22. januar 2016

DanAvl styrkes gennem samarbejde

Gennem en ny struktur vil DanAvl fordoble eksporten af svinegener og avlsdyr. Målet er at stå stærkere i den internationale konkurrence.

Den nye struktur i DanAvl indebærer, at alt salg og produktion nu samles omkring et nydannet DanAvl-selskab med Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, som majoritetsejer. Selskabet vil fremover varetage den samlede afsætningsopgave direkte eller via agenter og samarbejdspartnere.

Direktør Claus Fertin, SEGES Videncenter for Svineproduktion, fastslår, at DanAvl med den nye struktur bliver én blandt flere spillere på det internationale marked og, at DanAvl derfor på ingen måde opnår nogen form for monopol.

- Vi centrerer distributionen tættere omkring DanAvl-genetikken, som ejes af danske svineproducenter, for bedre at kunne styre værditilbuddet til kunderne og dermed sikre grundlaget for yderligere vækst, siger Claus Fertin, der understreger, at den ny struktur er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Minoritetsejerne i det nye selskab bliver salgsselskabet DanBred International – der ejes af danske avls-og opformeringsbesætninger - samt SPF-Danmark, der indskyder dets aktiviteter omkring avlsmateriale i det nye selskab.

Formålet med den nye struktur er at styrke DanAvls internationale konkurrencekraft i forhold til andre, stærkere organiserede avlsselskaber.

- Den internationale konkurrence er hård, og DanAvl har et betydeligt potentiale internationalt. Hvis det potentiale skal udnyttes, skal forretningsmodellen optimeres, så DanAvl fremstår som en fuldgyldig konkurrent til de øvrige stærke udbydere på markedet. Det kræver en stærkere styring og koordinering i forhold til de enkelte markeder. Derfor etableres der et nyt distributionssystem, siger Claus Fertin.

Med strukturen bliver en større del af salgsarbejdet trukket hjem til DanAvl.

- DanAvl ønsker at knytte distributionen tættere ved at skabe et stærkt avlsselskab på lige fod med konkurrenterne. På den måde kan DanAvl fokusere mere på bl.a. rådgivning og service til fordel for kunderne på langt sigt. Det betyder, at vi i DanAvl i Europa vil bygge salgsorganisationen op omkring vores egen salgsorganisation kombineret med agenter, siger Claus Fertin.

Han understreger, at en naturlig konsekvens den nye salgsorganisation bliver, at prisen fremad fastsættes af DanAvl selskabet.

- Det sker selvfølgelig under hensyntagen til markedsefterspørgsel og konkurrencesituationen på markedet for avlsdyr og sæd, tilføjer Claus Fertin.

Han forklarer, at de eksisterende forhandlere tilbydes en ny rolle i den nye DanAvl-struktur.

- Der er opnået gode resultater via forhandlerne og der er bygget stærke kunderelationer. Det gode arbejde skal der bygges videre på, og de eksisterende forhandlere under DanAvl systemet er derfor blevet inviteret til at fortsætte i rollen som agent i Europa på endnu ikke endeligt fastlagte præmisser, som vil blive fastlagt i dialog med forhandlerne, udtaler Claus Fertin.