Opdateret 6. juni 2010

Lovgivning ved multisite

Siden 1. januar 2007 skal alle husdyrbrug over 75 dyreenheder have en miljøgodkendelse. Der skal ansøges når husdyrbruget hver gang husdyrbruget ønsker at udvide eller ændre sin produktion. Miljøgodkendelsesordningen omfatter en regulering for ammoniakfordampning, lugt, fosfor- og nitratudvaskning [12].

Landbrugsloven og miljøreguleringen har til formål at medvirke til at fordele produktionen, så der er bedre overensstemmelse mellem svineproduktion og jordtilliggende. Eftersom multisite-systemer er baseret på at kontrollere sygdomme ved mindsket dyretæthed indenfor produktionsanlægget og fordeling af grisene på forskellige lokaliteter, harmonerer systemerne godt med lovgivningen.

Lovgivningen skal sikre, at myndighederne har mulighed for at gøre indsigelse, hvis byggeriet ikke er i tilstrækkelig harmoni med omgivelserne, beplantningsmæssigt og arkitektonisk.

Af vejledning om landzoneadministration - planlovens §§ 34-38 fremgår det af pkt. 1.3.2 - Tilladelse til beliggenhed og udformning - § 36, stk. 2, at man ved opførelse af beboelsesbygninger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer efter hidtidig praksis fortolkes som opførelse inden for en afstand af indtil ca. 20 m. fra bebyggelsen. Afgørelsen må dog bero på en samlet vurdering, idet den vejledende afstand ikke skal betragtes som en almindelig regel.

Af planloven fremgår det, at man ved opførelse af driftsbygninger ikke kan angive en vejledende afstand for, hvornår en bygning ligger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Dette hænger sammen med, at driftsbygninger kan være meget forskelligartede i anvendelse og i deres påvirkning af omgivelserne.

Det fremgår ligeledes af vejledningen, at der kan være forhold som betinger, at driftsbygninger placeres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, som eksempelvis driftsmæssige, tekniske og/eller miljømæssige forhold, som gør en placering væk fra de hidtidige bebyggelsesarealer mere hensigtsmæssig eller ligefrem nødvendig.

Af vejledningens note 34 fremgår det, at Naturklagenævnet principielt har godkendt multisite-systemet som en særlig driftsform, der kan betinge en fritliggende placering af driftsbygningerne, jf. NKO nr. 127, 1997.

Referencer

[12] Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Lov nr. 1572 af 20. december 2006.