9. december 2011

Notat Nr. 1135

Økonomi i produktion af egne sopolte

Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters driftsregnskaber for årene 2009 og 2010.

Der er foretaget statistiske analyser på 491 regnskaber fra sobesætninger med det formål at analysere, om der er økonomisk forskel mellem producenter der producerer egne sopolte, og producenter der anvender indkøbte sopolte. For at kunne sammenligne resultatet mellem besætningerne, er det økonomiske resultat målt i kr. pr. årsso beregnet, på dækningsbidrag fra svin, dækningsbidrag i alt, resultat af primær drift, samt driftsresultatet. Det er endvidere blevet undersøgt, hvordan en eventuel forskel kan forklares ud fra udvalgte variable. Ved beregning af driftsresultat, resultat af primær drift, samt lønomkostninger er der korrigeret for en ejeraflønning på 300.000 kr., for alle bedrifter.

Den statistiske analyse korrigerer for betydningen af størrelse (antal årssøer), søer pr. hektar, foderstrategi (hjemmeblandet, færdigfoder eller blandet strategi), regnskabsår og antal år siden etablering, hvor disse variable har signifikant betydning for resultatet.

Producenter der laver egne polte har et dækningsbidrag fra svin, der er 556 kr. større pr. årsso end hos deres kolleger, der indkøber polte. Forskellene kan bl.a. forklares ud fra, at dem der laver egne polte har 882 kr. pr. årsso i lavere poltekøbsomkostning. Til gengæld har de der laver egne polte 254 kr. pr. årsso højere foderomkostning og 40 kr. pr. årsso højere øvrige stykomkostninger, herunder dyrlæge og medicin. Der er ikke fundet signifikante forskelle på antal fravænnede grise pr. årsso (2010 tal) eller på smågrisenes salgspris.

Når der ses på dækningsbidrag i alt pr. årsso har de, der laver egne polte 434 kr. mere i dækningsbidrag, end de der indkøber polte. Forskellen på 122 kr. i forhold til dækningsbidraget fra svin, skyldes at producenter der laver egne polte har et lavere dækningsbidrag fra mark, andre husdyr og andet.
Resultatet af primær drift er 422 kr. pr. årsso større for de, der laver egne polte. Der er ikke fundet signifikante forskelle på lønomkostninger samt afskrivninger.

Driftsresultatet er 874 kr. pr. årsso større for bedrifter, der laver egne polte. Den største forskel er renteudgifterne, der er 363 kr. pr. årsso lavere for de der laver egne polte. De der laver egne polte har en højere egenkapital og en lavere gæld, end de der indkøber polte, mens de også har flere årssøer pr. ha.

Et scenarie med en merindtjening på 422 kr. pr. årsso fra primær drift over de næste 10 år, giver en større egenkapital på i alt 5.300 kr. pr. årsso om 10 år.


 


Forfatter: Brian Oster Hansen

Udgivet: 9. december 2011

Dyregruppe: Polte, Smågrise, Søer

Fagområde: Produktionsøkonomi