3. november 2017

Notat Nr. 1735

Indretning af inde- og udearealer i økologiske slagtsvinestalde

I regi af projektet ”pECO” har to undersøgelser øget vidensgrundlaget for forbedret indretning af stier, primært udearealer, til økologisk slagtesvineproduktion. Endvidere er der udarbejdet et idékatalog til indretning af staldanlæg.

Økologiske slagtesvinestalde bygges og indrettes meget forskelligt i Danmark. 

I samarbejdsprojektet ”pECO” har SEGES Svineproduktion gennemført aktiviteter, der havde til formål at anvise forslag til indretning af stier til slagtesvin, således at udearealer fremstod mere indbydende og så ammoniakfordampningen kunne reduceres. Det har resulteret i en anbefaling om, at man i stier med store flokke – som har stigende udbredelse - inddeler arealet i flere ”zoner”, som ikke nødvendigvis følger gulvtypen. Derved motiveres grisene i højere grad til at udøve en specifik adfærd bestemte steder i stien. Årsagen er, at stiarealet bliver så stort, at grisene ikke så let kan ”definere” primært leje og primært gødeareal, som man kender fra stier med små flokke. Derved bliver en forholdsmæssigt for stor del af såvel inde- som udeareal brugt til gødningsafsætning. 

Det vurderes, at det ikke er muligt at undgå befæstning af udearealet, da tidligere undersøgelser har vist, at den primære del af gødningsafsætningen sker i udearealet.

Det anbefales, at: 

  • liggeområder indendørs kan suppleres ved brug af fritstående lave liggevægge
  • liggeområder i udearealer etableres med lave liggevægge, der er fritstående og således ikke støder op til staldmuren
  • rodeområder defineres via afgrænsede, overdækkede områder med berigelse (”rodekasser”), alternativt sammenhængende områder med ensilagehække eller ophængte materialer

Projektet har givet ny viden og erfaringer med hensyn til delelementer, der kan benyttes til berigelse af især udearealer i økologiske slagtesvinestier, og som forventes dels at øge grisenes udnyttelse af udearealet, dels at mindske arealet med gødningsafsætning i udearealet.

Denne viden kan i samspil med et idékatalog over staldsystemer bruges som inspiration til alle typer staldanlæg og principper for stitype, fordi det er ”del-elementer” i indretningen, der har været i fokus. 

Projektet var en del af et samarbejdsprojekt, ”Pig production in eco-efficient organic systems” (kaldet ”pECO”), med deltagelse af Aarhus Universitet, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Økologisk Landsforening, to økologiske svineproducenter, samt SEGES Økologi og SEGES Svineproduktion (tidligere Videncenter for Svineproduktion). Projektet har journal nr. 34009-13-0693.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lisbeth Brogaard Petersen

Udgivet: 3. november 2017

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer