3. juni 2009

Meddelelse Nr. 840

Effekt af vaccination mod porcint circovirus type 2 - en metaanalyse af eksisterende undersøgelser

Effekten af PCV2 vacciner blev undersøgt ved hjælp af en meta-analyse. Der blev fundet en øgning af dgl. tilvækst på ca. 30 g og en halvering af dødeligehden efter vaccinering. Der var ingen forskel på effekt at de vacciner der indgik i analysen.
  Porcint circovirus type 2 (PCV2) er et udbredt problem i Danmark, og virus kan findes i alle danske besætninger. I bestræbelserne på at sænke de økonomiske tab som følge af PCV2 infektion benyttes der vacciner specifikt mod PCV2. Mange publikationer har dokumenteret en effekt af vaccination, men for at komme med et overordnet bud på vaccinernes effekt er der blevet lavet en meta-analyse af eksisterende publicerede undersøgelser.

I alt 107 publikationer blev identificeret, heraf udgik 70, fordi de ikke opfyldte inklusionskriterierne, og 13 udgik, fordi der var tale om dobbeltpublikationer. De resterende 24 publikationer repræsenterede 66 undersøgelser.

Desværre var der for få og for små undersøgelser med tre af vaccinerne til, at de kunne indgå i den statistiske analyse af tilvækst. Derfor indgik kun Circumvent® PCV og Ingelvac® CircoFLEX. Tilvæksten blev signifikant øget med ca. 30 gram for begge vacciner, når vaccinerede og ikke-vaccinerede grise blev sammenlignet. I analysen af dødelighed indgik tre vacciner: Suvaxyn® PCV2, Circumvent® PCV og Ingelvac® CircoFLEX. Analysen viste, at alle tre vacciner sænkede dødeligheden signifikant med mere end 50 % i perioden fra fravænning til slagtning.

Baggrund

Porcint circovirus type 2 (PCV2) og antistoffer mod PCV2 findes i næsten alle danske svinebesætninger. Tidligere blev PCV2 kun kædet sammen med PMWS (Post Weaning Multisystemic Disease)– en sygdom som giver utrivelighed, tegn på luftvejssygdom og diarré, og som medfører en forøget dødelighed mest udtalt hos fravænnede grise på 4-12 uger [1]. I de senere år har infektionen med PCV2 ændret karakter, så den i dag rammer både smågrise og slagtesvin. Dødeligheden bliver ikke så høj som for den klassiske form af PMWS, men problemet kompliceres af mange uens og utrivelige grise. I dag taler man derfor ikke længere om PMWS, men om PCVD (Porcin Circovirus Disease). Allerede i 2005 rapporterede en dansk undersøgelse, at den gennemsnitlige dødelighed blandt slagtesvin var forøget med 2,0 % (5,2 % mod 3,2 %) når produktionsresultater fra 73 besætninger med PMWS og 73 besætninger uden PMWS blev sammenlignet. Den daglige tilvækst for slagtesvin var ligeledes påvirket og var 52 gram lavere i PMWS besætningerne (777g mod 829 gram) [77].

Dette tyder på, at PCVD har været til stede i Danmark gennem nogle år, selvom fokus mest har været på PMWS. Det kan dog også tyde på at grisene smittes med PCV2 som smågrise og derefter er belastede af denne infektion langt ind i slagtesvinestalden.

Der gøres meget for at kontrollere PCV2 på grund af de økonomiske tab, som infektionen medfører. De centrale kontrolmekanismer på besætningsniveau er ændringer i management med fokus på reduktion af belastninger på grisen (som f.eks. færre flytninger og sammenblandinger), reduktion af smittespredning samt høj hygiejne. Hel aktuelt er vaccination nu også blevet en mulighed.

På verdensplan findes der i øjeblikket fem PCV2 vacciner.

 • Circovac® er en 2-dosis vaccine til søer. Den vil i løbet af 2009 også blive registreret til smågrise. Vaccinen indeholder inaktiveret PCV2 antigen.
 • Ingelvac® CircoFLEX er en 1-dosis vaccine til smågrise. Vaccinen indeholder PCV2 antigen udtrykt i aktiveret Baculovirus.
 • Suvaxyn® PCV2 er en 1-dosis vaccine til grise. Den har i januar 2009 ikke markedsføringstilladelse i Danmark, men forventes at få det i 2009. Vaccinen indeholder inaktiveret PCV1 og PCV2 kimære som antigener.
 • Porcilis® PCV er en 2-dosis vaccine til grise. Den forventes at få markedsføringstilladelse som 1-dosis vaccine efteråret i 2009. Vaccinen indeholder PCV2 antigen udtrykt i aktiveret Baculovirus.
 • Circumvent® PCV er en 2-dosis udgave af Porcilis® PCV som sælges i USA. Vaccinen kommer ikke på det danske marked. Vaccinen indeholder PCV2 antigen udtrykt i aktiveret Baculovirus.

En række publikationer i tidsskrifter og indlæg på kongresser og møder rundt i verden har vist, at vacciner mod PCV2 kan øge den daglige tilvækst og reducere dødeligheden. Undersøgelserne har dog også vist en stor variation i effekten. Også i praksis er der meldinger om stor variation i effekten af vaccination, og nogle besætninger stopper af den grund relativt hurtigt igen med at vaccinere. Formålet med denne undersøgelse er at belyse effekten af vaccination på daglig tilvækst og dødelighed hos smågrise og slagtesvin ved hjælp af en meta-analyse af eksisterende undersøgelser og publicerede data. En meta-analyse sammenvejer resultaterne fra eksisterende undersøgelser, og den bidrager således til at give et bedre beslutningsgrundlag for eventuel vaccination i en besætning.

Materiale og metode

Litteraturstudie

Litteraturstudiet blev begrænset til publikationer, der undersøgte effekten af PCV2 vacciner til grise, og som var publiceret mellem 2006-2008. Publikationerne skulle være skrevet på engelsk eller dansk, og de blev identificeret ved brug af følgende computerbaserede litteraturdatabaser: (AGRICOLA , AGRIS International, BIOSIS Previews®, CAB ABSTRACTS, Dissertation Abstracts Online, Inside Conferences, MEDLINE, PASCAL, SciSearch®, Wilson Biological & Agricultural Index). Alle publikationer blev læst for at indhente oplysningerne angivet i tabel 1.

Tabel 1. Variabler indsamlet fra de publikationer, der undersøgte effekten af PCV2 vacciner

Variabel

Forklaring

Niveauer

Tilvækst

Den gennemsnitlige tilvækst for en gruppe grise i en undersøgelse

Fortløbende

Dødelighed

Dødeligheden for en gruppe grise i en undersøgelse

Fortløbende

Undersøgelse

Nummeret på den pågældende undersøgelse

Fortløbende

Smitte

Angiver om grisene var naturligt smittede med PCV2 eller ej

Ja

Nej

Sted

Hvor undersøgelsen var gennemført

Besætning

Teststation

Behandling

Den behandling som grisen fik

Ikke-vaccineret
Circumvent® PCV
Ingelvac® CircoFLEX
Circovac®
Suvaxyn® PCV2

Antal

Det antal grise, der indgik i undersøgelsen, som hhv. vaccinerede og ikke-vaccinerede

Fortløbende

Periode/vægt

Den periode/vægt, hvor tilvæksten/dødeligheden blev målt

Smågrise 7-30 kg
Smågrise og slagtesvin 7-100 kg
Slagtesvin 30–100 kg

Vaccinationsalder

Grisenes alder (uger) ved vaccination eller om soen er vaccineret

3 uger
4 uger
6 uger
8 uger
1+4 uger
3+5 uger
3+6 uger
4+7 uger
5+7 uger
9+11 uger
So

Fordeling

Om det er grisen, soen eller stien, der var tilfældigt udtaget til vaccination

Gris
Sti
So

Publikation

Om publikationen blev publiceret i et internationalt anerkendt tidsskrift

Ja
Nej

PRRS

PRRS status i den besætning, hvor afprøvningen blev gennemført

Ja
Nej

PMWS

Om besætningen, hvor afprøvningen blev gennemført, fik stillet PMWS diagnosen efter EU kriterierne (www.pcvd.eu)

Ja
Nej

I det følgende anvendes ordet ”publikation” om den enkelte publicerede undersøgelse, og ordet ”undersøgelse” til at definere de afprøvninger, der blev gennemført i en publikation. De enkelte undersøgelser blev antaget som uafhængige.

Hvor oplysningerne ikke var direkte tilgængelige i publikationen, blev forfatteren kontaktet, og supplerende oplysninger blev derved tilgængelige for en del af publikationerne. I nogle tilfælde blev oplysningerne indsamlet gennem en repræsentant for det firma, der markedsfører vaccinen i Danmark.

I nogle undersøgelser var målingen på tilvækst og/eller dødelighed angivet for smågrise og slagtesvin separat, selvom det var de samme grise der indgik i begge aldersgrupper. I disse tilfælde blev de to observationer medtaget som uafhængige.

Inklusionskriterier

Følgende kriterier skulle være opfyldt for, at en undersøgelse blev medtaget i analysen:

 • Undersøgelsen skulle være udført i produktionsbesætninger
 • Grisene skulle være naturligt smittet med PCV2.
 • Produktionsresultaterne i de besætninger, hvor vaccinen blev testet, skulle være sammenlignelige med danske produktionsresultater.
 • Fordelingen af grise til vaccination eller ikke-vaccination skulle ske enten på griseniveau eller stiniveau.
 • Vaccinerede og ikke vaccinerede grise skulle være opstaldet i samme stald på samme tidspunkt.
 • Antallet af grise skulle være opgivet
 • Undersøgelserne skulle være gennemført med kommercielle vacciner
 • Resultaterne for dødelighed og/eller tilvækst for vaccinerede grise og ikke-vaccinerede grise skulle være tilgængelige
 • Måleperioden skulle være angivet

Eksklusionskriterier

Publikationer, som ikke opfyldte inklusionskriterierne, blev ekskluderet. Hvis den samme undersøgelse var publiceret flere gange, blev det kun medtaget en gang.

Statistisk analyse

Der blev undersøgt for publikationsbias ved hjælp af funnelgrafer [36]. Der blev anvendt en hierarkisk model for at tage hensyn til heterogeniteten i data (altså det forhold, at der kan forventes en stor variation i de undersøgelser, som indgår i analysen) og for at kunne generalisere resultaterne fra undersøgelserne [31].

Forskellen mellem tilvækst for vaccinerede og ikke-vaccinerede grise for de enkelte undersøgelser blev udregnet og analyseret ved hjælp af en lineær mixed model med forskellen som afhængig variabel og behandling, alder ved vaccination, publikation og PRRS som forklarende variable. Undersøgelse indgik som tilfældig effekt. Variable med en signifikant indflydelse på tilvækst (p<0,05) i en univariabel analyse, blev kombineret i en multivariabel model. Modellen blev vægtet med antal grise for at tage højde for, at undersøgelser med mange dyr forventes at have mindre variation end undersøgelser med få dyr.

Data for dødeligheden (procent døde) blev transformeret for at stabilisere variansen og derefter analyseret i samme model som ovenstående.

Modellerne blev tjekket ved evaluering af residualerne (plots samt normalfordeling).

PROC MIXED fra den statistiske pakke SAS® version 9.13 blev brugt til alle analyser [100].

Resultater og diskussion

Publikationer

I alt 107 publikationer blev identificeret. Der var 70 publikationer, som ikke opfyldte inklusionskriterierne og derfor blev ekskluderet, og 13 publikationer udgik, fordi der var tale dobbelte publikationer.

Ekskluderede publikationer

De ekskluderede publikationer kan ses i Appendiks 1. Nogle publikationer kunne udelukkes af flere årsager men hver publikation er kun nævnt en gang.

For at resultaterne kunne sammenlignes med normale produktionsforhold var det nødvendigt at anvende naturligt smittede grise, og derfor udgik 11 publikationer, hvor grisene var kunstigt inficerede.

En del undersøgelser udgik, da der ikke var angivet oplysninger om de faktorer, der var nødvendige, for at resultaterne fra de pågældende publikationer kunne medtages i analysen.

Stalden måtte ikke være forsøgsenheden, da det er usandsynligt, at grisene udsættes for det samme smittepres, når de går i forskellige stalde. Forskellen mellem vaccinerede grise og ikke-vaccinerede grise vil i dette tilfælde ikke kunne adskilles fra forskelle i smittepres mellem stalde.

Enkelte publikationer opgav produktionsresultater, som ikke var sammenlignelige med produktionsresultaterne i den danske svineproduktion f.eks.:

 • gennemsnitlig daglig tilvækst for ikke-vaccinerede slagtesvin på 312 gram
 • dødelighed for ikke-vaccinerede slagtesvin på mellem 22 % og 48%
 • dødelighed på 1,17 % fra fravænning til slagtning for ikke-vaccinerede grise

Publikationen udgik, hvis der var tale om sammenligning af effekt før og efter vaccination. En dansk undersøgelse har vist, at dødeligheden falder relativt kort tid efter, at man har stillet diagnosen PMWS [6]. Årsagen kan være, at man får fokus på problemet, efter at diagnosen er stillet, og derfor ændrer pasningsrutinerne for at sænke dødeligheden. For eksempel vil regelret alt ind-alt ud produktion næsten altid føre til en reduktion i dødeligheden. En øgning af diegivningsperioden vil ligeledes tendere til at sænke dødeligheden. Det kan derfor ikke udelukkes, at den forbedring man ser i dødeligheden, når data fra før vaccination sammenlignes med efter vaccination, skyldes mange andre forhold, og derfor er disse publikationer udeladt. Endelig kan der jo være tale om, at infektionen simpelt hen dør ud, fordi alle dyrene har været i kontakt med smitstoffet.

Endelig udgik en publikation, fordi den testede effekten af vacciner på vilde orner.

Dobbelte publikationer

Der var overlap mellem en del af publikationerne, så den samme afprøvning var publiceret flere gange. Følgende undersøgelser udgik af denne årsag: [39], [18], [19], og [20], [22] og [24], [27], [28] og [29], [111] og [112], [64], og [65], [45] og [82], [92], [66] og [93], [98] og [99], [107] og [108].

Supplerende oplysninger

Der blev indsamlet supplerende oplysninger for en del af publikationerne:

 • Fordeling, antal grise og dødeligehed [22]
 • Periode [21]
 • Tilvækst [50]
 • PRRS status [51], [52], [85], [75], [89], [103].

PRRS status var ikke mulig at få oplyst fra to publikationer [10], [50], og derfor indgik disse undersøgelser ikke i analyser, hvor PRRS var med som en forklarende variabel.

Inkluderede publikationer

I alt 24 publikationer blev medtaget i analysen (Appendiks 2).

De 24 publikationer repræsenterede i 66 undersøgelser. Fordelingen af undersøgelserne og antallet af vaccinerede og ikke-vaccinerede grise for de forskellige vaccinemærker kan ses i Tabel 2.

Tabel 2. Fordelingen af undersøgelser på vaccinemærker

 

Antal undersøgelser

Antal vaccinerede grise

Antal ikke-vaccinerede grise

Ingelvac® CircoFLEX

24

15239

15227

Circumvent® PCV

23

14237

9703

Porcilis ®PCV

5

281

287

Suvaxyn ®PCV2

3

5852

5840

Circovac®

4

3793

2916

Suvaxyn® PCV2, Ingelvac® CircoFLEX, Circumvent® PCV

5a

Nb

Nb

Suvaxyn® PCV2, Circumvent® PCV

2

Nb

Nb

Total

66

39402

33973

a 3 undersøgelser med Suvaxyn® PCV2, 1 med Ingelvac® CircoFLEX og 1 med Circumvent® PCV
b Antallet indgår i rækker med de respektive vaccinemærker

I to publikationer blev flere vacciner testet samtidig (Suvaxyn® PCV2, Ingelvac® CircoFLEX, Circumvent® PCV og Suvaxyn® PCV2, Circumvent® PCV), disse undersøgelser er medtaget som uafhængige. Derfor er antallet af grise, der indgår i disse undersøgelser talt med i tabellen under de enkelte vacciner.

Langt hovedparten af undersøgelserne blev gennemført med Ingelvac® CircoFLEX eller Circumvent® PCV. Der var to publikationer (5 undersøgelser) med Porcilis® PCV [10], [98] identisk til [99]. I den ene publikation [98] identisk til [99] blev der givet to doser af Porcilis ®PCV, som jo ellers er en 1-dosis vaccine. I den anden blev 1-dosis sammenlignet med to doser [10], og her blev der ikke fundet nogen forskel i effekt.

Vægtning af analyser

Normalt vægtes meta-analyser med den inverse af varianen af de parametre, som angiver effekten [39]. Invers varians bruges for at give mere præcise undersøgelser (lille varians) større vægt i analysen [2]. Desværre var variansen kun opgivet i meget få undersøgelser (Konfidensinterval: [66], [37],[49]. Spredning/varians: [9], [75], [85], [112]. Som alternativ til vægtning med den inverse varians, blev analyserne vægtet med antal grise i undersøgelsen. Rationalet bag dette er, at undersøgelser med mange grise antages at have lavere varians sammenlignet med undersøgelser med få grise [97].

Bias

Alle tilgængelige databaser blev undersøgt for at identificere de relevante undersøgelser. En vigtig fejlkilde til de publicerede undersøgelser er publikationsbias [96], altså det forhold, at ikke-signifikante resultater ikke publiceres. En funnelgraf kan bruges til at undersøge for publikationsbias, fordi tilstedeværelsen af publikationsbias vil gøre pyramideformen skæv, hvis undersøgelser (oftest de små) med ikke-signifikante resultater er udeladt [36]. Graferne viste, at der ikke er problemer med pubilkationsbias (grafer ej vist).

PMWS diagnose

Der var kun en publikation, hvor diagnosen PMWS var stillet ud fra EU kriterierne (www.pcvd.org). I nogle publikationer blev vaccinationen iværksat, fordi besætningen havde enten PCV2/PCVD tab, PCV2 viræmi, PCVD historie, kliniske tegn på PMWS eller bare var PCV2 positiv. En del publikationer opgav ingen grund til at iværksætte vaccination, og nogle få skrev direkte, at der ikke var PCVD i besætningen. Da der ikke findes en eksakt måde at diagnosticere PCVD på, er det ikke nemt at afgøre, hvilke diagnostiske kriterier, der bør anvendes, inden en vaccination påbegyndes. De diagnostiske kriterier indgik ikke som inklusionskriterium for meta-analysen.

Tilvækst

Effekten af vaccination mod PCV2 på tilvækst blev undersøgt i 42 af de inkluderede undersøgelser (Tabel 3). Tilvæksten blev i de fleste undersøgelser målt på gruppeniveau dvs. som gennemsnitlig tilvækst for hele gruppen.

Tabel 3. Fordeling af afprøvninger af PCV2 vacciner hvor tilvæksten blev målt

Vaccine

Antal
undersøgelser

Antal vaccinerede
grise

Antal ikke-vaccinerede grise

Ingelvac® CircoFLEX

18

11057

11085

Circumvent® PCV

15

3080

3128

Porcilis ®PCV

5

281

287

Suvaxyn® PCV2

1

490

490

Circovac®

3

3193

2516

Der er en overvægt af undersøgelser med Circumvent® PCV og Ingelvac® CircoFLEX og effekten af vaccination på tilvækst er undersøgt på langt flere grise med vaccinen Ingelvac® CircoFLEX end de andre vacciner (Tabel 3).

I Figur 1 er tilvæksten for de vaccinerede grise plottet mod de ikke-vaccinerede fra samme undersøgelse. Næsten alle undersøgelser fandt en højere tilvækst for de vaccinerede grise sammenlignet med de ikke-vaccinerede grise og effekten af vaccination ser ud til at være uafhængig af vaccinetype.

InfoSvin/medd840a1831.tif
Figur 1. Viser parrede resultater for tilvækst for de ikke-vaccinerede og vaccinerede grise for hvert enkelt studie. Symboler over/under den røde linie angiver, at tilvæksten hos de vaccinerede grise er højere/lavere end tilvæksten hos de ikke-vaccinerede grise. Billede nr. 1831      

Der var for få undersøgelser med Porcilis ®PCV, Suvaxyn® PCV2 og Circovac® til, at de kunne indgå i den statistiske analyse (Tabel 2), og derfor indgik kun Circumvent® PCV og Ingelvac® CircoFLEX.

Alder ved vaccinering, PRRS og publikation havde ingen signifikant indflydelse på tilvækst i den statistiske analyse. Resultater publicerede som kongresindlæg så ud til at være identiske med resultater publicerede i internationale tidsskrifter.

Der var en øgning af daglig tilvækst på ca 30 gram (p<0,001), når vaccinerede og ikke-vaccinerede grise blev sammenlignet, men ingen forskel på de to vacciner (p=0,80).

Dødelighed

Der var 48 undersøgelser der undersøgte effekten af PCV2 vaccine på dødelighed (Tabel 4).

Tabel 4. Fordeling af afprøvninger af PCV2 vacciner hvor dødelighed blev målt

Vaccine

Antal
afprøvninger

Antal vaccinerede grise

Antal ikke-vaccinerede grise

Ingelvac® CircoFLEX

21

11299

11287

Circumvent® PCV

17

13852

9281

Porcilis ®PCV

1

201

207

Suvaxyn® PCV2

7

5852

5840

Circovac®

2

2593

2116

Figur 2 viser dødeligheden for vaccine-gruppen plottet mod den ikke-vaccinerede gruppe for hver undersøgelse. Næsten alle undersøgelser fandt en lavere dødelighed hos de vaccinerede grise sammenlignet med de ikke-vaccinerede grise.

InfoSvin/medd840b1830.tif
Figur 2.Viser parrede resultater for dødelighed for de ikke-vaccinerede og vaccinerede grise fra undersøgelser der er med i meta-analysen. Symboler over/under den røde linie angiver, at tilvæksten hos de vaccinerede grise er højere/lavere end tilvæksten hos de ikke-vaccinerede grise. Billede nr. 1830     

Der var for få undersøgelser med Porcilis ®PCV og Circovac® til, at de kunne indgå i den statistiske analyse, og derfor indgik kun Suvaxyn® PCV2, Circumvent® PCV og Ingelvac® CircoFLEX.

Analysen fandt, at for den transformerede dødelighed var der statistisk sikker effekt af vaccine (P <0.001), mens periode, alder ved vaccinering, PRRS og publikation ikke havde signifikant indflydelse på dødelighed (Tabel 5).

Tabel 5. Tilbagetransformerede resultater fra modellen der analyserede dødelighed i meta-analysen

Variabel

Niveau

Estimeret
gennemsnit (%)

P-værdi

Gruppe

Kontrol

6,5

<0,001

Gruppe

Circumvent® PCV
Ingelvac® CircoFLEX
Suvaxyn® PCV2

1,8a
3,0a
3,2a

 

aIngen sigifikant forskel mellem de tre vacciner

Tilbagetransformation af resultater fra den statistiske analyse viste, at alle fire vacciner sænkede dødeligheden hos vaccinerede grise sammenlignet med ikke-vaccinerede grise med mere end 50 % (Tabel 5). Der var en tendens til, at Suvaxyn® PCV2 og Ingelvac® CircoFLEX sænkede dødeligheden lidt mindre end Circumvent® PCV, men denne forskel var ikke signifikant.

Kriterier for iværksættelse af vaccination

Det er ikke nemt at afgøre, hvilke diagnostiske kriterier, der bør anvendes, inden en vaccination påbegyndes. Som minimum bør man dog udover forhøjet dødelighed udtage blodprøver af dyr i forskellige aldersgrupper med henblik på at eftervise en PCV2 viræmi (højt PCV2 niveau ved kvantitativ PCR test). Der kan også udtages blodprøver af grise der har akutte kliniske symptomer på PCV2 infektion (utrivelige, nedstemte) og raske grise i samme aldersgruppe. Et forhøjet PCV2 niveau i de syge grise kan være indikation på at det er PCV2 der gør at grisene er syge.

Økonomi

Beslutningen om at iværksætte vaccination baseres ikke alene på den forventede biologiske effekt, som der er beregnet i det foregående afsnit. Den biologiske effekt skal holdes op imod de samlede omkostninger, der knytter sig til gennemføre hele vaccinationsprogrammet.

Ved hjælp af regneark, som er udviklet til at beregne det økonomiske resultat helt til bundlinien, er der lavet en række beregninger for ændring i samlede omkostninger per solgt slagtesvin som funktion af reduktion af dødeligheden i perioden fravænning til slagtning alt andet lige. Resultatet heraf er afbildet i figur 3.

InfoSvin/Medd840c1846.tif
Figur 3. Reduktion i samlede omkostninger pr solgt slagtesvin (inkl smågriseperioden) som følge af reduktion i dødeligheden for smågrise og slagtesvin

Anvendes henholdsvis 7 og 9 kroner for forventede samlede omkostninger for vaccination mod PCV2 så viser beregningerne, at hvis bare dødeligheden sænkes med 1 % efter fravænning, så vil vaccination være rentabel (se figur 3). Yderligere reduktion af dødeligheden vil, som det fremgår af figuren, give en betydelig gevinst.

Reduktion af dødelighed i slagtesvineperioden bidrager med langt den største andel af gevinsten, nemlig 6 kr. af de 10 kr. der tjenes ved at reducere dødeligheden med 1 %.

Konklusion

I alt 107 publikationer blev identificeret og 24 opfyldte inklusionskriterierne for at komme med i meta-analysen.

I den statistiske analyse af tilvækstdata var det kun to vacciner der havde undersøgelser nok til at indgå i analysen (Circumvent® PCV og Ingelvac® CircoFLEX) og der blev fundet statistik sikker øgning af tilvæksten på 30 gram når vaccinerede og ikke-vaccinerede grise blev sammenlignet.

I den statistiske analyse af dødelighed var der tre vacciner med i analysen (Suvaxyn® PCV2, Circumvent® PCV og Ingelvac® CircoFLEX). Alle tre vacciner sænkede signifikant dødeligheden blandt vaccinerede grise sammenlignet med ikke-vaccinerede grise med over 50% i perioden fra fravænning til slagt.

Referencer

[1]

Allan, G.M., J.A. Ellis, 2000. Porcine circovirus: a review. Journal of Veterinary Diagnostic Investigations 12, 3-14.

[2]

Armitage, P., Berry, G., 1987. Statistical Methods in Medical Research 2.ed. Blaackwell Sientific Publications, London.

[3]

Arnold, J., Kolb, J., Edler, R., 2008a. Impact of PCV2 vaccination for controlling porcine circovirus associated disease in a wean to finish production system. In Proceedings of the 20 the International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.037.

[4]

Arnold, J., Kolb, J, Edler, R., 2008b.  Impact of PCV2 vaccination for controlling porcine circovirus associated disease in a wean to finish production system. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, San Diego, California, USA, 57-58.

[5]

Auvigne, V., Herin, J.B., Fily, B., Joisel, F., 2006. Evaluation of the first fiels results of vaccination against PCV2 with Circovac®. In Proceedings of the 19 the International Pig Veterinary Society Congress, Copenhagen, Denmark, P07-06.

[6]

Baadsgaard, N.P., Bækbo, P., 2006. Dødeligheden blandt fravænningsgrise før og efter diagnosticering af PMWS. Dansk Svineproduktion, meddelelse nr. 762.

[7]

Bech, A., Kunstmann, L., 2008. Effect of sow vaccination with Circovac® on the performances of 3 Danish herds in nortern Jutland. In Proceedings of the 20 the International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P1.109.

[8]

Beek, V. ter, 2008a. Japanese the first to launch new PCV2 vaccine. Pig Progress, 24, 8, 8-9.

[9]

Beek, V. ter 2008b New PCV2 vaccine aiming at one-shot approach.  Pig Progress , 24, 10, 26-27

[10]

Beek, V., 2008c. Comparing Circovirus vaccine efficacy. National Hog farmer, jul 15.

[11]

Bretey, K., Diaz, E., 2008. Efficacy of Ingelvac CircoFLEX in a herd with subclinical PCVD. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul MinnesotaUSA, 11.

[12]

Castellan, A., Alborali, L., Leotti, G., Joisel, F., 2008. Intensive vaccination strategy with Circovac® against porcine circovirus type2 (PCV2) in the control of a PCV2 disease (PCVD) outbreak in a farrow-to-weaning farm in Italy. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P1.073.

[13]

Cardinal, 2008. Finishing mortality in a swine production system using different PCV2 vaccine protocols.  In Proceedings of the 20 the International Pig Veterinary Society Congress, DurbanSouth Africa, OR.01.34.

[14]

Charreyre, C., Beseme, S., Brun, A., Bublot, M., Lapostolle, B., Sierra, P., Vaganay, A., 2006a. PMWS protection of pigs born to sows vaccinated with an inactivated PCV2 vaccine under field conditions. In Proceedings of the 19th International Pig Veterinary Society Congress, Copenhagen, Denmark, P07-08.

[15]

Charreyre, C., Beseme, S., Brun, A., Bublot, M., Lapostolle, B., Sierra, P., Vaganay, A., 2006b. Protection of piglets against a PCV2 experimental challenge by vaccinating gilts with an inactivated adjuvanted PCV2 vaccine, Circovac ® serological, clinical and pathological aspects. In Proceedings of the 19th International Pig Veterinary Society Congress, Copenhagen Denmark, O.30-02.

[16]

Charreyre, C., Beseme, S., Brun, A., Bublot, M., Lapostolle, B., Sierra, P., Vaganay, A., 2006c. Virological protection of piglets against a PCV2 experimental challenge by vaccinating gilts with an inactivated adjuvanted PCV2 vaccine. In Proceedings of the 19th International Pig Veterinary Society Congress, Copenhagen Denmark, O.30-03.

[17]

Cline, G., Wilt, V., Diaz, E., Edler, R., 2007a. A case report on the dynamics of PCVAD in a PCV2- vaccinated herd over time. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 7.

[18]

Cline, G., Wilt, V., Diaz, E., 2007b. Efficacy of Ingelvac® CircoFLEX™ in pigs vaccinated at 3 or 6 weeks of age in a PRRS and Mycoplasma hyopneumoniae-negative production system. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 10.

[19]

Cline, G., Diaz, E., Wilt, V., 2008a. Efficacy of immunising pigs against porcine circovirus type 2 at three or six weeks of age. Veterinary Record, 163, 737-740.

[20]

Cline, G., Diaz, E., Wilt, W., 2008b. An economic analysis of vaccinating pigs with Ingelvac Circoflex to control uncomplicated clinical PCVAD. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, OR.01.43.

[21]

Connor, J. and Elsener, J.,  2007. Field efficacy of Suvaxyn PCV2 one dose in pigs. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, Orlando FloridaUSA, 151-152.

[22]

DeGrau, A.F., Jorgensen, J., Thacker, B., Francisco, C., Wilson, W., Schlueter, R., Eggen, A., 2007a. Field performance of a conditionally licensed vaccine: Canadian experience. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, Orlando Florida USA, 159-162.

[23]

DeGrau, A.F., Thacker, B., Francisco, C., Wilson, W., Schlueter, R., Eggen, A., 2007b. Field performance of a conditionally licensed vaccine: Canadina experience. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 119.

[24]

DeGrau, A.F., Thacker, B., Francisco, C., Wilson, W., Schlueter, R., Eggen, A., 2007c. Field trials to assess the performance of a conditionally licensed PCV2 vaccine in Canada. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 120.

[25]

Delisle, C., Delisle, G., Brdoux, N., Thibault, J.C., Longo, S., Joisel, F., 2008a. Results of sow vaccination against PCV2 with Circovac® in France: Improvement of reproduction parameters. In Proceedings of the 20 th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, OR.01.47.

[26]

Delisle, C., Delisle, G., Brdoux, N., Thibault, J.C., Longo, S., Joisel, F., 2008b. PCV2 vaccination of sows with Circovac ® (Merial) in France: Improvement of the weaning-to-slaughter performance of their progeny. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.077.

[27]

Desrosiers, R., Clark, E., Tremblay, D., Tremblay, R., Polson, D., 2007a. Preliminary results with Ingelvac CircoFLEX to protect multiple ages of Quebec pigs against PCVAD. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul, Minnesota USA, 143-145.

[28]

Desrosiers, R., Clark, E., Tremblay, D., Tremblay, R., Polson, D., 2007b. Results obtained with a novel PCV2 vaccine to protect multiple ages of pigs against PCVD. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 121.

[29]

Desrosiers, R., 2008. The impact of seroconversion following vaccination on the efficacy of PCV2 vaccination. . In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, OR.01.24.

[30]

Dewey, C., Poljak, Z., Friendship, R., 2007. A vaccination field trial to assess the use of one shot of Circumvent at weaning in comparison to a commercial one dose product side by side on a commercial pig herd suffering from severe porcine circovirus associated disease (PCVAD). In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 13

[31]

Dickersin, K., Berlin, J.A., 1992. Meta-analysis: State-of-the –Science. Epidemiol Rev, 14, 154-176

[32]

Ebbesen, T., Kunstmann, L., 2008. Effect of sow vaccination with Circovac® on stillborn piglets. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.081.

[33]

Edler, R., Wilt, V., Diaz, E., Cline, G., 2008. Efficacy of PCV2 vaccination of pigs, dams, or both on pig performance. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 10.

[34]

Eichmeyer, M., Roff, M., Piontkowski, M., Hayes, P., Saltzman, R., 2008. Efficacy evaluation of a Mycoplasma hyopneumoniae bacterin in a mixture with a porcine circovirus type 2 vaccine. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.101.

[35]

Erlandson, K.R., Connor, J.F., Groth, D.D., 2007. Summary of findings from a pilot study on vaccination of mature boars with porcine circovirus type 2 vaccine. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 100-101.

[36]

Everitt, B.S., 1995. The Cambridge Dictionary of Statistics in the Medical Sciences. Cambridge University Press.

[37]

Fachinger, V., Bischoff, R., Jedidia, S.B., Saalmüller, A., Elbers, K., 2008. The effect of vaccination against porcine circovirus type 2 in pigs suffering from porcine respiratory disease complex. Vaccine, 26, 1488-1499.

[38]

Feldmann, L., Cline, G., Wilt, V., Diaz, E., 2008. Effects of porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccination on mortality and average daily gain. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, San Diego California USA, 317-319.

[39]

Fleiss, J.L., 1986 Analysis of Data from Multiclinical Trials. Controlled Clinical Trials, 7, 267-275.

[40]

Fort, M., Mateu, E., Roerink, F., Segales, J., 2008a. In vitro IL-10 and lymphproliferative responses in porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccinated and non-vaccinated pigs. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.098.

[41]

Fort, M., Sibila, M., Allepuz, A., Mateu, E., Roerink, F., Segales, J., 2008b. Porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccination of conventional pigs prevents viremia against PCV2 isolates of different genotypes and geographic origins. Vaccine, 26, 8, 1063-1071.

[42]

Gillespie, 2008. Comparative performance of barns of pigs vaccinated or not vaccinated with a one-shot PCV2 vaccine. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, OR.01.35.

[43]

Gonzales, C., 2008. Vaccination provides superior control of PCV2 and PCVD. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, OR.01.46.

[44]

Goubier, A., Chapat, L., Toma, S., Piras, F., Joisel, F., Maurin-Bernaud, L., Charreyre, C., Andreoni, C., Juillard, V., 2008. Transfer of Maternal immunity from sows vaccinated against PCV2 with Circovac® to theire piglets. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, OR.01.16.

[45]

Grosse Liesner, B., Orevillon, F.X., Fachinger, V., Denotte, J.P., 2008. Efficacy of Ingelvac CircoFLEX in face of maternal antibodies in a filed trail in France. AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, p 9.

[46]

Haas, N., Peterson, B., Schwartz, K., Kolb, J., Diaz, E., 2008. Pork quality implications of PCV2 vaccines under normal conditions of use. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P12.017.

[47]

Herin, J.B., Fily, B., Longo, S., Joisel, F., 2007. Field results of the use of Circovac® a sow PCV2 vaccine in France under provisional license. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 125.

[48]

Hii, D.O., Lim, H.C., Lim, B.K., Choo, P.Y., 2008. Vaccination of week-old piglets against porcine circovirus type 2 (PCV2) disease (PCVD) in two pig herds in Malaysia. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.074.

[49]

Horlen, K.Y., Dritz, S.S., Nietfeld, C., Henry, S.C., Hess, R.A., Oberst, R., Hays, M., Anderson, J., Rowland, R.R.R., 2008. A field evaluation of mortality rate and growth performance in pigs vaccinated against porcine circovirus type 2. JAVMA, 232, 6, 906-912.

[50]

Ishikawa, H., Tokuyama, K., Shiba, M., Matsumoto, S., Koimaru, H., , 2008. Effect of sow vaccination against porcine circovirus type 2 (Circovac) in conventional farm under high viral load. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.080.

[51]

Jacela, JY, Dritz, SS, Tokach MD, DeRouchey, JM, Goodband, RD., Nelssen, JL., 2007a. Evaluation of a PCV2 vaccine on finishing pigs growth performance and mortality rate.. 2007. Swine Industry Day Report of Progress. Manhattan, (KS): Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service Kansas, USA, 10-16.

[52]

Jacela, JY, Dritz, SS, Tokach, MD, DeRouchey, JM, Goodband, RD., Nelssen, JL, Sulabo, RC, Bergstrom, JR., 2007b. Effects of PCV2 vaccine on growth performance of pigs and mortality rate in a PCV2-positive commercial swine herd. 2007. Swine Industry Day Report of Progress. Manhattan, (KS): Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service Kansas, USA, 5-9.

[53]

Janice, R.C-Z, Nelson, M., Armando, L.A., Elena, S.L., Arlei, C., Marisete, F.S., Luiz, C.B., Edson, L.B., Francois, J., 2008a. Field results of the use of inactivated PCV2 vaccine (Circovac) in Brazilian herds. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.079.

[54]

Janice, R.C-Z, Nelson, M., Neide, L.S., Armando, L.A.Lima, E.S., Arlei, C., Leticia, C.T., Priscila, K.K., Edson, L.B., Francois, J., 2008b. Detection of Porcine Circovirus 2 (PCV2) DNA and antibodies in sows vaccinated with an inactivated PCV2 vaccine under field conditions in Brazil. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.078.

[55]

Joisel, F., Randoux, S., Longo, S., Schade, A., 2006. Field evaluation of the effects of a PCV2 vaccine (Circovac ®in Germany during the exceptional license process. In proceedings of the 19th International Pig Veterinary Society Congress, Copenhagen, Denmark, O.30-04.

[56]

Joisel, F., Brune, A., Schade, A., Longo, S., Charreyre, C., 2007a. Results of the vaccination against PCV2 diseases with Circovac® in 233 German sow herds: Decreased mortality. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 126.

[57]

Joisel, F., Brune, A., Schade, A., Longo, S., Charreyre, C., 2007b. Results of the vaccination against PCV2 diseases with Circovac® in 233 German sow herds: Improvement of pigs growth and decrease in antibiotic treatments. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, 127.

[58]

Joisel, F., Charreyre, C., 2008. Field experience with PCV2 vaccination. International Pig Topics, 23,4, 17-21.

[59]

Joisel, F., Charreyre, C., Colombo, L., Noël, J.C., Longo, S., 2008a. Vaccination of sows and gilts against PCV2 diseases: Field experiences in Europe. Advances in Pork Production, proceedings of the Banff Pork Seminar 19, 183-195.

[60]

Joisel, F., Brune, A., Schade, A., Longo, S., Charreyre, C., 2008b. Improvement of reproduction performance induced by PCV2 vaccination of sows and gilts with Circovac® in 277 German sow farms. In Proceedings of the 20th  International Pig Veterinary Society Congress, DurbanSouth Africa, P01.072.

[61]

Joisel, F., Pialot, D., Bridoux, N., Fily, B., Herin, J.B., Miele, L., Lebon, E., Guillossou, S., Longo, S., Charreyre, C., 2008c. Porcine circovirus type 2 (PCV2) ELISA seroprofiles of pigs in PCVD affected and non-affected farms. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, OR.01.15.

[62]

Jones, R., Kolb, J., Cline, G., Philips, R., 2008. Controlling PCV2 and co-infections to reduce the impact of PCVDA in growing pigs. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa P01.038.

[63]

Kane, E.M., Potter, M.L., Bergstrom, J.R., Dritz, S.S:, Tokach, M.D., DeRouchey, J.M., Goodband, R.D:, Nelssen, J.L., 2008. Effect of Porcine Circovirus type 2 and Mycoplasma hyopneumoniae vaccination timing and starter diet source on growth performance of nursery pigs. Swine Industry Day Report of Progress. Manhattan, (KS): Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service Kansas, USA, 14-20.

[64]

King, D., DuBois, P., Painter, T., Holck, Edler, R., Johnson, C., Diaz, E., 2008a. Biological and economic benefits of controlling subclinical PCVD with vaccination. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, San Diego, California, USA<, p 159-161.

[65]

King, D., DuBois, P., Painter, T., Holck, Edler, R., Johnson, C., Diaz, E., 2008b. Biological and economic benefits of controlling subclinical PCVD with vaccination. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.036.

[66]

Kixmöller, M., Ritzmann, M., Eddicks, M., Saalmüller, A., Elbers, K., fachinger, V., 2008. Reduction of PMWS-associated clinical signs and co-infections by vaccination against PCV2. Vaccine, 26, 3443–3451.

[67]

Kmiec, M., Stecher, r.D:, 2008. Experiences with vaccination of sows with Circovac® in two farms with diagnosed PMWS – case stories. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.105.

[68]

Kolb, J., Beard, C., Diaz, E., Edler, R., 2007. Comparative performance of barns of pigs vaccinated with Ingelvac CircoFLEX or other PCV2 vaccines. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 6.

[69]

Kolb, J., Diaz, E., 2008. Comparative safety of PCV2 vaccines under field conditions. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, San Diego, USA, 363-366.

[70]

Kolb, J., Diaz, E., Christmas, R., 2008. A laboratory evaluation of the comparative injection site tissue reactivity of PCV2 vaccination. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.111.

[71]

Kunstmann, L., Lau, L., 2008. Effect of sow vaccination with Circovac® on the performance of 34 Danish herds. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.075.

[72]

Lefol, M.A., Bridoux, N., Joisel, F., Herin, J.B., Gerard, A., Joly, J., Laval, A., 2008. Impact of PCV2 vaccination of sows with Circovac® (merial) on the uniformity of pigs: a pilot study. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.076.

[73]

Lyoo, Y.S., Sunwoo, S., Kim, S., 2008. Evaluation of ingelvac CircoFLEX afficacy in PCVD affected farrow to finish farms in Korea. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P.01.102.

[74]

Mette, A., Ritzmann, M., Palzer, A., Majzoub, M., Heinritzi, K., 2008. Effect of PCV2 vaccination on co-infection with Porcine Reproductive and Respiratory syndrome virus and Mycoplasma hyorhinis. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.061.

[75]

Miyashita, M., Oda, K., Yamaguchi, T., 2008. Efficacy of a novel one-shot PCV2 vaccine under Japanese field conditions. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, DurbanSouth Africa, OR.01.44.

[76]

Neumann, E., Simpson, S., Wagner, J., Karacontji, B., 2008. Field efficacy of Suvaxyn PCV2 one dose vaccine in New Zealand piggeries. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.082.

[77]

Nielsen, E.O., Barfod, K., Svensmark, B., Holm, G., Bille-Hansen, V., Jorsal, S.E., 2006. PMWS – obduktionsfund og diagnose. Dansk Svineproduktion, meddelelse nr 758.

[78]

Opriessnig, T., Halbur, P.G., 2007. Influence of anti-PCV2 passively-acquired antibodies on efficacy of Suvaxyn® PCV2 vaccination in pigs experimentally-infected with PCV2.  In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 123.

[79]

Opriessnig, T., Patterson, A.R., Elsener, J., Meng, X.J., Halbur, P.G., 2008a. Influence of maternal antibodies on efficacy of Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) vaccination to protect pigs from experimental infection with PCV2. Clinical and Vaccine Immunology, 15, 3, 397-401.

[80]

Opriessnig, T.   Madson, D.M.; Prickett, J.R.; Kuhar, D.; Lunney, J.K.; Elsener, J.; Halbur, P.G., 2008b. Effect of porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccination on porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) and PCV2 coinfection. Veterinary microbiology, 131, 1-2, 103-114.

[81]

Opriessnig, T., Prickett, J.R., Madson, D.M., Lunney, J.K., Kuhar, D., Elsener, J., Halbur, P.G., 2008c. Effect of PCV2 vaccination on PRRSV and PCV2 coinfetion. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, OR.01.60.

[82]

Orveillon, F.X., Fachinger, V., Denotte, J.P., 2008. Effect of a PCV2 vaccination on growth performance in a subclinically affected herd. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 14.

[83]

Ovesen, A., Kunstmann, L., 2008. PCV2 vaccination of sows with Circovac® against PMWS in pigs: Effect of antimicrobial use in 3 Danish herds. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.107.

[84]

Paphavasit, T., Keskovit, R., Lehrbach, P., Navasakuljinda, W., Teankum, K., Thanawongnuwech, R., 2008. Efficacy of Suvaxyn® PCV2 vaccine on PCV2-viremia in a PCVAD-affected herd in Thailand. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.039.

[85]

Paulsson, M., Heldmer, E., Löfstedt, M., Wallgren, P., 2008. Performance in the offsprings to sows vaccinated or not vaccinated with PCV2 vaccine in a blinded study. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, OR.01.37.

[86]

Petersen, B., Haas, N., Schwartz, K., Kolb, J., Diaz, E., 2008. Comparative safety of PCV2 vaccines under normal conditions of use. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, OR.01.42.

[87]

Petrin, G.A., Souza, M.G., Bordin, E., Joisel, F., 2008. Preliminary evaluation on Circovac® efficacy on PCVD control in wild boars (Sus scrofa scrofa) in southeast Brazil. In Proceedings of the 20 th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.071.

[88]

Plourde, N., Machell, N., 2007. Evaluation of the changes in total mortality rates observed after six month use of Circovac ® porcine circovirus vaccine allowed in Canada for emergency use. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 124.

[89]

Potter, M.L., Tokach, L.M., Dritz, S.S., Henry, S.C., DeRougey, J.M., Tokach, M.D., Goodband, R.D., Nelssen, J.L., Rowland, R.R.R., Oberst, R.D., Hesse, R.A., 2008. Genetic background influences pig growth rate responses to porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccines. Swine Industry Day Report of Progress. Manhattan, (KS): Kansas State, University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service Kansa, USA, 5-13.

[90]

Ramirez, E., Gonzalez, C., Bidrinis, G., Avendano, P., Villarroel, P., Cerda, J., Lagos, F., 2008. Vaccination against PCV2 versus tissue homogenate in finishing phase. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 15.

[91]

Reicks, D.L., Leuwerke, B.C., 2008. The effect of vaccination to Porcine Circovirus type 2 on detection in serum, blood swab and semen. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, OR.01.14.

[92]

Ritzmann, M., Kixmoeller, M., 2007. Field efficacy study of a PCV2 vaccine in three week old piglets in southern Germany. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow , 118.

[93]

Ritzmann, M., Palzer, A., Eddicks, M., Mette, A., Heinritzi, K., 2008a. Efficacy of a novel one-sot PCV2 vaccine in a multi-site production system in southern Germany. In Proceedings of the 20 th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.094.

[94]

Ritzmann, M., Palzer, A., Eddicks, M., Elicker, S., Heinritzi, K., 2008b. Lack of interference with maternal immunity and reduction of viremia in PCV2 vaccinated pigs. In Proceedings of the 20 th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.095.

[95]

Roerink, F., Sno, M., Thijssen, R., van Woensel, P., 2007. Influence of maternally derived antibodies on the efficacy of vaccination against porcine circovirus. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 117.

[96]

Rosenthal, R., 1979. The “Fiel Drawer Problem” and Tolerance for Null Results. Pscy. Bul, 86, 3, 638-641.

[97]

Rosenthal, R., 1991. Meta-Analytic procedures for social research. Saga Publication.

[98]

Ruiz, A., Rriendship, R., Poljak, Z., DeGrau, AF., Roerink, F., Nell, T., 2008a. A filed trail to assess the efficacy of an inactivated subunit vaccine (Porcilis PCV) against circovirus type 2 (PCV2) in a Canadian pig herd with PCV2-associated disease. In Proceedings of the 20 th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa , P01.059.

[99]

Ruiz, A., Rriendship, R., Poljak, Z., DeGrau, AF., Roerink, F., Nell, T., 2008b. A filed trail to assess the efficacy of an inactivated subunit vaccine (Porcilis PCV) against circovirus type 2 (PCV2) in a Canadian pig herd with PCV2-associated disease. In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul, Minnesota USA , 12.

[100]

SAS Institute  Inc. SAS/STAT Software, Changes and Enhancement, version 6.11, 1996, ISBN 1555442749.

[101]

Sato, K., Hirama, K., Takahagi, Y., Toki, S., Micallef, M., Eggen, A.A.S., 2008. Safety and efficacy of PCV2 inactivated vaccine in a Japanese commercial farm. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa , PR.01.45.

[102]

Schøning, T., Nielsen, P., Lau, L., 2008. Effect of Circovac® (Merial) on Porcine circovirus type 2 (PCV2) sow reproductive failure and mortality: A case report. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.108.

[103]

Segales, J., Urniza, A., Alegre, A., Crisci, E., Perez, M., Nofrarias, M., Balasch, M., Xu, Z., Chu, H.-J., Plana-Duran, J., 2008. In Proceedings of the 20 the International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa , PR.01.106.

[104]

Sierra, P., Brun, A., Beseme, S., Charreyre, C., 2006. Safety of an inactivated PCV2 vaccine Circovac ®. In Proceedings of the 19th International Pig Veterinary Society Congress, Copenhagen, Denmark, P.07-07.

[105]

Taneno, A., Sato, K., Hirama, K., Micallef, M., Tanaka, M., 2008. Safety and efficacy of PCV2 inactivated vaccine under laboratory conditions. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.041.

[106]

Thacker, B., Schlueter, R., Johnson, J., 2007. Utility of an indirect ELISA for Circumvent® PCV compliance monitoring. . In Proceedings of the AD Leman Swine Conference, St. Paul Minnesota, USA, 6.

[107]

Thacker, B., Wilson, W., Johnson, J., Francisco, C., Schlueter, R., 2008a. Circumvent PCV vaccine: Performance and serology evaluation. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa, P01.090.

[108]

Thacker, B., Wilson, W.D., Francisco, C.J., Schlueter, R.H., 2008b. PCV vaccine: Performance and serological studies update. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, San Diego, Californian, USA, 153-156.

[109]

Urniza, A., Seglaes, J., Balasch, M., Bru, T., Fraile, L, Nofrarias, M., Alegre, A., López-Soria, S., Sibila, M., Xu, Z., Chu, H-J., Plana-Duràn, J., 2008a.  Efficacy of the vaccine Suvaxyn® circo one shot for the prophylaxis of post weaning Multisystemic wasting syndrome (PMWS) under field conditions. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.055.

[110]

Urniza, A., Balasch, M., Xu, Z., Chu, H.-J., Plana-Duràn, J., 2008b.  Efficacy of the vaccine Suvaxyn® circo one shot administered half dose to protect pigs against the challenge with PCV2 in experimental conditions. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, outh Africa, P01.057.

[111]

Von Richthofen, I., Woolfenden, N., Lischewski, A., Strachan, W.D., 2007. Field efficacy of a PCV2 vaccine in three week old piglets in the United Kingdom. In Proceedings of the 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Krakow, 122.

[112]

Von Richthofen, I., Lischewski, A., Woolfenden, N., Strachan, W.D., 2008. The effects of vaccination against porcine circovirus type 2 on viraemia, viral load, mortality and growth in a herd affected by post-weaning Multisystemic wasting syndrome. The Pig Journal, 62, 1-31.

[113]

Waddilove, J., 2008. Benefits of sow vaccination against complex PCVD in a finishing herd. In Proceedings of the 20 the International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.104.

[114]

Wellenberg, G.J., Bouwkamp, F.T., Wolf, P.J., Mombarg, M., deGee, A.L.W., 2008. The serverity and relevance of Porcine Cirovirus type 2 infections in pigs with respiratory diseases from herds with high (cases) or low (controls) pneumonia score at slaughter. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban, South Africa>, OR.01.30.

[115]

Wu, S., Martionson, B., Hassall, A., Smith, J., Chung, C., Epling, L., Gill, M., , H.-J., 2008. Efficacy comparison of Suvaxyn® PCV2 one dose and the other commercial PCV one dose vaccine in conventional pigs. In Proceedings of the American Association of Swine Veterinarians annual meeting, San Diego California, USA, 163-164.

[116]

Young, M., Cunningham, G., Sanford, E., 2008. Performance of Ingelvac CircoFLEX vaccinated pigs in a subclinical PCVAD herd. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa , OR.01.25.

[117]

Zizlavsky, M., Czanderlova, L., Tydlitat, D., Drabek, J., 2008. Field evaluation of Suvaxyn PCV2 one dose vaccine. In Proceedings of the 20th International Pig Veterinary Society Congress, Durban South Africa, P01.103.

 

Tak til: Bibliotekar Lena Sloth (SF Roskilde), Leon Lau (Merial Norden A/S), PH (Boheringer Ingelheim DK A/S), Petra Maass (Boheringer Ingelheim International), Peter Astrup (Intervet/Shering-Plough Animal Health) og Rene Rolsner (ScanVet Animal Health A/S) for hjælp med fremskaffelse af publikationer og supplerende oplysninger.

Afprøvning: Effekt af Lawsonia og PCV2 vacciner.

Appendiks 1

Årsag til eksklusion af de 70 publikationer som udgik af analysen.

Årsag til eksklusion

Antal
publikationer

Reference

Der blev brugt ikke naturligt smittede grise

11

[15] [16] [34] [40] [44] [78] [79] [80] [81] [110] [115]

Antal af grise var ikke opgivet

1

[101]

Alder ved vaccination var ikke opgivet

1

[9]

Det var uklart hvilke vaccine der blev brugt

1

[42]

Der var ingen angivelse af hverken tilvækst eller dødelighed

17

[104] [35] [95] [41] [61] [54] [69] [70] [74] [84] [86] [91] [94] [105] [106] [109] [114]

Stald var forsøgsenhed

5

[3] [4] [43] [68] [90]

Det var uklart om vaccinerede og ikke-vaccinerede grise var opstaldet samtidigt

1

[13]

Produktionsresultaterne var ikke
sammenlignelige med danske forhold

4

[53] [73] [87] [14]

Der indgik ingen ikke-vaccinerede grise

3

[23] [30] [46]

Alle søer var vaccineret mod PCV2

1

[48]

Fodring var en afgørende faktor

1

[63]

Tiden før og efter vaccination var
sammenlignet

24

[5] [47] [55] [88] [7] [17] [12] [25] [26] [32] [56] [57] [58] [59] [60] [62] [71] [67] [72] [76] [83] [102] [113] [117]

Appendiks 2

Fordelingen af publikationer medtaget i meta-analysen

 

Antal
publikationer

Reference

Ingelvac® CircoFLEX

11

[27] [11] [19] [33] [37] [65] [66] [74] [82] [112] [116]

Circumvent® PCV

5

[22] [49] [52] [89] [107]

Porcilis ®PCV

2

[98] [10]

Suvaxyn ®PCV2

2

[21] [103]

Circovac®

2

[50] [85]

Suvaxyn® PCV2, Ingelvac® CircoFLEX,
Circumvent® PCV

1

[8]

Suvaxyn® PCV2, Circumvent® PCV

1

[51]

Total

24

 


Institution: Dansk Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Niels Peter Baadsgaard, Nils Toft

Udgivet: 3. juni 2009

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Sundhed/Veterinært