5. august 2015

Meddelelse Nr. 1039

Betydningen af SPF-sygdomme for produktivitet, antibiotikaforbrug og sundhed

SPF-status betød ikke noget i sobesætninger. For smågrise var tabet 6,50 kr./ produceret gris i besætninger positive for AP2/6 og MYK. Antibiotikaforbruget var højere hos smågrise positive for PRRS og MYK og slagtesvin, der var positive for MYK.

I sobesætninger var der ingen påvirkning af produktivitet og antibiotikaforbrug af de enkelte SPF-sygdomme. Hos smågrise var produktiviteten påvirket negativt af især AP2/6 (ondartet lungesyge) og PRRS men også i mindre grad af MYK (almindelig lungesyge) og AP12. I alt gav det en øget produktionsværdi på 6,50 kr./produceret smågris, hvis besætningen var negativ for AP2/6 og MYK sammenlignet med at være positiv. Både MYK og PRRS øgede antibiotikaforbruget hos smågrisene.

For slagtesvin var der en negativ påvirkning af foderudnyttelsen i besætninger positiv for AP12, og AP2/6 øgede dødeligheden. Besætninger positive for MYK havde et højere antibiotikaforbrug.

Betydningen af SPF-sygdomme for produktivitet, antibiotikaforbrug, sundhed og produktionsværdi blev belyst ved tre separate undersøgelser. Data fra VSP’s produktionsdatabase, Vetstat, kødkontroldata og SPF-sundhedsstatus indgik i analyserne.

Da antal fravænnede grise/årsso ikke var påvirket af besætningens SPF-status, må det formodes, at SPF-status har mindre betydning for produktivitet til og med fravænning.

Hos smågrise var produktiviteten påvirket negativt af især AP2/6 og PRRS men også i mindre grad af MYK og AP12. AP2/6 sammen med MYK gav en dårligere foderudnyttelse, PRRS og AP2/6 gav en øget dødelighed, og tilvæksten var påvirket negativt af AP2/6 i samspil med AP12. I alt gav det en øget produktionsværdi på 6,50 kr./produceret smågris at være negativ for AP2/6 og MYK sammenlignet med at være positiv. Både MYK og PRRS øgede antibiotikaforbruget hos smågrisene.

For slagtesvin var der en mindre negativ påvirkning af foderudnyttelsen i besætninger positiv for AP12, og AP2/6 øgede dødeligheden. Besætninger positive for MYK havde et højere antibiotikaforbrug. Der var ingen signifikant forskel i produktionsværdien hos slagtesvin som funktion af sundhedsstatus.

På slagteriet fik besætninger, der var positive for AP2/6 og AP12, flest sygdomsbemærkninger og lungebemærkninger sammenlignet med besætninger, der var negative for AP2/6. Besætninger, der var negative for MYK og AP12, havde en højere forekomst af sygdoms- og lungebemærkninger sammenlignet med positive besætninger. At frihed for sygdom gav flere bemærkninger, var meget overraskende, og årsagen kendes ikke. Besætninger positive for PRRS fik flere lungebemærkninger.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Jens Vinther, Michael Groes Christiansen, Ken Steen Pedersen

Udgivet: 5. august 2015

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Sundhed/Veterinært