5. april 2018

Meddelelse Nr. 1129

Punktudsugning i farestier med fuldspaltegulv

Punktudsugning med en kapacitet på 38 m3/time/so medførte, at henholdsvis 32 pct. og 23 pct. af ammoniak- og lugtemissionen blev opsamlet i den ventilationsluft, som blev ledt ud via punktudsugningsanlægget i farestier med fuldspaltegulv.

Ventilationsprincippet punktudsugning blev med en kapacitet på ti procent af maksimum ventilationskapaciteten afprøvet i ét år i en farestald, hvor farestierne var etableret med fuldspaltegulv.

Resultaterne viste, at en luftydelse på gennemsnitligt 38 m3/t pr. so (svarende til ti procent af maksimum ventilationskapaciteten) i punktudsugningsanlægget opsamlede 32 pct. af ammoniakemissionen og 23 pct. af lugtemissionen i den del af ventilationsluften, som blev ledt ud via punktudsugningsanlægget. Der blev ikke målt en øget udledning af den samlede ammoniak-, lugt- og svovlbrinteemission i sektionen med punktudsugning sammenlignet med kontrolsektionen.

Koncentrationerne af ammoniak, lugt og svovlbrinte målt i loftsudsugningen i sektionen med punktudsugning har i tidligere afprøvninger vist sig at være halveret sammenlignet med koncentrationerne målt i loftsudsugningen i sektionen uden punktudsugning. Dette var ikke tilfældet i denne afprøvning på grund af en dårligere punktudsugningseffektivitet. En af årsagerne til en reduceret effektivitet af punktudsugningsanlægget skyldes formentlig et større åbningsareal i spaltegulvet i farestien og placeringen af sugepunktet sammenlignet med en tidligere afprøvning af et punktudsugningsanlæg i en farestald med delvist fast gulv. I tidligere afprøvninger blev der opnået en højere opsamling af ammoniak- og lugtemissionen i punktudsugningsluften. Det vil derfor kræve yderligere udvikling af punktudsugningssystemet for at kunne opnå en tilstrækkelig opsamling af ammoniak og lugt i farestier med fuldspaltegulv.

I forhold til traditionel ventilation adskiller ventilationsprincippet punktudsugning sig ved, at en del af den samlede ventilationsluft ledes ud fra punkter under gulvet i stalden, mens den resterende del af ventilationsluften ledes ud af stalden via loftsudsugninger. For at få den miljømæssige effekt af punktudsugning skal der kun tilkobles en luftrenser på ti procent af staldens samlede ventilationskapacitet for at reducere en stor del af staldens samlede ammoniak- og lugtemission.

Punktudsugningsanlægget var etableret med ét sugepunkt pr. faresti placeret ved midtergang og baglågen af farestien. Det primære formål med afprøvningen var at teste ventilationsprincippet punktudsugning i praksis for at fastlægge, hvor stor en del af staldens ammoniak- og lugtemission, der kunne samles i den mængde luft, som blev ledt ud via punktudsugning. Resultaterne fra forsøgssektionen blev sammenlignet med en kontrolsektion uden punktudsugning, og hvor al staldluft blev ledt ud via loftsudsugningen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Malene Jørgensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 5. april 2018

Dyregruppe: Diegivende søer

Fagområde: Klima og miljø