27. november 2019

Erfaring Nr. 1913

Indsatsområder for intelligent hjemmeblanding

Der er udpeget, hvilke kvalitetsprocedurer som har størst potentiale for forbedring af foderkvaliteten i hjemmeblandet foder. Udvikling af automatiske systemer og lettere mulighed for tæt opfølgning ville forbedre kvalitetssikringen af hjemmeblandet foder.

Der er store forskelle i graden af systematisk kvalitetskontrol hos hjemmeblanderne og det vurderes, at udvikling af mere automatiske systemer og lettere mulighed for tæt opfølgning vil forbedre det generelle niveau af kvalitetssikring af hjemmeblandet foder.

De fire kvalitetsprocedurer, som har størst potentiale for forbedring af foderkvaliteten i hjemmeblandet foder, er: 

  • Hygiejne/renholdelse af anlægget
  • Styring af formalingsgrad 
  • Kontrol af blandesikkerhed i form af gennemførelse af forbrugskontrol/silokontrol
  • At undgå fejl ved indtastning af data/recepter.

Der er mange barrierer, som forhindrer, at kvalitetsprocedurer bliver gennemført og typen af barrierer afhænger af typen af kvalitetsprocedurer. Barrierene: ”Besværligt at udføre” og ”Tidskrævende” vægter højt for procedurerne Hygiejne/renholdelse, Styring af formalingsgrad og Kontrol af blandesikkerhed.  Barrierene: ”Effekten er ikke synlig” og ”Manglende viden/kunnen” vægter højt ved proceduren At undgå fejl ved indtastning af data/recepter.  

Af andre barrierer nævnes økonomi, fx ved analyser af foder og manglende systematik, fx ved rengøring af foderlade. Mere sammensatte barrierer kan være, hvis tidskrævende kontroller gentagne gange viser status quo og dermed ikke skal føre til handlinger, fx rutinemæssig måling af sigteprofil, eller hvis kontrolresultaterne ikke bliver anvendt i praksis til at sikre en mere præcis fodring. 

Proceduren Forbrugskontrol/silokontrol blev kun anvendt af halvdelen af de adspurgte hjemmeblandere. Specifikt for denne procedure er, at der kan være tekniske barrierer i form af, at siloerne skal gå tomme i forbindelse med registrering, og programmer der ikke kan håndtere, hvis der er samme råvare i flere siloer. Dette er især et problem ved brug af ældre versioner af styringsprogrammer. Løbende silokontrol (forbrugskontrol) er den bedste kontrol af blandesikkerheden og en sikkerhed for at indkøbte mængder og indvejede mængder stemmer overens. Hvis dette løbende kontrolleres, og data og recepter er rigtigt indtastet, så vil blandesikkerheden som hovedregel være i orden. 

Erfaringsindsamlingen viser, at hjemmeblandere generelt har en ret stor interesse i at gennemføre godt hjemmeblandermanagement og at de ønsker nogle mere automatiske løsninger, hvor frekvensen af kontrolprocedurer afspejler det reelle behov. Flere har også forslag til videreudvikling af præcisionen i blanding og fodring ved hjælp af fx IT-værktøj.  

Erfaringsindsamlingen er en indledende aktivitet under projektet ”Intelligent hjemmeblanding”, hvor formålet er at udvikle smartere løsninger i samarbejde med firmaer, der leverer udstyr til hjemmeblandere. Resultaterne er uddraget fra en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 11 fodereksperter og interviews af 10 hjemmeblandere.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils

Udgivet: 27. november 2019

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Ernæring