5. juli 2004

Meddelelse Nr. 665

Agaricus og Rød Solhat til smågrise

Tilsætning af 0,1% Agaricus til smågrisefoder medførte en signifikant bedre produktionsværdi, mens 5% Rød Solhat ikke påvirkede produktionsværdien i forhold til kontrolgruppen. Agaricus er i dag så dyrt, at det ikke er økonomisk realistisk at anvende.

Formålet med afprøvningen var at teste effekten af to produkter tilsat til smågrisefoder målt i forhold til et neutralt kontrolfoder. Afprøvningen omfattede en 7-ugers vækstperiode startende umiddelbart ved fravænning ved 4-5 ugers alderen. Der indgik 196 grise og 28 gentagelser pr. behandling. I afprøvningen indgik følgende behandlinger:

Gruppe 1: Kontrolfoder
Gruppe 2: Tilsætning af 5% Rød Solhat (tørret produkt af planten Echinacea purpurea)
Gruppe 3: Tilsætning af 0,1% Agaricus (aromastof - ekstrakt af svampen Agaricus Blazei Murill)

Der var ikke statistisk sikker forskel i antallet af behandlingsdage for diarré eller dødelighed.

Produktionsværdien pr. gris (4-12 uger) blev beregnet ud fra de opnåede produktionsresultater ved samme pris pr. FEsv for begge grupper.

Samlet viste afprøvningen, at der ikke var statistisk sikker forskel i produktionsværdien imellem kontrolgruppen og gruppen, hvor foderet var tilsat Rød Solhat. Derimod var der en signifikant forbedring i produktionsværdien på 11% i gruppen, hvor foderet blev tilsat aromaproduktet Agaricus. Tilsætning af 0,1% Agaricus vil koste 189 kr./100 kg foder og er derfor ikke realistisk at anvende. På baggrund af disse resultater kan det ikke anbefales at anvende hverken Rød Solhat eller Agaricus til smågrisefoder i den valgte dosering og med det aktuelle prisniveau i 2004.

Ingen af produkterne er i dag godkendt til svinefoder.

Baggrund

I denne afprøvning blev der afprøvet Rød Solhat i en dosering på 5% og Agaricus  i en dosering på 0,1%. Rød Solhat er et tørret og pelleteret produkt af planten Echinacea purpurea, der er dyrket i Danmark. Rød Solhat menes at forbedre grisenes produktivitet. Agaricus er et tørt ekstrakt udvundet fra svampen (Champignon type) Agaricus Blazei Murill ved hjælp af varmt vand. Tilsætning af Agaricus menes at medføre, at grisene får en større foderoptagelse og en forbedret foderudnyttelse.

Formålet med at afprøve produkterne var at fremskaffe dokumentation for deres effekt. Effekten blev primært målt på produktionsværdien, der blev beregnet på baggrund af produktionsresultaterne: daglig tilvækst, foderoptagelse og foderudnyttelse. Sekundært blev effekten målt på dødelighed og antal diarrébehandlinger.


Materiale og metode

Afprøvningen blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj, der er en konventionel besætning med egen produktion af smågrise. Der indgik 3 grupper fordelt på 7 sektioner á 12 stier i afprøvningen, forsøgsdesign fremgår af tabel 1. Stierne var indrettet med betonspaltegulv i ca. 2/3 af stien og fast gulv i den sidste 1/3 ved krybben. Stierne var 140 cm brede og 180 cm lange, og der var én foderkrybbe i forværket og én drikkekop pr. sti.

Der blev indsat 196 grise pr. gruppe fordelt på 28 hold (gentagelser) á 7 grise. Efter fravænning ved 4-5 uger blev grisene fordelt tilfældigt i de tre grupper, dog således, at grupperne var ens med hensyn til vægt og køn.

Tabel 1. Forsøgsdesign

Gruppe

1

2

3

Firma

-

Christian Pommer

NICO

Fravænningsfoder, 1- 3 uger efter fravænning

Kontrol

5% Rød Solhat

0,1% Agaricus

Smågrisefoder, 4-7 uger efter fravænning

Kontrol

5% Rød Solhat

0,1% Agaricus


Foder og fodertildeling

To uger før fravænning fik grisene tilbudt en kommerciel startblanding uden tilsætning af syreprodukter eller  aromastoffer. I perioden 4-12 dage efter fravænning blev grisene fodret restriktivt med fire fodringer pr. dag. Ved hver fodring blev den tildelte mængde tilpasset grisenes foderoptagelse ved den foregående fodring. Hensigten var, at grisene skulle æde op inden næste fodring. I den resterende periode fik grisene foder efter ædelyst. Fravænningsfoder blev anvendt de første tre uger efter fravænning, hvorefter grisene overgik til smågrisefoder (4-7 uger efter fravænning).

Foderblandingerne blev optimeret således, at indholdet af aminosyrerne: lysin, methionin, treonin og tryptofan var 5% over den aktuelle norm for at sikre imod udsving i råvarernes indhold af protein. Ingen af de anvendte blandinger indeholdt antibiotika. Foderets indhold af øvrige næringsstoffer overholdt de gældende normer [1]. Kontrolblandingen var ikke tilsat syreprodukter eller aromastoffer. Agaricus, der er et tørt produkt, blev tilsat direkte i blanderen før pelletering. Rød Solhat blev tilsat i tørret form, som en råvare før formaling. Rød Solhat, der indgik med 5%, har en analyseret energiværdi på 32 FEsv/100 kg. Næringsstofindhold i Rød Solhat fremgår af appendiks 1 og foderets sammensætning og en beskrivelse af begge produkter fremgår af appendiks 2 og 3. Det beregnede energiindhold var ens i de tre blandinger.

Fravænningsblandingerne blev produceret ad én gang og smågriseblandingerne blev produceret ad to gange på Aarhusegnens Andel i Brædstrup. Foderet blev varmebehandlet og pelleteret ved en temperatur på minimum 81 grader celsius.

Ved hver levering af foder blev alle foderblandinger analyseret for energiindhold (FEsv), protein og for aminosyrerne: lysin, methionin, cystin og treonin samt for calcium og fosfor. Fravænningsblandingerne blev ligeledes screenet for indhold af antibiotika.

Produktionsværdi

Produktionsværdien blev beregnet som: (kg tilvækst × kr. pr. kg tilvækst) ÷ (antal analyserede FEsv × kr. pr. FEsv). Tilvækstværdien, 5,80 kr. pr. kg tilvækst, blev beregnet på basis af den gennemsnitlige notering i de seneste 5 år (1. september 1998 – 1. september 2003) for 7 kg’s grise (212 kr. pr. gris ± 7,51 kr. pr. kg) samt 30 kg’s grise (344 kr. pr. gris ± 4,82 kr. pr. kg). De anvendte priser på foder var gennemsnit af de seneste 5 år (1. september 1998 – 1. september 2003): fravænningsfoder: 2,46 kr. pr. FEsv; smågrisefoder: 1,49 kr. pr. FEsv.

Beregning af den aktuelle produktionsværdi sker på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 ugers priser og prisen på produkterne. Den aktuelle produktionsværdi blev beregnet på baggrund af en tilvækstværdi (4,77 kr. pr. kg tilvækst) udregnet på basis af den gennemsnitlige notering i perioden: uge 17-21, 2004, for 7 kg’s grise (188 kr. pr. gris, ± 8,50 kr. pr. kg) og for 30 kg’s grise (303 kr. pr. gris, ± 4,68 kr. pr. kg). De anvendte aktuelle priser på kontrolfoder var for fravænningsfoder: 2,84 kr. pr. FEsv, og smågrisefoder: 1,47 kr. pr. FEsv.

Statistik

Produktionsværdien blev analyseret som primær parameter, og dødelighed og sygdomsbehandlinger blev analyseret som sekundære parametre. Data blev statistisk analyseret ved en variansanalyse i SAS under proceduren GLM. Hold, stald og gruppe indgik som klassevariable. I beregningen blev der korrigeret for vægt ved indsættelse. Statistisk sikre forskelle er angivet på 5 pct. niveau (P<0,05) korrigeret for to parvise sammenligninger (gruppe 2 og 3 med kontrol) ved en Bonferroni t-test. Data blev testet for normalfordeling og forekomst af outliers. I datamaterialet var der tre outliers (to i gruppe 2 og en i gruppe 3) og disse blev taget ud af datasættet. Resultaterne er vist som korrigeret gennemsnit for hver gruppe.


Resultater og diskussion

Foderanalyser

Analyseresultaterne af fravænningsfoderet og smågrisefoderet fremgår af appendiks 4. Der var generelt god overensstemmelse mellem det beregnede og det analyserede indhold af næringsstoffer i foderet. Energiindholdet (antallet af FEsv) var lavere end beregnet i gruppe 2 i både fravænnings- og smågrisefoder. Dette skyldes antageligt, at energiværdien har været lavere i det produkt, der blev anvendt til afprøvningen i forhold til det, der blev analyseret inden optimeringen af blandingerne. Denne afvigelse har ikke påvirket afprøvningens resultat, idet energiværdien af foderet for de enkelte grupper indgår i beregningen af produktionsværdien.

Sundhedsforhold

Der blev ikke fundet forskel i antallet af behandlingsdage for diarré eller dødelighed imellem grupperne. Samlet blev grisene behandlet i gennemsnit 5,5 dage for diarré og i gennemsnit døde eller blev udsat 3,4% af grisene. For at opnå en forskel i diarré eller dødelighed skal der i denne type afprøvning være en væsentlig forskel imellem grupperne, idet denne afprøvning var designet til at finde forskelle i produktionsværdi. 

Produktionsresultater

Produktionsresultaterne fremgår af tabel 2. Resultaterne angives for de første 3 uger efter fravænning og de sidste 4 uger inden afslutning af afprøvningen samt for hele afprøvningsperioden (7 uger). Vægt ved indsættelse var 8,5 kg, ved mellemvejning 12,8 kg og ved afgang 26,0 kg.

Tabel 2. Produktionsresultater

Gruppe

1

2

3

Antal stier

28

26

27

Antal grise

196

182

189

1- 3 uger efter fravænning

Daglig tilvækst (g)

188

196

196

Daglig foderoptagelse (FEsv/dag)

0,31

0,32

0,32

Foderudnyttelse (FEsv/kg)

1,78

1,73

1,84

4-7 uger efter fravænning

Daglig tilvækst (g)

511

501

549

Daglig foderoptagelse (FEsv/dag)

0,98

0,97

1,03

Foderudnyttelse (FEsv/kg)

1,95

1,99

1,92

Hele perioden

 

 

 

Daglig tilvækst (g)

359

357

381

Daglig foderoptagelse (FEsv/dag)

0,66

0,66

0,69

Foderudnyttelse (FEsv/kg)

1,87

1,87

1,83

Produktionsværdien ved 5-års priser blev beregnet ud fra de opnåede produktionsresultater uden hensyntagen til produkternes pris. I beregningen af produktionsværdien ved 5-ugers priser blev prisen for produkterne tillagt foderprisen (tabel 3). Samlet var der ikke forskel i produktionsværdien imellem grisene, der fik kontrolfoder, og grisene, der fik foder tilsat 5% Rød Solhat. Derimod var produktionsværdien signifikant højere for grisene, der fik tilsat aromaproduktet Agaricus til foderet i forhold til kontrolgruppen. Denne forbedring ved tilsætning af Agaricus ses primært i perioden efter mellemvejning, hvor foderoptagelsen og den daglige tilvækst var højere end for grisene i kontrolgruppen.

Tabel 3. Produktionsværdi

Gruppe

1

2

3

Produkt/foder

Kontrol

Rød Solhat

Agaricus

Produktionsværdi ved 5-års priser: 1)

Kr. pr. gris

44,8

44,4

49,6

Indeks

100

99

111

Aktuel produktionsværdi ved 5-ugers priser inkl. produktets pris: 2)

Kr. pr. gris

25,5

-

-24,4

Indeks

100

-

-96

1)

 

Ved sammenligning af produktionsværdien mellem kontrolgruppen og gruppe 2 eller 3 (forsøg) skal der være en forskel i produktionsværdien på minimum 3,9 kr. pr. gris eller minimum 9 indekspoint for at få en statistisk sikker forskel (p<0,05) mellem kontrol- og forsøgsgruppen.

2)

Der blev ikke foretaget statistiske beregninger på den aktuelle produktionsværdi.


Konklusion

Samlet viste afprøvningen, at der var statistisk sikker højere produktionsværdi, hvis smågrisenes foder blev tilsat aromaproduktet Agaricus. Forklaringen på den øgede produktionsværdi var en øget foderoptagelse og en højere daglig tilvækst. Tilsætning af Rød Solhat medførte ingen forbedring i produktionsværdien målt i forhold til kontrolgruppen. Tilsætning af Agaricus med 0,1% vil medføre, at foderprisen forøges med 189 kr./100 kg, hvilket ikke er økonomisk realistisk. På baggrund af denne afprøvnings resultater kan det ikke anbefales at tilsætte hverken Rød Solhat eller Agaricus til smågrisefoderet i den valgte dosering og med det nuværende prisniveau i 2004.

Ingen af produkterne er i dag godkendt til svinefoder.


Referencer

[1]

FOKUS PÅ Normer for Næringsstoffer, Landsudvalget for Svin, 2003Deltagere
Landbrugsteknikere Ernst Nielsen og Jens Ove Hansen, Landsudvalget for Svin

Afprøvning nr.: 741


Appendiks 1

Analyseret næringsstofindhold i Rød Solhat (gns. af 2 analyser)

Produkt

Rød Solhat

Vand

10,3

Råaske

9,6

Råprotein

7,3

Råfedt

1,6

FEs/100 kg

41,3

FEsv/100 kg

31,7

Appendiks 2

Fravænnings- (1-3 uger efter fravænning) og smågrisefoderets (3-7 uger efter fravænning) råvaresammensætning i pct.

Blanding

Fravænningsblanding

Smågriseblanding

Gruppe

1

2

3

1

2

3

Produkt

Kontrol

Rød Solhat

Agaricus

Kontrol

Rød Solhat

Agaricus

Hvede

60,02

59,99

60,00

63,10

55,98

62,94

Byg

8,29

1,56

8,13

7,00

7,00

7,00

Sojaprotein konc.

10,48

11,01

10,51

-

-

-

Afskallet sojaskrå

-

-

-

7,50

7,50

7,50

Sojaskrå, toasted

-

-

-

7,50

7,50

7,50

Fiskemel, LT

10,00

10,00

10,00

-

-

-

Fiskemel, almindelig

-

-

-

7,58

8,44

7,61

Vallepulver, sød

5,00

5,00

5,00

-

-

-

SvinefedtDAKA

2,21

3,48

2,25

2,49

4,00

2,53

Melasse

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

Monocalciumfosfat

0,86

0,90

0,87

0,67

0,62

0,67

Foderkridt

0,67

0,60

0,67

1,23

1,13

1,23

L-lysinhydrochlorid 98,0 pct.

0,43

0,42

0,43

0,39

0,35

0,39

Vitaminer + mineraler*

0,35

0,35

0,35

0,27

0,27

0,27

L-Treonin 98,5 pct.

0,16

0,16

0,16

0,14

0,13

0,14

DL-Methionin 100 pct.

0,07

0,08

0,07

0,07

0,06

0,07

Fodersalt

0,15

0,13

0,15

0,38

0,33

0,38

L-Tryptofan 15 pct.

0,31

0,32

0,31

0,18

0,19

0,18

Rød Solhat

-

5,00

-

-

5,00

-

Agaricus

-

-

0,1

-

-

0,1

*) I smågriseblandingen er tilsat 100E FYT fytase

 

Appendiks 3

Produktbeskrivelse angivet på baggrund af oplysninger fra firmaet

Produktnavn

Rød Solhat

Leverandør

Christian Pommer
Godstedvej 26A
4894 Øster Ulslev

Tlf.: 54 69 10 06/ mobil: 20 25 49 10
E-mail: Christian Pommer@yahoo.dk

Indhold

Rød Solhat er et tørret og pelleteret produkt af planten Echinacea purpurea, der er dyrket i Danmark. Rød Solhat menes at forbedre grisenes produktivitet. Produktet er ikke godkendt til svinefoder.

Pris     

Produktet er ikke prissat.

Produktnavn

Agaricus

Leverandør

NICO
Vermehrensvej 8
2930 Klampenborg

Tlf.: 39 63 27 22
E-mail: nico@post4.tele.dk

Indhold

Agaricus er et tørt ekstrakt udvundet  fra svampen (Champignon type) Agaricus Blazei Murill ved hjælp af varmt vand. Tilsætning af Agaricus menes at medføre, at grisene får en større foderoptagelse og en forbedret foderudnyttelse. Produktet er ikke godkendt til svinefoder.

Pris

 

Engrosprisen er 300$ svarende til 1.890 kr. pr. kg (med en kurs på 6,30 kr./$) svarende til 189 kr. pr. 100 kg foder med en dosering på 0,1%.

 

Appendiks 4

Fravænningsfoderets beregnede og analyserede indhold af næringsstoffer

Gruppe

1, 2, 3

1

2

3

Produkt

-

-

Rød Solhat

Agaricus

Beregnet/analyseret1

Beregnet

Analyseret

FEsv pr. 100 kg

121

119

117

118

Råprotein, pct.

21,3

21,2

20,9

21,3

Lysin, g/kg

15,0

14,7

14,5

14,5

Methionin, g/kg

4,8

4,6

4,9

4,5

Cystin, g/kg

3,3

3,5

3,4

3,4

Treonin, g/kg

9,2

9,0

9,3

9,0

Calcium, g/kg2

8,4

9,0

8,6

7,7

Fosfor, g/kg2

7,1

6,5

7,4

7,0

Screening for antibiotika

-

-

-

negativ

1) Analyseret indhold er angivet på basis af fire analyser.
2) Analyseret indhold er angivet på basis af én analyse.


Smågrisefoderets beregnede og analyserede indhold af næringsstoffer

Gruppe

1, 2, 3

1

2

3

Produkt

-

-

Rød Solhat

Agaricus

Beregnet/analyseret1

Beregnet

Analyseret

FEsv pr. 100 kg

117

116

114

115

Råprotein, pct.

19,7

19,3

19,4

19,4

Lysin, g/kg

13,4

12,9

12,8

12,9

Methionin, g/kg

4,2

4,0

4,0

4,1

Cystin, g/kg

3,2

3,2

3,1

3,1

Treonin, g/kg

8,3

7,9

7,9

8,0

Calcium, g/kg2

9,9

9,2

10,0

11,0

Fosfor, g/kg2

6,0

5,9

6,3

6,9

1) Analyseret indhold er angivet på basis af fire analyser.
2) Analyseret indhold er angivet på basis af to analyser.


Institution: Landsudvalget for Svin, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Maribo

Udgivet: 5. juli 2004

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring