Opdateret 2. juni 2010

Biologisk APV

Virksomheder skal være opmærksomme på, at der på en række områder stilles særlige krav til APV'en. Det betyder, at når der er risiko for påvirkning fra mikroorganismer, sådan bakterier - herunder MRSA 398 - skal der udarbejdes en særlig biologisk APV ud over den almindelige APV.
En biologisk APV skal indeholde følgende 5 punkter:

Punkt 1 er klassificeringen af de relevante mikroorganismer. Klassifikationen af en lang række mikroorganismer fremgår af bekendtgørelsens bilag 8.

Mikroorganismer klassificeres i 4 risikogrupper på baggrund af deres evne til at fremkalde infektionssygdomme.

MRSA CC398 benævnes i andet informationsmateriale også som husdyr-MRSA, men oftest MRSA 398. MRSA 398 har et biologisk agens i gruppe 2. Ved et biologisk agens i gruppe 2 forstås en biologisk agens, der kan forårsage infektionssygdom hos mennesker og være til fare for de ansatte; der er lille risiko for spredning til samfundet; der findes sædvanligvis effektiv forebyggelse eller behandling.

Biologisk agens Klassifikation
MRSA CC398 (Methicillin Resistente Staphylococcus aureus 398) 2

MRSA 398 er en særlig type stafylokok bakterier, der er resistent (modstandsdygtig) over-for almindelige stafylokok-penicilliner.

MRSA 398 findes hos husdyr, specielt svin og kan smitte fra dyr til menneske. Hvis man arbejder i svinebesætninger, har man derfor risiko for at bære/være smittet.

MRSA kan smitte fra menneske til menneske. Stafylokokker smitter almindeligvis ved tæt kontakt med mennesker, der bærer stafylokokker eller ved at berøre ting, som er forurenet med stafylokokker (fx dørhåndtag, armatur, tastatur, mobiltelefon).

Infektioner med MRSA 398 skal behandles med specialantibiotika (almindelig stafylokok-penicillin virker ikke) og derfor er det vigtigt at blive undersøgt, hvis man får infektion.

Punkt 2 er oplysninger om mulige allergiske eller toksiske risici i forbindelse med påvirkning fra mikroorganismer, uafhængigt af, hvilken risikogruppe mikroorganismen tilhører.

Der er ikke kendskab til allergiske eller toksiske risici, men der er en infektionsrisiko, som hovedsagligt er relevant for personer, som i forvejen er svækkede eller syge.

Punkt 3 er retningslinjer fra offentlige myndigheder (fx Sundhedsstyrelsen) om, at den konkrete mikroorganisme bør bekæmpes for at sikre de ansattes eller det omgivende samfunds sikkerhed og sundhed.

Arbejdstilsynet anbefaler, at man i virksomheder, der har en dyrebesætning, der er smittet med MRSA CC398, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Disse retningslinjer beskriver overvejende, hvordan ansatte skal undgå at bringe smitten fra stald til det omgivende miljø. Herudover er der i vejledningen bl.a. beskrevet, hvordan familien skal forholde sig, hvis et familiemedlem, der arbejder i en svinebesætning, er konstateret smittet med MRSA 398. Se Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA.

Der henvises herudover til BAR Jord til Bord’s vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger. En vejledning som har været til høring ved både Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Arbejdstilsynet.

I vejledningen er beskrevet, hvilke forholdsregler beskæftigede skal forholde sig til, såfremt der er risiko for MRSA 398 i svinebesætningen. Heri påpeges bl.a. følgende:

  • Koncentrationen af MRSA 398 minimeres ved grundig rengøring. Støvniveauet skal holdes nede ved grundig rengøring.
  • Hvilke foranstaltninger man skal gøre sig, inden man forlader staldområdet fx mht. hygiejne.
  • At man skal huske at oplyse, at man kan være bærer af MRSA 398, hvis man har brug for læge/hospital.

Derudover skal der være fokus på brug af åndedrætsværn i stalden.

Der skal altid stilles relevante personlige værnemidler til rådighed for medarbejdere. I forbindelse med beskyttelse mod MRSA 398 er det relevant med åndedrætsværn med P3 filter, der filtrerer for støv, bakterier og vira. Se nærmere herom i Bar Vejledning om arbejdsmiljø i svinestalde, side 8-10.

Der skal et P3SL filter til for at beskytte mod støv og gødning i aerosoler (bittesmå vanddråber), som dannes under højtryksrensning af husdyrstalde.

Punkt 4 er oplysninger om sygdomme, som de ansatte kan pådrage sig i forbindelse med arbejdet.

En rask person, der får påvist stafylokokker (uanset typen), har kun lille risiko for at blive alvorligt syg. Bakterien kan dog medføre hudinfektioner i rifter og sår, og give anledning til bylder eller børnesår. En rask person, der bærer stafylokokker, kan i sjældne tilfælde blive alvorligt syg, fx i forbindelse med operation, hvor bakterien kan medføre sårinfektion eller trænge ind i blodbanen.

Personer, der i forvejen er syge eller svækkede, har øget risiko for at få alvorlig infektion som lungebetændelse eller blodforgiftning med stafylokokker. MRSA er altså hovedsagligt farlig for personer, der i forvejen er syge eller svækkede, eller for folk, som skal opereres.

Der skal derfor tages særlige forholdsregler for at undgå at bringe smitte fra stald til hus-stand og det øvrige omgivende samfund. Når stalden forlades, skal man derfor sørge for at skifte tøj og vaske hænder. Når arbejdsdagen slutter, skal man tage bad. Arbejdstøjet skal vaskes i staldområdet. Hvis vask i staldområdet er umuligt, kan arbejdstøjet forsegles i en lukket pose (evt. bare med en knude) og medbringes ud til vask andetsteds. Man skal så vidt muligt undgå at tage ting med ind og ud af stalden, som fx en mobiltelefon.

Der er ikke beskrevet øget risiko for komplikationer ved graviditet eller risiko for fosteret hos gravide, som bærer MRSA.

Punkt 5 er oplysning om de arbejdsprocesser, der kan indebære påvirkning fra mikroorganismer, herunder graden og varigheden af den eventuelle påvirkning.

Ved daglig eller jævnlig kontakt med svin, vil man blive udsat for MRSA 398 igen og igen. Svin bærer MRSA 398 på huden og/eller trynen. I stalden vil stafylokokken også være i støvet, på overflader og i luften. Man kan derfor ikke undgå at komme i berøring med MRSA 398 når man opholder sig i stalden.

I stalde med MRSA, vil der også i støvet i luften være MRSA. Ved meget støvende arbejde eller arbejde, hvor der er risiko for aerosoler, er man særligt udsat for MRSA. Det kan være ved højtryksspuling og ved arbejdsopgaver, hvor der udvikles store støvmængder, som fx vejning af grise, fodring og strøning. Der vil også være MRSA 398 på grisene, så man vil også være særligt udsat ved direkte håndtering af grisene. Se også BAR Jord til Bords vejledning på området.

Smitten er forbigående og vil oftest ikke opleves i form af symptomer. Såfremt der skulle opstå infektioner eller man af anden årsag har brug for lægehjælp/besøg på sygehus, er det dog meget vigtigt at oplyse om risikoen for, at man bærer MRSA 398, da man skal behandles med specialantibiotika.