20. februar 2015

Meddelelse Nr. 1020

Økologiske hangrise: Effekt af reduceret slagtevægt kombineret med fire dages kornfodring på hangriselugt

Ca. 80 kg levendevægt ved slagtning og fire dages slutfodring med korn resulterede i færre frasorterede grise på slagteriet pga. skatol, en signifikant lavere androstenonkoncentration i spækket samt en lavere lugtkarakter (human nose).

I en økologisk besætning med opstaldning af slagtesvin i storstier blev effekten af levendevægt ved slagtning i kombination med fodring med korn fire dage før slagtning undersøgt i forhold til udvikling af hangriselugt.

Resultatet viste, at en gennemsnitligt levendevægt på ca. 80 kg (81 kg, 69-97kg) ved slagtning i kombination med fire dages slutfodring med korn reducerede koncentrationen af androstenon signifikant i spækket, men havde ikke en statistisk sikker effekt på det estimerede skatoltal (median) sammenlignet med hangrise slagtet ved en gennemsnitlig levendevægt på ca. 115 kg (111 kg, 87-122) med adgang til almindeligt foder indtil dagen før slagtning. I afprøvningen indgik 267 individuelt mærkede hangrise.

Den lavere levendevægt ved slagtning og slutfodring med korn resulterede i en lavere forekomst af grise med hangriselugt målt på; skatoltal, human nose og androstenonkoncentration. Baseret på skatoltal (grænseværdi 0,25 ppm) var frasorteringen henholdsvis 9,0 % og 17 % i forsøg og kontrol, mens human nose bedømmelsen resulterede i lugtscore 2 (tydelig hangriselugt) for henholdsvis 12 % og 21 % af hangrisene i forsøg og kontrol. Androstenonkoncentration over 1,0 ppm forekom hos 42 % af forsøgsgrisene og 82 % af kontrolgrisene, mens tilsvarende androstenon-værdier over en tærskelværdi på 2,0 ppm blev fundet hos henholdsvis 14 % af forsøgsgrisene og 59 % af kontrolgrisene.

Alle hangrise blev bedømt i forhold til graden af gødningstilsmudsning på kroppen, men der var ingen sammenhæng mellem det aktuelle hygiejneniveau og skatoltallet for den enkelte gris.

Det var muligt at reducere frasorteringen af hangrise pga. ornelugt men ikke til et niveau, der er lavt nok til at gøre produktionen af økologiske hangrise rentabel. Værditab som følge af den lavere slagtevægt er medvirkende til samlet at reducere dækningsbidraget pr. produceret slagtesvin med ÷ 291-602 kr. for hangrise slagtet ved 80 kg sammenlignet med økologiske galtgrise slagtet ved 115 kg afhængig af hvilke analyser for hangriselugt, der ligger som basis for frasorteringen [1].


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Helle Pelant Lahrmann , Marianne Bonde, Mai Britt Friis Nielsen, Marie Lund Buus

Udgivet: 20. februar 2015

Dyregruppe: Hangrise, Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Miljø, Ernæring