30. december 2019

Meddelelse Nr. 1168

Lokalbedøvelse ved kastration reducerede smerter hos grisene

Konklusion

Lokalbedøvelse med den foreskrevne metode (tretrinsmetode og prokain) giver signifikant færre smertereaktioner ved kastration målt på vokalisering og spjæt med forbenene i forhold til ikke-bedøvede grise.

Lokalbedøvelsen reducerede både vokalisering og spjæt med forbenene under kastrationen i forhold til grise, der ikke var lokalbedøvet. Der blev observeret samme lydniveau under kastration af lokalbedøvede grise som ved kontrolgrise, der kun blev udsat for fiksering og manipulering af testiklerne. Der forekom reaktioner under lokalbedøvelsen af grisene, men reaktionerne var markant mindre og varede i kortere tid i forhold til kontrolgrisenes reaktioner under kastration.

Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem lidokain og prokain eller mellem totrins- og tretrinsmetoden.  

I en produktionsbesætning blev der afprøvet forskellige kombinationer af prokain, lidokain, tretrins- og totrinsmetoden på ca. 200 hangrise. Præparaterne og metoderne blev evalueret på vokalisering og spjæt med forbenene (afværgereaktion), som kan være udtryk for smerte. Under anlæggelse af lokalbedøvelse og kastration blev vokaliseringen målt med en lydmåler, og der blev optaget video af grisene, som efterfølgende blev analyseret for spjæt med forbenene. Grisene blev ikke observeret efter kastrationen. 

Årsagen til, at det kan være svært for personer at høre lydforskelle mellem bedøvede og ubedøvede grise under kastration, kan være, at den målte lydreduktion ved bedøvede grise kun akkurat opleves som halveret og derfor kan blive maskeret af baggrundsstøjen i stalden. 

Totrinsmetoden er ikke godkendt på nuværende tidspunkt, men muligheden for at anvende den vil blive undersøgt nærmere efter publicering af denne meddelelse.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lotte Skade, Mai Britt Friis Nielsen, Line Hummelmose Diness, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 30. december 2019

Dyregruppe: Pattegrise, Hangrise

Fagområde: Management