7. februar 2014

Erfaring Nr. 1403

Test af halmhække til slagtesvin

Halmhække placeret over vådfoderkrybbe kan fungere uden negativ påvirkning af krybbehygiejnen, men halmhækkene bør optimeres, så åbningsgraden af gitteret kan justeres efter forbrug.

I en slagtesvinebesætning, hvor otte forskellige halmhække, placeret over vådfoderkrybben blev afprøvet, varierede halmforbruget mellem cirka 10 og 25 gram pr. gris pr. dag svarende til 1–2 kg halm pr. produceret gris i perioden 30-100 kg. I slagtesvineperioden blev halmhækkene fyldt 1 til 2 gange om ugen.

Formålet med afprøvningen var at vurdere funktion og registrere halmforbrug ved forskellige typer af halmhække placeret over vådfoderkrybber til slagtesvin.

Placering af halmhække over vådfoderkrybben gav ikke anledning til dårlig krybbehygiejne. Erfaringen var, at alle hække bør tilpasses med en justeringsfunktion af tremmearealet, så åbningsgraden og tilgængeligheden til halmen justeres afhængig af halmkvalitet, snitlængde og grisenes interesse. Derved kan halmspild til spaltegulv og gyllekumme også minimeres.

Tre af de otte halmhække udgik af afprøvningen, hvorfor følgende fem halmhække indgik i vurderingen:

  • AP Halmautomat fra Jyden/AP Company 
  • Dobbelt hæk fra Jyden
  • Halma 35 fra Domino
  • Halma 60 fra Domino
  • Prototype fra Enghavegaard-smeden benævnt ”Enghavegaard”. 

Halmhækkene blev bedømt ved en karaktergivning med fire niveauer, hvor halmhækkene ”AP Halmautomat” og ”Dobbelt hæk” fik karakteren ”god”; halmhækken ”Enghavegaard” og ”Halma 60” fik karakteren ”mindre god”; mens ”Halma 35” blev bedømt til ”dårlig”.

På baggrund af afprøvningen anbefales det, at halmhække:

  • udformes med gitter i hele fronten eller ”halmløsner-funktion”, så brodannelse undgås
  • placeres så underkanten af halmhækken er cirka 30-40 cm over vådfoderkrybbens bund
  • placeres cirka 30–40 cm fra inspektionsgangen, hvis halmen ønskes tildelt fra inspektionsgangen
  • har 2–2,5 cm i tremmeafstand
  • har en justeringsfunktion af tremmerne, så åbningsarealet kan justeres.

Udslusning af gylle var periodevis problematisk på grund af spild af halm til gyllekummerne. Dette til trods for at halmhækkene var placeret tæt ved udslusningsstedet i stien, at der kun var to stier pr. gylleprop, samt at gyllen blev sluset ud to gange pr. hold. Håndteringen af gylle fra stier med halmhække kan antageligt optimeres, ved at halmhækkene forbedres med en justeringsanordning, så åbningsarealet kan reguleres. Desuden anbefales det at benytte en gyllepumpe, der er kraftig nok til at kunne håndtere halm – eksempelvis en gyllepumpe beregnet til kvæggylle.

 

Tilskud

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har aktivitets nr. 068-401300 samt journalnr.: 32101-U-12-00194.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Henriette Viuf Steinmetz, Helle Pelant Lahrmann

Udgivet: 7. februar 2014

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Miljø