31. maj 2017

Erfaring Nr. 1711

”Rodekasser med flis” reducerede arealet med gødningsafsætning på udearealer i to økologiske besætninger

Økologiske slagtesvinestalde har udeareal med spaltegulv og fast/drænet gulv. Grisene gøder på det meste af arealet. Berigelse af et udeareal i form af en overdækket rodekasse med flis reducerede den samlede gødningsoverflade.

Formålet var at undersøge om et 30-50 m2 overdækket og afgrænset rodeområde med flis (en ”rodekasse”) ville ændre grisenes brug af udearealet og samtidig reducere andelen af udearealet, hvorpå der afsættes gødning. Målet var at sandsynliggøre en lavere ammoniakfordampning, sam¬tidig med at dyrenes velfærd og den æstetiske kvalitet af udearealerne højnedes. 

Undersøgelsen blev gennemført som en erfaringsindsamling uden statistisk analyse af data. Resultaterne indikerede følgende:

  • Berigelse af et udeareal i form af en overdækket, forsænket rodekasse ændrede grisenes brug af denne del af udearealet i positiv retning, så der blev gødet mindre i dette område end i resten af udearealet. Dermed var den samlede gødningsoverflade i udearealet mindre
  • Overdækning af et område syntes ikke alene at kunne reducere gødningsafsætningen. Rodematerialet i området spiller en rolle for den positive effekt på gødeadfærd
  • Arbejdsforbruget i stier med rodekasser var det samme som i et udeareal uden, men fordelt på færre dage og i form af tildeling/fjernelse af rodemateriale fremfor skrabning af gødning
  • Størstedelen af den øvrige del af udearealet fremstod som overvejende eller meget tilsvinet. Det vil medføre en væsentlig fordampning af ammoniak.

Fritstående liggevægge blev etableret i en forsøgssti i den ene besætning i stedet for en rodekasse, hvilket lader til at være et andet tiltag, der kan forbedre hygiejnen som alternativ eller supplement til rodekasser. Tiltag i form af grovfoder (krybbe eller ensilagehæk) reducerede tilsvarende gødningsafsætningen.

Ud fra undersøgelsen vurderes, at ”rodekasser med et berigende materiale” vil få grisene til at rode og ligge i området, fremfor at gøde i området. I områder med grovfoder i krybbe eller foderhæk, var der også en mindre gødningsafsætning end i områder uden. Det vurderes, at det er materialets varierende indhold af grenstumper, blade, ”grovfoder”, sten mv., der gør det vedvarende interessant for grisene. Derved vil en samlet set mindre andel af et udeareal bruges til gødningsafsætning. Som følge heraf, vil den samlede gødningsoverflade reduceres, så der er et lavere arbejdsforbrug til rensning af stier samt antageligt en lavere ammoniakemission.

Projektet var støttet af GUDP og var et samarbejdsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Økologisk Landsforening, to økologiske svineproducenter, samt SEGES Økologi og SEGES Svineproduktion (tidl. Videncenter for Svineproduktion). Projektet har journal nr. 34009-13-0693.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Brogaard Petersen

Udgivet: 31. maj 2017

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer