13. april 2018

Meddelelse Nr. 1130

Test af forsuringshyppighed i svinestalde

Ved at reducere behandlingshyppigheden ved gylleforsuring i en slagtesvinestald fra dagligt til to gange om ugen steg pH i gyllen fra 5,6 til over 5,9 inden næste behandling, men reduktionseffektiviteten for ammoniak faldt fra 62 pct. til 38 pct.

Formålet med afprøvningen var at afklare, om nedsættelse af behandlingshyppigheden ved gylleforsuringsanlæg fra dagligt til to gange ugentligt påvirkede pH-værdien i gyllen og dermed også gylleforsuringens effekt på ammoniakemissionen fra en slagtesvinestald. Endvidere var formålet at klarlægge forbruget af energi og syre ved den nedsatte behandlingshyppighed.

Ved at reducere behandlingshyppigheden ved gylleforsuring fra dagligt til to gange om ugen steg pH-værdien i gyllen i gennemsnit fra 5,6 til over 5,9 inden næste behandling, hvilket er under den værdi på 6,0, der er foreslået som vilkår i Miljøstyrelsens teknologiblad. Derimod faldt reduktionseffektiviteten for ammoniak fra 62 pct. til 38 pct. ved at reducere behandlingshyppigheden fra dagligt til to gange ugentligt. Så selvom de reguleringsmæssige vilkår blev overholdt, var effekten af gylleforsuring på ammoniakemissionen ikke som forventet ved kun at behandle gyllen to gange om ugen. På trods af der kun blev behandlet to gange om ugen, var syre- og elforbruget ikke lavere end ved daglig forsuring, så der blev ikke opnået nogle forbrugsmæssige besparelser ved at nedsætte behandlingshyppigheden. 

På baggrund af afprøvningens resultater kan det ikke anbefales at reducere behandlingshyppigheden til to gange ugentligt ved forsuring af gylle i svinestalde.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Anders Leegaard Riis, Kristoffer Jonassen

Udgivet: 13. april 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Miljøteknologi