2. februar 2017

Meddelelse Nr. 1094

Kontrol af færdigfoder (2016)

Kontrol af 150 færdigfoderprøver viser forskel på, hvor godt de enkelte foderfirmaer overholder deklareret indhold af energi, råprotein, lysin og methionin. Generelt overholdes energi, råprotein og lysin, mens der findes lavere indhold af methionin.

Kontrollen af 150 foderprøver fra ti foderfirmaer viste generelt en god sammenhæng mellem analyseret og deklareret indhold af foderenheder (FEsv), uanset om vurderingen var baseret på den officielle I-faktor metode eller med analyse af EFOSi (Enzymatisk Fordøjeligt Organisk Stof ved Ileum). De fleste firmaer lå indenfor en afvigelse på plus - minus 1 FEsv som middelværdi af 15 prøver, hvilket er et fint resultat. Kun Danish Agro havde et betydende underindhold under 1 FEsv ved begge metoder.

Da der var mange analyser, var det muligt at påvise små forskelle i både positiv og negativ retning for indholdet af FEsv som værende statistisk sikre, men det kan i praksis skyldes, at de anvendte kornpartier i den givne periode tilfældigvis har været lidt over eller lidt under de tabelværdier, som firmaerne bruger ved foderoptimeringen.

Ved betragtning af enkeltstående foderprøver faldt Danish Agro ud med flest dumpere (3 dumpere ud af 15 prøver) på energiindholdet (mere end 4 FEsv fra deklareret), både ud fra den tidligere kontrolmetode (EFOSi) og ud fra den nuværende kontrolmetode (I-faktor).

For fire foderfirmaer blev der fundet et gennemsnitligt lavere indhold af råprotein i forhold til deklareret råprotein, mens der kun var et firma med lavere indhold af lysin. Ved syv ud af ni firmaer blev der fundet et lavere indhold af methionin i forhold til deklareret methionin.

For enkeltstående foderprøver var der ingen dumpere på råprotein. Én prøve fra ATR dumpede på lysinindhold og én prøve fra Vejrup Andel dumpede på methioninindhold.

På tværs af alle 150 foderprøver blev det fundet, at smågrisefoderets analyserede lysinindhold lå under -0,3 i forhold til deklareret, mens det for slagtesvinefoderet var højere i forhold til deklareret.

For de 135 foderprøver behandlet statistisk vedr. forskel mellem methionin(analyseret) og methionin(deklareret), lå indholdet af methionin i smågrisefoder under  -0,2 i forhold til deklareret med en middelværdi omkring -0,3, mens indholdet af methionin i slagtesvinefoder lå under 0 i forhold til deklareret med en middelværdi omkring -0,1.

Otte firmaer havde minimum én foderprøve med 10 % lavere indhold af fytase i forhold til deklareret. Heraf havde HEDEGAARD fem prøver med 10 % lavere indhold. Tre firmaer havde minimum én foderprøve med 30 % lavere indhold af fytase i forhold til deklareret, heraf havde HEDEGAARD to foderprøver med 30 % lavere indhold. Analysen skelner ikke mellem tilsat fytase og naturligt fytase, så derfor medtages afvigelse på 10 % trods det, at analysemetoden har et konfidensinterval på +/- 30 % af det fundne analyseresultat.

Der blev udtaget 15 færdigfoderprøver fra hvert af følgende foderfirmaer: DLG, Danish Agro, HEDEGAARD, ATR Landhandel (fabrik Aarhus), Hornsyld Købmandsgaard A/S, Vestjyllands Andel, Brødr. Ewers A/S, Mollerup Mølle A/S, Himmerlands Grovvarer A/S og Vejrup Andel. Der blev udtaget 6-9 prøver af smågrise- og 6-9 prøver af slagtesvinefoder. Der blev udtaget prøver af både pelleteret- og expandat foder.

Færdigfoderprøverne blev udtaget af SEGES på 1-3 produktionssteder pr. foderfirma over 11 uger (maj, juni, juli 2016). Denne undersøgelse er dermed en stikprøve, der ikke nødvendigvis er repræsentativ for firmaernes resultater over en længere periode. Alle analyser er foretaget på Eurofins Steins Laboratorium.


Institution: SEGES

Forfatter: Annette Lykke Voergaard, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 2. februar 2017

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Ernæring