)

Søer

1,6

35

-

Slagtesvin

1,6

25

-

Smågrise

1,1

25

10-20

Pattegrise

1,1

25

10-25

Til jerninjektion

0,8

-

10

På kanylepakningerne er kanylestørrelsen ofte angivet som et antal G. En 16 G kanyle er for eksempel 1,65 millimeter tyk og en 19 G er 1,10 millimeter tyk. Jo færre G jo tykkere kanyle.
* Anbefalingerne er udarbejdet af Veterinærfølgegruppe, Landsudvalget for Svin

Vigtigt! Injektioner i bughulen og blodårer må kun foretages af dyrlæger!

Kanylefri injektion

Kanylefri injektion er ikke udbredt i danske svinebesætninger. Omkostninger til anskaffelse og vedligehold og tilvænning er de største hindringer for en større udbredelse.

Kanylefri injektion har været brugt til mennesker siden midten af 1900 tallet. Metoden har nogle umiddelbare fordele i form af mindre smerte og stress for dyrene, ingen knækkede kanyler og ingen, som stikker sig på kanyler. Ulemperne kan være store omkostninger til anskaffelse af det nødvendige udstyr, oplæring i brug af udstyret, vedligeholdelse af udstyret, forskellige mundstykker og forskellige tryk afhængigt af præparat og grisenes størrelse. Alternativet med sprøjter og kanyler har været nemt og billigt.

Nyere undersøgelser tyder på, at nålefri vaccination giver en bedre immunitet. For slagterierne ville nålefri injektion løse problemet med knækkede kanyler i nakkestegen. Der er derfor opstået en fornyet interesse for denne injektionsform.

Udstyr til kanylefri injektion forhandles af ChemVet, Silkeborg.  Du kan finde mere info under referencer [1] [2].

Krav ifølge Code of Practice

Danish Crown angiver i Code of Practice [3], at:

 • Det er et krav at producent/ansatte har modtaget instruktion i injektionsteknik.
 • Kanyler af god kvalitet, og som er detekterbare, skal anvendes senest fra 1. april 2004. En bøjet kanyle må ikke rettes op, men skal altid kasseres.
 • Det anbefales, at man altid har ekstra kanyler med, når man skal lave injektioner på svin.

Endvidere anviser Code of Practice:

 • Knækker en kanyle under injektion, skal den tilbagesiddende rest straks fjernes. Er dette ikke muligt, skal svinet straks opmærkes, og forsynes med et blivende øremærke. Inden levering af det pågældende dyr skal vognmanden og Danish Crown underrettes. Ved transporten skal det pågældende svin være tydeligt mærket, så svinet straks kan sorteres fra ved aflæsningen på slagteriet. 
 • Sporbare kanyler er lavet af legeringer, som kan påvises af metaldetektorer på slagterierne. De kan købes gennem Hatting og flere andre leverandører til landbruget.

Undgå injektionsskader

Figur 6. Injektionsskade i lårmuskel. (billedenr. 1814)

Injektionsskader kan undgås. Benyt følgende forholdsregler for at undgå at skade dyret:

 1. Brug kun rengjorte og desinficerede sprøjter - helst engangssprøjter
 2. Brug kun engangsmaterialer ved vaccinationer, da desinfektionsmidler ødelægger vaccinen
 3. Skift hyppigt kanyle og brug altid en ren kanyle/kanylestuds i flasken.
 4. Ret aldrig en bøjet kanyle ud. Kasser den
 5. Brug ikke medicin, hvor udløbsdatoen er overskredet
 6. Brug ikke medicin med synlige forandringer
 7. Indsprøjt kun medicin, der har stuetemperatur!
 8. Drøft jævnligt med dyrlægen: Injektionsteknik og hygiejne ved injektionsbehandling af svin.

Vær dog opmærksom på, at bl.a. vacciner først må tages ud af køleskabet umiddelbart før brug. For at opnå stuetemperatur kan flasken opvarmes i hånden. Flere vacciner er ikke holdbare, når beholderen har været åbnet, brug derfor alle doser på én gang, hvis det er muligt.

Forfatteroplysninger

Dette er et uddrag af pjecen: Værd at vide om veterinærmedicin

Forfatter til pjecen

John Overgaard

Redaktionskomité

Henriette Pagh Kohl, VIF

Sundhedskontrollen, Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier

Thorkil Ambrosen, Det Danske Fjerkræråd

Nils Jessen, Den Danske Dyrlægeforening

Karsten Riis, Danmarks Apotekerforeninger.
 
Pjecen er omdelt til husdyrproducenter og andre interesserede. Pjecen udgives af Veterinærmedicinsk Industriforening, som repræsenterer producenter og importører af veterinærmedicin i Danmark:
 
Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF)

Strødamvej 50A

2100 København Ø

tlf. 39270925/39270941

fax 39270918

Referencer

[1] Video med kanylefri injektion.
[2]  ChemVet.
[3] Danish Crown Code of Practice.

Har du flere syge grise i en sti, hvor der er behov for at behandle med antibiotika, kan du gøre det via drikkevandet. Da du behandler flere grise på en gang, er det meget vigtigt, at du har styr på, hvordan du medicinerer via drikkevandet. Og du skal være sikker på, at medicinblanderen doserer korrekt.

I de to videoer kan du se:

 • Korrekt dosering til flokmedicinering i drikkevandet
 • Sådan laver du en stamopløsning

Husk lyd!

I videoen får du forklaret, hvordan du måler den korrekte dosering til flokbehandling af syge grise via drikkevand.
I denne video kan du se, hvordan du laver en stamopløsning, som er en blanding af medicin og vand, som medicinblanderen trækker fra.

Vi har lavet en vejledning til, hvordan du beregner den korrekte dosering af medicin i forhold til antal grise - og hvor meget vand, der skal være i din opblanding i medicinblanderen.

 

Vejledning med skema, hvor medicinblanderen er indstillet til 2%.

Du kan downloade vejledningen med skema, hvor medicinblanderen er indstillet på 1%, 2%, 3%, 4% eller 5%.

 

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.