23. oktober 2018

Notat Nr. 1828

Regneark til beregning af udspredningsareal for svinebedrifter

Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal 2018/19 eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft, jordens fosfortal og maks. 14 kg fosfor fra smågrisegødning ved brug af zink.

Det nødvendige udspredningsareal for svinegødning bestemmes både af kvælstofloftet på 170 kg N ab lager pr. ha og af fosforloftet på det relevante udspredningsareal. Fosforloftet varierer fra 30-45 kg fosfor pr. ha og afhænger af jordens fosfortal, om gødningen kommer fra søer, smågrise eller slagtesvin og om udspredningsarealet ligger i områder med skærpet fosforloft på 30 kg. Besætninger med smågrise har desuden et loft på 14 kg fosfor fra ”smågrise til 25 kg”, hvis der er anvendt medicinsk zink.  

Da reglerne er komplekse, er det nødvendigt med en beregning for den enkelte bedrift, hvor der tages hensyn til staldsystemer, fosfortal i jorden, dyrekategori og eventuelt egne tal. 

Dette notat og tilhørende regneark er en opdatering af sidste års regneark og notat, jf. Notat nr. 1725. Ændringen består i en opdatering af tabelværdier for svinegødningens indhold og de tilhørende foderkorrektionsligninger til brug af egne tal til 2018/19-normtal, samt at det nu er muligt at indregne effekt af andel af jord i skærpede områder med fosforloft på 30 kg. Nu er der ligeledes mulighed for at regne på FRATS, hvor gødningen regnes som slagtesvin, men hvor fosforloftet vægtes ud fra en standardfordeling på smågrise- og slagtesvinegødning. Det er fortsat ikke muligt at regne på økologiske besætninger.

Dette notat og regneark er et supplement til de normale programmer til gødningsplanlægning. Med regnearket kan man hurtigt danne sig et overblik over krav til harmoniareal til svinegødning, mens regnearket ikke kan håndtere andre husdyrarter eller anvendelse af fosfor med handelsgødning. 

Regnearket er specielt velegnet til at beregne effekten af en foderkorrektion med egne tal for foderforbrug og foderets indhold af protein og fosfor (type 2 gødningskorrektion). 

Reglerne er uændrede i forhold til sidste år - bortset fra indførelsen af et fosforloft på 30 kg pr. ha i skærpede områder - og der henvises til Notat nr. 1725, som grundigt forklarer reglerne.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Per Tybirk

Udgivet: 23. oktober 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Miljø