19. juni 2003

Notat Nr. 0326

Chlamydier som årsag til reproduktionsproblemer hos svin

Ved abort og ved høj frekvens af omløbere bør muligheden for infektion med chlamydier overvejes. Der kan undersøges for chlamydier ved at undersøge fostre eller æggeledere.

Chlamydier er en gruppe af gram negative bakterier, der formerer sig inde i cellerne. Forekomsten i Danmark af de enkelte typer af chlamydier hos svin kendes ikke. Litteraturen er ikke afklaret omkring hvilke serotyper af chlamydier, der eventuelt kan være årsag til reproduktionsproblemer hos søer, da der er isoleret adskillige typer af chlamydier efter abort og omløbning. Ved abort og ved høj frekvens af omløbere bør muligheden for infektion med chlamydier overvejes. Der kan undersøges for chlamydier ved at undersøge fostre eller æggeledere. Det er vigtigt at undgå, at materialet til undersøgelse påføres afføring, da det er normalt at finde chlamydier i tarmkanalen.


Chlamydier

Chlamydier er gram negative bakterier, der lever inde i cellerne. Denne intracellulære levevis betyder, at kroppens immunforsvar har svært ved at bekæmpe bakterierne. Bakterierne er meget følsomme overfor udtørring og desinfektionsmidler og behandles med antibiotika med gram negativt virkningsspektrum. Chlamydieinfektioner kendes hos mennesker, og her kan infektion være langvarig, og reinfektion kan forekomme.

Serotyper

For fire år siden blev gruppen af Chlamydier delt op i to geno-grupper: Chlamydophila (Chl.) og Chlamydia (C.). Samtidig blev serotypen C. trachomatis delt op i serotyperne C. trachomatis, C. muridarum og C. suis (tabel 1). Dette giver problemer, når man sammenligner gammel og ny litteratur.

Chlamydier hos menneske

Hos mennesker kan infektion med C. trachomatis medføre øjenbetændelse (trachom), urinvejsinfektion og infektion i kønsvejene. Symptomerne er oftest svage eller helt fraværende. Hos kvinder kan ses sterilitet på grund af tillukkede æggeledere, og mænd kan få betændelse i bitestiklerne. Hos mennesker stilles diagnosen ”chlamydieinfektion” ved undersøgelse af svaberprøver fra urinrør og livmoder, mens serologi ikke findes brugbart. C. psittaci findes hos fjerkræ, og ved smitte til mennesker kan ses papegøjesyge, der opleves som et svært tilfælde af influenza.


Tabel 1. Inddeling af Chlamydiabakterier i serotyper (taksonomi)

Chlamydie-serotyper

Gammelt navn

Nyt navn

Primær vært

Symptomer og sygdomme

Bemærkninger

C. trachomatis

C. trachomatis

Mennesker

Sterilitet ved indsnævring af æggeledere, øjenbetændelse (trachom), infektion i bitestikel, lungebetændelse hos nyfødte

 
 

C. muridarum

Gnavere

Lungebetændelse, tarmbetændelse

 
 

C. suis

Svin

Lungebetændelse, sygdomme i tarmkanalen, øjenbetændelse

  

C. pecorum

Chl. pecorum

Pattedyr, inkl. svin. Ikke mennesker

Brunstmangel, omløbning, lav kuldstørrelse og abort.

Led- og lungesygdomme

Modstridende dokumentation. Ofte forvekslet med C. psittaci.

C. psittaci

       
 

Chl. abortus

Drøvtyggere, svin

Brunstmangel, omløbning, lav kuldstørrelse og abort, svagfødte grise

Zoonotisk

 

Chl. psittaci

Fugle, (pattedyr, mennesker)

Øjenbetændelse, respiratoriske og systemiske sygdomme

Zoonotisk. Kaldes papegøjesyge hos menneske, og ornitose hos pattedyr.

 

Chl. caviae

Gnavere

Øjenbetændelse, reproduktionsproblemer

 
 

Chl. felis

Kat

Øjenbetændelse

Zoonotisk

C. pneumoniae

Chl. pneumoniae

Mennesker (koalaer, heste)

Lungebetændelse, bronkitis

 


Chlamydier hos svin

Pattegrise og slagtesvin

Hos svin kendes C. suis, der kan være årsag til lungebetændelse, diarre og øjenbetændelse. Chl. pecorum kan give led- og lungebetændelse og abort. Chl. abortus kan medføre diverse reproduktionsproblemer. I amerikanske undersøgelser er det vist, at 15 pct. af pattegrisene havde chlamydier i tarmen (Nietfeld et al., 1997), mens Schiller et al. (1997a) fandt Chlamydier i 80 pct. af de undersøgte smågrises tarmvæv. I en dansk undersøgelse af hjerter fra slagtesvin blev der ikke påvist Chlamydia bakterier (Buttenschøn et al., 1997).

Søer

C. suis og Chl. psittaci er for nylig fundet i æggeledere hos søer med gentagne omløbninger i et tysk studie (Kauffold et al., 2002). I et andet studie blev Chl. abortus isoleret i 60 pct. af 205 svaberprøver fra søer med uspecificerede reproduktionsproblemer, men ikke fra søer uden disse problemer (Hoelzle et al., 2000). I overensstemmelse med dette fandt Eggemann et al. (2000), at 50 pct. af svaberprøver fra søer var positive med hensyn til chlamydia bakterier, og samtidig kom 80 pct. af de positive prøver fra søer med reproduktionsmæssige problemer. I samme undersøgelse fandt man en generel positiv sammenhæng mellem antallet af positive prøver og antal aborter samt antal dødfødte grise i kuldene. Omvendt blev der ikke isoleret chlamydier fra børslimhinden fra 87 undersøgte tyske søer (Wittenbrink et al., 1991). I et schweizisk studie (Busch et al., 2000) blev der fundet chlamydier i børen ved PCR-test (Polymerase-Chain-Reaktion), mens efterfølgende immuno-histokemi-test, der kun påviser bakterier, hvis de findes inde i cellerne ikke kunne bekræfte diagnosen. Der blev samtidig påvist chlamydier i 63 pct. af 95 prøver af skoldevand. Forfatterne antyder, at fundet af chlamydierne i børen stammede fra skoldevandet. Ved undersøgelse af organmateriale er tilblanding af tarmindhold enten direkte eller via skoldevandet således en relevant fejlkilde. I de få tilfælde hvor aborterede fostre er undersøgt for chlamydier i Danmark, har resultatet været negativt. (N. F. Friis. Personlig meddelelse).

Resultater fra diverse undersøgelser er samlet i tabel 2 og 3. Hvor resultaterne er angivet efter den ”gamle navngivning”, er det ikke muligt at præcisere, hvilke serotyper der er tale om, hvorfor felter i tabellen er slået sammen.


Tabel 2.  Oversigt over undersøgelser for Chlamydiabakterier i aborterede fostre og i reproduktionsorganer hos søer

 

Chlamydia (C.)

Chlamydophila (Chl.)

 

 

Kilde

suis

trachomatis

pecorum

abortus

psittaci

antal prøver

% positive prøver

Wittenbrink et al. (1991)

÷

÷

87 børslimhinder fra  søer (samt aborterede fostre)

0 %

Thoma et al. (1997)

÷

÷

+

139 prøver af lever og lunger fra aborterede fostre

3,6 %

Schiller et al. (1997b)1

+

+

÷

15 prøver af lever og lunger fra aborterede fostre

47 %

Eggemann et al. (2000)2

+

+

124 svaberprøver fra søer

50 %

Busch et al. (2000)

÷

÷

+

101 prøver fra børen af søer

10 %

Hoelzle et al. (2000)3

÷

÷

÷

+

÷

205 svaberprøver fra søer

60 %

Kauffold et al. (2002)4

+

+

34 æggeledere fra søer

65 %


Tabel 3.  Oversigt over undersøgelser af Chlamydiabakterier i mave- tarmkanalen hos grise

 

Chlamydia (C.)

Chlamydophila (Chl.)

 

 

Kilde

suis

Trachomatis

pecorum

abortus

psittaci

antal prøver

% positive prøver

Buttenschøn et al. (1997)

÷

÷

÷

÷

÷

46 prøver af hjerte fra slagtesvin

0 %

Schiller et al. (1997a)

+

+

52 prøver af tarmvæv fra smågrise

80 %

Nietfeld et al. (1997)5

?

?

447 prøver af tarmvæv fra smågrise

15 %

1

Schiller et al. (1997b) undersøger 15 af de 139 aborter både med og uden Chlamydia fundet i forsøget af Thoma et al. (1997) i forsøget på at serotypebestemme de fundne Chlamydia bakterier og frekvensen af positive prøver er derfor høj.

2

Det angives ikke hvilke Chlamydia serotyper der er fundet i prøverne fra de 1493 søer, kun at der er tale om C. psittaci og C. trachomatis (jvf. den gamle taksonomi se tabel 1)

3

81 % af de ca. 60 % positive prøver blev identificeret som Chlamydophila abortus

4

Undersøgelserne blev foretaget på æggeledere fra dyr som var udvalgt på baggrund af reproduktionsproblemer

5

Det angives ikke hvilke Chlamydia serotyper der er tale om.

[PageBreak]

Symptomer

C. suis er isoleret i besætninger, hvor der har været omløbninger med eller uden flåd. Fra abortmateriale er der isoleret Chl. pecorum og Chl. abortus. Tilsyneladende er der aldrig isoleret C. suis fra aborterede svinefostre. I et schweizisk studie blev der fundet chlamydier i 5 af 139 undersøgte tilfælde af abort (Thoma et al., 1997), så frekvensen af chlamydiainducerede aborter er tilsyneladende lav.

Smitte

Smitteoverførsel ved bedækning og fra dyrets egen tarmkanal er sandsynlig. Det er sandsynligt, at smitte kan overføres indenfor besætningen ved dårlig hygiejne under brunstkontrol og inseminering. Chlamydier er påvist i frisktappet ornesæd, men bakterierne er ekstremt følsomme overfor de typer antibiotika, der virker mod gram negative bakterier, så smitte via KS er ikke sandsynlig.

Behandling

Hos mennesker er behandlingen en tabletkur, for eksempel Zitromax (azithromycin), Tetracyklin-tabletter eller Erythromycin-tabletter (Zitromax anbefales ikke til gravide). Hos svin anbefales ofte tetracyklin, men egentlige behandlingsforsøg er ikke beskrevet.


Diagnose

Abort: Kan sandsynligvis fremkaldes af flere af typerne. Abortmateriale kan undersøges for Chlamydiabakterier ved immuno-fluorescens-test af væv.

Omløbning: Ved mistanke om tillukning af æggelederne kan der udtages materiale til undersøgelse ved immuno-fluorescens-test og til patologisk undersøgelse for betændelsesreaktioner eller arvæv. Ved ældre arvævsdannelser er det sandsynligt, at organismerne er forsvundet fra vævet, og derfor ikke længere kan påvises.

Dyrkning skal foretages indenfor et døgn efter, at materialet er udtaget. Ved dyrkning er det ikke muligt at skelne mellem chlamydier, der ligger inden i cellerne, og dermed er involveret i problemerne, og chlamydier, der ligger på slimhinden, og dermed kan stamme fra tarmkanalen.

Testmetoder:

Chlamydier kan isoleres ved dyrkning af svaberprøver og organmateriale.

Danmarks VeterinærInstitut i København undersøger organmateriale og svaberprøver ved immunfluorescens-test mod et gruppeantigen. Denne test vil derfor påvise chlamydiabakterier af alle typer. Ved Danmarks VeterinærInstitut i Århus er der udviklet en artsspecifik PCR-test for Chl. psittaci og Chl. felis.

Da udbredelsen og betydningen af de enkelte serotyper i Danmark er ukendt, må det anbefales at benytte DVI´s brede immunfluorescens-test til analyse af det relevante væv for flest mulige serotyper.

Betydning

Tillukkede æggeledere er ikke påvist under danske forhold, men indsatsen for at finde sådanne har også været begrænset. Æggeledere fra danske søer er ikke undersøgt for chlamydier. Betydningen af chlamydier for omløbning og for lav kuldstørrelse som følge af infektion i børslimhinden er derfor ikke afklaret. Ved undersøgelse af søer fra problembesætninger, skal man være opmærksom på faren for, at der kommer tarmindhold med på svaberprøver eller organprøver. Aborter er sjældne i danske sohold, og de få tilfælde, der er undersøgt for chlamydier har været negative. Abort forårsaget af chlamydier er sandsynligvis sjældne under danske forhold.


Referencer

-

Busch, M., Thoma, R., Schiller, I., Corboz, L. & Pospischil, A. (2000): Occurance of Chlamydiae in the genital tracts of sows at slaughter and their possible significance for reproductive failure. J. Vet. Med. B 47:471-480

-

Buttenschøn, J., Friis, N. F., Aalbæk, B., Jensen, T. K., Iburg, T. & Mousing, J. (1997): Microbiology and pathology of fibrinous pericarditis in danish slaughter pigs. J. Vet. Med. A 44:271-280

-

Eggemann, G., Wendt, M., Hoelzle, L. E., Jager, C., Weiss, R. & Failing, K. (2000): Prevalence of Chlamydia infections in breeding sows and their importance in reproductive failure. Dtsch. Tierarztl. Wochenschr. 107(1):3-10

-

Everett, K. D. E. (2000): Chlamydia and Chlamydiales: more than meets the eye. Review article. Vet. Microbi. 75:109-126

-

Hoelzle, L. E., Steinhausen, G. & Wittenbrink, M. M. (2000): PCR-based detection of chlamydial infection in swine and subsequent PCR-coupled serotyping of chlamydial omp1-gene amplicons by DNA-hybridization, RFLP-analysis, and nucleotide sequence analysis. Epidemiol. Infect. 125:427-439

-

Kauffold, J., Melzer, F., Hoffmann, G., Rautenberg, T., Seidler, T. & Sobiraj, A. (2002): Detection of Chlamydiae in porcine oviducts. Proceedings of the 17th IPVS Congress, Ames, Iowa, USA, vol.1

-

Nietfeld, J. C., Leslie-Steen, P., Zeman, D. H. & Nelson, D. (1997): Prevalence of intestinal chlamydial infection in pigs in the Midwest, as determined by immunoperoxidase straining. Am. J. Vet. Res. 58:260-264

-

Schiller, I., Koesters, R., Weilenmann, R. Kaltenboeck, B. & Pospischil, A. (1997a): Polymerase chain reaction (PCR) detection of porcine Chlamydia trachomatis and ruminant Chlamydia psittaci serovar 1 DNA in formalinfixes intestinal specimens from swine. J. Vet. Med. B 44(3):185-191

-

Schiller, I., Koesters, R., Weilenmann, R., Thoma, R., Kaltenboeck, B., Heitz, P. & Pospischil, A. (1997b): Mixed infections with porcine Chlamydia trachomatis/pecorum and infections with ruminant Chlamydia psittaci serovar 1 associated with abortions in swine. Vet. Microbiol. 58:251-260

-

Thoma, R., Guscetti, F., Schiller, I., Schemeer, N., Corboz, L. & Pospischil, A. (1997): Chlamydiae in porcine abortion. Vet. Pathol. 34:467-469

-

Wittenbrink, M. M., Wen, X., Bohmer, N., Amtsberg, G. & Binder. A. (1991): Bacteriologic studies of the occurence of Chlamydia psittaci in organs of swine and in aborted swine fetuses. J. Vet. Med. B 38:411-420


Institution: Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier

Forfatter: Flemming Thorup, Nielsen Tina Skau

Udgivet: 19. juni 2003

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion, Sundhed/Veterinært