17. november 2015

Meddelelse Nr. 1058

Fodring med GMO og non-GMO sojaskrå til grise fra 7 til 110 kg

To forsøg viser samlet set, at brug af non-GMO soja ikke forbedrer grisenes produktivitet og mavesundhed.

Effekten af at iblande non-GMO soja i stedet for GMO soja i foder til grise fra ca. 7 kg til slagtning er undersøgt i to forsøg. Resultaterne viser, at der samlet set ikke var betydende forskelle på mavesundheden. Mavesundheden blev målt både i mavesækkens hvide del og i mavesækkens fundusdel. Non-GMO soja resulterede i det ene forsøg i en tendens til 3 % ringere produktionsværdi hos slagtesvin.

Forsøg 1 var primært dimensioneret til at belyse effekten på mavesundheden i mavens hvide del, og der var i begge grupper en høj forekomst af mavesår/ar og ingen grise, hvor maven var helt uden forandringer. Der var ikke statistisk sikker forskel mellem GMO og non-GMO grupperne i procent maver med mavesår/ar (score 6-10). Der blev fundet færre maver med mavescore 8-10 i gruppen, der fik non-GMO soja. Forskellen var på 13,7 procentenheder og var statistisk sikker. Denne forskel kan dog skyldes, at foderet i non-GMO gruppen havde en grovere partikelfordeling sammenlignet med foderet i GMO gruppen.

I mavens fundusdel var der ikke statistisk sikre forskelle i de gennemførte observationer mellem de to grupper.

Forsøg 2 var dimensioneret til at belyse effekten på både mavesundhed og produktivitet og derfor betydeligt større end forsøg 1. I smågriseperioden blev der fundet en signifikant højere daglig foderoptagelse, mens der var tendens til højere foderoptagelse i slagtesvineperioden i gruppe 2, der fik non-GMO soja. Denne tendens blev også observeret i forsøg 1. Den højere foderoptagelse udmøntede sig ikke i højere produktionsværdi. Således var der i smågriseperioden (13-30 kg) ikke statistisk sikker forskel i produktionsværdien. I slagtesvineperioden (30-110 kg) var der tendens til en lavere produktionsværdi i gruppen, der fik non-GMO soja sammenlignet med GMO soja. Dette skyldtes en signifikant ringere foderudnyttelse på 0,04 FEsv/kg tilvækst i gruppen, der fik non-GMO soja. I beregningerne af produktionsværdi indgik foderet i de to grupper med samme foderpris. I praksis er non-GMO soja ca. 100 kr. dyrere end GMO soja pr. 100 kg sojaskrå.

I forsøg 2 var der ingen forskel i mavesundheden, hverken på mavescore 6-10 eller 8-10 vurderet i mavens hvide del, eller i de observationer, der blev foretaget i fundusdelen.

I begge forsøg var der en lav dødelighed både blandt grisene, der fik GMO soja og de, der fik non-GMO soja, og der var ikke statistisk sikre forskelle.

Forsøg 1 blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj med ca. 180 smågrise pr. gruppe og ca. 155 slagtesvin pr. gruppe. Forsøg 2 blev gennemført i en produktionsbesætning, og der indgik ca. 1.070 smågrise pr. gruppe og 812 slagtesvin pr. gruppe.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Niels Jørgen Kjeldsen, Lisbeth Jørgensen, Svend Haugegaard

Udgivet: 17. november 2015

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Ernæring