8. februar 2018

Meddelelse Nr. 1127

Punktudsugning afprøvet i slagtesvinestald med lejeareal placeret ved midtergang

Punktudsugningskanal placeret under midtergangen medførte, at henholdsvis 55 pct. og 39 pct. af den samlede ammoniak- og lugtemission blev ledt ud via punktudsugningsanlægget i en slagtesvinestald med drænet gulv i lejeareal.

Formålet med afprøvningen var, at dokumentere hvor stor en andel af ammoniak- og lugtemissionen, som blev ledt ud via et punktudsugningsanlæg, når punktudsugningsanlægget var placeret under midtergangen i en slagtesvinestald. På baggrund af afprøvningens resultater, hvor henholdsvis 55 pct. og 39 pct. af den samlede ammoniak- og lugtemission blev ledt ud via punktudsugningsanlægget, kan det konkluderes at punktudsugningsanlæg placeret under midtergangen, og hvor grisenes lejeareal er placeret ud mod midtergangen, ikke er ligeså effektivt til at samle ammoniak- og lugtemission som tidligere afprøvninger af punktudsugningsanlæg har dokumenteret. Det skyldes formentligt opbygningen og placeringen af punktudsugningsanlægget.  Det krævede desuden ekstra management at få grisene til at lejre som tilsigtet i stierne og alligevel lå gennemsnitligt 25 pct. af grisene ikke i lejearealet på måledagene. Det var nødvendigt efter et års brug af anlægget at rengøre punktudsugningshullerne på grund af tilstopning af støv.  Grisenes lejeadfærd og tilstopning af punktudsugningshullerne kan formentlig forklare den dårligere opsamling af ammoniak og lugt i punktudsugningsanlægget, hvorfor det ikke kan anbefales at anvende samme opbygning af punktudsugningsanlægget samt ændre lejearealets placering som i denne afprøvning.

I afprøvningsperioden blev 10 pct. af maksimum ventilationskapaciteten (64.600 m3/time) ledt ud via punktudsugningsanlæg i en slagtesvinestald. Der blev i gennemsnit ledt 6.590 m3/time ud via punktudsugningsanlægget i afprøvningsperioden, hvilket svarede til ni m3/time/gris.

Resultaterne viste, at der var statistisk forskel på den samlede ammoniakemission, hvor den samlede emission fra forsøgssektionen var statistisk sikker lavere sammenlignet med kontrolsektionen. Der var ikke signifikant forskel på den samlede lugtemission mellem kontrol og forsøg. Resultaterne viste desuden, at 56 pct. af den samlede svovlbrinteemission blev samlet i den luft, som blev ledt ud via punktudsugning. Der var ikke statistisk forskel på den samlede svovlbrinteemission mellem kontrol- og forsøgssektionen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Malene Jørgensen, Anders Leegaard Riis, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 8. februar 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Miljøteknologi