Opdateret 6. juni 2010

Om multisite

Multisite-konceptet øger mulighederne for kontrol med sygdomme og kan som følge heraf forbedre produktionsøkonomien.

Konceptet med multisite indebærer, at stalde til søer, smågrise og slagtesvin fordeles på geografisk adskilte lokaliteter, så der kun er én eller få aldersgrupper inden for samme bygningsområde. Ved fravænning flyttes alle grise væk fra sobesætningen for at hindre, at de smittes med nogle af de sygdomme, som er til stede i soholdet. Inden for smågrise- og slagtesvinestalde gennemføres desuden alt-ind alt-ud drift på sektionsniveau.

Beregninger viser, at omkostningerne er 15-20 procent højere ved at etablere et multisite system sammenlignet med et traditionelt kompakt anlæg. Driftsmæssigt medfører systemet øget transport af foder, mandskab og grise. Endvidere stilles der større krav til styring af produktionen for at opnå en god staldudnyttelse og ensartet afgangsvægt.

Interessen for multisite-konceptet har hidtil været størst blandt producenter, som har haft svært ved at opfylde den daværende landbrugslovs bestemmelser om jordtilliggende i forhold til husdyrproduktion. Det skyldes, at systemet medvirker til fordeling af dyreenheder i forhold til areal.

Erfaringer fra danske multisite-systemer har vist, at det er muligt at producere hold af slagtesvin, som er fri for ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropenumoniae), almindelig lungesyge (Mycoplasma lungesyge) og PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome), selvom soholdet er smittet.

Sygdomsforekomsten varierer dog meget fra besætning til besætning, sandsynligvis afhængigt af soholdets sundhedsstatus, sektioneringsgraden i smågrise- og slagtesvinestalde og andre driftsmæssige faktorer. Undersøgelser foretaget i danske multisite-systemer tyder på, at smitte med luftvejssygdomme er sjældnere i slagtesvinebesætninger med kun ét hold slagtesvin på ejendommen ad gangen end i besætninger med flere hold slagtesvin under samme tag.

Generelt ses en lav sygdomsforekomst hos smågrise i multisite-systemer, og sammenlignet med landsgennemsnittet er dødeligheden hos smågrisene generelt meget lav. Til gengæld har erfaringer vist, at især ondartet lungesyge kan volde problemer i slagtesvineholdet. Her ses især sent i slagtesvineperioden udbrud af ondartet lungesyge, hvilket kan være problematisk i forbindelse med levering til slagtning.

De stramme krav om flytning af alle smågrise ved fravænning kan medføre en stor spredning i vægt og alder mellem de største og mindste grise i et hold. Der er risiko for, at denne vægtspredning øges i fravænningsperioden. Dette vil give gener for den slagtesvineproducent, som skal modtage grisene, fordi de mindste grise vil vokse langsommere og enten medføre en stor andel undervægtige grise eller en lavere staldudnyttelse. For at undgå dette skal soholdet styres meget stramt med et bestemt antal fravænninger pr. hold, og hvor grisene så vidt muligt har samme alder og vægt.

Beskrivelse

Et multisite-system er kendetegnet ved, at svineproduktionen er fordelt på geografisk adskilte lokaliteter. Multisite kan derfor betragtes som en ekstrem form for sektionering. Søer og pattegrise vil oftest være opstaldet på samme lokalitet, mens smågrise og slagtesvin befinder sig på andre besætningsområder med alt-ind alt-ud drift på sektions-, bygnings- eller ejendomsniveau. FRATS-stalde kan indgå som en del af et multisite-system.

Multisite-drift anvendes især for at opnå god kontrol med sygdomme, og for at muliggøre en øgning af produktionen under hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende besætningsstørrelse og jordtilliggende.

Etablering af et multisite-system medfører som regel højere byggeomkostninger som følge af, at staldene er adskilte og mindre end i et traditionelt kompakt byggeri. Byggeomkostningerne kan således være op til 20 procent højere. Multisite-systemer medfører også nogle driftmæssige ulemper og øgede driftsudgifter, som følge af øget transport af foder, mandskab og grise mellem forskellige lokaliteter.