11. december 2019

Meddelelse Nr. 1189

Hyppig gylleudslusning med vandtilsætning til gyllekummen i farestalden

Afprøvning af hyppig gylleudslusning i farestald med delvist fast gulv med tilsat vand i gyllekummen viste, at lugtemissionen blev reduceret med 28 procent, og ammoniakemissionen blev reduceret med 18 procent i forhold til kontrolstald med almindelig udslusningsstrategi.

Hyppig gylleudslusning har i flere år været en godkendt metode til at reducere lugtemissionen fra slagtesvinestalde med fulddrænet gulv. En lignende effekt vil forventes i sostalde. Den mere faste gødning fra søer i farestalden, samt halm i gyllekummen, kan dog give udfordringer med udslusning, hvorfor det kan være nødvendigt at tilsætte vand til gyllen. Vandtilsætning vil samtidigt forventes at reducere ammoniakemissionen, grundet en fortynding af gyllen.

Resultatet viser, at ved ugentlig udslusning af gylle i en farestald, samt efterfølgende tilsætning af vand i gyllekummerne, blev lugtemissionen reduceret med 28 procent, og ammoniakemissionen blev reduceret med 18 procent, i forhold til en kontrolstald med almindelig udslusningsstrategi, uden tilsætning af vand.

Vandet blev således tilsat efter hver tømning af gyllekummen, og der blev tilsat 5,3 m3 vand per faresti per år, hvilket svarede til 5 cm vandspejl i gyllekummen. Med en pris på 3,50 DKK/m3 vand og en pris på opbevaring og udbringning af gylle på 26,50 DKK/m3, svarer det til en samlet meromkostning på 159 DKK/faresti/år, svarende til 40 DKK/årsso.

Afprøvningen blev gennemført i en farestaldssektion, opdelt i to halvsektioner, med en skillevæg. Der var 30 stier i hver halvsektion. Målet med afprøvningen var at undersøge, hvorvidt hyppig gylle-udslusning med vandtilsætning havde en lugt- og ammoniakreducerende effekt i farestalde i forhold til almindelig gylleudslusning efter endt hold uden vandtilsætning.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Simon Wilhelm Yde Granath

Udgivet: 11. december 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Klima og miljø