Opdateret 6. juni 2010

Drift i et multisite-system

Det kan være hensigtsmæssigt, at indrette en bufferstald til de 10-20 procent mindste grise i et hold så disse grise får den fornødne tid til at opnå en tilfredsstillende størrelse. Dette vil reducere vægtspredningen og forbedre omsætningshastigheden.

For at skabe det fornødne overblik, er det en stor hjælp at udarbejde en fortløbende produktionsplan over, hvilke staldsektioner eller smågriseaftagere, der skal modtage de enkelte hold. Dette er især vigtigt, hvis den tidsmæssige afstand mellem holdene varierer på grund af holddriftsystemets opbygning. En driftsplan for soholdet er ligeledes vigtig. I denne skal det nødvendige antal løbninger pr. hold fremgå under hensyntagen til omløberprocent og faringsprocent.

Bestræbelser på at forebygge sygdomme og mindske spredning i grisenes vægt skal allerede iværksættes ved faring. Derfor skal der fastlægges en strategi for kuldudjævning, så alle grise sikres råmælk og hyppige flytninger af grise mellem kuld undgås.

Transport er en hård belastning for grise og kan medvirke til at udløse infektioner. Flytning af nyfravænnede grise skal derfor ske i isolerede, rumopdelte vogne fx i ombyggede kølecontainere, hvor der er mulighed for varmetilsætning og/eller tildeling af strøelse. Det er vigtigt, at grisene behandles så skånsomt som muligt både ved på- og aflæsning.

For at undgå evt. smitteoverførsel fra en aldersgruppe til en anden er det vigtigt, at der skiftes overtrækstøj og støvler mellem de enkelte stalde. Endvidere skal de yngste grise passes før de ældste.

Staldsektioner skal rengøres, desinficeres og tørres efter tømning. En tomperiode på nogle få dage derefter medvirker desuden til at mindske overlevelsesmulighederne for tilbageværende mikroorganismer.

Sektionering gør det muligt at tilpasse ventilations- og varmeforsyningen til grisenes behov i isolerede stalde. Et halvt til et helt døgn før indsættelse af nye grise i en sektion skal temperaturen øges til et par grader over niveauet i den stald, som grisene kom fra. Herved forbedres grisenes startbetingelser [10].

Brug af multisite-systemer giver gode muligheder for at gennemføre fasefodring. Det er vigtigt, at slutfoderet fjernes fra siloen inden et nyt hold grise indsættes i stalden. Siloer skal derfor være forsynet med en tømningsstuds, så slutfoderet kan udskiftes med nyt foder tilpasset de nyindsatte grise.

Konsekvent holddrift i sektionerede stalde medfører et øget arbejdsforbrug til rengøring og desinfektion svarende til 1-2 minutter pr. slagtesvin sammenlignet med kontinuerlig drift.

Referencer

[10] Pedersen, Poul (1996): Varmetilsætning i slagtesvinestalde. Meddelelse nr. 346. Landsudvalget for Svin.