3. januar 2018

LAVE NIVEAUER AF FUSARIUMTOKSINER I 2017-HVEDE TRODS VÅD SÆSON

I 2017 er der undersøgt 24 hvedeprøver. Der er analyseret for toksinerne DON (de-oxynivalenol) og ZEA (zearalenon). Ingen af prøverne overskred grænseværdierne til human ernæring eller til foder.

I de 24 undersøgte hvedeprøver blev der påvist DON i 14 prøver, hvor der var et meget lavt indhold på i gennemsnit 131 µg DON pr. kg hvede (fra 53-555 µg DON pr. kg) i de 14 prøver. ZEA blev påvist i 10 prøver, også med et meget lavt indhold på i gennemsnit 16 µg ZEA pr. kg (6-26 µg ZEA pr. kg hvede) i de 10 prøver. I fire prøver blev indholdet af HT-2 og T-2 også undersøgt, men disse toksiner blev ikke påvist.

Prøverne er udtaget ved høst, og markerne er høstet i perioden 8. august til 5. september. Tidligere undersøgelser har vist, at toksinindholdet kan stige ved meget sen høst. Ved mistanke til sent høstede partier af hvede anbefaler vi at få analyseret kornet.

Det lave indhold af toksiner ses på trods af, at der i områder med nedbør omkring blomstring, blev set mere udbredte angreb af aksfusarium i år. Dette kan skyldes, at ikke alle Fusariumarter danner toksiner. Desuden er der kun udtaget et relativt begrænset antal prøver i 2017.

Monitering af fusariumtoksiner sker i et samarbejde mellem SEGES Planter og Miljø og SEGES Svineproduktion og er foretaget hvert år siden 2003.