Opdateret/Gennemlæst 19. november 2020

Kødkontrolkoder

Kødkontrollen registrerer fund på slagtekroppen af betydning for fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd og fund som betinger at slagtekroppen ikke er konsumegnet, eksempelvis bylder. Til dagligt omtales disse registreringer som kødkontrolkoder, sygdomskoder eller slagtebemærkninger. 

Kødkontrolkodesættet blev taget i brug på svineslagterierne den 30. marts 1998. Den 31. maj 2010 skete en række tilpasninger og rettelser af systemet. Den 8. maj 2020 forenkledes kodesættet yderligere. 

I oversigten er der en basal orientering om de enkelte kødkontrolkoder med angivelse af:

 • Kødkontrolkoden og dens navn
 • Bedømmelse af kødkontrolfundet, herunder om der foretages total kassation eller delvis kassation (også benævnt partiel eller lokal kassation) af slagtekroppen. 
 • Årsag(er) til kødkontrolfundet
 • Behandlingsmulighed(er)
 • Eventuelt udbredelse o.a.

Det er naturligvis fortsat muligt at drøfte sygdomstilbagemeldinger med veterinærkontrollen på de enkelte slagterier, ligesom Udvidet Sundheds Kontrol (USK) efter rekvisition fra den praktiserende dyrlæge tilsvarende kan benyttes for mere målrettet diagnostik evt. suppleret med laboratoriemæssige undersøgelser.

Sygdomskoder og kropsdel

Kodenummer

Hjerte/kredsløb

120, 141, 221

Lunge/lungehinde

260, 289

Mave/tarm/lever

320, 371

Bug/bughinde

350, 352, 361

Urinveje

402, 409

Kønsorganer

431, 471

Bevægeapparat

501, 502, 511, 532, 542, 584

Hud/krop mv.

250, 382, 500, 551, 570, 577, 580, 585, 600, 601, 602, 603, 605, 608, 668, 671, 890

Stalddiagnoser

111, 113, 114

 

Kodenummer: 120, 141, 221

120. KOMPLIKATIONER, KAN DÆKKE OVER FØLGENDE FORHOLD:

 • Kredsløbsforstyrrelse - dårlig afblødning
 • Blodmangel/bleg slagtekrop
 • Væskeansamlinger/væskeophobning
 • Mager
 • Abnorm lugt
 • Abnorm farve f.eks. gulsot
 • Abnorm konsistens

Bedømmelse: Kassation af slagtekrop og organer, da ovenstående forhold er udtryk for at dyret er almenpåvirket. Ses ofte som følge af f.eks. akutte eller kroniske organlidelser.

Årsag: Misdannelse af hjertet og andre hjertelidelser af ikke infektiøs natur, kan give anledning til dårlig afblødning. 

Stoffer som optages med foderet inden for de sidste måneder f.eks. fiskemel, eller sygdom i f.eks. lever, nyre og tarm kan give anledning til abnorm lugt, farve og konsistens.

Forebyggelse: Omhu med foderstoffernes sammensætning og opbevaring. Rettidig behandling af syge dyr.

Udbredelse: Bruges ofte i forbindelse med anden diagnose. Sporadisk.

141. PYÆMI, BLODFORGIFTNING

Bedømmelse: Totalkassation hvis tilstanden er akut eller uafgrænset. Ved kronisk pyæmi underkastes slagtekroppen en særlig skærespecifikation.

Årsag: Bakteriespredning via blod/lymfekar til organer/muskler/knogler og efterfølgende dannelse af bylder. Ses f.eks. hyppigt ved halebid med infektion.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag.

Udbredelse: Blodforgiftningsbylder er en af de hyppigste årsager til kassation.

221. HJERTESÆKBETÆNDELSE, AKUT

Bedømmelse: Totalkassation

Årsag: Årsagen ses oftest ved Glässers Sygdom (transportsyge) i det akutte stadium. Svinene viser oftest sygdomstegn i form af nedsat ædelyst, feber, åndedrætsbesvær og haltheder.

Behandling: Antibiotika- og vaccinationsprogrammer efter aftale med praktiserende dyrlæge.

Udbredelse: Tilstanden er sjældent akut på tidspunktet for levering til slagtning.

 

Kodenummer: 260, 289

260. AKUTTE, SUBAKUTTE OG PERAKUTTE TILSTANDE I LUNGE OG LUNGEHINDE.

Bedømmelse: Totalkassation hvis udbredelsen er over 25 % af lungens eller lungehindens overflade. Ved ukomplicerede tilfælde hvor udbredelsen er under 25 % kasseres den angrebne brystvæg og lunge og resten af slagtekroppen og organer godkendes. 

Årsag: Mange bakterier og virus kan give akut lungebetændelse f.eks. ondartet lungesyge (infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae-Ap) eller akut Glæssers sygdom. Grisene har i den akutte fase høj feber, puster, nedsat ædelyst og smerter.
Transportstress og længerevarende ophold i udleveringsrum eller slagteriets stald inden slagtning kan udløse akut ondartet lungesyge i dyr, som er smittet med Ap.

Behandling: Syge dyr bør behandles hurtigt (rådfør dig med den praktiserende dyrlæge), og levering til slagteriet bør stoppes. Diagnosen ved lungebetændelse skal stilles af dyrlægen. Efter supplerende undersøgelser kan et vaccinationsprogram eller saneringsprogram evt. iværksættes.

Udbredelse: En smitsom sygdom, som optræder med jævne mellemrum. Begrænses via lukkede systemer. Besætninger i SPF-systemet kan deklareres fri for de forskellige specifikke typer af ondartet lungesyge. Konventionelle besætninger vil ofte have en eller flere Ap-typer. Udbredelsen i den enkelte besætning afhænger meget af driftsform og management. Behandling bør ske i samarbejde med praktiserende dyrlæge. Evt. vaccinationsprogrammer. Svinene bør tilbageholdes fra slagtning indtil den akutte fase er overstået. Akut lungehindebetændelse og lungebetændelse er en af de hyppigste årsager til kassation.

289. KRONISK LUNGEHINDEBETÆNDELSE, SEROSITIS (BRYSTHINDEAR)

Bedømmelse: Godkendelse.

Årsag: Ses som arvævsdannelse bl.a. efter akut lungehindebetændelse.

Behandling: Kan kun behandles i det akutte stadium.

Udbredelse: Uhyre almindelig. Tilstanden erkendes ikke umiddelbart i besætningen, men pga. sammenvoksningerne og lungernes mangel på fri bevægelighed i brysthulen kan svinene blive påvirkede med nedsat tilvækst og øget foderforbrug til følge. Ca. 20 % af de leverede slagtesvin registreres med en eller anden form for lungelidelse.

 

Kodenummer: 320, 371

320. AKUT MAVE-TARMBETÆNDELSE

Bedømmelse: Ved alvorlig akut mave-tarmbetændelse totalkasseres slagtekrop og organer. Uden komplikationer godkendes slagtekroppen og tarmsættet kasseres.

Årsag: Infektiøs betinget: Dysenteri, regional tarmbetændelse/tarmblødning, uspecifik tyktarmsbetændelse og indvoldsorm.

Diætetisk/fodringsbetinget: Fint formalet foder, overforsyning med protein, forkert eller uhensigtsmæssig råvaresammensætning af foderet.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag. Ofte vil der være et samspil mellem infektiøse og fodringsbetingede årsager.

Udbredelse: Besætningsafhængig

371. AKUTTE TILSTANDE I LEVEREN

Bedømmelse: Totalkassation af slagtekrop og organer hvis tilstanden er udbredt.

Årsag: Bakterielle infektioner, forgiftninger,

Behandling: Tilgrundliggende lidelse behandles om muligt.

Udbredelse: Sjælden.

 

Kodenummer: 350, 352, 361

350. AKUT BUGHINDEBETÆNDELSE, UDBREDT

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Ofte i forbindelse med Glæssers Sygdom og akut tarmbetændelse. Ses også i forbindelse med brok.

Behandling: Primære lidelser behandles. Evt. vaccinationsprogram mod Glæssers Sygdom.

Udbredelse: Ret udbredt, men tilstanden er ofte kronisk ved slagtetidspunkt.

352. KRONISK BUGHINDEBETÆNDELSE / BYLD I BUGHINDE

Bedømmelse: Godkendelse, men med kassation af tarmsæt. Er dyret almen påvirket kan total kassation komme på tale.

Årsag: Videreudvikling af den akutte bughindebetændelse med sammenvoksninger og arvævsdannelse i tarmsættets overflade kan medføre nedsat bevægelighed af tarmene.

Behandling: Primære lidelse forebygges. Vaccinationsprogrammer mod Glæssers Sygdom.

Udbredelse: Meget hyppig.

361. BROK 

Bedømmelse: Afhænger af tilstanden. Harmløse tilstande godkendes som regel efter lokalkassation. Brok kan være kompliceret med akut bughindebetændelse og indeklemte tarme, hvilket bevirker totalkassation.

Årsag: Kan være arveligt betinget. Hyppigst skyldes navlebrok at grisen har haft navlebetændelse som pattegris. Tilstanden forværres ofte med tiden. Store brok bør medføre aflivning. Der gælder særlige regler for transport af dyr med navlebrok.

Behandling: Evt. operation, kontakt prak. dyrlæge. Ved mange navlebrok er det vigtigt at få fastslået, om der er problemer med navlebetændelse ved pattegrisene.

Udbredelse: Ses hyppigt i visse besætninger/kuld.

 

Kodenummer: 402, 409

402. AKUT NYREBETÆNDELSE

Bedømmelse: Totalkassation, når lidelsen er forbundet med tegn på svigtende nyrefunktion eller led i blodforgiftning eller ved akutte forgiftninger.

Årsag: Hos både søer og slagtesvin kan akut nyrebetændelse opstå i tilslutning til blodforgiftning. Søer kan endvidere få nyrebetændelse som følge at en blærebetændelse

Behandling: Antibiotikaterapi og fjernelse af forhold, der disponerer søerne for at få blærebetændelse

Udbredelse: Ses jævnligt hos søer, sjældent hos slagtesvin.

409. MUGNYRE

Bedømmelse: Lokalkassation af nyrer og lever. Ved alvorlige nyreskader med generel påvirkning, totalkasseres slagtekrop og organer. 

Årsag: Årsagen skyldes fodring med muggent korn, hvor der er opstået svampevækst i utilstrækkeligt tørret og nedkølet korn. Specielle forhold i kornsiloer kan medføre giftdannelser.

Behandling: Svinene tilbageholdes fra slagtning ca. 1. mdr., indtil den akutte giftmængde i nyrerne er udskilt. 

Det er vigtigt, at grisene har rigeligt drikkevand. Kontakt dyrlæge og fodringskonsulent mht. foderanalyse (evt. erstatning).

Udbredelse: I dårlige høstår (fugtigt vejr) kan lidelsen optræde.

 

Kodenummer: 431, 471

431. AKUT BØRBETÆNDELSE

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Mange forskellige bakterier kan give børbetændelse. Hyppigste årsag er dårlige hygiejniske forhold omkring fødselshjælp. Tilbageholdte fostre kan give børbetændelse. Kan hyppigt ses hos tvekønnede grise. Kan induceres ved inseminering af dyr, der ikke er i brunst. Mindre hyppig efter overførsel af bakterier ved naturlig bedækning og ved inseminering. Der kan ses en sammenhæng mellem mange tilfælde af nyrebækkenbetændelse (uklar urin) og tilfælde af børbetændelse.

Behandling: Medicinsk behandling samt god hygiejne er vigtig. Giv søerne ekstra vand før og lige efter faring.

Udbredelse: Ved optimalt management er forekomsten meget lav.

471. AKUT YVERBETÆNDELSE

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Forskellige bakterier og svampe kan være årsag til yverbetændelse.

Behandling: Medicinsk behandling er påkrævet. 

 

Kodenummer: 501, 502, 511, 532, 542, 584

501. FRISK KNOGLEBRUD 

Bedømmelse: Uden komplikationer godkendelse af slagtekroppen med kassation af brudstedet. OBS Dyreværn

Behandling: Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme.

502. GAMMELT KNOGLEBRUD 

511. KNOGLEMARVSBETÆNDELSE, AKUT, KRONISK OG LOKAL

Bedømmelse: Akut og ikke afgrænselig knoglemarvsbetændelse som led i en aktiv blodforgiftning vil altid medføre totalkassation.

Ved ældre afgrænsede knoglemarvsbetændelser godkendes slagtekroppen og den angrebne knogle kasseres. Se kode 141.

Årsag: Betændelsestilstande som f.eks. halebidning, knoglebrud, ørebidning og tåbylder/klovbylder, kan medføre spredning af bakterier til selve knoglemarven via blodet. Dette betyder, at hele grisen er bakterielt inficeret (blodforgiftning).

Oftest findes knoglemarvsbetændelsen i ryghvirvlerne, ribben eller brystben. Grisen vil udvise ringere bevægelse end de øvrige i flokken og kan være stiv i ryggen.

Behandling: Sår og bid bør behandles medicinsk over flere dage. Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme.

Udbredelse: Forekommer jævnligt, og er en af de almindeligste årsager til totalkassation.

532. KRONISK LEDBETÆNDELSE, SLIDGIGT

Bedømmelse: Afhænger af grisens tilstand og antallet af angrebne led. Syge led kasseres. Er der betændelse i flere led, er grisen ofte afmagret og utrivelig og slagtekrop og organer totalkasseres.

Årsag: Rødsygebakterier, Mycoplasma og Glæssers sygdom giver ofte anledning til kroniske ledbetændelser.

Behandling: Forebyggende vaccinationsprogrammer og behandling af dyr, der udviser akutte sygdomstegn, er væsentlig. Den kroniske tilstand er svær at behandle.

542. HOFTESKRED/LEDSKRED

Bedømmelse: Godkendelse, hvis tilstanden er ukompliceret.

Årsag: Voldsom bevægelse fx ved bedækning og transport kan medføre hofteskred.

Behandling: Nødslagtning. Sker hofteskred under transport, bliver grisen skudt på vognen ved ankomst til slagteriet. Forebyggelse som under kode 501.

Udbredelse: Sporadisk.

584. BYLD BEN/TÅ

Bedømmelse: Hvis byld i ben/tå har givet anledning til akut eller uafgrænset blodforgiftning totalkasseres slagtekrop og organer. Ved en kronisk knoglemarvsbetændelse godkendes grisen, mens den angrebne knogle kasseres.

Årsag: Brud af tåknogle, sår evt. som følge af uhensigtsmæssig spaltegulvsindretning og andre beskadigelser disponerer.

Forebyggelse: Vedligeholdelse af spaltegulve. Behandling ved observation af halthed. God hygiejne.

Udbredelse: Besætningsvis el. sporadisk forekomst.

 

Kodenummer: 250, 382, 500, 551, 570, 577, 580, 585, 600, 601, 602, 603, 605, 608, 668, 671, 890 

250. FORANDRINGER I HOVEDET 

Bedømmelse: Godkendelse af slagtekrop, men kassation af hovedet pga. deformering, dvs. braksnudet eller skæv tryne (nysesyge). Tilfælde hvor dyrene er alment påvirkede eller tilfælde af komplikationer i form af lungebetændelse og knoglemarvsbetændelse i kraniet eller mellemøret, ofte kassation. 

Årsag: Specielle bakterier og staldmiljø forårsager nysesyge. Infektion sker meget tidligt i grisens liv, idet pattegrisene smittes af soen.

Behandling: Et godt staldmiljø og vaccinationsprogram mod nysesyge. Forebyggende antibiotika behandling af pattegrise og fravænningsgrise kan være aktuelt.

Udbredelse: Der undersøges for infektion mod nysesyge i SPF. Sygdommen medfører nedsat tilvækst og disponerer for mellemørebetændelse og lungebetændelse.

382. GULSOT (FYSIOLOGISK)

Bedømmelse: Total kassation hvis misfarvningen er synlig 24 timer efter slagtning. Hvis misfarvningen forsvinder indenfor 24 timer efter slagtning, godkendes slagtekroppen.

Årsag: Opstår ofte i tilslutning til større blødninger/blodtab forårsaget af traumer eller i forbindelse med milttorsion.

Behandling: Grise med alvorlige traumer skal behandles eller aflives.

Udbredelse: Sporadisk

500. BYLD

Koden er overordnet og det er frivilligt om svineslagterierne vil anvende lokalisationskoderne 570, 577, 580, 584 og 585, der er beskrevet i nedenstående eller kode 500.

Årsag, behandling og udbredelse: se kode 570, 577, 580, 584 og 585. 

551. PSE / DFD 

Bedømmelse: Totalkassation hvis tilstanden er udbredt., Ved begrænset udbredelse kan efter udbening ske godkendelse helt eller delvist til produktionsformål (pølseproduktion).

Årsag: Nogle grise er genetisk disponerede for tilstanden, men den kommer ikke altid til udtryk Ved stresssituationer øges risikoen for muskeldegeneration - under udbrud kan grisens temperatur blive voldsom høj (42-43ºC). Også mangel på Selen/E-vitamin kan være en tilgrundliggende årsag.

Behandling: Behandling af enkeltdyr består i nedkøling. Avlsmæssige foranstaltning er vigtige. Korrektion af foderets indhold af E-vitamin. Lagerskadet korn/foder skal undgås (muggent og harskt foder indeholder ingen E-vitamin).

Udbredelse: Ses sporadisk til trods for at arveanlægget for PSE er fjernet fra det danske avlssystem.

570. BYLD I FORPART

Bedømmelse: Oftest godkendelse med lokalkassation.

Årsag: Bylddannelse opstår bl.a. ved trykninger, bidsår og injektionsskader. Specielt brug af usterile kanyler og sprøjter giver anledning til mange byldedannelser i halsregionen, især hos søer.

Behandling: Sterile kanyler og sprøjter ved injektion og korrekt injektionsteknik er vigtige forebyggende faktorer. Gode staldforhold og belægningsgrader forhindrer slagsmål og trykskader.

Udbredelse: Forekommer jævnligt.

577. BYLD I MIDTERSTYKKE

580. BYLD I BAGPART

Bedømmelse: Oftest godkendelse efter lokalkassation.

Årsag: Indtrængning af bakterier i sår, bid og trykninger, eventuelt spredning fra en inficeret haleinfektion. Ses også i forbindelse med gamle knoglebrud, der ikke har været korrekt behandlet. (Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme)

Behandling: Medicinsk behandling og oprensning af sår samt rent staldmiljø virker forebyggende.

Udbredelse: Ses af og til.

585. BYLD I HOVEDET / BLODØRE / KRØLØRE

Bedømmelse: Oftest godkendelse.

Årsag: Sår eller rifter, som bliver inficerede og som senere i forløbet danner en byld. Under denne sygdomskode hører også inficeret blodøre og tandbylder og byld i mellemøret som følgelidelse til hjernebetændelse (streptokokker, E. coli) tidligere i grisens liv, og byld i diverse lymfeknuder i hoved og hals som følge af tidligere infektion.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag, da bylder er en kronisk tilstand, som kun vanskeligt lader sig behandle. Tandklipning bør udføres med omhu og hygiejne.

Udbredelse: Enkeltdyr, sporadisk. Besætningsproblem sjældent.

600. HALEBID LOKALT AFGRÆNSET

601. HALEBID/HALEINFEKTION

Bedømmelse: Ved lokalt afgrænset halebid kasseres halen og slagtekrop og organer godkendes. Ved haleinfektionen ses der ofte blodforgiftning og knoglemarvsbetændelse – se kode 141 og 511.

Årsag: Der er flere årsager til halebidning. Høj belægningsgrad, dårlig klimastyring og mangel på rodemateriale er væsentlige faktorer.

Betændelser i halen giver ofte anledning til blodforgiftning.

Behandling: Har man en hyppig forekomst af halebid og bylder, bør produktionssystemet gennemgås i samarbejde med den praktiserende dyrlæge og konsulenten med henblik på at finde en løsning. Forebyggelse er vigtig.

Kan bestemte grise udpeges som "syndere" bør disse fjernes fra stien og anbringes i sygesti og behandles medicinsk.

Udbredelse: Halebid er hyppigt forekommende og kan i visse besætninger give anledning til et stort antal totalkassationer.

Halebid er en af de hyppigst forekommende kassationsdiagnoser.

602. AR / TRYKNING / BURSITIS

Bedømmelse: Godkendelse efter lokalkassation, se endvidere under 603

Årsag: Hos søer er årsagen oftest en uhensigtsmæssig staldindretning. For kraftigt vægttab i diegivningsperioden er den vigtigste årsag til skuldersår hos søer. Dårligt underlag og dårlig benstilling, samt manglende klovpleje kan resultere i trykninger hos søerne.

Behandling: Grise med benproblemer og alvorlige trykninger bør placeres i sygesti med blødt leje.

Udbredelse: Ses jævnligt.

603. SÅR, BETÆNDELSE, EKSEM, INSEKTBID 

Bedømmelse: Godkendelse med lokalkassation ved lokal og begrænset infektion i huden uden påvirkning af dyrets almenbefindende. Se endvidere kode 602.

Årsag: Bidsår, slag, trykninger m.m. kan være adgangsgivende for bakterier. Betændte sår ses ofte ved hale, ører og tæer.

Behandling: Rensning af sår og medicinsk behandling.

Udbredelse: Ses af og til.

605. HUD ØVRIGE – LOKAL KASSATION

Bedømmelse: Godkendelse med lokalkassation af berørte hudpartier

Årsag: Ikke inficerede trykninger, bidmærker og ikke menneskepåførte slagmærker.

608. AKUT RØDSYGE

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Infektion med rødsygebakterien. På huden fremkommer karakteristiske hævede røde firkanter eller i sjældne tilfælde en udbredt hudrødme (akut rødsyge). Som følgetilstande til den akutte rødsyge ses jævnligt ledbetændelse og lejlighedsvis hjerteklapbetændelse.

Behandling: Knuderosen skal behandles med penicillin i mindst 3 dage i træk. Pattegrise som dier en so, der får rødsyge under laktationen, skal behandles 3 dage i træk med penicillin. Vaccination af søer og smågrise efter aftale med dyrlæge.

Udbredelse: Meget almindelig (findes i alle svinebesætninger - der vaccineres rutinemæssigt for at undgå infektion), men ses kun sporadisk på slagteriet.

Kroniske rødsygeinfektioner giver nedsat tilvækst og dårlig foderudnyttelse.

668. INJEKTIONSSKADE

Bedømmelse: Lokalkassation afhængig af karakter og udbredelse. Slagtekrop tilbageholdes med henblik på nærmere undersøgelse af forekomster af reststoffer.

Årsag: Forkert injektionsteknik (usterile kanyler, forkert injektionssted på halsen).

Behandling: Den praktiserende dyrlæge kan instruere i injektionsteknik og brugen af antibiotika.

Udbredelse: Kan være hyppig i visse problembesætninger ellers sporadisk.

671. FORFRYSNING / ÆTSNING 

Bedømmelse: Oftest lokalkassation. OBS Dyreværn

Årsag: Kulde eller kemiske stoffer f.eks.  urinætsning ved langvarigt ophold i utilstrækkeligt drænet udlevringsrum .

Behandling: Fjernelse af årsag.

Udbredelse: Sjælden.

890. SVULST

Bedømmelse: Totalkassation af slagtekrop og organer ved en ondartet svulst med spredning. Lokal kassation af det forandrede væv ved svulstlidelse uden spredning eller komplikationer.

Årsag: Delvis ukendt.

Behandling: Ingen.

Forebyggelse: Undgå avl med pigmenterede racer (visse svulstformer).

Udbredelse: Meget sjælden hos slagtesvin.

 

Kodenummer: 111, 113, 114

111. DØD VED ANKOMST

113. AFVIST FRA SLAGTNING / AFLIVET VED LEVENDE SYN / DØENDE

114. DØD I STALD 

Bedømmelse: Total kassation, idet selvdøde dyr henvises til destruktion.

Årsag: Svækkelse, stress og sygdomme kan medføre dødsfald under transport eller i slagteriets stald. Overlæsning af vogne, manglende adskillelse, voldsom behandling ved pålæsning kan medføre dødsfald.

Forebyggelse: Hensigtsmæssig behandling før og under transport, ventilation af vogne, evt. sprayanlæg for overbrusning for at undgå hedeslag er faktorer, der kan nedsætte risikoen for dødsfald. Muskeldegeneration forebygges avlsmæssigt samt ved tilstrækkelig tildeling af selen og vitamin E i foderet.

Afregning: Der gælder særlige afregningsregler.

 

A

 

Afvist fra slagtning, aflivet i ved levende syn, døende

113

Akut bughindebetændelse udbredt

350

Akut børbetændelse

431

Akut hjertesækbetændelse

221

Akut mave-, tarmbetændelse

320

Akutte, subakutte og perakutte tilstande i lunge og lungehinde

260

Akut nyrebetændelse

402

Akutte tilstande i leveren

371

Akut rødsyge

608

Akut yverbetændelse

471

Ar / trykning, bursitis

602

B

 

Brok

361

Byld

500

Byld ben/tå

584

Byld i bagpart

580

Byld i forpart

570

Byld i hoved, blodøre, krøløre

585

Byld i midterstykke

577

D

 

Død i stald

114

Død ved ankomst

111

F

 

Forandringer i Hovedet

250

Forfrysning/ætsning

671

Frisk knoglebrud

501

G

 

Gammelt knoglebrud

502

Gulsot

382

H

 

Halebid / haleinfektion

601

Halebid, lokalt, afgrænset

600

Hofteskred / ledskred

542

Hud øvrige – lokal kassation

605

Højgradig og lavgradig PSE/DFD

551

Injektionsskade

668

K

 

Knoglemarvsbetændelse, akut eller kronisk

511

Komplikationer (dårlig afblødning, anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger, mager, abnorm lugt, farve og konsistens)

120

Kronisk bughindebetændelse, byld i bughinde

352

Kronisk ledbetændelse, slidgigt

532

Kronisk lungehindebetændelse, serositis (Brysthindear)

289

M

 

Mugnyre

409

P

 

PSE / DFD

551

Pyæmi, blodforgiftning

141

S

 

Svulst, ondartet og godartet

890

Sår, betændelse, eksem, insektbid

603

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Maybritt Kiel Poulsen
Fødevarelovgivning, forædling og eksport
4025 3888
mkpo@lf.dk

Sóleyð Húsdal Leonsson
Fødevarelovgivning, forædling og eksport
5265 1085
shle@lf.dk