Valg af  holddriftssystem

Alle holddriftssystemer defineres ud fra antal sohold. Afstand mellem sohold i et holddriftssystem kan variere.

I et holddriftssystem med 8 hold kan holdene fx fordeles med 2-3-3-2-3-2-3-3 uger mellem holdene. Seks ud af de otte hold har 5 ugers ophold i farestalden til rådighed, og to hold har 6 uger til rådighed. I det samme holddriftssystem kan holdene også fordeles med 4-1-5-1-4-1-4-1 uger mellem holdene. Denne fordeling kan man vælge såfremt man ønsker at fylde en sektion med to ugehold.

Det er antal sohold i farestalden der afgør hvordan afstanden mellem holdene kan fordeles. Den samlede afstand mellem holdene skal altid svare til søernes cyklus.

Antal sohold i et holddriftssystem kan være fra 1-22. Normalt er der 3-22 sohold i et holddriftssystem.

De fleste holddriftssystemer passer til 4 ugers fravænning, men der er også en del der passer til 5 ugers fravænning.

For at kunne fravænne en bestemt ugedag skal afstanden mellem holdene være i hele uger. I holddriftssystemer med 4, 7, 8, 11, 12, 13 og 16 sohold er afstanden mellem holdene i hele uger, hvilket ikke er gældende for holddriftssystemer med 9 og 14 sohold. I disse systemer er det nødvendigt at skifte mellem fx torsdag/mandag som fravænningsdag.

Ugedrift med 21 sohold er et traditionelle holddriftssystem, som med 4 ugers fravænning har en cyklus på 21 uger og en konstant afstand mellem soholdene på 7 dage.

Kun få af systemerne til flere ugers holddrift er regelmæssige med en konstant afstand mellem soholdene. Hvis dette ikke er muligt, er det først og fremmest vigtigt, at der så vidt muligt fravænnes på samme ugedag.

Enkelte af holddriftssystemerne kan dog bedst fungere, hvis der er skiftende fravænningsdage.

En vigtig faktor er desuden antallet af sohold i farestalden, da det bestemmer, hvor mange aldersgrupper af pattegrise der er i farestalden på et givet tidspunkt.

Alle de viste holddriftssystemer kan beregnes i ” Holddrift”, som er et regnearksprogram, der findes på Landsudvalget for Svins hjemmeside. Herunder vises en oversigt over de mest anvendte holddriftssystemer, se tabel 1.

Nogle holddriftssystemer er baseret på skiftende fravænningsdage. I sådanne systemer kan det ikke undgås, at der er løbninger eller fravænning i weekender (tabel 1, 2 og 3).

Nogle af holddriftssystemerne kan håndtere både 4 og 5 ugers holddrift (4, 7, 8) sohold. Systemerne med 4 og 8 sohold kan endvidere håndtere både 4 og 5 ugers fravænning i et såkaldt dynamisk system.

Enkelte systemer kan benyttes med 3½ ugers fravænning med 20½ ugers cyklus. 10 sohold er vist med enten 3½ eller 4 ugers fravænning. Ingen af varianterne med 10 hold kan dog anbefales, da 3½ ugers fravænning er for lidt (med den naturlige spredning på grisenes alder vil for mange ikke nå at blive 3 uger gamle, som de skal ifølge lovgivningen), og med 4 ugers fravænningsalder vil for mange af søerne fare i drægtighedsstalden, da én dag i farestalden før forventet faring er for lidt. I de øvrige systemer kan det godt lade sig gøre at praktisere sohold på lovlig vis og uden ulempe for søerne.

8 sohold med 5 ugers fravænningsalder, 9 sohold og 14 sohold kan kun drives med skiftende fravænningsdage [1]. Nogle forsøger med en fast fravænningsdag, men det vil medføre faringer i drægtighedsstalden.

Tabel 1. Oversigt over forskellige holddriftssystemer

Antal sohold

Frav. alder, uger

Antal hold i farestald

Frav. dage

Interval mellem holdene, uger

Søer i farestald før faring, dage

4

4

1

Tor

5-5-5-6

8-8-8-15

4*

4,4,5

1

Tor

5-5-6

8

4

5

1

Tor, man

4-5

7

4

2

Tor

3

15

7

5

2

Tor

4-3-3-3-3-3-3

15-15-8-8-8-8-8

8

4

2

Tor

2-3-3-2-3-3-2-3

8-8-15-8-8-8-8-15

8*

4,4,5

2

Tor

3-3-2

8

8

5

2

Tor, man eller ons, lør

2½-3-2½-3

4-4-5-5

9

4

2

Tor, man eller ons, lør

2-2½-2½

5-8-4

10

2

Tor, man

2-2½-1½-2½-1½-2½-
1½-2½-1½-2½

8-8-5-4-5-4-5-4-5-4

10

4

2

Tor

3-2-2-2-2-2-2-2-2-2

8-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

11

5

3

Tor

2

8

12

4

3

Tor

2-2-2-1

8-8-8-15

14

4

4

Tor, man eller ons, lør

4-5

16*

4

4

Tor

1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-
2-1-1-2-1-1-2

8

21

4

5

Tor

1

8

22

5

6

Tor

1

8

* = Dynamisk. Hvert 3. hold opnår en uge mere i farestalden, idet spildtid udnyttes til ekstra diegivningsdage

Ved valg af fravænningsdage torsdag/mandag vil faringer og løbninger skiftevis forekomme i weekender. Arbejdet i weekender kan begrænses ved at fravænne onsdag/lørdag. Ved fravænning lørdag er det normalt kun søerne der flyttes, mens smågrisene bliver i farestien til mandag.

I et system med 9 sohold skal 3 ud af 9 hold fravænnes i weekender over en cyklus på 21 uger. I et system med 8 sohold og 5 ugers fravænning skal der fravænnes på 4 lørdage ud af 21 uger og med 14 sohold 7 lørdage ud af 21 uger.

Der må advares mod holddriftssystemer, hvor der kun er et farehold i farestalden. Et sådant system giver ingen mulighed for brug af ammesøer ved kuldudjævning, og arbejdsbelastningen omkring løbning, faring og fravænning er stor i forhold til den daglige drift.

I stedet for et holddriftssystem med 4 sohold og 4 FRATS stalde, må fordele og ulemper overvejes, ved at fylde en sektion af to gange [4]. Ved 8 sohold og to farehold, er der mulighed for at lægge holdene så der kun er en uge imellem at de to hold fravænnes. De to hold behøver ikke være af samme størrelse, det første hold kan godt have fx 75 procent af det samlede antal søer i de to hold. Ved 11 sohold vil der altid være 2 uger mellem fravænningerne. Ved 12 sohold skifter det fra to uger og næste gang en uge imellem to fravænningshold.

Ved dimensionering af smågrise og slagtesvinestalde skal der tages højde for at den optimale slagtevægt er 2-3 kg under øverste overvægtsgrænse. Slagtesvinestalde bør derfor dimensioneres til en slagtevægt på 82-83 kg hvis øverste vægtgrænse er 85 kg. Det kan give problemer med at få holddriftssystemet til at fungere optimalt hvis der ikke er en høj daglig tilvækst hos både smågrisene og slagtesvinene. I tabel 2 forudsætter de viste opholdstider i smågrise- og slagtesvinestalde at grisene når 30 kg ved en alder på 80 dage og at slagtesvinene har en daglig tilvækst på mindst 900 g.

Hvis tilvæksten er for lav i forhold til forudsætningerne, kan den optimale slagtevægt ikke opnås. Er tilvæksten større end forudsat, kan de ekstra dage bruges på forskellige måder, afhængig af produktionssystemet. Grisene kan fx leveres ved en mere optimal vægt, eller der kan bruges flere dage til rengøring.

Tabel 2. Opholdstider for smågrise- og slagtesvinehold ved en gennemsnitlig slagtevægt på 82 kg

Sohold

Frav. alder, uger

Frav. ugedage

Flytteugedage for smågrise v. 2-3 tomdage

Opholdstid for smågrisehold, uger

Opholdstid for slagtesvine-
hold, uger

Samlet opholdstid, uger

4

5

Ma/To

Fr/Ti

10

11

21

7

5

To

Ti

9

12

21

8

4

To

Ti

7-8

13-14

21

9

4

To/Ma eller
On/Lø

Fr/Ti eller
Ma/To

9

12

20½-21

11

5

To

Ti

8

12

20

12

4

To

Ti

7

14

21

14

4

To/Ma eller
On/Lø

Fr/Ti eller
Ma/To

7,5

13-13½

20½-21

16

4

To

Ti

7-8

13-14

21

21

4

To

Ti

8

13

21

22

5

To

Ti

7

13

20

FRATS staldsystemer er meget fleksible og nemme at indpasse i holddriftssystemer (tabel 3). For at opnå en slagtevægt på 82-83 kg skal der forventes en opholdstid på 21 uger når grisene er 4 uger ved indsættelse eller 20 uger når de er 5 uger ved indsættelse.

Tabel 3. Holddriftssystemer til FRATS stalde

Antal
sohold

Frav. alder, uger

Afstand mellem farehold, uger

Sohold i farestald

Samlet opholdstid - FRATS/slagtesvin*, uger

4

4

5-5-5-6

1

21

7

5

3-3-3-3-3-3-5

2

21

8

4

2-3-3-2-3-2-3-3

2

21

11

5

2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2

3

20

12

4

2-2-2-1-2-2-2-1-osv.

3

21

14

4

1,5-1,5 osv.

4

21

16

4

1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1

4

21

21

4

1-1-1-osv.

5

21

22

5

1-1-1-osv.

6

20

* Ved indsættelse af grise fra et fravænningshold.
** Ved indsættelse af grise fra to fravænningshold.

Der er mange muligheder for at indrette og dimensionere produktionssystemer til holddrift med to eller flere uger mellem holdene. De bliver dog aldrig så fleksible som ugedrift.

Referencer

[1]  Udesen, F.K. og N. Krog, (1996). Dimensionering af stalde til "Alt-ind alt-ud" produktion. Notat nr. 9633, Landsudvalget for Svin
[4] Udesen, F.K. (2002). Økonomi i FRATS produktionssystemer. Erfaring nr. 0206, Landsudvalget for Svin.

Holddriftssystem

Det kan være svært at få et tilstrækkeligt overblik over de forskellige holddriftssystemer.

For at lette planlægningsarbejdet, har Landsudvalget for Svin i samarbejde med svinerådgivere, udviklet programmer til planlægning, dimensionering og styring af holddriftssystemer [3].

Programmet indeholder forslag til mange forskellige holddriftssystemer, som vises ved at indtaste antal sohold. Desuden vises forslag til dimensionering af alle staldafsnit. Derved fås et overblik den nødvendige staldkapacitet, dels på den enkelte lokalitet, dels samlet for hele produktionssystemet. Der vises også et overslag over arbejdsforbrug og investering.