23. marts 2015

Meddelelse Nr. 1023

Vådfoder eller tørfoder til so-, galt- og hangrise

Restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder gav samlet set bedre produktionsresultater end ad libitum tørfodring med pelleteret foder, men der var forskel mellem besætninger og køn. Hjemmeblandet vådfoder skal være billigere end pelleteret foder.

Der er gennemført en konceptafprøvning med slagtesvin, hvor restriktiv vådfodring med hjemmeblandet vådfoder er sammenlignet med ad libitum tørfodring med pelleteret foder.

Afprøvningen viste, at produktionsresultaterne samlet set var bedre ved restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder end ved ad libitum tørfodring med pelleteret foder, men der var forskel i resultaterne mellem besætninger og mellem køn. Ud fra resultaterne blev det beregnet, at vådfodring i gennemsnit gav 14,2 kr. højere produktionsværdi pr. gris for en blandet so- og galtgriseproduktion, når foderprisen var ens for hjemmeblandet vådfoder og pelleteret tørfoder. Beregninger viste, at denne merindtjening pr. gris ikke kunne opveje merudgifterne ved vådfodring, herunder dyrere stald- og dyrere fodringsanlæg end ved tørfodring. Derfor skal prisen pr. FEsv være lavere for hjemmeblandet vådfoder end for pelleteret tørfoder, når omkostninger til hjemmeblandingsanlæg er medregnet. Ved en blandet so- og galtgriseproduktion skulle hjemmeblandet vådfoder være 2,7 øre billigere pr. FEsv end pelleteret tørfoder for at opnå samme økonomiske resultat. Under forudsætning af at hjemmeblandet foder er 5 øre billigere pr. FEsv end pelleteret foder, som tidligere beregnet i en rapport, og prisen for pelleteret foder er 1,64 kr. pr. FEsv, vil der være en højere indtjening på cirka 4,6 kr. pr. gris ved restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder end ved ad libitum tørfodring med pelleteret foder i en blandet so- og galtgriseproduktion.
 
Ved restriktiv vådfodring af hangrise med hjemmeblandet foder viste resultaterne, at der skal anvendes en høj foderkurve for at opnå samme produktionsresultater som ved ad libitum tørfodring med pelleteret foder. Frasortering af hangrise på grund af ornelugt var i gennemsnit 2 procentpoint lavere ved vådfodring end ved tørfodring svarende til en besparelse på 3,5 kr. pr. produceret hangris.

Ud fra resultaterne for sogris og hangrise blev det beregnet, at restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder i gennemsnit gav 2,1 kr. højere produktionsværdi pr. gris end ad libitum tørfodring med pelleteret foder for en blandet so- og hangriseproduktion ved ens foderpris for hjemmeblandet foder og pelleteret foder. Når merudgifter til vådfodring og omkostninger til hjemmeblandingsanlæg samt lavere frasortering af hangrise ved vådfodring blev indregnet, viste beregninger, at hjemmeblandet vådfoder skulle være 4,9 øre billigere pr. FEsv end pelleteret tørfoder ved blandet so- og hangriseproduktion, for at opnå samme økonomiske resultat.  Under forudsætning af at hjemmeblandet foder er 5 øre billigere end pelleteret foder, og prisen for pelleteret foder er 1,64 kr. pr. FEsv, vil der kunne opnås stort set samme indtjeningen i en blandet so- og hangriseproduktion ved enten restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder eller ad libitum tørfodring med pelleteret foder.

Der var flere sår og ar i den hvide del af maven hos grise fodret ad libitum med pelleteret tørfoder end hos grise fodret restriktivt med hjemmeblandet vådfoder, selv om partikelfordelingen ikke var finere ved pelleteret tørfoder end ved hjemmeblandet vådfoder. Dødeligheden var højere ved ad libitum tørfodring med pelleteret foder end ved restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder. Forudsat at den fundne forskel i dødelighed er reel, vil det ændre den økonomiske balance mellem de to fodringskoncepter til fordel for restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder.  Dette undersøges i en igangværende risikofaktorundersøgelse om årsager til høj dødelighed.

Afprøvningen blev gennemført i to slagtesvinebesætninger, hvor der både var installeret vådfodrings- og tørfodringsanlæg. I den ene besætning blev der produceret so- og galtgrise, og i den anden besætning blev der produceret so- og hangrise. I begge besætninger blev restriktiv vådfodring med hjemmeblandet foder sammenlignet med ad libitum tørfodring med pelleteret foder. Fodersammensætning var stor set ens for hjemmeblandet foder og pelleteret foder.


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Anni Øyan Pedersen, Michael Holm

Udgivet: 23. marts 2015

Dyregruppe: Slagtesvin, Sogrise, Galte, Hangrise

Fagområde: Ernæring