10. oktober 2019

Din silo  - dit ansvar

Som landmand skal du derfor sørge for, at din silo er i forsvarlig stand, hver gang du får leveret foder. Du skal også sørge for, at adgangsvejen til siloanlægget er ryddet, så chaufføren kan komme sikkert til og fra stedet. Om vinteren betyder det også, at der er ryddet for sne og is.

Landmanden har både pligter og et ansvar, når han stiller sin silo til rådighed for påfyldning.

Udgangspunktet er, at det er landmanden, der skal sørge for, at siloen er efterset og vedligeholdt, når han stiller siloen til rådighed for påfyldning.

Vognmanden har imidlertid pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger i forhold til arbejdets udførelse, hvis han har viden eller
mistanke om, at en silo kan være dårligt vedligeholdt med fare for, at den fx kan revne under påfyldningen med risiko for den ansattes sikkerhed og sundhed.

At en silo kan anvendes efter sin hensigt uden at være farlig for sikkerhed eller sundhed indebærer, at der foretages eftersyn og nødvendig vedligeholdelse af siloen.

Når landmanden overlader sin silo til påfyldning, skal landmanden sørge for, at siloen, når den udleveres til brug, er forsynet med nødvendigt beskyttelsesudstyr og kan anvendes efter sin hensigt uden at være farlig for sikkerhed eller sundhed. Nødvendige og let forståelige anvisninger om bl.a. betjening af siloen skal følge med, når den overlades til påfyldning af vognmanden.

I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til den være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag e.l., til opsætning ved dette.

Vognmandens (foderstoffirmaets) ansvar og pligter omfatter følgende:

Vognmanden skal sørge for, at arbejdet med påfyldning af siloer i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Vognmanden skal, inden et arbejde iværksættes og under arbejdet, vurdere, om forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyn til det arbejde, der skal foregå, og hvis dette ikke er tilfældet, sørge for, at forholdene i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Vognmanden skal sikre, at siloerne kun anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, de er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed. Er der sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr, så skal de anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages. 

Har vognmanden viden eller mistanke om risici i forbindelse med siloerne, må vognmanden gøre landmanden opmærksom på dette – og ellers i øvrigt træffe de foranstaltninger, der kan sikre, at de ansatte kan udføre arbejdet med påfyldning af siloerne sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Cyklon og indblæsningsrør kan blive overbelastet ved overfyldning. Ved overfyldning fyldes cyklonen og indblæsningsrøret, og luften kan ikke afledes fra siloen. Dermed overbelastes siloen ved overtryk, hvilket kan medføre at siloen revner. Derfor anbefaler Tunetanken at siloen leveres med overtryksventil og/eller fyldemelder.” Jens Lund, tekniker hos Tune-tanken.

Siloen skal være forsvarligt sikret

Hvis et siloben eller vindkryds er blevet trykket ved påkørsel, der er kommet frostskader på fundamentet eller der er sket andre skader, skal det udbedres hurtigst muligt. Et bøjet siloben eller vindkryds skal skiftes helt ud, undgå at lappe på det. Tag kontakt til siloleverandøren, der skal kunne stå inde for reparationen, for at garanti og leverandøransvar fortsat gælder.

Hvis der tale om alvorlige skader, kan din foderleverandør være nødt til at stoppe levering til den skadede silo, indtil skaden er udbedret, og det igen er forsvarligt for chaufføren at arbejde i nærheden af den. Den situation vil vi alle rigtig gerne undgå, så vi opfordrer til at udføre løbende eftersyn og god dialog mellem landmand og foderleverandør.” Claus Saabye Eriksen, teamleder i DAKOFO.

Hvad med vægtfylden?

Foderets vægtfylde kan variere, og siloen skal altid kunne modstå presset fra vægten. Det står oplyst i brugsanvisningen til din silo, hvilken vægtfylde, siloen er godkendt til. Har du ikke længere brugsanvisningen, eller er du i tvivl, så kontakt en siloleverandør for hjælp.

Cyklon er den bedste løsning

En cyklon er et godt alternativ til poser, fordi den ikke kræver tømning eller anden vedligehold. Men det er lidt af en udskrivning at eftermontere cykloner, så anbefalingen er, at nye siloer har en cyklonløsning fra starten. 
En cyklon sikrer en mere jævn fordeling af det indblæste foder. Dermed minimeres risikoen for at foderet pakker sig hårdt i en side af siloen, danner bro. Brodannelse skader siloens konstruktion, for når du banker på siloen for at løsne det ophobede foder, falder søjlen af foder pludseligt. Det med-fører både en trykskade i bunden af siloen og en vakuumskade i toppen af siloen.

Nedenfor finder du fire gode råd og en tjekliste, du som landmand kan bruge til at holde øje med din silo – og ikke mindst, vide hvornår det er tid til at en vurdering fra fagfolk, inden der sker en ulykke.

Vælg en silo med den rette kapacitet

Når siloens kapacitet skal vurderes, er det ikke kun et spørgsmål om volumen, men også om vægtfylde. Vægtfylden angiver, hvor tungt indholdet må være pr. kubikmeter. Tungt foder belaster siloens konstruktion, og den skal være godkendt til at kunne modstå belastningen.

Vælg vibrator eller anden løsning mod brodannelse i siloen

Slag på siloen, og den pludselige belastning, når en bro løsner sig, belaster siloen. Vælg derfor en silo, hvor der indbygget en løsning på brodannelser.

Vælg en silo med cyklon

Tendensen går mod mere findelt, ”mel-agtigt” foder, der desværre også støver mere. Undgå støv i luften omkring siloen med en cyklon i kombination med en poseopsamling.

Mandeluge

For at kunne arbejde sikkert i siloen, fx under rengøring, skal man også kunne reddes hurtigt ud. En mandeluge er derfor den bedste løsning for at kunne opfylde kravet om evakuering, som gælder, når der arbejdes i lukkede rum.

Sikkerhed gennem samarbejde

Arbejdstilsynet har skærpet opmærksomhed på foderstofchaufførens risiko ude på bedrifterne, når siloer fyldes. Derfor har DAKOFO, brancheforeningen af korn- og foderstofhandlere i Danmark og SEGES  gennemført en stor kortlægning af fodersiloer i hele landet for at kunne vurdere, hvor stor en risiko, der er tale om. Det har resulteret i den viden, der er samlet her på siden.

 

Øg sikkerheden ved siloen!

Køres der tæt forbi siloen?
Sæt et truckværn op foran de udsatte hjørner, så påkørslen af siloens bærende dele undgås.

Står der vand på pladsen ved siloen? 
Tag området omkring siloen med dræningen. Det forebygger også glat føre om vinteren.

Undgå udluftning fra flere siloer i samme rør 
Det fælles luftafkast risikerer nemt at stoppe til, og chaufføren har svært ved at opdage det.
Ved at skifte til enkeltstående rør kan du undgå overtryk og silosprængning. Sæt en pose på hvert rør, så støvet bliver samlet op. Husk at posen skal tømmes efter hver indblæsning. Læg det ind i rutinen, så dine medarbejdere ikke skal overveje, om det nu også er nødvendigt.

Efterse din silo jævnligt
Tag den med i sikkerhedsrunderingen og i jeres eftersyn af gårdens udstyr, eller tilkald fagfolk fra siloleverandøren.

Undgå lappeløsninger
Der er store kræfter på spil i din silo, så enhver skade skal udbedres kvalificeret. Spørg altid fagfol-kene hos siloleverandøren, før du selv påtager dig at lave reparationen.