9. juli 2009

Meddelelse Nr. 846

Daka Porcine Plasma og zink til smågrise

Daka Porcine Plasma havde samme effekt på produktivitet hos smågrise som zink. Effekten af at bruge blodplasma og zink var additiv og resulterede i en forøgelse i produktionsværdien på 9 pct.

Tilsætning af Daka Porcine Plasma eller 2.500 ppm dyrlægeordineret zink resulterede i en signifikant højere produktionsværdi. Den højeste produktionsværdi (+9 pct.) blev opnået ved at tilsætte fravænningsblandingen både Daka Porcine Plasma og 2.500 ppm dyrlægeordineret zink. Isoleret set var der signifikant positiv effekt af at tilsætte blodplasma, uanset om der var tilsat 2.500 ppm dyrlægeordineret zink eller ej, på daglig tilvækst og foderoptagelse før mellemvejning (10 dage efter fravænning). Efter mellemvejning, hvor alle grupper fik kontrolfoder, var der signifikant positiv effekt på foderoptagelse af tilsætning af plasma i fravænningsfoder. Tilsætning af 2.500 ppm dyrlægeordineret zink til foderet havde, uanset tilsætning af Daka Porcine Plasma, en signifikant positiv effekt på daglig tilvækst, foderudnyttelse og foderoptagelse før mellemvejning og en signifikant positiv effekt på foderoptagelse og foderudnyttelse efter mellemvejning.

Formålet med forsøget var at undersøge effekten af at tilsætte fravænningsfoderet 2.500 ppm dyrlægeordineret zink og 5 pct. Daka Porcine Plasma til grise med en fravænningsvægt under 9 kg. Afprøvningen blev designet som et 2-faktor forsøg med zink og blodplasma som de to faktorer.

Gruppe

1

2

3

4

Fravænnings-
foder

Kontrol

Kontrol
+ 2.500 ppm
zink (ZnO)

Daka Porcine Plasma (5 pct.)

Daka Porcine Plasma
(5 pct.)
+ 2.500 ppmzink
(ZnO)

Smågrisefoder

Kontrol

Kontrol

Kontrol

Kontrol

I denne afprøvning blev foderet produceret på en kommerciel foderfabrik. Fra Daka var det et ønske, at foderets temperatur skulle være under 77 °C for at sikre, at blodplasmaet ikke blev ødelagt, som følge af varmepåvirkningen under pelleteringsprocessen. De målte temperaturer i det færdige foder før nedkøling var ved første produktion gennemsnitligt 70,5 °C og ved anden produktion 72,5 °C.

Der var ikke forskel mellem grupperne i antallet af døde og udsatte grise. I gennemsnit døde 0,3 pct. af grisene, og 5,7 pct. af grisene blev sat i sygesti. I de første 10 dage efter fravænning var der signifikant flere behandlingsdage for diarré i kontrolgruppen sammenlignet med de øvrige tre grupper. Der var ikke forskel i antallet af behandlingsdage for diarré mellem de øvrige tre grupper.

Samlet viste afprøvningen, at tilsætning af 2.500 ppmzink og/eller 5 pct. Daka Procine Plasma til fravænningsfoder øgede produktionsværdien beregnet med ens foderpriser. De forbedrede produktionsresultater ved tilsætning af plasma alene modsvarede ikke merprisen for foderet.

Dansk Svineproduktion har forespurgt Fødevarestyrelsen om den anvendte produktionsmetode sikrer, at blodproduktet er virusfrit. Sagen behandles i øjeblikket i Fødevarestyrelsen.

Baggrund

Plasma er en god proteinkilde til smågrise og anvendes specielt i lande, der fravænner grise tidligere end det sker i Danmark. Udover at være en letfordøjelig proteinkilde med en god aminosyresammensætning, antages det, at blodplasmas immunoglobuliner kan medvirke til at styrke grisenes immunforsvar og dermed gøre dem mere robuste mod sygdomme [1]. I en tidligere afprøvning blev det fundet, at grise, der fik foder tilsat blodplasma, havde en signifikant højere daglig tilvækst og foderudnyttelse i forhold til kontrolgruppen i de to første uger efter fravænning, hvor produkterne var tilsat foderet. Denne forskel blev dog udlignet i den efterfølgende vækstperiode til 30 kg [2]. En positiv effekt på daglig tilvækst er også bekræftet i andre undersøgelser [3].

I en undersøgelse blev det fundet, at fravænnede grise, der fik foder tilsat 5 pct. blodplasma, havde den laveste produktivitet, når foderet blev pelleteret ved en temperatur på 77 °C. Der blev testet pelleteringstemperaturer på 60, 66, 71, 77 °C [3].

Som følge af risikoen for smitte med BSE blev anvendelse af blodplasma i svinefoder i EU forbudt fra 1. januar 2001. Det er i 2008 igen blevet lovligt at anvende blodplasma i grisefoder. Blodplasma må ikke anvendes til bl.a. UK-grise og økologiske grise. Anvendelse af blodprodukter i ren form i besætningerne kræver en godkendelse, på samme måde som ved anvendelse af fiskemel. Denne godkendelse kan fås gratis hos Plantedirektoratet.

Tilsætning af dyrlægeordineret zink til foderet er tidligere fundet at øge tilvækst og foderudnyttelse, samt reducere diarrébehandlinger og dødelighed hos fravænnede grise [4], [5].

Formålet med afprøvningen var at undersøge effekten af at tilsætte 2.500 ppm dyrlægeordineret zink og blodplasma, alene og i kombination, til fravænningsfoder til smågrise primært på produktivitet og sekundært på sundhed.

EU har, som nævnt, i 2008 igen tilladt brug af blodprodukter til svinefoder. I EU-godkendelsen stilles en række krav til procesmetode, og der er udpeget en række bakterier, som skal elimineres ved produktionsprocessen. Det fremgår imidlertid ikke, om processen også eliminerer virus. Risikoen for indslæbning af virus via blodplasma er således ukendt, og Dansk Svineproduktion har derfor forespurgt Fødevarestyrelsen om anvendelse af blodplasma i svinefoder er risikofrit med hensyn til virus. Sagen behandles i øjeblikket i Fødevarestyrelsen.

Materiale og metode

Afprøvningen blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj. Grisene indgik i forsøg fra fravænning ved en vægt på gennemsnitligt 7,1 kg og indtil grisene vejede gennemsnitligt 30,5 kg. Der indgik i alt 42 gentagelser (stier) á enten 5-7 eller 13 grise afhængig af stistørrelse i de enkelte sektioner. Der blev i alt indsat 364 grise i hver gruppe. Forsøget blev designet som et 2-faktor forsøg.

Tabel 1. Beskrivelse af grupperne

Gruppe

1

2

3

4

Fravænnings-
foder

Kontrol

Kontrol
+ 2.500 ppmzink (ZnO)

Daka Porcine Plasma
(5 pct.)

Daka Porcine Plasma
(5 pct.)
+ 2.500 ppmzink (ZnO)

Smågrisefoder

Kontrol

Kontrol

Kontrol

Kontrol

Foder

Fravænningsfoderet til alle fire grupper blev optimeret samme indhold af næringsstoffer. Dog med mulighed for, at blandingerne med Daka Porcine Plasma kunne have et lidt højere indhold af leucin, isoleucin, fenylalanin, tyrosin og valin, som ikke kunne tilsættes syntetisk. Forsøgsfoderet til gruppe 3 og 4 blev tilsat 5 pct. Daka Porcine Plasma i fravænningsblandingen. Plasma erstattede primært fiskemel, mælkepulver og sekundært sojaproteinkoncentrat i blandingerne (tabel 2). Daka Porcine Plasma blev optimeret i blandingerne på baggrund af oplysninger om næringsstofindhold fra Daka Proteins (appendiks 1), og fordøjeligheden af energi og protein blev sat til 100 pct. Blandingerne blev optimeret ud fra det normsæt, der gjaldt fra 2007 [6].

Grisene fik fravænningsfoderet de første 14 dage. Fra den 10. dag var der en glidende overgang fra fravænningsfoder til smågrisefoder. Alle grise fik samme smågriseblanding efter foderskift. Tildelingen af foder pr. sti blev registreret. Grisene blev vejet ved overgang til smågrisefoderet (mellemvejning) og ved afgang fra smågrisestalden. Diarrébehandlinger og dødelighed blev registreret som sekundære parametre, hvilket betyder, at der skal være store forskelle for at kunne udtale sig sikkert om en eventuel forskel mellem behandlingerne.

Tabel 2. Fravænningsfoderets sammensætning af proteinråvarer og indhold af FEsv, råprotein og udvalgte aminosyrer

Råvare

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Daka Porcine Plasma, pct.

-

-

5,0

5,0

Zinkoxid, dyrlægeordineret, pct.

-

0,3

-

0,3

Sojaproteinkoncentrat, HP 200, pct.

9,1

9,1

6,5

6,6

Kartoffelproteinkoncentrat, pct.

4,0

4,0

4,0

4,0

Afskallet sojaskrå, pct.

3,0

3,0

3,0

3,0

Mælkepulver, pct.

6,0

6,0

3,0

3,0

Fiskemel alm., pct.

4,0

4,0

-

-

FEsv/kg

1,19

1,19

1,19

1,19

Råprotein, g std. ford./FEsv

155

155

155

155

Lysin, g std. ford./FEsv 

11,13

11,13

11,13

11,13

Isoleucin, g std. ford./FEsv

6,56

6,57

6,46

6,47

Leucin, g std. ford./FEsv

11,89

11,89

12,46

12,47

Histidin, g std. ford./FEsv 

3,68

3,68

3,89

3,89

 Valin, g std. ford./FEsv 

7,65

7,65

8,29

8,30

Foderet blev produceret på en kommerciel foderfabrik. Fra Daka var det et ønske, at foderets temperatur skulle være under 77° C, for at sikre, at Daka Porcine Plasma ikke blev ødelagt som følge af varmepåvirkningen under pelleteringsprocessen. En lavere produktionstemperatur end normalt blev sikret ved, at forpressen (BOA) blev koblet fra. Temperaturen blev målt i foder udtaget i en spand umiddelbart efter pillepressen. Der blev sat et termometer ned i foderet og pillerne blev ”stampet” omkring termometeret for at reducere varmetabet mest muligt. De målte temperaturer i det færdige foder før nedkøling var ved første produktion gennemsnitligt 70,5 °C og anden produktion 72,5 °C. Zinkoxid blev tilsat foderet før pelletering.

Statistik og beregninger

Daglig tilvækst og foderudnyttelse blev for hver sti anvendt til beregning af produktionsværdien pr. gris ved samme pris pr. analyseret FEsv for alle grupper. Produktionsværdien er dermed et udtryk for grisenes biologiske respons på foderblandingerne, idet blandingerne er indregnet til samme pris.

Udregningen for produktionsværdien er som følger: (kg tilvækst × kr. pr. kg tilvækst) - (antal analyserede FEsv × kr. pr. FEsv). Tilvækstværdien blev beregnet dels på basis af den gennemsnitlige indsættelses- og afgangsvægt i hele afprøvningen og dels på basis af den gennemsnitlige notering i de sidste fem år.

I beregningen af produktionsværdien er anvendt følgende:

Gennemsnitlig notering over 5 år (1. september 2003 til 1. september 2008):

  • 7 kg’s grise: 191 kr. pr. gris, +/- 8,75 pr. kg.
  • 30 kg’s grise: 333 kr. pr. gris, - 4,84 (15-30 kg)/+4,97 (30-40 kg) kr. pr. kg.
  • Foderpris (gennemsnit for de seneste 5 år): fravænningsfoder 2,84 kr./FEsv, smågrisefoder 1,59 kr./FEsv.
  • Diverse omkostninger: 20 kr.

Ved beregningen af den aktuelle produktionsværdi er anvendt en gennemsnitlig pris for grise baseret på aktuelle priser og derudover er foderblandingernes aktuelle pris også indregnet. I beregningen er anvendt følgende:

Gennemsnitlig notering over 5 uger (uge 11-15, 2009):

  • 7 kg’s grise: 174 kr. pr. gris, +/- 7,65 pr. kg.
  • 30 kg’s grise: 303 kr. pr. gris, +/- 4,56 kr. pr. kg.
  • Foderpris (gennemsnit for indhentede priser april 2009): fravænningsfoder til gruppe 1: 2,60 kr./FEsv, gruppe 2: 2,79 kr./FEsv, gruppe 3: 3,26 kr./FEsv, gruppe 4: 3,45 kr./FEsv, smågrisefoder 1,74 kr./FEsv.
  • Prisen for Daka Porcine Plasma tilsat fravænningsfoder var sat til 25 kr./kg inkl. foderproducentens avance.

Afprøvningen blev designet som et 2-faktor forsøg med zink og blodplasma som de to faktorer. Produktionsværdien blev analyseret som primær parameter. Sygdomsregistreringer og dødelighed indgik som sekundære parametre. De kontinuerte data blev beskrevet ved en generaliseret lineær model, med blodplasma og zink som systematiske effekter, vægt ved indsættelse som kovariat, og indsættelsesdag som tilfældig effekt. De diskrete data (død og behandling) blev beskrevet ved logistisk regression, med blodplasma og zink som forklarende variable. Der blev ikke regnet statistik på de aktuelle produktionsværdier.

Resultaterne er vist som korrigeret gennemsnit for hver gruppe. Data blev testet for normalfordeling, vekselvirkning og forekomst af outliers for at sikre, at der ikke var stier, der afveg signifikant fra de andre. Statistisk sikre forskelle angives på 5 procentsniveau.

Resultater og diskussion

Foder

Blandingerne blev optimeret i henhold til normsættet for 2007 [6] før ændringerne juni 2008 [7]. De analyserede og beregnede værdier for indhold af fordøjelige aminosyrer og råprotein pr. FEsv er vurderet i forhold til det nye normsæt [7]. For de to fravænningsblandinger tilsat blodplasma var der god overensstemmelse mellem det beregnede og det analyserede totale indhold af råprotein og aminosyrer. For de to kontrolfoderblandinger med og uden dyrlægeordineret zink var der et underindhold af råprotein i forhold til det beregnede indhold og i forhold til normen af standardiseret fordøjeligt råprotein på cirka 5 pct. Det standardiserede fordøjelige indhold af de fire første essentielle aminosyrer var 6-7 pct. lavere end normen. Hvorvidt forskellene imellem foderblandingernes næringsstofindhold skyldes en undervurdering af aminosyreindholdet i blodplasma eller overvurdering af aminosyreindholdet i mælkepulver og fiskemel vides ikke.

Analyserne viser endvidere, at indholdet af de ikke-tilsatte essentielle aminosyrer (isoleucin, leucin, histidin, fenylalanin, tyrosin og valin) var som forventet i blandingerne med blodplasma. Det højere indhold af disse aminosyrer kan, samtidig med et lavere indhold af de første fire essentielle aminosyrer i kontrolfoderet, være en medvirkende årsag til den højere tilvækst i de to grupper, hvor fravænningsfoderet blev tilsat blodplasma (appendiks 2).

Det beregnede og analyserede indhold af næringsstoffer stemte overens for smågrisefoderet (appendiks 2).

Sundhed

Der var ikke forskel mellem grupperne i antallet af døde og udsatte grise. I gennemsnit døde 0,3 pct. af grisene, og 5,7 pct. af grisene blev sat i sygesti. Heraf blev størstedelen sat i sygesti efter mellemvejning. Størstedelen af behandlinger for diarré er ligeledes foretaget efter mellemvejning, formentlig som følge af udbrud af Lawsonia. I perioden før mellemvejning havde grisene, der fik kontrolfoder, signifikant flere diarrébehandlinger end de øvrige grupper. Der var ikke forskel imellem de øvrige grupper (se tabel 3).

Tabel 3. Gennemsnitligt antal dage grisene er behandlet mod diarré

Gruppe

1

2

3

4

 

Kontrol

+ 2.500 ppmzink

Daka Porcine
Plasma

Daka Porcine Plasma
+ 2.500 ppmzink

Behandlingsdage for diarré før mellemvejning

0,3a

0,04b 

0,04b 

0,04b 

Behandlingsdage for diarré i hele perioden

3,5

2,9

2,8

3,0

a,b: Værdier markeret med forskellige bogstaver er signifikant forskellige.

Produktivitet og produktionsværdi

I tabel 4 ses effekten af zink og blodplasma på produktivitet og på produktionsværdien.

Daka Porcine Plasma
For den totale periode var der signifikant positiv effekt på produktionsværdien af at tilsætte Daka Porcine Plasma til foderet de første 14 dage efter fravænning. Isoleret set var der signifikant positiv effekt af at tilsætte blodplasma, uanset om der var tilsat 2.500 ppm dyrlægeordineret zink eller ej, på daglig tilvækst og foderoptagelse før mellemvejning. Der var vekselvirkning mellem grupperne for foderudnyttelse før mellemvejning og derfor er resultaterne ikke vist i tabel 4. Effekten på foderudnyttelsen af at tilsætte zink var større end effekten af at tilsætte blodplasma. Generelt har foderudnyttelsen i kontrolgruppen før mellemvejning været ringe og har haft en meget stor spredning i forhold til de øvrige tre grupper, som følge af en lav daglig tilvækst i kontrolgruppen (se tabel 5). Efter mellemvejning var der signifikant positiv effekt på foderoptagelse af at tilsætte blodplasma fra fravænning og indtil mellemvejning.

I en tidligere afprøvning blev der kun fundet effekt på produktiviteten i de første uger, hvor blodplasma blev tilsat foderet, men for den samlede vækstperiode var der ikke forskel imellem grupperne. Ved at tilsætte 2,5 pct. blodplasma (tre produkter: to af svineoprindelse og et af kvægoprindelse) til fravænningsfoderet blev der i perioden før mellemvejning opnået en forøgelse af daglig tilvækst på gennemsnitligt cirka 30 g pr. dag og en forbedret foderudnyttelse på 0,2 FEsv pr. kg for grise fravænnet ved fire uger [2]. I denne afprøvning blev opnået en effekt på produktionsværdi, daglig tilvækst og foderoptagelse for den samlede vækstperiode. Det vides ikke, om det skyldes, at tilsætningen af blodplasma var fordoblet i forhold til den tidligere afprøvning.

Zink
Tilsætning af 2.500 ppm dyrlægeordineret zink til foderet gav, uanset tilsætning af Daka Porcine Plasma, en signifikant positiv effekt på daglig foderoptagelse og tilvækst før mellemvejning og signifikant positiv effekt på foderoptagelse og foderudnyttelse efter mellemvejning, samt en signifikant positiv effekt på produktionsværdien for hele perioden som følge af en bedre daglig tilvækst (og en øget foderoptagelse) (se tabel 4).

I en tidligere afprøvning blev kombinationen af 2.500 ppm dyrlægeordineret zinkoxid og organiske syrer (1 pct. mælkesyre, 1 pct. myresyre og 0,5 pct. benzoesyre) sammenlignet med en kontrolfoderblanding. Her var konklusionen, at zink og syre i kombination havde en signifikant reducerende effekt på diarré og dødelighed samt at det øgede produktionsværdien med 16 pct. i forhold til et kontrolfoder [5]. En anden afprøvning, der sammenlignede 2.500 ppm dyrlægeordineret zink med et kontrolfoder, viste, at der var signifikant reducerende effekt på dødelighed og en forøgelse af produktionsværdien med 9 pct. [4]. I denne afprøvning har anvendelsen af 2.500 ppm dyrlægeordineret zink i fravænningsfoderet ikke haft samme markante effekt på produktivitet og sundhed, som i tidligere undersøgelser.

Daka Porcine Plasma og zink
Effekten af at tilsætte Daka Porcine Plasma og 2.500 ppm dyrlægeordineret zink var additiv, hvilket vil sige, at hvis der tilsættes begge produkter, er effekten på produktiviteten tæt på summen af effekten af de to produkters effekt.

Tabel 4. Effekt af Daka Porcine Plasma uanset tilsætning af 2.500 ppm dyrlægeordineret zink (gruppe 3 & 4 mod 1 & 2) samt effekt af 2.500 ppm dyrlægeordineret zink uanset tilsætning af Daka Porcine Plasma (gruppe 2 & 4 mod 1 & 3) på produktivitet og produktionsværdi

 

Daka Porcine Plasma

2.500 ppmzink

Signifikant effekt

 

 

 

Daka Porcine
Plasma

2.500 ppmzink

Før mellemvejning (fravænning til dag 10)

Daglig tilvækst, g/dag

+44

+85

*

*

Foderoptagelse, FEsv/dag

+0,03

+0,05

*

*

Foderudnyttelse, FEsv/kg

-

-

vekselvirkning

Efter mellemvejning

Daglig tilvækst, g/dag

+12

+9

-

-

Foderoptagelse, FEsv/dag

+0,03

+0,03

*

*

Foderudnyttelse, FEsv/kg

0

+0,03

-

*

Total vækstperiode

Daglig tilvækst, g/dag

+19

+28

*

*

Foderoptagelse, FEsv/dag

+0,03

+0,04

*

*

Foderudnyttelse, FEsv/kg

-0,02

-0,02

-

-

 

Produktionsværdi, kr./gris

+3,0

+3,7

*

*

I tabel 5 ses produktionsresultater samt produktionsværdi beregnet ved 5 års priser og ens foderpriser samt en aktuel produktionsværdi beregnet ved aktuelle priser og hvor blandingernes aktuelle pris er indregnet.

Med en produktpris for blodplasma på 25 kr./kg kan der opnås et 2 pct. højere aktuelt dækningsbidrag for gruppen, hvor både zink og blodplasma er tilsat i forhold til kontrolgruppen. I forhold til kontrolgruppen medfører tilsætning af dyrlægeordineret zink 3 pct. ekstra i aktuelt dækningsbidrag og tilsætning af Daka Porcine Plasma giver et aktuelt dækningsbidrag, der er 2 pct. under kontrolgruppens (se tabel 5). Den positive effekt af plasma på grisenes produktivitet har dermed ikke fuldt ud kunnet betale for produktet.

Tabel 5. Produktivitet og produktionsværdi baseret på 5 års priser samt aktuel produktionsværdi

Gruppe

1

2

3

4

 

Kontrol

+ 2.500 ppmzink

Daka Porcine Plasma

Daka Porcine Plasma + 2.500 ppmzink

Antal indsat

364

364

364

364

Til mellemvejning (10 dage; 7,1-9,3 kg)

Daglig tilvækst, g/dag

137

231

190

266

Foderoptagelse, FEsv/dag

0,29

0,35

0,33

0,37

Foderudnyttelse, FEsv/kg

2,61

1,74

2,05

1,63

Efter mellemvejning (9,3-30,5 kg)

Daglig tilvækst, g/dag

546

546

549

566

Foderoptagelse, FEsv/dag

0,95

0,97

0,97

1,02

Foderudnyttelse, FEsv/kg

1,69

1,72

1,70

1,72

Hele perioden (7,1-30,5 kg)

Daglig tilvækst, g/dag

454

477

468

501

Foderoptagelse, FEsv/dag

0,80

0,83

0,82

0,87

Foderudnyttelse, FEsv/kg

1,68

1,66

1,66

1,64

 

Produktionsværdi, kr. pr. gris

71,8

74,6

73,9

78,6

Indeks

100

104

103

109

 

Aktuel produktionsværdi kr. pr. gris inkl. produktprisen 25 kr./kg

54,8

56,5

53,6

56,0

Indeks

100

103

98

102

Konklusion

Tilsætning af Daka Porcine Plasma eller 2.500 ppm dyrlægeordineret zink resulterede i en signifikant højere produktionsværdi. Den højeste produktionsværdi blev opnået ved at tilsætte fravænningsblandingen både Daka Porcine Plasma og 2.500 ppm dyrlægeordineret zink. Isoleret set er der signifikant positiv effekt af at tilsætte blodplasma, uanset om der er tilsat 2.500 ppm dyrlægeordineret zink eller ej, på daglig tilvækst og foderoptagelse før mellemvejning. Efter mellemvejning er der signifikant positiv effekt på foderoptagelse af at tilsætte blodplasma. Effekten af at tilsætte 2.500 ppm dyrlægeordineret zink til foderet har, uanset tilsætning af Daka Porcine Plasma, en signifikant positiv effekt på daglig tilvækst og foderoptagelse før mellemvejning og en signifikant positiv effekt på foderoptagelse og foderudnyttelse efter mellemvejning. Den positive effekt af plasma på grisenes produktivitet kunne ikke fuldt ud betale for merprisen for foderet, når prisen var 25 kr. pr. kg Daka Porcine Plasma. 

Der var ikke forskel imellem grupperne i antallet af døde og udsatte grise. I gennemsnit døde 0,3 pct. af grisene, og 5,7 pct. af grisene blev sat i sygesti. Effekten af at tilsætte blodplasma, zink eller både blodplasma og dyrlægeordineret zink, til foderet, er en signifikant reducerende effekt på antallet af diarrébehandlinger før mellemvejning i forhold til kontrolgruppen. Der var ikke effekt for den samlede vækstperiode eller perioden efter mellemvejning. Størstedelen af behandlingerne for diarré er foretaget efter mellemvejning, som følge af udbrud af Lawsonia.

Referencer

[1]

Nofrarias, M. G.E. Manzanilla, J. Pujols, X. Gilbert, N. Majo, J. Segales & J. Gasa. 2006. Effects of spray dried Porcine Plasma and plant extracts on intestinal morphology and leukocyte cell subsets of weaned pigs. J. Anim. Sci. 84, 2735-2742.

[2]

Maribo, H. 2000. Firmaprodukter samt firmablanding til smågrise. DLG Starline, Plasma AP820 og VEPRO® 75 PSCF og VEPRO® 75 BC samt Oregarom til smågrise, Meddelelse nr. 497, Landsudvalget for Svin.

[3]

Steidinger, M.U., R.D. Goodband, M.D. Tokach, S.s. Dritz, J.L. Nelssen, L.J. McKinney, B.S. Borg & J.M. Campbell. 2000. Effects of pelleting and pellet conditioning temperatures on weanling pig performance. J. Anim. Sci. 78:3014-3018.

[4]

Maribo, H. & A.K. Skovsted Koch. 2007. EggsTend 88 til smågrisefoder. Meddelelse nr. 789, Dansk Svineproduktion.

[5]

Jørgensen, L., M. Johansen & M. S. Schultz. 2007. Effekt af zink og organiske syrer på diarréer i smågriseperioden. Meddelelse nr. 778, Dansk Svineproduktion.

[6]

Jørgensen, L. & P. Tybirk. 2007. Normer for næringsstoffer, 14. udgave, Dansk Svineproduktion, Info-svin.

[7]

Jørgensen, L. & P. Tybirk. 2008. Normer for næringsstoffer, 15. udgave, Dansk Svineproduktion, Info-svin.

    

Deltagere:   Jens Ove Hansen, Mai Britt Friis Nielsen, Dansk Svineproduktion.

Afprøvning: 987

Finansiering af projektet:
Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har ProjektID: 0809/86

Appendiks 1

Næringsstofindhold i Daka Porcine Plasma, ud fra datablad fra Daka
(råprotein og aminosyrer, 4 analyser).

Næringsstof

Typiske værdier

Garanterede værdier

FEsv pr. 100 kg

123

 

EFOS svin

99,8

 

Protein, pct.

82

Min. 80

Fedt, pct.

2,5

Min 0,1

Vand, pct.

6

Maks. 8

Aske, pct.

6

Maks. 12

Lysin, g/100 g protein

8,7

 

Methionin, g/100 g protein

0,9

 

Cystin, g/100 g protein

3,6

 

Treonin, g/100 g protein

6,1

 

Tryptofan, g/100 g protein

1,9

 

Leucin, g/100 g protein

9,7

 

Isoleucin, g/100 g protein

4,0

 

Histidin, g/100 g protein

3,3

 

Fenylalanin, g/100 g protein

5,7

 

Valin, g/100 g protein

6,6

 

Calcium, pct.

0,06

 

Total-fosfor, pct.

0,09

 

Zink, mg/kg

13

 

Råvaresammensætning i fravænningsfoder, procent

Råvare 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Daka Porcine Plasma

-

-

5,00

5,00

Sojaproteinkoncentrat, HP 200

8,86

8,96

6,51

6,60

Kartoffelprotein koncentrat

4,00

4,00

4,00

4,00

Afskallet sojaskrå

3,00

3,00

3,00

3,00

Mælkepulver babyfeed 18/18

6,00

6,00

3,00

3,00

Fiskemel alm.

4,00

4,00

-

-

Hvede

46,72

46,17

50,05

49,49

Byg

20,00

20,00

20,00

20,00

Kridt

1,04

1,04

1,31

1,30

Monocalciumfosfat

1,11

1,11

1,60

1,61

Salt

0,20

0,20

0,11

0,11

Lysin (98,5 %)

0,41

0,40

0,33

0,33

DL-Methionin (100 %)

0,09

0,09

0,15

0,15

Treonin (98,5 %)

0,11

0,11

0,03

0,03

Tryptofan (15 %)

0,30

0,30

0,11

0,11

Vitamin/mineralblanding m. beta xylanase

0,35

0,35

0,35

0,35

Zinkoxid (pharma)

-

0,30

-

0,30

Vegetabilsk fedt Scanfedt S

2,75

2,90

3,39

3,55

Melasse

1,00

1,00

1,00

1,00

Porzyme

0,06

0,06

0,06

0,06

Fytase natuphos 100 %, FTU/kg

525

525

525

525

Beta xylanase, units/kg

4800

4800

4800

4800

Råvaresammensætning i smågrisefoder, procent

Smågrisefoder alle 4 grupper

Hvede

52,87

Byg

15,00

Sojaskrå, afskallet

19,29

Vegetabilsk fedt Scanfedt S

3,00

Kartoffelprotein koncentrat

3,00

Foderkridt

1,82

Monocalciumfosfat

1,20

Fodersalt

0,40

L-lysin 98,5 %

0,54

DL-Methionin 100 %

0,15

Treonin 98,5 %

0,16

Tryptofan 15 %

0,31

Vitamin/mineralblanding med beta xylanase og fytase

0,26

Melasse, roe

2,00

Fytase natuphos 100 %, FTU/kg

520

Beta xylanase, units/kg

4.992

Appendiks 2

Fravænningsfoderets beregnede og analyserede indhold af næringsstoffer

Gruppe

 

1.
kontrol

2.
+ 2.500 ppmzink

3.
Daka Porcine Plasma

4.
Daka Porcine Plasma
+ 2.500 ppmzink

 

Bereg-
net

Analy-
seret 1

Bereg-
net

Analy-
seret 1

Bereg-
net

Analy-
seret 1

Bereg-
net

Analy-
seret 1

FEsv pr.100 kg

119

119

119

120

119

119

119

120

Råprotein, pct.

20,9

19,9

20,9

19,9

20,6

21,4

20,6

21,0

Lysin, g/kg

14,6

13,3

14,6

13,4

14,5

14,3

14,4

14,3

Methionin, g/kg

4,6

4,2

4,6

4,2

4,6

4,4

4,6

4,5

Meth.+cyst., g/kg

8,0

7,5

8,0

7,5

8,8

9,0

8,8

8,9

Treonin, g/ kg

9,2

8,8

9,2

8,6

9,1

9,6

9,1

9,4

Isoleucin, g/kg

8,8

8,2

8,8

8,1

8,6

8,9

8,6

8,7

Leucin, g/kg

15,9

14,8

15,9

14,8

16,6

17,1

16,6

16,5

Histidin, g/kg

5,0

4,7

5,0

4,7

5,2

5,2

5,2

5,2

Fenylalanin, g/kg

10,1

9,5

10,1

9,5

10,8

10,9

10,8

10,8

Fenyl.+Tyrosin, g/kg

17,7

16,2

17,7

16,2

19,3

19,1

19,3

18,5

Valin, g/kg

10,4

9,7

10,4

9,9

11,3

11,6

11,3

11,2

Calcium, g/kg²

8,5

9,4

8,5

8,5

8,5

8,6

8,5

8,8

Total-fosfor, g/kg²

7,0

7,2

7,0

6,8

7,0

7,1

7,0

7,3

Zink mg/kg²

170

206

2.387

2.440

167

172

2.387

2.547

1) Analyserede indhold angives på basis af 6 analyser af FEsv og råprotein og 5 analyser af aminosyrer.

2) Analyserede indhold angives på basis af 3 analyser.

Smågrisefoderets beregnede og analyserede indhold af næringsstoffer

Gruppe

Kontrol

 

Beregnet

Analyseret 1

FEsv pr. 100 kg

114

114

Råprotein, pct.

19,8

20,4

Lysin, g/kg

14,0

14,8

Methionin, g/kg

4,4

4,5

Meth.+cyst., g/kg

7,8

8,2

Treonin, g/ kg

8,7

9,4

Isoleucin, g/kg

8,1

8,6

Leucin, g/kg

14,4

15,4

Histidin, g/kg

4,7

4,8

Fenylalanin, g/kg

9,5

9,9

Fenyl.+Tyrosin, g/kg

16,5

17,1

Valin, g/kg

9,3

10,2

Calcium, g/kg²

10,1

12,1

Total-fosfor, g/kg²

6,6

8,0

Zink g/kg²

130

150

1)  Analyserede indhold angives på basis af 8 analyser af FEsv og råprotein og 7 analyser af aminosyrer
2)  Analyserede indhold angives på basis af 2 analyser af samleprøver fra leverancerne.


Institution: Dansk Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Maribo

Udgivet: 9. juli 2009

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring