Om holddrift

Succes med holddrift afhænger af konstante løbehold. Derfor er faringsstyring, korrekt dimensionering, styring af såvel antal polte som deres brunstsynkronisering samt fokus på muligheder for at lave ammesøer, de vigtigste forudsætninger for at få et holddriftssystem til at fungere.

Det er lige så opnåeligt at få succes med flere ugers holddrift som med ugedrift.

Endelig er der ingen systemer, der kan anbefales eller frarådes i forhold til andre, det er et spørgsmål om temperament.

Beskrivelse

Produktionssystemer med holddrift er en forudsætning for at opretholde en høj effektivitet i svineproduktionen. I sohold medfører holddrift endvidere en arbejdsmæssig besparelse samtidig.

For at reducere smittespredningen internt i besætningen og gøre besætningen mindre sårbar overfor smitsomme sygdomme udefra, er det nødvendigt at holde grisene samlet fra fravænning til slagtning, uden tilbageføring af grise.

Alt-ind alt-ud på sektions- eller staldniveau er et krav, som ofte er vanskelig at opfylde. De biologiske variationer, samt manglende omtanke ved planlægning og dimensionering kan være årsag til at holddrift ikke fungere optimalt.

I princippet er det de samme forudsætninger, som ligger til grund for dimensionering af produktionssystemer med to eller flere uger mellem hold, som i et produktionssystem med ugedrift.

Der er dog den grundlæggende forskel, at hele produktionssystemet dimensioneres og styres ud fra antal sohold, antal søer pr hold og tid pr. hold i smågrise, slagtesvine- og FRATS stalde.

Krav

Til holddrift kræves en vis holdstørrelse, da bygningsomkostningerne ellers bliver alt for store.

Ved omlægning til holddrift i mindre og mellemstore besætninger er det derfor en fordel at øge intervallet mellem holdene til to uger eller mere.

I store besætninger kan det være en fordel kun at have en uge mellem holdene.

Holddriftssystem

Det kan være svært at få et tilstrækkeligt overblik over de forskellige holddriftssystemer.

For at lette planlægningsarbejdet, har Landsudvalget for Svin i samarbejde med svinerådgivere, udviklet programmer til planlægning, dimensionering og styring af holddriftssystemer [3].

Programmet indeholder forslag til mange forskellige holddriftssystemer, som vises ved at indtaste antal sohold. Desuden vises forslag til dimensionering af alle staldafsnit. Derved fås et overblik den nødvendige staldkapacitet, dels på den enkelte lokalitet, dels samlet for hele produktionssystemet. Der vises også et overslag over arbejdsforbrug og investering.