Opdateret/Gennemlæst 12. marts 2024

Regelsæt for import, slagtning og handel med importerede svin og afkom heraf

Alle, der ønsker at importere svin til Danmark, skal lade sig registrere som importør

Landbrug & Fødevarer SPF-Sund, Veterinær og Kvalitetsforhold søger at opnå en frivillig, skriftlig aftale med alle, der ønsker at importere gris til Danmark. Formålet er at forhindre introduktion af uønskede grisesygdomme i forbindelse med importen.

Alle, der ønsker at importere gris til Danmark, skal lade sig registrere som importør. Det sker ved henvendelse til Fødevarestyrelsen, hvor importøren bor.

Ved bestilling af røde øremærker til de importerede dyr giver CHR SEGES kvæg besked herom til afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold hos Landbrug & Fødevarer (L&F) samt til den beredskabsansvarlig i L&F. Importøren bliver herefter kontaktet fra L&F med henblik på at opnå en aftale i henhold til grisebranchens regelsæt.

Regelsættet beskriver fremgangsmåder og regler for import, isolering, prøvning af importerede gris, slagtning af importerede gris, handel med afkom efter importerede gris samt slagtning heraf.

Import og samhandel

Der er udarbejdet en vejledning for importører af avls- og brugsgris, som indføres fra et andet EU-land eller fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser (bilag 1).

Isolering

Der er opstillet særlige krav til indretning, godkendelse og drift af isolationsstalden (bilag 2)

Prøvning af importerede gris

L&F, Fødevare- & Veterinære Forhold og Veterinær- & Kvalitetsforhold opstiller for hver enkelt import krav til hvilke sygdomme, der undersøges for (bilag 3).

Slagtning af importerede gris

Importerede gris skal slagtes på et slagteri, som ikke er godkendt til eksport til USA, Japan, Kina eller Korea.

Handel med importerede gris

Importører, der har indgået skriftlig aftale med L&F og Veterinær- & Kvalitetsforhold i henhold til Branchereglerne skal indsende oplysninger om salg af importerede dyr til L&F (bilag 4).

Handel med og slagtning af afkom efter importerede gris.

Afkom efter importerede gris kan slagtes på danske slagterier forudsat, at de importerede dyr har været underlagt Grisebranchens regelsæt om import og forudsat, at afkommet leveres som slagtegrise fra en ejendom, der ikke huser importerede grise.

Betaling

Importøren afholder alle udgifter i forbindelse med importen. Udgiften i forbindelse med L&F, Veterinær- & Kvalitetsforholds godkendelse af isolationsstald afholdes af L&F, Veterinær- & Kvalitetsforhold.

Kontakt

Lisbeth Harm Nielsen
Fagdyrlæge vedr. svin
Chefkonsulent 
Fødevaresikkerhed, veterinære forhold og risikoanalyse

3339 4308
lhn@lf.dk
Axeltorv 3, 1609 Kbh. V