25. april 2018

Meddelelse Nr. 1132

JH Smellfighters effekt på lugt i to slagtesvinestalde

I to slagtesvinestalde blev lugtemissionen reduceret med henholdsvis 53 pct. og 49 pct. målt over hele året ved at forsure og separere gyllen med JH Smellfighter fra firmaet JH Staldservice A/S.

Afprøvningen, som blev foretaget i to slagtesvinestalde, viste at ved at separere gyllen i forbindelse med gylleforsuringsprocessen, blev der opnået en reduktion af lugtemissionen på hhv. 53 pct. og 49 pct. målt over hele året sammenlignet med staldsektioner uden gyllebehandling. I den ene slagtesvinestald blev lugtemissionen fra procestank og separator målt under behandlingen af gyllen. Dette er en proces, der foretages dagligt, men processen gav kun et minimalt merbidrag til staldens lugtemission svarende til mindre end en procent. 

Ammoniakemissionen i de to afprøvninger blev reduceret med hhv. 60 pct. og 52 pct. målt over hele året. Forsuring er godkendt på Miljøstyrelsens Teknologiliste til reduktion af ammoniakemissionen på 64 pct. Den mindre effekt i besætning A ligger indenfor usikkerhedsmarginen, mens den lavere effekt i besætning B sandsynligvis skyldes perioder med mange stop på den snegl, der skulle flytte fiberfraktionen fra separatoren til gyllebeholderen, da hele anlægget stod stille når der var stop på sneglen. Sneglen var monteret for at undgå tømning af fibercontainer en til to gange ugentligt, som det blev gjort i besætning A. Men løsningen med en snegl var altså ikke fuld driftssikker.

Forbrugsudgifterne til forsuring blev opgjort til hhv. 7,0 kg og 5,7 kg syre pr. produceret gris og et merforbrug af el til separationen på i gennemsnit 0,4 kWh pr. produceret gris. Det samlede elforbrug til forsuring og separation blev kun målt i besætning B og udgjorde 1,8 kWh pr. produceret gris. De samlede forbrugsudgifter til syre og el blev i gennemsnit 7,9 kr. pr. produceret gris.

JH Smellfighter fra JH Staldservice A/S er en udvidelse af deres gylleforsuringsanlæg med en tromlesi som separator, således at gyllen dagligt separeres i forbindelse med forsuringsprocessen. Afprøvningen blev gennemført over et år i hver af de to slagtesvinebesætninger. Den ene besætning med 7.200 stipladser fordelt på 12 sektioner, hvoraf to sektioner indgik i afprøvningen. Den anden besætning med 6.200 stiplader, hvoraf de 4.300 var i en nyere stald fordelt på ni sektioner. Fire af disse sektioner indgik i afprøvningen (to af gangen). Målingerne i de to stalde blev gennemført med henblik på optagelse af teknologien ”JH Smellfighter” på Miljøstyrelsens Teknologiliste.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Michael Holm, Kristoffer Jonassen

Udgivet: 25. april 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima og miljø, Miljøteknologi