Opdateret/Gennemlæst 19. november 2020

Kødkontrolkoder

Kødkontrollen registrerer fund på slagtekroppen af betydning for fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd og fund som betinger at slagtekroppen ikke er konsumegnet, eksempelvis bylder. Til dagligt omtales disse registreringer som kødkontrolkoder, sygdomskoder eller slagtebemærkninger. 

Kødkontrolkodesættet blev taget i brug på svineslagterierne den 30. marts 1998. Den 31. maj 2010 skete en række tilpasninger og rettelser af systemet. Den 8. maj 2020 forenkledes kodesættet yderligere. 

I oversigten er der en basal orientering om de enkelte kødkontrolkoder med angivelse af:

 • Kødkontrolkoden og dens navn
 • Bedømmelse af kødkontrolfundet, herunder om der foretages total kassation eller delvis kassation (også benævnt partiel eller lokal kassation) af slagtekroppen. 
 • Årsag(er) til kødkontrolfundet
 • Behandlingsmulighed(er)
 • Eventuelt udbredelse o.a.

Det er naturligvis fortsat muligt at drøfte sygdomstilbagemeldinger med veterinærkontrollen på de enkelte slagterier, ligesom Udvidet Sundheds Kontrol (USK) efter rekvisition fra den praktiserende dyrlæge tilsvarende kan benyttes for mere målrettet diagnostik evt. suppleret med laboratoriemæssige undersøgelser.

Kontakt

Jesper Valentin Petersen
Dyrlæge
Fødevarelovgivning, forædling og eksport

3339 4430
jvp@lf.dk
Axeltorv 3, 1609 Kbh. V

Sygdomskoder og kropsdel Kodenummer
Hjerte/kredsløb 120, 141, 221, 222, 230
Lunge/lungehinde 258, 271, 287, 289
Mave/tarm 320, 325, 331, 336, 337, 371, 379, 385
Bug/bughinde 350, 352, 361
Urinveje 402, 409, 412
Kønsorganer 431, 432, 446, 451, 471, 472
Bevægeapparat 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511, 531, 532, 542, 584
Hud/krop mv. 131, 132, 181, 250, 382, 551, 565, 570, 572, 577, 580, 585, 600, 601, 602, 603, 608, 615, 634, 668, 671, 815, 829, 890, 901, 903, 904
Stalddiagnoser 101, 111, 113, 114, 115, 535

Kodenummer: 120, 141, 221, 222, 230

120. Cirkulationsforstyrrelse

Bedømmelse: Godkendelse af kroppen ved uforstyrret almenbefindende og uden komplikationer. Kassation af hjertet og andre organer i fornødent omfang.

Årsag: Misdannelse af hjertet og andre hjertelidelser af ikke infektiøs natur. Meget fede svin er disponeret for kredsløbssvækkelse (dårlig konstitution og kondition). Infektioner eller svulstdannelser/hævelser som kan påvirke kredsløbet.

Behandling: Afhænger af bagvedliggende årsag.

Udbredelse: Sporadisk

141. Pyæmi, blodforgiftning

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Bakteriespredning via blod/lymfekar til organer/muskler/knogler og efterfølgende dannelse af bylder. Ses f.eks. hyppigt ved halebid med infektion.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag.

Udbredelse: Blodforgiftningsbylder er en af de hyppigste årsager til kassation.

221. Hjertesækbetændelse, akut

Bedømmelse: Totalkassation

Årsag: Årsagen ses oftest ved Glässers Sygdom (transportsyge) i det akutte stadium. Svinene viser oftest sygdomstegn i form af nedsat ædelyst, feber, åndedrætsbesvær, haltheder.

Behandling: Antibiotika- og vaccinationsprogrammer efter aftale med praktiserende dyrlæge.

Udbredelse: Tilstanden er sjælden akut hos slagtesvin.

222. Hjertesækbetændelse, kronisk

Bedømmelse: Godkendelse af slagtekroppen, kassation af hjerte og hjertesæk. Tilstande, der har medført kredsløbsforstyrrelser eller tilstande med stinkende pusfyldt hjertesæk dog kassation af hele slagtekroppen.

Årsag: Samme som 221

Behandling: Behandling ikke mulig i den kroniske fase.

Udbredelse: Kroniske sammenvoksninger i hjertesækken ses meget ofte, og tilstanden besværliggør hjertets normale funktion. Tilstanden medfører nedsat tilvækst, utrivelighed og et øget foderforbrug.

230. Hjerteklapbetændelse

Bedømmelse: Totalkassation, i ganske få tilfælde godkendelse.

Årsag: Ses som følgetilstand ved rødsyge og streptokokinfektion, hvor bakterierne slår sig ned på hjerteklapperne, ligeledes ved blodforgiftning.

Behandling: Forebyggelse af primære årsag, fx vaccination mod rødsyge og behandling af sår. Hjerteklapbetændelsen er uhelbredelig.

Udbredelse: Optræder sporadisk.

Kodenummer: 258, 271, 287, 289

258. Akut lungebetændelse

Bedømmelse: Totalkassation. Dog godkendelse ved ukomplicerede akutte tilfælde med begrænset udbredelse. Brystvæg og pluks kasseres.

Årsag: Mange bakterier og virus kan give akut lungebetændelse f.eks. ondartet lungesyge (infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae-Ap). Grisene har på det akutte tidspunkt høj feber, puster, nedsat ædelyst og smerter.

Transportstress og ophold i slagteriets stald inden slagtning kan udløse akut ondartet lungesyge i dyr, som er smittet med Ap.

Behandling: Syge dyr bør behandles hurtigt (rådfør dig med den praktiserende dyrlæge), og levering til slagteriet bør stoppes. Diagnosen ved lungebetændelse skal stilles af dyrlægen. Efter supplerende undersøgelser kan et vaccinationsprogram eller saneingsprogram evt. iværksættes.

Udbredelse: En smitsom sygdom, som optræder med jævne mellemrum. Begrænses via lukkede systemer. Besætninger i SPF-systemet kan deklareres fri for de forskellige specifikke typer af ondartet lungesyge. Konventionelle besætninger vil ofte have en eller flere Ap-typer. Udbredelsen i den enkelte besætning afhænger meget af driftsform og management.

271. Kronisk lungebetændelse

Bedømmelse: Oftest godkendelse, men i svære tilfælde, hvor dyret er alment påvirket - kassation af hele slagtekroppen.

Årsag: Kronisk lungebetændelse skyldes som regel den kroniske form af den almindelige lungesyge (mycoplasma) og/eller ondartet lungesyge, men andre infektioner kan også være årsagen. Ved almindelig lungesyge forekommer ødelagt lungevæv evt. med indkapslede bylder. Ved kronisk ondartet lungesyge fjernes dele af brystvæggen ofte i forbindelse med udrensning.

Behandling: Se under 258

Udbredelse: Bemærkningen for kronisk lungebetændelse tilbagemeldes sjældent fra slagteriet. Får den enkelte besætning melding om mange bemærkninger om kronisk lungebetændelse bør dyrlægen/konsulenten altid kontaktes.

287. Akut lungehindebetændelse

Bedømmelse: Normalt totalkassation. Ved begrænset udbredelse af betændelsen, lokal udrensning.

Årsag: Ses ved akut ondartet lungesyge, akut Glæssers sygdom og streptokokblodforgiftning. Svinene har ofte feber, nedsat ædelyst, smerter og puster.

Behandling: Behandling bør ske i samarbejde med praktiserende dyrlæge. Evt. vaccinationsprogrammer. Svinene bør tilbageholdes fra slagtning se under 258.

Udbredelse: Akut lungehindebetændelse er en af de hyppigste årsager til kassation.

289. Brysthindear / lungehindear

Bedømmelse: Godkendelse.

Årsag: Ses som arvævsdannelse bl.a. efter akut lungehindebetændelse.

Behandling: Kan kun behandles i det akutte stadium.

Udbredelse: Uhyre almindelig. Tilstanden erkendes ikke umiddelbart i besætningen, men pga. sammenvoksningerne og lungernes mangel på fri bevægelighed i brysthulen kan svinene blive påvirkede med nedsat tilvækst og øget foderforbrug til følge. Ca. 20 % af de leverede slagtesvin registreres med en eller anden form for lungelidelse.

Kodenummer: 320, 325, 331, 336, 337, 371, 379, 385

320. Akut mave / tarmbetændelse

Bedømmelse: Uden komplikationer godkendelse af kroppen og kassation af tarmsættet.

Årsag: Infektiøs betinget: Dysenteri, regional tarmbetændelse/tarmblødning, uspecifik tyktarmsbetændelse og indvoldsorm.

Diætetisk/fodringsbetinget: Fint formalet foder, overforsyning med protein, forkert eller uhensigtsmæssig råvaresammensætning af foderet.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag. Ofte vil der være et samspil mellem infektiøse og fodringsbetingede årsager.

Udbredelse: Besætningsafhængig

325. Kronisk mave / tarmbetændelse

Bedømmelse: Uden komplikationer godkendelse af kroppen og kassation af tarmsættet. Totalkassation ved afmagring eller abnorm lugt.

Årsag: Se 320

Behandling: Der må maksimalt være 0,5% med bemærkninger for kronisk mave / tarmbetændelse i en besætning. Stiger frekvensen bør dyrlægen/konsulent tilkaldes for at fastlægge årsagen.

331. Rektalprolaps / tarmfremfald

Bedømmelse: Afhænger af almenbefindende og om tarmfremfaldet er nyligt opstået (inden for få timer) eller ældre og dermed risiko for begyndende infektion. Ved forstyrret almenbefindende og infektion er bedømmelsen totalkassation, ellers godkendelse.

Årsag: Ukendt. Evt. arvelig disposition. Dårligt staldmiljø (kulde, fugt og træk) disponerer. Grise som hoster meget kan eventuelt være særligt disponeret.

Behandling: Grisens miljø skal være i orden. Dyr med endetarmsfremfald skal isoleres fra andre dyr. Normalt vil den udskudte endetarm falde af/afsnøres efter 1-1½ måneder.

Udbredelse: Egentlige problembesætninger er sjældne. Det vurderes, at mellem 0,2-0,5% af alle producerede svin i Danmark har eller har haft tarmfremfald.

336. Mavesår

Bedømmelse: Kassation i tilfælde af forstyrret almenbefindende ellers godkendelse.

Årsag: Mavesår optræder som følge af tre hovedfaktorer:

 1. Foder uden struktur med lille partikelstørrelse. Varmebehandling af foder og pelletering forstærker tendensen til mavesår. Foder med højt indhold af kobber, valle eller majs øger risikoen for mavesår.
 2. Gulvfodring disponerer for mavesår, og overfyldte stier øger sværhedsgraden, men ikke antallet af mavesår.
 3. Stress

Behandling: Følgende tiltag reducerer maveforandringer/-sår hos dyr i vækst og antagelig også hos ældre dyr: Groft formalet/valset foder frem for fint formalet foder / melfoder frem for pelleteret foder / Tildeling af halm frem for ingen halm (forudsætter, at grisene æder tilstrækkeligt af halmen) / Reduceret stressbelastning

Udbredelse: Ses hos enkelte grise

337. Rektal striktur

Bedømmelse: Afhænger af tilstanden

Årsag: Fast forsnævring i endetarmen som følge af sammenvoksning

Behandling: Ingen

Udbredelse: Sjælden

371. Akut leverbetændelse

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Bakterielle infektioner, forgiftninger,

Behandling: Tilgrundliggende lidelse behandles om muligt.

Udbredelse: Sjælden.

379. Kronisk leverbetændelse, levernekrose

Bedømmelse: Oftest godkendelse, såfremt der ikke er øvrige tegn på sygdom hos dyret.

Årsag: Kan være følgelidelse til Selen/E-vitamin-mangel. Ses efter kraftige ormevandringer i leveren medførende betændelse. I øvrigt som reaktion på tidligere betændelsesprocesser i kroppen og forgiftninger (aflatoxin). Kan give gulsot.

Udbredelse: Optræder hyppigt i lettere grader, men tilbagemeldes sjældent fra slagteriet. Påvirkningen af grisens tilvækst afhænger af sværhedsgraden.

385. Ormepletter

Bedømmelse: Lokal kassation af lever

Årsag: Spolorm

Behandling: Diverse ormemidler

Forebyggelse: Moderne intensive produktionssystemer med sektioneret drift og drænet gulv, der gør det muligt at foretage tømning, højtryksrensning og desinfektion af de enkelte staldafsnit efter hvert hold grise, kan i visse tilfælde overflødiggøre ormebehandling, mens spolormeangreb i svinebesætninger, hvor staldene aldrig tømmes, og hvor der derfor opstår en betydelig parasitbyrde, kan have et særligt stort problem.

Udbredelse: Orm findes stadig relativt hyppigt i den danske svinepopulation trods strategisk ormebehandling og den udbredte brug af stalde med fuldspaltegulv uden strøelse.

Kodenummer: 350, 352, 361

350. Akut bughindebetændelse udbredt

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Ofte i forbindelse med Glæssers Sygdom og akut tarmbetændelse. Ses også i forbindelse med brok.

Behandling: Primære lidelser behandles. Evt. vaccinationsprogram mod Glæssers Sygdom.

Udbredelse: Ret udbredt, men tilstanden er ofte kronisk ved slagtetidspunkt.

352. Kronisk bughindebetændelse / byld i bughinde

Bedømmelse: Godkendelse, men med kassation af tarmsæt. Er dyret almen påvirket kan total kassation komme på tale.

Årsag: Videreudvikling af den akutte bughindebetændelse med sammenvoksninger og arvævsdannelse i tarmsættets overflade kan medføre nedsat bevægelighed af tarmene.

Behandling: Primære lidelse forebygges. Vaccinationsprogrammer mod Glæssers Sygdom.

Udbredelse: Meget hyppig.

361. Brok

Bedømmelse: Afhænger af tilstanden. Harmløse tilstande godkendes som regel efter lokalkassation. Brok kan være kompliceret med akut bughindebetændelse og indeklemte tarme, hvilket bevirker totalkassation.

Årsag: Kan være arveligt betinget. Hyppigst skyldes navlebrok at grisen har haft navlebetændelse som pattegris. Tilstanden forværres ofte med tiden. Store brok bør medføre aflivning. Der gælder særlige regler for transport af dyr med navlebrok.

Behandling: Evt. operation, kontakt prak. dyrlæge. Ved mange navlebrok er det vigtigt at få fastslået, om der er problemer med navlebetændelse ved pattegrisene.

Udbredelse: Ses hyppigt i visse besætninger/kuld.

Kodenummer: 402, 409, 412

402. Akut nyrebetændelse

Bedømmelse: Totalkassation, når lidelsen er forbundet med tegn på svigtende nyrefunktion eller led i blodforgiftning eller ved akutte forgiftninger.

Årsag: Hos både søer og slagtesvin kan akut nyrebestændelse opstå i tilslutning til blodforgiftning. Søer kan endvidere få nyrebetændelse som følge at en blærebetændelse

Behandling: Antibiotikaterapi og fjernelse af forhold, der disponerer søerne for at få blærebetændelse

Udbredelse: Ses jævnligt hos søer, sjældent hos slagtesvin.

409. Mugnyre

Bedømmelse: Lokalkassation af nyrer og lever.

Årsag: Årsagen skyldes fodring med muggent korn, hvor der er opstået svampevækst i utilstrækkeligt tørret og nedkølet korn. Specielle forhold i kornsiloer kan medføre giftdannelser.

Behandling: Svinene tilbageholdes fra slagtning ca. 1. mdr., indtil den akutte giftmængde i nyrerne er udskilt. Ved uoprettelige og alvorlige nyreskader er der stadig risiko for totalkassation på trods af tilbageholdelse fra slagtning. Evt. totalkassation ved langvarigt nyresvigt, hvor svampegiften kan påvises i kroppen.

Det er vigtigt, at grisene har rigeligt drikkevand. Kontakt dyrlæge og fodringskonsulent mht. foderanalyse (evt. erstatning).

Udbredelse: I dårlige høstår (fugtigt vejr) kan lidelsen optræde.

412. Kronisk nyrebetændelse

Bedømmelse: Oftest godkendelse, men totalkassation kan forekomme, dog altid kassation af nyrerne.

Årsag: Diverse bakterier. Træk, underforsyning med vand, fejlløbning og dårlig hygiejne disponerer for lidelsen.

Behandling: Medicinsk behandling samt forbedring af foreliggende staldforhold. Vandforsyningen til søerne skal jævnligt kontrolleres.

Udbredelse: Sjældent hos slagtesvin, ses hyppigt hos søer. Bemærkningen tilbagemeldes sjældent fra slagteriet. Får man imidlertid oplysninger om mange svin med bemærkninger i denne kategori, bør dyrlæge kontaktes.

Kodenummer: 431, 432, 446, 451, 471, 472

431. Akut børbetændelse

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Mange forskellige bakterier kan give børbetændelse. Hyppigste årsag er dårlige hygiejniske forhold omkring fødselshjælp. Tilbageholdte fostre kan give børbetændelse. Kan hyppigt ses hos tve-kønnede grise. Kan induceres ved inseminering af dyr, der ikke er i brunst. Mindre hyppig efter 0verførsel af bakterier ved naturlig bedækning og ved inseminering. Der kan ses en sammenhæng mellem mange tilfælde af nyrebækkenbetændelse (uklar urin) og tilfælde af børbetændelse.

Behandling: Medicinsk behandling samt god hygiejne er vigtig. Giv søerne ekstra vand før og lige efter faring.

Udbredelse: Ved optimalt management er forekomsten meget lav.

432. Kronisk børbetændelse / tilbageholdt efterbyrd / ufuldbyrdet forløsning / børprolaps

Bedømmelse: Afhænger af børbetændelsens omfang og påvirkning af dyret i øvrigt. Evt. foretages bakteriologisk undersøgelse.

Årsag:

Kronisk børbetændelse: Videreudvikling af akut børbetændelse eller som led i skede- og blærebetændelse. Fødselskomplikationer, herunder bl.a. manglende sammentrækning af børen efter fødsel, samt passagestop pga. sammenfoldet bør. Sekundært til æggestokcyster.

Tilbageholdt efterbyrd: Sjældent beskrevet hos so. Årsag ukendt.

Ufuldbyrdet forløsning: svækkelse af soen, utilstrækkelig fødselshjælp, underudviklet eller mumificeret foster, der ikke stimulerer børen til fremdrivning.

Børprolaps: Mistanke om at svampetoksiner i fodermidler eller dannet i udstyr til udfodring er årsagen

Behandling: Som 431 /

Såfremt fødslen går i stå,ydes fødselshjælp. God hygiejne omkring faring er vigtig.

Udbredelse: Børbetændelse Ses hos tvekønnede grise (sporadisk). Børbetændelse hos søer kan være et reelt besætningsproblem, der bør medføre rådgivning omkring bruinstkontrol og insemineringsteknik samt om faringsovervågning og fødselshjælp.

446. Skederuptur, skedebetændelse, skedeprolaps

Bedømmelse: Afhænger af påvirkning af dyret i øvrigt.

Årsag: Følge af skede- eller børprolabs. For volsomt gennemført fødselshjælp, følge af trængninger hos soen.

Behandling: Konservativ. Ved infektion behandles denne lokalt eller systemisk. Ved perforation til bughulen aflives soen.

Udbredelse: Ukendt.

451. Nylig fødsel, kastning, foster sidste 1/10 af drægtigheden (mistanke)

Bedømmelse: Afhænger af påvirkning af dyret i øvrigt.

Årsag: Spontan abort, Infektion med PRRS-virus, for tidlig faringsinduktion, klassisk leptospirose, infektion der inducerer høj feber (rødsyge, influenza, ondartet lungesyge m. fl.)

Behandling: Afhænger af årsagen.

Udbredelse: Afhængigt af årsagen kan symptomerne ramme op til 50 pct. af søerne i enkelte besætninger.

471. Akut yverbetændelse

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Forskellige bakterier og svampe kan være årsag til yverbetændelse.

Behandling: Medicinsk behandling er påkrævet.

472. Kronisk yverbetændelse

Bedømmelse: Oftest godkendelse med lokalkassation, men i svære tilfælde totalkassation.

Årsag: Forskellige bakterier og svampe kan være årsag til yverbetændelse.

Behandling: Medicinsk behandling er påkrævet.

Udbredelse: Almindeligt forekommende.

Kodenummer: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511, 531, 532, 542, 584

501. Frisk åbent knoglebrud
503. Inficeret knoglebrud > 6 timer

Bedømmelse: Inficerede brud og åbne brud ældre end 6 timer vil altid medføre totalkassation af grisen. OBS Dyreværn

Behandling: Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme´

502. Gammelt knoglebrud
505. Helet halebrud
507. Helet ribbensbrud

Bedømmelse: Godkendelse af slagtekrop men med kassation af brudstedet. Kassation af hele grisen finder sted i tilfælde, hvor bruddet er inficeret, og hvor der er opstået en knoglemarvsbetændelse. OBS Dyreværn

Årsag: Gamle brud (især ribbensbrud) opstået under grisens tidlige vækstsperiode er et hyppigt fund.

Behandling: Modtager man mange tilbagemeldinger om gamle knoglebrud, bør staldsystem og fodersammensætning analyseres, idet disse ofte er medvirkende årsager.

Udbredelse: Optræder hyppigt.

504. Frisk halebrud
506. Frisk ribbensbrud

Bedømmelse: Ved lukkede brud opstået indenfor 4-6 timer før slagtning, betegnes bruddet som frisk og uinficeret, og normalt godkendes grisen.

Årsag: Oftest opstår friske brud i forbindelse med transporten og grisen aflives da straks ved ankomsten til slagteriet (skydes på vognen).

Behandling: Behandling består i omgående aflivning. Forsigtig og hensynsfuld af- og pålæsning af svinene samt forsigtig kørsel er vigtige forebyggende faktorer.

Knoglebrud af enhver art bør altid betragtes med alvor.

511. Knoglemarvsbetændelse, akut, kronisk og lokal, blodforgiftning

Bedømmelse: Friske knoglemarvsbetændelser som led i en aktiv blodforgiftning vil altid medføre totalkassation.

Ved ældre afgrænsede knoglemarvsbetændelser godkendes grisen og den angrebne knogle kasseres.

Årsag: Betændelsestilstande som f.eks. halebidning, knoglebrud, ørebidning og tåbylder/klovbylder, kan medføre spredning af bakterier til selve knoglemarven via blodet. Dette betyder, at hele grisen er bakterielt inficeret (blodforgiftning).

Oftest findes knoglemarvsbetændelsen i ryghvivlerne, ribben eller brystben. Grisen vil udvise ringere bevægelse end de øvrige i flokken og kan være stiv i ryggen.

Behandling: Sår og bid bør behandles medicinsk over flere dage. Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme.

Udbredelse: Forekommer jævnligt, og er en af de almindeligste årsager til totalkassation.

531. Akut infektiøs ledbetændelse

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Rødsygebakterien, Mycoplasma, Streptokokker og Glæssers sygdom kan give akut ledbetændelse. Oftest forekommer sygdommene i nogen tid før slagtetidspunktet, og på slagteriet ses derfor hyppigst de kroniske tilfælde Ved akut ledbetændelse er grisene altid meget halte.

Behandling: Ledbetændelse bør behandles medicinsk over flere dage.

Udbredelse: Besætningsafhængig. På slagteriet ses oftest den kroniske ledbetændelse.

532. Kronisk ledbetændelse, slidgigt

Bedømmelse: Afhænger af grisens tilstand og antallet af angrebne led. Syge led kasseres. Er der betændelse i flere led, er grisen ofte afmagret og utrivelig, og totalkassation kan blive følgen.

Årsag: Især rødsygebakterien, mycoplasma og Glæssers sygdom giver kroniske ledbetændelser.

Behandling: Vaccinationsprogrammer og behandling af dyr, der udviser akutte sygdomstegn er væsentlig. Den kroniske tilstand er svær at behandle.

542. Hofteskred/ledskred

Bedømmelse: Godkendelse, hvis tilstanden er ukompliceret.

Årsag: Voldsom bevægelse fx ved bedækning og transport kan medføre hofteskred.

Behandling: Nødslagtning. Sker hofteskred under transport, bliver grisen skudt på vognen ved ankomst til slagteriet. Forebyggelse som under 501.

Udbredelse: Sporadisk.

584. Byld ben/tå

Bedømmelse: Ved knoglemarvsbetændelse kasseres grisen oftest totalt, hvis den har bredt sig til andre steder i kroppen. Ved en udelukkende lokal knoglemarvsbetændelse godkendes grisen, mens den angrebne knogle kasseres.

Årsag: Brud af tåknogle, sår evt. som følge af uhensigtsmæssig spaltegulvsindretning og andre beskadigelser disponerer.

Forebyggelse: Vedligeholdelse af spaltegulve. Behandling ved observation af halthed. God hygiejne.

Udbredelse: Besætningsvis el. sporadisk forekomst.

Kodenummer: 131, 132, 181, 250, 382, 551, 565, 570, 572, 577, 580, 585, 600, 601, 602, 603, 608, 615, 634, 668, 671, 815, 829, 890, 901, 903, 904

131. Afmagret
132. Mager

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Ses af og til som følgetilstand til andre sygdomme. Ses ved kroniske tilstande f.eks.: kronisk tarmbetændelse og lungebetændelse, som medfører almen svækkelse og nedsat foderoptagelse, mangelsygdomme.

Behandling: Optimal fodring/behandling af de tilgrundliggende lidelser. Hvis tilfældet synes håbløst, bør dyret aflives stedet.

Udbredelse: Sporadisk. Sendes afmagrede dyr til slagtning er det tegn på dårlig opsyn og pasning i besætningen.

181. Abnorm lugt / smag / farve / konsistens / væskedrivende

Bedømmelse: Kassation af hele slagtekroppen.

Årsag: Stoffer som optages med foderet inden for de sidste måneder f.eks. fiskemel, eller sygdom f.eks.: lever - og nyresvigt og tarmbetændelse.

Forebyggelse: Omhu med foderstoffernes sammensætning og opbevaring. Rettidig behandling af syge dyr.

Udbredelse: Bruges ofte i forbindelse med anden diagnose. Sjælden.

250. Nysesyge

Bedømmelse: Godkendelse af slagtekrop, men kassation af hovedet, hvis der er tale om tydelig deformering, dvs. braksnudet eller skævt. Tilfælde hvor dyrene er alment påvirkede eller tilfælde af komplikationer i form af lungebetændelse og knoglemarvsbetændelse i kraniet eller mellemøret, ofte kassation. Opmærksomheden skal henledes på, at der gælder særlige afregningsregler.

Årsag: Specielle bakterier og staldmiljø forårsager lidelsen. Infektion sker meget tidligt i grisens liv, idet pattegrisene smittes af soen.

Behandling: Et godt staldmiljø og vaccinationsprogram. Forebyggende antibiotika behandling af pattegrise og fravænningsgrise kan være aktuelt.

Udbredelse: Der undersøges for infektionen i SPF. Sygdommen medfører nedsat tilvækst og disponerer for mellemørebetændelse og lungebetændelse.

381. Gulsot, Infektiøs / toksisk / følge af leverlidelse
382. Gulsot, fysiologisk neonatal

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Bakterielle infektioner, forgiftninger, leverlidelser, større blødninger ex ved miltdrejning eller benbrud.

Behandling: Tilgrundliggende lidelse behandles om muligt.

Forebyggelse: Foder af god kvalitet.

Udbredelse: Sjælden.

551. PSE / DFD

Bedømmelse: Totalkassation, Ved begrænset udbredelse kan efter udbening ske godkendelse helt eller delvist til produktionsformål (pølseproduktion).

Årsag: Grisene er arveligt belastet med sygdommen, men denne behøver ikke give sig til kende. Ved stresssituationer øges risikoen for muskeldegeneration - under udbrud kan grisens temperatur blive voldsom høj (42-43ºC). Også mangel på Selen/E-vitamin kan være en tilgrundliggende årsag.

Behandling: Behandling af enkeltdyr består i nedkøling. Avlsmæssige foranstaltning er vigtige. Korrektion af foderets indhold af E-vitamin. Lagerskadet korn/foder skal undgås (muggent og harskt foder indeholder ingen E-vitamin).

Udbredelse: Ses sporadisk til trods for at arveanlægget for PSE er fjernet fra det danske avlssystem.

565. Mistanke om anmeldepligtig sygdom

Anmeldepligtige sygdomme er f.eks. mund- og klovesyge, klassisk svinepest, afrikansk svinepest og smitsomt blæreudslæt hos svin (SVD). Landmanden eller besætningsdyrlægen skal straks ved mistanke om sygdom informere Veterinærchefen i regionen. Sygdommen vil blive bekæmpet af det offentlige. Smittede besætninger slås ned, og dyrene destrueres. I området omkring den smittede besætning skal der oprettes en beskyttelseszone på 3 km. Og en iagttagelseszone på 10 km, hvor man indfører forskellige restriktioner med hensyn til handel med dyr, samfærdsel mv., for at hindre sygdommen i at sprede sig.

570. Byld i forpart

Bedømmelse: Oftest godkendelse med lokalkassation.

Årsag: Bylddannelse opstår bl.a. ved trykninger, bidsår og injektionsskader. Specielt brug af usterile kanyler og sprøjter giver anledning til mange bylddannelser i halsregionen.

Behandling: Sterile kanyler og sprøjter ved injektion og korrekt injektionsteknik er vigtige forebyggende faktorer. Gode staldforhold og belægningsgrader forhindrer slagsmål og trykskader.

Udbredelse: Forekommer jævnligt.

572. Muskelatrofi

Bedømmelse: Oftest lokalkassation

Årsag: Muskler svinder ind, hvis de ikke bliver brugt – dette kan f.eks. ske som følge af smerteeller ved øget muskelnedbrydning som ved afmagring.

Behandling: Afhængig af årsag

Udbredelse: Sjælden.

577. Byld i midterstykke
580. Byld i bagpart

Bedømmelse: Oftest godkendelse efter lokalkassation.

Årsag: Indtrængning af bakterier i sår, bid og trykninger. Ses også i forbindelse med gamle knoglebrud, der ikke har været retmæssigt behandlet. (Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme)

Behandling : Medicinsk behandling og oprensning af sår samt rent staldmiljø virker forebyggende.

Udbredelse: Ses af og til.

585. Byld i hovedet / blodøre / krølleøre

Bedømmelse: Oftest godkendelse.

Årsag: Sår eller rifter, som bliver inficerede og som senere i forløbet danner en byld. Under denne sygdomskode hører også inficeret blodøre og tandbylder og byld i mellemøret som følgelidelse til hjernebetændelse (streptokokker, E. coli) tidligere i grisens liv, og byld i diverse lymfeknuder i hoved og hals som følge af tidligere infektion.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag, da bylder er en kronisk tilstand, som ikke kan behandles. Tandklipning bør udføres med omhu og hygiejne.

Udbredelse: Enkeltdyr, sporadisk. Besætningsproblem sjældent.

600. Halebid lokalt afgrænset
601. Halebid/haleinfektion

Bedømmelse: Ved betændelse i haleknogler og samtidig knoglemarvsbetændelse med spredning til andre steder i kroppen kasseres grisen. Ellers godkendelse efter lokalkassation.

Årsag: Der er flere årsager til halebidning. Høj belægningsgrad, dårlig klimastyring og mangel på rodematerialerer væsentlige faktorer.

Betændelser i halen har tendens til spredning til resten af kroppen via en blodforgiftning.

Behandling: Har man ofte forekomst af halebid og bylder, bør produktionssystemet gennemgås i samarbejde med den praktiserende dyrlæge og konsulenten med henblik på at finde en løsning. Forebyggelse er vigtig.

Kan bestemte grise udpeges som "syndere" bør disse fjernes fra stien og anbringes i sygesti og behandles medicinsk.

Udbredelse: Halebid er hyppigt forekommende og kan i visse besætninger give anledning til et stort antal totalkassationer.

Halebid er en af de hyppigst forekommende kassationsdiagnoser.

602. Ar / Trykning

Bedømmelse: Godkendelse med lokalkassation, se endvidere under 615 og 603

Årsag: Hos søer er årsagen oftest en uhensigtsmæssig staldindretning. For kraftig afmagring i diegivningsperioden er den vigtigste årsag til skuldersår hos søer. Dårligt underlag og dårlig benstilling, samt manglende klovpleje kan resultere i trykninger hos søerne.

Behandling: Grise med benproblemer og alvorlige trykninger bør placeres i sygesti med blødt leje.

Udbredelse: Ses jævnligt.

603. Sår, betændelse, eksem, insektbid

Bedømmelse: Godkendelse med lokalkassation ved lokal og begrænset infektion i huden uden påvirkning af dyrets almenbefindende. Se endvidere kode 615 og 602.

Årsag: Bidsår, slag, trykninger m.m. kan være adgangsgivende for bakterier. Betændte sår ses ofte ved hale, ører og tæer.

Behandling: Rensning af sår og medicinsk behandling.

Udbredelse: Ses af og til.

608. Akut rødsyge

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Infektion med rødsygebakterien. På huden fremkommer karakteristiske hævede røde firkantfigurer, eller i sjældne tilfælde en udbredt hudrødme (akut rødsyge). Som følgetilstande til den akutte rødsyge ses jævnligt ledbetændelse og lejlighedsvis hjerteklapbetændelse.

Behandling: Knuderosen skal behandles med penicillin i mindst 3 dage i træk. Pattegrise som dier en so, der får rødsyge under laktationen, skal behandles 3 dage i træk med penicillin. Vaccination af søer og smågrise efter aftale med dyrlæge.

Udbredelse: Meget almindelig (findes i alle svinebesætninger - der vaccineres rutinemæssigt for at undgå infektion), men ses kun sporadisk på slagteriet.

Kroniske rødsygeinfektioner giver nedsat tilvækst og dårlige foderudnyttelse.

615. Skuldersår (primært en skade hos søer)

Bedømmelse: Afhænger af soens almen tilstand og af andre fund. Ofte godkendelse med lokalkassation, men ved komplikationer i form af infektion, blodforgiftning og afmagring er bedømmelsen: Totalkassation. Se tillige under kode 602 og 603. OBS Dyreværn

Læsioner, der registreres under denne kode, er:

 • tydelige sår eller ar med hudfortykkelser over skulderbladsknuden,
 • tydelig lokal hævelse i normal hud over skulderbladsknuden med reaktion i det underliggende væv, og
 • dybereliggende sår og vævsdød over skulderbladsknuden eller evt. involverende skulderbladsknuden.

Årsag: Forskellige faktorer er medvirkende ved udvikling af skuldertrykning, bl.a. sygdom efter faring, lægnummer, huld, fugtighed i stien og stiens gulvudformning (dårligt underlag). Dårlig benstilling, samt manglende klovpleje medfører ligeledes trykninger hos søerne.

Forebyggelse: Forebyggende foranstaltninger i form af huldstyring for at undgå magre søer, forbedring af gulvets underlag, ændringer i management (tidligere udsætning af søerne) mm.

Søer med dybe skuldersår bør som hovedregel udsættes, da tilstanden ofte vender tilbage i de efterfølgende perioder i farestalden.

Udbredelse: Skuldersår registreres almindeligt hos søer.

634. Sarkoptesskab hos svin

Bedømmelse: Godkendelse med kassation af forandrede hudområder. I svære tilfælde, hvor grisen er afmagret og utrivelig, kan totalkassation forekomme.

Årsag: Overfølsomhed og irritation i huden kan give eksem. Falsk ringorm, sodeksem, skab kan give kroniske hudbetændelser. Urinætsning kan ligeledes give anledning til kronisk hudbetændelse.

Behandling: Retter sig efter årsagen.

Udbredelse: Ses almindeligt. Ved en stigning i antallet af bemærkninger for kronisk hudbetændelse bør dyrlægen involveres.

668. Injektionsskade

Bedømmelse: Lokalkassation afhængig af karakter og udbredelse. Slagtekrop tilbageholdes med henblik på nærmere undersøgelse af forekomster af reststoffer.

Årsag: Forkert injektionsteknik (usterile kanyler, forkert injektionssted på halsen).

Behandling: Den praktiserende dyrlæge kan instruere i injektionsteknik og brugen af antibiotika.

Udbredelse: Kan være hyppig i få problembesætninger ellers sporadisk.

671. Forfrysning / ætsning

Bedømmelse: Oftest lokalkassation. OBS Dyreværn

Årsag: Kulde / varmepåvirkning.

Behandling: Fjernelse af årsag.

Udbredelse: Sjælden.

815. Mistanke om forgiftning eller medicinrester

Bedømmelse: Ved bekræftet mistanke: Totalkassation.

829. Kaseøs lymfadenitis hos svin/ TB lignende forandring

Bedømmelse: På grundlag af laboratoriemæssig undersøgelse oftest kassation af hoved eller tarmsæt.

Årsag: Infektion med den fuglerelaterede tuberkulosebakterie. Svinene udviser dog aldrig tegn på sygdom, ligeledes giver denne tuberkuloseform heller ikke anledning til sygdom hos mennesker. Tuberkulosebakterien spredes bl.a. til besætningen via strøelsesmateriale, fugle eller hønsehold.

Behandling: Rådfør praktiserende dyrlæge.

Udbredelse: Ses sjældent.

890. Malign svulst / godartet svulst

Bedømmelse: Totalkassation. Lokal svulstlidelse uden spredning eller komplikationer Lokal kassation af det forandrede væv.

Årsag: Delvis ukendt.

Behandling: Ingen.

Forebyggelse: Undgå avl med pigmenterede racer (visse svulstformer).

Udbredelse: Meget sjælden hos slagtesvin.

901. Slagmærker, hud, ikke menneskepåførte

Bedømmelse: Lokalkassation afhængig af karakter og udbredelse.

903. Bidsår

Bedømmelse: Lokalkassation afhængig af karakter og udbredelse.

904. Slagmærker, menneskepåførte inkl. overtatovering

Bedømmelse: Lokalkassation afhængig af karakter og udbredelse. OBS Dyreværn

Kodenummer: 101, 111, 113, 114, 115, 535

101. Forstyrret almenbefindende

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Grisen har en akut sygdom.

Behandling: Dyr med forhøjet temperatur bør ikke sendes til slagteri. Behandling af den primære lidelse er vigtig.

111. Død ved ankomst
113. Afvist fra slagtning / aflivet ved levende syn / døende
115. Nødslagtning

Bedømmelse: Total kassation, idet selvdøde dyr henvises til destruktion.

Årsag: Svækkelse, stress og sygdomme kan medføre dødsfald under transport. Overlæsning af vogne, manglende adskillelse, voldsom behandling ved pålæsning kan medføre dødsfald.

Forebyggelse: Hensigtsmæssig behandling før og under transport, ventilation af vogne, evt. sprayanlæg for overbrusning for at undgå hedeslag er faktorer, der kan nedsætte risikoen for dødsfald. Muskeldegeneration forebygges avlsmæssigt samt ved tilstrækkelig tildeling af selen og vitamin E i foderet.

Afregning: Der gælder særlige afregningsregler.

114. Død i stald

Bedømmelse: Totalkassation

535. Halthed

Bedømmelse: Oftest godkendelse efter lokalkassation. OBS Dyreværn.

A

 

Abnorm lugt (ikke normal kønslugt), smag, farve

181

Afmagret

131

Afvist fra slagtning, aflivet i ved levende syn, døende

113

Akut bughindebetændelse udbredt eller lokalt

350

Akut børbetændelse

431

Akut hjertesækbetændelse

221

Akut leverbetændelse udbredt eller lokalt

371

Akut lungehindebetændelse over og under 25%

287

Akut mave/tarmbetændelse, akut katarralsk / fibrinøs

320

Akut nyrebetændelse

402

Akut rødsyge

608

Akut yverbetændelse

471

Akut, infektiøs ledbetændelse

531

Akut, kronisk og lokal knoglemarvsbetændelse blodforgiftning

511

Akut/subakut lungebetændelse og lungenekrose over og under 25%

258

Ar / trykning

602

B

 

Ballongris, rektal striktur

337

Bidsår

903

Byld ben/tå

584

Byld i bagpart

580

Byld i forpart

570

Byld i hjernen, CNS symptomer (stald)

203

Byld i hoved, blodøre, krølleøre

585

Byld i midterstykke

577

D

 

Død i stald

114

Død ved ankomst

111

F

 

Forfrysning/ætsning

671

Forstyrret almenbefindende, ophidset / kuller / uvane / udmattet

101

Frisk halebrud

504

Frisk ribbensbrud

506

Friskt knoglebrud

501

G

 

Gammelt knoglebrud

502

Gulsot (fysiologisk, neonatal)

382

Gulsot (toksisk, infektiøs, følge af leverlidelse)

381

H

 

Halebid / haleinfektion

601

Halebid, lokalt, afgrænset

600

Halthed VF, HF, VB, HB

535

Helet halebrud

505

Helet ribbensbrud

507

Hjerteklapbetændelse akut og afhelet (slagtesvin og søer og orne)

230

Hofteskred / ledskred

542

Højgradig og lavgradig PSE/DFD

551

I

 

Inficeret knoglebrud, åbent brud > 6 t.

503

Injektionsskade

668

K

 

Kaseøs lymfadenitis / TB lignende forandringer

829

Kredsløbsforstyrrelse (dårlig afblødning), anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger

120

Kronisk bughindebetændelse, byld i bughinde

352

Kronisk børbetændelse, tilbageholdt efterbyrd, udfuldbyrdet forløsning, børprolaps

432

Kronisk hjertesækbetændelse

222

Kronisk ledbetændelse, slidgigt

532

Kronisk leverbetændelse, levernekrose

379

Kronisk lungebetændelse, aerogene lungebylder

271

Kronisk lungehindebetændelse, serositis

289

Kronisk mave/tarmbetændelse

325

Kronisk nyrebetændelse inkl. nyredegeneration og nyrenekrose, nyrecyster

412

Kronisk yverbetændelse

472

M

 

Mager

132

Malign svulst, godartet svulst

890

Mavesår

336

Mistanke om anmeldepligtig sygdom

565

Mistanke om forgiftning eller medicinrester

815

Mugnyre

409

Muskelatrofi

572

N

 

Navlebrok, lyskebrok, pungbrok

361

Nylig fødsel, kastning, foster sidste tiendedel af graviditeten (mistanke)

451

Nysesyge, sinusitis, rhinitis

250

Nødslagtet (rundstempling)

115

O

 

Ormepletter

385

P

 

Pyæmi, blodforgiftning, pyæmiske lungebylder, miltbetændelse – blodforgiftning, nyrebetændelse - blodforgiftning

141

R

 

Rektalprolaps, tarmfremfald

331

Rundstemplet

993

S

 

Sarcoptesskab hos svin

634

Skederuptur, skedebetændelse, skedeprolaps

446

Skuldersår

615

Slagmærker, hud ikke menneskepåførte

901

Slagmærker, menneskepåførte inkl., overtatovering

904

Sår, betændelse, eksem, insektbid

603

 

Sygdomskoder og kropsdel

Kodenummer

Hjerte/kredsløb

120, 141, 221

Lunge/lungehinde

260, 289

Mave/tarm/lever

320, 371

Bug/bughinde

350, 352, 361

Urinveje

402, 409

Kønsorganer

431, 471

Bevægeapparat

501, 502, 511, 532, 542, 584

Hud/krop mv.

250, 382, 500, 551, 570, 577, 580, 585, 600, 601, 602, 603, 605, 608, 668, 671, 890

Stalddiagnoser

111, 113, 114

 

Kodenummer: 120, 141, 221

120. KOMPLIKATIONER, KAN DÆKKE OVER FØLGENDE FORHOLD:

 • Kredsløbsforstyrrelse - dårlig afblødning
 • Blodmangel/bleg slagtekrop
 • Væskeansamlinger/væskeophobning
 • Mager
 • Abnorm lugt
 • Abnorm farve f.eks. gulsot
 • Abnorm konsistens

Bedømmelse: Kassation af slagtekrop og organer, da ovenstående forhold er udtryk for at dyret er almenpåvirket. Ses ofte som følge af f.eks. akutte eller kroniske organlidelser.

Årsag: Misdannelse af hjertet og andre hjertelidelser af ikke infektiøs natur, kan give anledning til dårlig afblødning. 

Stoffer som optages med foderet inden for de sidste måneder f.eks. fiskemel, eller sygdom i f.eks. lever, nyre og tarm kan give anledning til abnorm lugt, farve og konsistens.

Forebyggelse: Omhu med foderstoffernes sammensætning og opbevaring. Rettidig behandling af syge dyr.

Udbredelse: Bruges ofte i forbindelse med anden diagnose. Sporadisk.

141. PYÆMI, BLODFORGIFTNING

Bedømmelse: Totalkassation hvis tilstanden er akut eller uafgrænset. Ved kronisk pyæmi underkastes slagtekroppen en særlig skærespecifikation.

Årsag: Bakteriespredning via blod/lymfekar til organer/muskler/knogler og efterfølgende dannelse af bylder. Ses f.eks. hyppigt ved halebid med infektion.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag.

Udbredelse: Blodforgiftningsbylder er en af de hyppigste årsager til kassation.

221. HJERTESÆKBETÆNDELSE, AKUT

Bedømmelse: Totalkassation

Årsag: Årsagen ses oftest ved Glässers Sygdom (transportsyge) i det akutte stadium. Svinene viser oftest sygdomstegn i form af nedsat ædelyst, feber, åndedrætsbesvær og haltheder.

Behandling: Antibiotika- og vaccinationsprogrammer efter aftale med praktiserende dyrlæge.

Udbredelse: Tilstanden er sjældent akut på tidspunktet for levering til slagtning.

 

Kodenummer: 260, 289

260. AKUTTE, SUBAKUTTE OG PERAKUTTE TILSTANDE I LUNGE OG LUNGEHINDE.

Bedømmelse: Totalkassation hvis udbredelsen er over 25 % af lungens eller lungehindens overflade. Ved ukomplicerede tilfælde hvor udbredelsen er under 25 % kasseres den angrebne brystvæg og lunge og resten af slagtekroppen og organer godkendes. 

Årsag: Mange bakterier og virus kan give akut lungebetændelse f.eks. ondartet lungesyge (infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae-Ap) eller akut Glæssers sygdom. Grisene har i den akutte fase høj feber, puster, nedsat ædelyst og smerter.
Transportstress og længerevarende ophold i udleveringsrum eller slagteriets stald inden slagtning kan udløse akut ondartet lungesyge i dyr, som er smittet med Ap.

Behandling: Syge dyr bør behandles hurtigt (rådfør dig med den praktiserende dyrlæge), og levering til slagteriet bør stoppes. Diagnosen ved lungebetændelse skal stilles af dyrlægen. Efter supplerende undersøgelser kan et vaccinationsprogram eller saneringsprogram evt. iværksættes.

Udbredelse: En smitsom sygdom, som optræder med jævne mellemrum. Begrænses via lukkede systemer. Besætninger i SPF-systemet kan deklareres fri for de forskellige specifikke typer af ondartet lungesyge. Konventionelle besætninger vil ofte have en eller flere Ap-typer. Udbredelsen i den enkelte besætning afhænger meget af driftsform og management. Behandling bør ske i samarbejde med praktiserende dyrlæge. Evt. vaccinationsprogrammer. Svinene bør tilbageholdes fra slagtning indtil den akutte fase er overstået. Akut lungehindebetændelse og lungebetændelse er en af de hyppigste årsager til kassation.

289. KRONISK LUNGEHINDEBETÆNDELSE, SEROSITIS (BRYSTHINDEAR)

Bedømmelse: Godkendelse.

Årsag: Ses som arvævsdannelse bl.a. efter akut lungehindebetændelse.

Behandling: Kan kun behandles i det akutte stadium.

Udbredelse: Uhyre almindelig. Tilstanden erkendes ikke umiddelbart i besætningen, men pga. sammenvoksningerne og lungernes mangel på fri bevægelighed i brysthulen kan svinene blive påvirkede med nedsat tilvækst og øget foderforbrug til følge. Ca. 20 % af de leverede slagtesvin registreres med en eller anden form for lungelidelse.

 

Kodenummer: 320, 371

320. AKUT MAVE-TARMBETÆNDELSE

Bedømmelse: Ved alvorlig akut mave-tarmbetændelse totalkasseres slagtekrop og organer. Uden komplikationer godkendes slagtekroppen og tarmsættet kasseres.

Årsag: Infektiøs betinget: Dysenteri, regional tarmbetændelse/tarmblødning, uspecifik tyktarmsbetændelse og indvoldsorm.

Diætetisk/fodringsbetinget: Fint formalet foder, overforsyning med protein, forkert eller uhensigtsmæssig råvaresammensætning af foderet.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag. Ofte vil der være et samspil mellem infektiøse og fodringsbetingede årsager.

Udbredelse: Besætningsafhængig

371. AKUTTE TILSTANDE I LEVEREN

Bedømmelse: Totalkassation af slagtekrop og organer hvis tilstanden er udbredt.

Årsag: Bakterielle infektioner, forgiftninger,

Behandling: Tilgrundliggende lidelse behandles om muligt.

Udbredelse: Sjælden.

 

Kodenummer: 350, 352, 361

350. AKUT BUGHINDEBETÆNDELSE, UDBREDT

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Ofte i forbindelse med Glæssers Sygdom og akut tarmbetændelse. Ses også i forbindelse med brok.

Behandling: Primære lidelser behandles. Evt. vaccinationsprogram mod Glæssers Sygdom.

Udbredelse: Ret udbredt, men tilstanden er ofte kronisk ved slagtetidspunkt.

352. KRONISK BUGHINDEBETÆNDELSE / BYLD I BUGHINDE

Bedømmelse: Godkendelse, men med kassation af tarmsæt. Er dyret almen påvirket kan total kassation komme på tale.

Årsag: Videreudvikling af den akutte bughindebetændelse med sammenvoksninger og arvævsdannelse i tarmsættets overflade kan medføre nedsat bevægelighed af tarmene.

Behandling: Primære lidelse forebygges. Vaccinationsprogrammer mod Glæssers Sygdom.

Udbredelse: Meget hyppig.

361. BROK 

Bedømmelse: Afhænger af tilstanden. Harmløse tilstande godkendes som regel efter lokalkassation. Brok kan være kompliceret med akut bughindebetændelse og indeklemte tarme, hvilket bevirker totalkassation.

Årsag: Kan være arveligt betinget. Hyppigst skyldes navlebrok at grisen har haft navlebetændelse som pattegris. Tilstanden forværres ofte med tiden. Store brok bør medføre aflivning. Der gælder særlige regler for transport af dyr med navlebrok.

Behandling: Evt. operation, kontakt prak. dyrlæge. Ved mange navlebrok er det vigtigt at få fastslået, om der er problemer med navlebetændelse ved pattegrisene.

Udbredelse: Ses hyppigt i visse besætninger/kuld.

 

Kodenummer: 402, 409

402. AKUT NYREBETÆNDELSE

Bedømmelse: Totalkassation, når lidelsen er forbundet med tegn på svigtende nyrefunktion eller led i blodforgiftning eller ved akutte forgiftninger.

Årsag: Hos både søer og slagtesvin kan akut nyrebetændelse opstå i tilslutning til blodforgiftning. Søer kan endvidere få nyrebetændelse som følge at en blærebetændelse

Behandling: Antibiotikaterapi og fjernelse af forhold, der disponerer søerne for at få blærebetændelse

Udbredelse: Ses jævnligt hos søer, sjældent hos slagtesvin.

409. MUGNYRE

Bedømmelse: Lokalkassation af nyrer og lever. Ved alvorlige nyreskader med generel påvirkning, totalkasseres slagtekrop og organer. 

Årsag: Årsagen skyldes fodring med muggent korn, hvor der er opstået svampevækst i utilstrækkeligt tørret og nedkølet korn. Specielle forhold i kornsiloer kan medføre giftdannelser.

Behandling: Svinene tilbageholdes fra slagtning ca. 1. mdr., indtil den akutte giftmængde i nyrerne er udskilt. 

Det er vigtigt, at grisene har rigeligt drikkevand. Kontakt dyrlæge og fodringskonsulent mht. foderanalyse (evt. erstatning).

Udbredelse: I dårlige høstår (fugtigt vejr) kan lidelsen optræde.

 

Kodenummer: 431, 471

431. AKUT BØRBETÆNDELSE

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Mange forskellige bakterier kan give børbetændelse. Hyppigste årsag er dårlige hygiejniske forhold omkring fødselshjælp. Tilbageholdte fostre kan give børbetændelse. Kan hyppigt ses hos tvekønnede grise. Kan induceres ved inseminering af dyr, der ikke er i brunst. Mindre hyppig efter overførsel af bakterier ved naturlig bedækning og ved inseminering. Der kan ses en sammenhæng mellem mange tilfælde af nyrebækkenbetændelse (uklar urin) og tilfælde af børbetændelse.

Behandling: Medicinsk behandling samt god hygiejne er vigtig. Giv søerne ekstra vand før og lige efter faring.

Udbredelse: Ved optimalt management er forekomsten meget lav.

471. AKUT YVERBETÆNDELSE

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Forskellige bakterier og svampe kan være årsag til yverbetændelse.

Behandling: Medicinsk behandling er påkrævet. 

 

Kodenummer: 501, 502, 511, 532, 542, 584

501. FRISK KNOGLEBRUD 

Bedømmelse: Uden komplikationer godkendelse af slagtekroppen med kassation af brudstedet. OBS Dyreværn

Behandling: Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme.

502. GAMMELT KNOGLEBRUD 

511. KNOGLEMARVSBETÆNDELSE, AKUT, KRONISK OG LOKAL

Bedømmelse: Akut og ikke afgrænselig knoglemarvsbetændelse som led i en aktiv blodforgiftning vil altid medføre totalkassation.

Ved ældre afgrænsede knoglemarvsbetændelser godkendes slagtekroppen og den angrebne knogle kasseres. Se kode 141.

Årsag: Betændelsestilstande som f.eks. halebidning, knoglebrud, ørebidning og tåbylder/klovbylder, kan medføre spredning af bakterier til selve knoglemarven via blodet. Dette betyder, at hele grisen er bakterielt inficeret (blodforgiftning).

Oftest findes knoglemarvsbetændelsen i ryghvirvlerne, ribben eller brystben. Grisen vil udvise ringere bevægelse end de øvrige i flokken og kan være stiv i ryggen.

Behandling: Sår og bid bør behandles medicinsk over flere dage. Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme.

Udbredelse: Forekommer jævnligt, og er en af de almindeligste årsager til totalkassation.

532. KRONISK LEDBETÆNDELSE, SLIDGIGT

Bedømmelse: Afhænger af grisens tilstand og antallet af angrebne led. Syge led kasseres. Er der betændelse i flere led, er grisen ofte afmagret og utrivelig og slagtekrop og organer totalkasseres.

Årsag: Rødsygebakterier, Mycoplasma og Glæssers sygdom giver ofte anledning til kroniske ledbetændelser.

Behandling: Forebyggende vaccinationsprogrammer og behandling af dyr, der udviser akutte sygdomstegn, er væsentlig. Den kroniske tilstand er svær at behandle.

542. HOFTESKRED/LEDSKRED

Bedømmelse: Godkendelse, hvis tilstanden er ukompliceret.

Årsag: Voldsom bevægelse fx ved bedækning og transport kan medføre hofteskred.

Behandling: Nødslagtning. Sker hofteskred under transport, bliver grisen skudt på vognen ved ankomst til slagteriet. Forebyggelse som under kode 501.

Udbredelse: Sporadisk.

584. BYLD BEN/TÅ

Bedømmelse: Hvis byld i ben/tå har givet anledning til akut eller uafgrænset blodforgiftning totalkasseres slagtekrop og organer. Ved en kronisk knoglemarvsbetændelse godkendes grisen, mens den angrebne knogle kasseres.

Årsag: Brud af tåknogle, sår evt. som følge af uhensigtsmæssig spaltegulvsindretning og andre beskadigelser disponerer.

Forebyggelse: Vedligeholdelse af spaltegulve. Behandling ved observation af halthed. God hygiejne.

Udbredelse: Besætningsvis el. sporadisk forekomst.

 

Kodenummer: 250, 382, 500, 551, 570, 577, 580, 585, 600, 601, 602, 603, 605, 608, 668, 671, 890 

250. FORANDRINGER I HOVEDET 

Bedømmelse: Godkendelse af slagtekrop, men kassation af hovedet pga. deformering, dvs. braksnudet eller skæv tryne (nysesyge). Tilfælde hvor dyrene er alment påvirkede eller tilfælde af komplikationer i form af lungebetændelse og knoglemarvsbetændelse i kraniet eller mellemøret, ofte kassation. 

Årsag: Specielle bakterier og staldmiljø forårsager nysesyge. Infektion sker meget tidligt i grisens liv, idet pattegrisene smittes af soen.

Behandling: Et godt staldmiljø og vaccinationsprogram mod nysesyge. Forebyggende antibiotika behandling af pattegrise og fravænningsgrise kan være aktuelt.

Udbredelse: Der undersøges for infektion mod nysesyge i SPF. Sygdommen medfører nedsat tilvækst og disponerer for mellemørebetændelse og lungebetændelse.

382. GULSOT (FYSIOLOGISK)

Bedømmelse: Total kassation hvis misfarvningen er synlig 24 timer efter slagtning. Hvis misfarvningen forsvinder indenfor 24 timer efter slagtning, godkendes slagtekroppen.

Årsag: Opstår ofte i tilslutning til større blødninger/blodtab forårsaget af traumer eller i forbindelse med milttorsion.

Behandling: Grise med alvorlige traumer skal behandles eller aflives.

Udbredelse: Sporadisk

500. BYLD

Koden er overordnet og det er frivilligt om svineslagterierne vil anvende lokalisationskoderne 570, 577, 580, 584 og 585, der er beskrevet i nedenstående eller kode 500.

Årsag, behandling og udbredelse: se kode 570, 577, 580, 584 og 585. 

551. PSE / DFD 

Bedømmelse: Totalkassation hvis tilstanden er udbredt., Ved begrænset udbredelse kan efter udbening ske godkendelse helt eller delvist til produktionsformål (pølseproduktion).

Årsag: Nogle grise er genetisk disponerede for tilstanden, men den kommer ikke altid til udtryk Ved stresssituationer øges risikoen for muskeldegeneration - under udbrud kan grisens temperatur blive voldsom høj (42-43ºC). Også mangel på Selen/E-vitamin kan være en tilgrundliggende årsag.

Behandling: Behandling af enkeltdyr består i nedkøling. Avlsmæssige foranstaltning er vigtige. Korrektion af foderets indhold af E-vitamin. Lagerskadet korn/foder skal undgås (muggent og harskt foder indeholder ingen E-vitamin).

Udbredelse: Ses sporadisk til trods for at arveanlægget for PSE er fjernet fra det danske avlssystem.

570. BYLD I FORPART

Bedømmelse: Oftest godkendelse med lokalkassation.

Årsag: Bylddannelse opstår bl.a. ved trykninger, bidsår og injektionsskader. Specielt brug af usterile kanyler og sprøjter giver anledning til mange byldedannelser i halsregionen, især hos søer.

Behandling: Sterile kanyler og sprøjter ved injektion og korrekt injektionsteknik er vigtige forebyggende faktorer. Gode staldforhold og belægningsgrader forhindrer slagsmål og trykskader.

Udbredelse: Forekommer jævnligt.

577. BYLD I MIDTERSTYKKE

580. BYLD I BAGPART

Bedømmelse: Oftest godkendelse efter lokalkassation.

Årsag: Indtrængning af bakterier i sår, bid og trykninger, eventuelt spredning fra en inficeret haleinfektion. Ses også i forbindelse med gamle knoglebrud, der ikke har været korrekt behandlet. (Ved mistanke om knoglebrud skal dyret aflives med det samme)

Behandling: Medicinsk behandling og oprensning af sår samt rent staldmiljø virker forebyggende.

Udbredelse: Ses af og til.

585. BYLD I HOVEDET / BLODØRE / KRØLØRE

Bedømmelse: Oftest godkendelse.

Årsag: Sår eller rifter, som bliver inficerede og som senere i forløbet danner en byld. Under denne sygdomskode hører også inficeret blodøre og tandbylder og byld i mellemøret som følgelidelse til hjernebetændelse (streptokokker, E. coli) tidligere i grisens liv, og byld i diverse lymfeknuder i hoved og hals som følge af tidligere infektion.

Behandling: Retter sig mod den primære årsag, da bylder er en kronisk tilstand, som kun vanskeligt lader sig behandle. Tandklipning bør udføres med omhu og hygiejne.

Udbredelse: Enkeltdyr, sporadisk. Besætningsproblem sjældent.

600. HALEBID LOKALT AFGRÆNSET

601. HALEBID/HALEINFEKTION

Bedømmelse: Ved lokalt afgrænset halebid kasseres halen og slagtekrop og organer godkendes. Ved haleinfektionen ses der ofte blodforgiftning og knoglemarvsbetændelse – se kode 141 og 511.

Årsag: Der er flere årsager til halebidning. Høj belægningsgrad, dårlig klimastyring og mangel på rodemateriale er væsentlige faktorer.

Betændelser i halen giver ofte anledning til blodforgiftning.

Behandling: Har man en hyppig forekomst af halebid og bylder, bør produktionssystemet gennemgås i samarbejde med den praktiserende dyrlæge og konsulenten med henblik på at finde en løsning. Forebyggelse er vigtig.

Kan bestemte grise udpeges som "syndere" bør disse fjernes fra stien og anbringes i sygesti og behandles medicinsk.

Udbredelse: Halebid er hyppigt forekommende og kan i visse besætninger give anledning til et stort antal totalkassationer.

Halebid er en af de hyppigst forekommende kassationsdiagnoser.

602. AR / TRYKNING / BURSITIS

Bedømmelse: Godkendelse efter lokalkassation, se endvidere under 603

Årsag: Hos søer er årsagen oftest en uhensigtsmæssig staldindretning. For kraftigt vægttab i diegivningsperioden er den vigtigste årsag til skuldersår hos søer. Dårligt underlag og dårlig benstilling, samt manglende klovpleje kan resultere i trykninger hos søerne.

Behandling: Grise med benproblemer og alvorlige trykninger bør placeres i sygesti med blødt leje.

Udbredelse: Ses jævnligt.

603. SÅR, BETÆNDELSE, EKSEM, INSEKTBID 

Bedømmelse: Godkendelse med lokalkassation ved lokal og begrænset infektion i huden uden påvirkning af dyrets almenbefindende. Se endvidere kode 602.

Årsag: Bidsår, slag, trykninger m.m. kan være adgangsgivende for bakterier. Betændte sår ses ofte ved hale, ører og tæer.

Behandling: Rensning af sår og medicinsk behandling.

Udbredelse: Ses af og til.

605. HUD ØVRIGE – LOKAL KASSATION

Bedømmelse: Godkendelse med lokalkassation af berørte hudpartier

Årsag: Ikke inficerede trykninger, bidmærker og ikke menneskepåførte slagmærker.

608. AKUT RØDSYGE

Bedømmelse: Totalkassation.

Årsag: Infektion med rødsygebakterien. På huden fremkommer karakteristiske hævede røde firkanter eller i sjældne tilfælde en udbredt hudrødme (akut rødsyge). Som følgetilstande til den akutte rødsyge ses jævnligt ledbetændelse og lejlighedsvis hjerteklapbetændelse.

Behandling: Knuderosen skal behandles med penicillin i mindst 3 dage i træk. Pattegrise som dier en so, der får rødsyge under laktationen, skal behandles 3 dage i træk med penicillin. Vaccination af søer og smågrise efter aftale med dyrlæge.

Udbredelse: Meget almindelig (findes i alle svinebesætninger - der vaccineres rutinemæssigt for at undgå infektion), men ses kun sporadisk på slagteriet.

Kroniske rødsygeinfektioner giver nedsat tilvækst og dårlig foderudnyttelse.

668. INJEKTIONSSKADE

Bedømmelse: Lokalkassation afhængig af karakter og udbredelse. Slagtekrop tilbageholdes med henblik på nærmere undersøgelse af forekomster af reststoffer.

Årsag: Forkert injektionsteknik (usterile kanyler, forkert injektionssted på halsen).

Behandling: Den praktiserende dyrlæge kan instruere i injektionsteknik og brugen af antibiotika.

Udbredelse: Kan være hyppig i visse problembesætninger ellers sporadisk.

671. FORFRYSNING / ÆTSNING 

Bedømmelse: Oftest lokalkassation. OBS Dyreværn

Årsag: Kulde eller kemiske stoffer f.eks.  urinætsning ved langvarigt ophold i utilstrækkeligt drænet udlevringsrum .

Behandling: Fjernelse af årsag.

Udbredelse: Sjælden.

890. SVULST

Bedømmelse: Totalkassation af slagtekrop og organer ved en ondartet svulst med spredning. Lokal kassation af det forandrede væv ved svulstlidelse uden spredning eller komplikationer.

Årsag: Delvis ukendt.

Behandling: Ingen.

Forebyggelse: Undgå avl med pigmenterede racer (visse svulstformer).

Udbredelse: Meget sjælden hos slagtesvin.

 

Kodenummer: 111, 113, 114

111. DØD VED ANKOMST

113. AFVIST FRA SLAGTNING / AFLIVET VED LEVENDE SYN / DØENDE

114. DØD I STALD 

Bedømmelse: Total kassation, idet selvdøde dyr henvises til destruktion.

Årsag: Svækkelse, stress og sygdomme kan medføre dødsfald under transport eller i slagteriets stald. Overlæsning af vogne, manglende adskillelse, voldsom behandling ved pålæsning kan medføre dødsfald.

Forebyggelse: Hensigtsmæssig behandling før og under transport, ventilation af vogne, evt. sprayanlæg for overbrusning for at undgå hedeslag er faktorer, der kan nedsætte risikoen for dødsfald. Muskeldegeneration forebygges avlsmæssigt samt ved tilstrækkelig tildeling af selen og vitamin E i foderet.

Afregning: Der gælder særlige afregningsregler.

 

A

 

Afvist fra slagtning, aflivet i ved levende syn, døende

113

Akut bughindebetændelse udbredt

350

Akut børbetændelse

431

Akut hjertesækbetændelse

221

Akut mave-, tarmbetændelse

320

Akutte, subakutte og perakutte tilstande i lunge og lungehinde

260

Akut nyrebetændelse

402

Akutte tilstande i leveren

371

Akut rødsyge

608

Akut yverbetændelse

471

Ar / trykning, bursitis

602

B

 

Brok

361

Byld

500

Byld ben/tå

584

Byld i bagpart

580

Byld i forpart

570

Byld i hoved, blodøre, krøløre

585

Byld i midterstykke

577

D

 

Død i stald

114

Død ved ankomst

111

F

 

Forandringer i Hovedet

250

Forfrysning/ætsning

671

Frisk knoglebrud

501

G

 

Gammelt knoglebrud

502

Gulsot

382

H

 

Halebid / haleinfektion

601

Halebid, lokalt, afgrænset

600

Hofteskred / ledskred

542

Hud øvrige – lokal kassation

605

Højgradig og lavgradig PSE/DFD

551

Injektionsskade

668

K

 

Knoglemarvsbetændelse, akut eller kronisk

511

Komplikationer (dårlig afblødning, anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger, mager, abnorm lugt, farve og konsistens)

120

Kronisk bughindebetændelse, byld i bughinde

352

Kronisk ledbetændelse, slidgigt

532

Kronisk lungehindebetændelse, serositis (Brysthindear)

289

M

 

Mugnyre

409

P

 

PSE / DFD

551

Pyæmi, blodforgiftning

141

S

 

Svulst, ondartet og godartet

890

Sår, betændelse, eksem, insektbid

603