24. juni 2020

Notat Nr. 2014

Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2019

Landsgennemsnittet i 2019 viste en fremgang i produktiviteten for slagtesvin og en stigning i dødelighed for alle dyregrupper.

Resultaterne blev opgjort som gennemsnit af besætninger vægtet efter antal årssøer for sobesætninger og producerede grise for smågrise- og slagtesvinebesætninger. Værdierne i hovedtabellerne i nærværende notat er genberegnet med vægtede gennemsnit for tidligere år således, at tallene ikke er helt enslydende med tidligere publikationers tal for Landsgennemsnit for produktivitet. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 33,6 grise pr. årsso, hvilket var samme niveau som i 2018. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var 812 årssøer og den totale pattegrisedødelighed var 23,2 %, hvilket var en stigning i forhold til tidligere år på 1,2 procentpoint. De 25 % af sobesætningerne med flest fravænnede grise pr. årsso havde 20,1 totalfødte grise pr. kuld og en total pattegrisedødelighed på 21,1 %, hvilket er en stigning for denne gruppe af besætninger i forhold til tidligere år på 1,3 procentpoint.

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 22.649 grise pr. år. Reference-foderudnyttelsen (7-30 kg) var 1,84 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er uændret i forhold til 2018. Reference-daglig tilvækst var 451 gram, hvilket er et fald på 9 gram i forhold til 2018. Dødeligheden for smågrise var 3,6 %, hvilket er en stigning på 0,4 sammenlignet med 2018.

Slagtesvinebesætningerne producerede i gennemsnit 8.790 grise pr. år. Reference-daglig tilvækst (30-100 kg) var 982 gram, hvilket var en stigning på 16 gram i forhold til 2018. Reference-foderudnyttelsen var 2,60 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket var en forbedring på 0,02 FEsv sammenlignet med 2018. Døde og kasserede grise var 3,5 % af producerede grise, svarende til en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 2018. For både pattegrise, smågrise og slagtesvin sås en stigning i dødeligheden.

Datamaterialet for 2019 omfattede 815 sobesætninger med cirka 662.000 årssøer, 586 smågrisebesætninger med knap 13,3 mio. producerede smågrise og 802 slagtesvinebesætninger med i alt 7,0 mio. producerede slagtesvin. Dette var generelt en anelse flere besætninger og dyr end i landsgennemsnittet for 2018.

For 2019 blev der indsamlet produktivitetsdata fra danske besætninger, der anvendte AgroSoft eller Cloudfarms. Data blev indsamlet fra besætninger, hvor udtræk af produktivitetsrapporterne blev leveret direkte fra AgroSoft eller Cloudfarms. Datamaterialet bygger på indsamlede data fra 2019 samt data indsamlet fra tidligere års beregning af Landsgennemsnit for produktivitet.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 24. juni 2020

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Produktionsøkonomi og Data