17. februar 2000

Meddelelse Nr. 464

Afprøvning af regumate®

Afprøvning af regumate®

SAMMENDRAG

Holddrift og sektionering gennemføres optimalt, hvis ugeholdene er lige store efter løbning, og når søerne farer inden for få dage. Dette kan opfyldes for søerne, hvor antal faringer og faringstidspunktet kan styres ved hjælp af fravænningen. Tidspunktet for faring blandt gyltene kan kun planlægges ved at have en meget stor sopoltepulje, og så løbe sopolte der kommer i brunst på et passende tidspunkt i forhold til ønsket faringstidspunkt. Da de enkelte gylte har en cyklus på 3 uger, vil ugedagen for første brunst også blive ugedagen for de følgende brunster, hvorfor gyltenes faringer ses spredt over hele ugen.

Regumate® kan synkronisere brunsttidspunktet hos cykliske sopolte. Stoffet skal gives på foderet og forventes at virke ligesom P-piller, så det udsætter ægløsningen, så længe stoffet gives dagligt. Når tildelingen ophører, vil sopolten komme i brunst 5-8 dage senere. Effekten kan kun forventes, hvis sopoltene er kønsmodne.

Afprøvningen blev gennemført i 4 besætninger. Sopoltene var så gamle, at det var forventet, at størstedelen ville være cykliske ved indgang i afprøvningen. Inden behandling var der stor forskel på antallet af cykliske sopolte i de fire deltagende besætninger. Henholdsvis 1, 5, 51 og 93 pct. af sopoltene var cykliske, da behandlingen blev indledt. De dårligste synkroniseringsresultater blev opnået i de to besætninger med færrest cykliske sopolte.

Behandlingen medførte en statistisk sikker større andel af sopolte med brunst i den ønskede 4- døgnsperiode. Af de sopolte, der var cykliske ved indgang i afprøvningen, blev 23 pct. i kontrolholdet løbet som planlagt dag 5-8 efter ornekontakt, mens 64 pct. af de regumate®- behandlede sopolte blev løbet dag 5-8 efter ophør af behandlingen. Der var store besætningsvaria­tioner. Det må anbefales at opstalde sopoltene enkeltvis ved regumate®-behandling. Behandling med Regumate® havde en tydelig effekt på synkroniseringen af brunst hos cykliske sopolte, men effekten var ikke så god som forventet. Dette kan delvis forklares med, at ikke alle sopolte var cykliske ved start af behandlingen, og at den anbefalede strategi for tildeling af Regumate® ikke sikrede en sikker tildeling.

Afprøvningen er gennemført i samarbejde med Hoechst Roussel Vet. A/S. Hoechst Roussel Vet. A/S er siden fusioneret under navnet Intervet Scandinavia AS.

Regumate® er ikke registreret til brug i Danmark.

BAGGRUND

Holddrift og sektionering har tydelige sundheds-, styrings- og arbejdsmæssige fordele. Blot få dage uden faringer giver en afgrænsning mellem de enkelte ugehold og kan være med til at standse smittespredning. Jo flere arbejdsopgaver der kan planlægges til én bestemt ugedag, jo større er fordelene ved holddrift. Fuld udnyttelse af staldkapaciteten under holddrift forudsætter, at holdene er så ensartede som muligt. Senest har undersøgelser vist, at kuldudjævning bør foretages inden for 48 timer efter faring (Erfaring fra Den rullende Afprøvning nr. 9804). Således vil en samling af faringerne omkring en bestemt ugedag øge muligheden for at kunne foretage en optimal kuldudjævning.

Hos søerne styres tidspunktet for løbning ved hjælp af fravænningen, da søer normalt vil komme i brunst mellem dag 4 og 6 efter fravænning. Det medfører, at størstedelen af søerne farer inden for 3 ugedage, så det er muligt at planlægge tid til faringsovervågning, kuldudjævning, vaccinationer og andre behandlinger.

Tidspunktet for sopoltenes brunst, løbning og dermed faring kan ikke styres tilfredsstillende under danske forhold. Det var derfor relevant at undersøge, om produktet Regumate® fra Hoechst Roussel Vet. A/S er anvendeligt under danske forhold. Regumate® indeholder stoffet Altrenogest, der er et syntetiskprogesteron (graviditetshormon). Effekten svarer til menneskers brug af P-piller. Regumate® i en dosis på 20 mg/dag i 18 dage undertrykker cyklus og ægløsning hos sopolte. Når behandlingen ophører, kommer sopolten i brunst 5-8 dage senere. I følge fabrikanten vil 93 pct. af sopoltene kunne synkroniseres inden for 4 dage og 85 pct. kan synkroniseres inden for 2 dage. Som følge af virkningsmekanismen kan Regumate® ikke forventes at virke på sopolte, der endnu ikke er cykliske.

Præparatet har været markedsført i Frankrig i omkring 15 år, og der foreligger en lang række lovende videnskabelige afprøvninger af produktet.

Afprøvningen skulle afklare, hvordan firmaets anbefalinger for brug af produktet virker under danske forhold, og om brugen af produktet til såvel cykliske som ikke cykliske sopolte påvirker faringsprocent og kuldstørrelse.

MATERIALE OG METODE

Afprøvningen er gennemført i fire sobesætninger. Besætningerne er beskrevet i ta­bel 1. Besætningerne var ikke under udvidelse, og de var seronegative overfor PRRS. Regumate® blev tildelt som topdressing på foderet.

Sopoltene indgik i afprøvningen ca. 1 måned før forventet løbning. De blev løbende mærket med plastøremærker, og indgik i to grupper på basis af lige og ulige ørenumre. Samtidig med gruppeinddelingen blev der udtaget en blodprøve fra alle sopolte til progesteronmåling, for at afklare om sopoltene var cykliske. Begge hold sopolte blev flyttet til løbestalden til ornekontakt og for forsøgsgruppens vedkommende til behandling med Regumate®. Alle sopolte blev fodret i langkrybber. Regumate® blev tildelt på foderet med et pumpeslag pr. dyr én gang dagligt i 18 dage. Et pumpeslag indeholder 20 mg altrenogest. Kontrolholdets sopolte måtte ikke løbes, så længe forsøgsholdet var i behandling. Efter behandlingen blev sopoltene i begge grupper brunstkontrollerede og løbet i første observerede brunst. Gyltene blev herefter fulgt indtil faring, omløbning eller udsætning.

Selvom Regumate® kun anbefales til synkronisering af brunst hos cykliske sopolte, indgik sopoltene i afprøvningen uanset deres cykliske status. På basis af måling af progesteronniveauet i en blodprøve, blev det afklaret, om sopoltene var cykliske ved indgang i afprøvningen. Det var forventet, at mindst 75 pct. af sopoltene ville være cykliske ved den alder, hvor de indgik i afprøvningen.

I de første to besætninger blev kontrolholdet flyttet til ornekontakt samtidig med, at forsøgsholdet kom i behandling. Dette gav således kontrolholdet mulighed for én ekstra cyklus i forhold til forsøgsholdet. Dette burde være en fordel for kontrolholdet, da kuldstørrelsen forventes at stige med brunstnummeret. Det var den strategi, der ville give kontrolholdet den bedste synkronisering, som denne kan gennemføres under nuværende danske forhold.

Progesteronmåling: Fra 3 til 15 dage efter ægløsningen vil de gule legemer udskille progesteron i målelige mængder. Således vil et “højt” progesteronniveau vise, at sopolten er cyklisk, mens et lavt progesteronniveau kan skyldes, at sopolten ikke har nået puberteten, eller at sopolten er i perioden lige før eller efter en ægløsning. Blodprøverne blev direkte nedfrosset efter udtagning eller centrifugeret og nedfrosset, og siden testet på Ovucheck Progesteron Check kit på DANSKE SLAGTERIERS laboratorium i Kjellerup. Sopolte med et progesteronniveau på over 2g/liter blev klassificeret som cykliske. Denne grænse er lavere, end den der normalt er beskrevet i forskellig litteratur (7 g/l), men blev benyttet efter anbefaling fra Hoechst Roussel Vet. A/S.

Data for besætningerne i afprøvningen er angivet i tabel 1.

Tabel 1. Besætninger i afprøvningen

Besætn.

Størrelse

Rekruttering

Opstaldning ved behandl.

Foderprincip

Løbestrategi

Behandlingssted

1

1200

L-kerne

Grupper på 8/ enkeltboks

Vådfoder

Intern KS

Sopoltestald

2

700

L-og Y-kerne

Grupper på 4

Tørfoder

Orne

Løbestald

3

1500

L-kerne

Grupper på 8. Senere 4.

Vådfoder

Orne

Sopoltestald

4

1200

Indkøb *

Enkelt boks

Vådfoder

Intern KS

Løbestald

* Sidste hold sopolte var egne LYL.

RESULTATER OG DISKUSSION

Forløb af tildeling

Tildeling af Regumate® skete én gang dagligt i 18 dage til sopolte i grupper på 4-8. Driftslederen skulle tildele hver sopolt et pumpeslag på foderet. Det blev hurtigt klart, at grupper større end seks sopolte ikke kunne fungere, da skift af ædeplads medførte, at nogle sopolte fik dobbelt dosis på bekostning af andre. Regumate®-tildeling blev endvidere afprøvet til enkelt-opstaldede sopolte i de sidste hold i besætning 1 og til alle hold undtagen første hold i besætning 4.

Regumate® smager sådan, at sopoltene gerne æder stoffet, når de har lært smagen at kende. I besætning 3 blev det første hold sopolte behandlet ved, at de liggende sopolte fik Regumate® doseret direkte i munden. Metoden kan dog ikke anbefales, da den er arbejdskrævende, og spild af Regumate® ikke kan udelukkes. Regumate® er let at dosere, og den olieagtige konsistens fjerner risikoen for at indånde stoffet. Der var tilfælde, hvor den tyktflydende opløsning flød ned af beholderen. Da det ikke kan udelukkes, at Regumate® kan optages igennem huden, blev der benyttet engangshandsker ved tildelingen.

I det udenlandske informationsmateriale om Regumate® anbefales produktet til synkronisering af brunst hos cykliske sopolte opstaldet i grupper. Der står dog altid, at det skal sikres, at sopoltene får den fulde dosis.

I besætning 1 var der otte sopolte pr. gruppe. Sopoltene blev fodret med vådfoder. Otte sopolte var i overkanten af, hvad foderkrybbernes længde retfærdiggjorde. Derfor skiftede sopoltene hyppigt ædeplads under udfodringen. Dette medførte, at sopoltene ikke med sikkerhed fik den mængde Regumate®, som de skulle have. Sopoltene blev i de sidste ugehold opstaldet enkeltvis. Da det samtidig viste sig, at meget få af sopoltene i besætning 1 var cykliske ved behandlingens start, blev afprøvningen standset i denne besætning.

I besætning 2 gik sopoltene i grupper på fire. Det gav et godt overblik over sopoltene, når de åd, men det sikrede ikke helt, at alle sopolte blev på pladsen så længe, at de fik den fastsatte mængde. I enkelte hold var der i starten én sopolt, der ikke turde gå op til krybben samtidig med de øvrige, derfor blev den fodret på den faste del af gulvet, og her fik den også Regumate® de første dage af forsøget. Et hold sopolte blev ikke behandlet dag 14 og 15. Data for disse sopolte er fortsat med i opgørelsen.

I besætning 3 gik sopoltene i starten af afprøvningen i grupper på otte. Da tildelingen til de enkelte sopolte ikke var tilfredsstillende, blev Regumate® i stedet opløst i 10 liter vådfoder, og hældt ud i krybben umiddelbart før udfodring. Samtidig blev stien opdelt til 2 x 4 sopolte.

Besætning 4 tildelte Regumate® til det første hold sopolte i en flok på seks. Herefter blev sopoltene opstaldet enkeltvis i behandlingsperioden.

Regumate blev tildelt på vådfoder i 3 af besætningerne. Hoechst Roussel Vet. A/S anbefaler ikke tildeling af Regumate® på vådfoder, da den olieagtige substans “glider” af på overfladen af vådfoderet. Det viste sig imidlertid umuligt at finde flere store besætninger, der udfodrede med tørfoder. Forsøg med at fodre med tørfoder i vådfoderkrybberne i besætning 3 og 4 mislykkedes, da sopoltene ikke ville æde tørfoderet til trods for, at de ikke fik tildelt foder i op til 24 timer forinden.

Synkronisering

De fire besætninger gav meget forskellige resultater for synkronisering, hvilket især skyldes de meget varierende frekvenser af cykliske sopolte ved indgang i afprøvningen. Besætningernes resultater er angivet i tabel 2.

Tabel 2. Sopoltenes status ved indgang i forsøget i de enkelte besætninger

Besætn.

Antal sopolte

Cykliske ved indgang i

afprøvningen, pct.

Sopolte løbet, pct.

Alder ved ind-

gang i forsøget

Alder ved løbning

1**

144

5

75

249

288

2

120

93

94

217

245

3

173

1

79

203*

244

4

194

51

97

290

321

 

* I denne besætning kunne alderen kun registreres for 25 pct. af sopoltene.** Afprøvningen blev standset i denne besætning p.g.a. meget få cykliske sopolte.

To af besætningerne (1 og 3) havde et meget lavt antal cykliske sopolte ved behandlingsstart. Dette burde være en fordel for kontrolgruppen, da optimalt management af relativt gamle acykliske sopolte burde få disse til at komme i brunst. Det er ikke klart, hvad der har været årsag til, at der var brunstproblemer i begge forsøgsgrupper.

Det var forventet, at omkring 75 pct. af sopoltene ville være cykliske ved indgang i afprøvningen. I denne afprøvning var procentdelen betydeligt mindre, trods en gennemsnitlig høj alder. Desuden var der en overraskende stor variation mellem besætningerne. Ved progesterontesten er det ikke muligt at påvise alle cykliske sopolte, da sopolte i forbrunst og i brunst vil have et lavt progesteronniveau. Procentdelen af cykliske sopolte i besætning nr. 2 var usandsynlig høj. Dette kan skyldes, at omgruppering og flytning til en anden stald 3 uger før indgang i afprøvningen faktisk har haft en brunstinducerende effekt. Dette underbygges af, at i denne besætning blev hver tredie sopolt i kontrolgruppen løbet inden for den periode, det var ønsket.

Det er ikke afklaret, hvorfor der ikke var cykliske sopolte i besætning 3, men det kan skyldes, at alderen på sopoltene var lavere end i de andre besætninger, og at sopoltene ikke blev udsat for flytning og ornekontakt, inden de indgik i afprøvningen. Sopoltene i denne besætning blev flyttet ca. 1 km til en anden besætning til ornekontakt, når forsøgsgruppen var færdigbehandlet. De første dage efter indsætning i løbestalden gik sopoltene sammen med over 1 år gamle orner i store stier med halm på en rigelig fodertildeling. Alligevel var det kun en lav procentdel af sopoltene, der kom i brunst dag 5-8 efter behandlingen (hhv. 23 og 40 pct. af kontrol og regumat®).

Tabel 3a. Resultat af afprøvningen i de enkelte besætninger

Besætn.

------------- Kontrol -------------

------------- Regumate® -------------

Antal sopolte

Synkroniserede

dag 5-8, pct.

Antal sopolte

Synkroniserede

dag 5-8, pct.

1

79

10

65

32

2

59

31a

61

69b

3

82

23a

86

40b

4

93

16a

101

67b

a,b Forskellen er statistisk sikker, p < 0,05.

I alle fire besætninger var der en bedre synkronisering efter behandlingen (se tabel 3A). I besætning 2, 3 og 4 var synkroniseringen statistisk sikkert bedre end kontrolbehandlingen. I besætning 1 var der størst problemer med brunstmangel og sikker tildeling af Regumate®.

Tabel 3b. Resultat af afprøvningen

Gruppe

Kontrol

Regumate®

Antal sopolte

318

313

Løbet, pct.

85

88

Løbet dag 5-8, pct.

19

53

Faringsprocent af løbne sopolte

89

89

Totalfødte grise

11,3

11,5

Dødfødte grise

0,8

0,9

Løbet dag 5-8. Sopolte, der var cykliske ved indgang i afprøvningen, pct.

23

64

Løbet dag 5-8. Sopolte med negativ progesterontest ved indgang i afprøvningen. Pct.

18

41

I den samlede afprøvning blev 53 pct. af forsøgssopoltene og 19 pct. af kontrolsopoltene synkroniserede (Tabel 3B).

Figur 2. Fordeling af sopolte på antal dage til løbning. Kun sopolte med højt progesteronniveau (cyklisk ved indgang i forsøg
Figur 1. Fordeling af sopolte på antal dage til løbning. Kun sopolte med lavt progesteronniveau

Tidspunktet for første løbning af sopolte, der var acykliske ved indgangen i afprøvningen, er vist i figur 1. Af de behandlede sopolte blev 41 pct. synkroniserede sammenlignet med 18 pct. af kontrolsopoltene. Forskellen i antal sopolte løbet inden for de først 4 dage kan skyldes, at enkelte cykliske sopolte blev placeret i denne gruppe, fordi de var i forbrunst eller brunst på blodprøve­tidspunktet, og dermed havde et lavt progesteronniveau i blodet. Disse sopolte er følgelig pænt synkroniserede ved regumate®-behandlingen. Der er løbet lige mange sopolte inden 19 dage i de to grupper. Knap 20 pct. af sopoltene i begge grupper var ikke løbet inden 30 dage.

Figur 1. Fordeling af sopolte på antal dage til løbning. Kun sopolte med lavt progesteronniveau
Figur 2. Fordeling af sopolte på antal dage til løbning. Kun sopolte med højt progesteronniveau (cyklisk ved indgang i forsøg)


Tidspunktet for første løbning af sopolte, der var cykliske ved indgang i afprøvningen, er vist i figur 2. Størstedelen af de behandlede sopolte (64 pct) blev løbet dag 5 til 8 sammenlignet med 23 pct. af kontrolsopoltene.

Fem procent af sopoltene i såvel kontrol- som forsøgsgruppen blev løbet dag 26 til 29 (Figur 1 og 2). Dette kan skyldes, at første brunst er overset, således at synkroniseringen ikke er blevet observeret. Enkelte af disse sopolte blev registreret i begyndende brunst dag 5-9, men brunsten var ikke så god, at løbning var mulig. Udsætning før løbning på grund af svag brunst var ikke forskellig i de to grupper (Tabel 4).

I gruppen af sopolte, der var cykliske ved indgang i afprøvningen var der 9 pct. sent løbne sopolte i behandlingsgruppen imod 6 pct.i kontrolgruppen. Forskellen er ikke statistisk sikker og kan skyldes, at driftslederne ventede længere med at udsætte sopolte i behandlingsgruppen end i kontrolgruppen.

Faringsprocent, kuldstørrelse og antal dødfødte grise pr. kuld var ikke statistisk sikkert forskellige.

Resultat for sopolte, der ikke farede

Afgangsårsager for 85 sopolte udsat før løbning (14 pct. af de løbeklare sopolte) er vist i tabel 4 som gennemsnit for de 4 besætninger. Årsagen til at 58 løbne sopolte udgik før faring (10,6 pct. af de løbne sopolte) er vist i tabel 5.

Behandlingen påvirkede ikke omfanget eller årsagerne til udsætning før eller efter løbning.

I de to grupper udgik hhv. 24 og 22 pct. af sopoltene i hhv. kontrol og Regumate®gruppen.

Før afprøvningen blev indledt, havde de 4 besætninger en pulje på 4 til 10 gange det antal sopolte til rådighed, som der skulle løbes pr. uge, for at kunne udvælge sopolte til løbning. I afprøvningen blev synkronisering defineret til løbning dag 5 til 8 efter introduktion til ornen. Det lykkedes at løbe 19 pct. af kontrolsopoltene i den ønskede periode, mens 53 pct. af de behandlede sopolte blev løbet dag 5 til 8 efter afslutning af behandlingen.

Regumate® er beregnet til brug på cykliske sopolte. Når der udelukkende fokuseres på cykliske sopolte, så blev 64 pct. af de behandlede cykliske sopolte tilfredsstillende synkroniseret i forhold til 23 pct. af sopoltene i kontrolgruppen. Dette resultat er betydeligt dårligere, end udenlandsk litteratur giver indtryk af. Årsagen til dette kunne ikke afklares.

Tabel 4. Årsag til udsætning før løbning

Gruppe

----------- Kontrol -----------

----------- Regumate® -----------

Årsag

Antal sopolte

Dage til udsætning

Antal sopolte

Dage til udsætning

Abort

1

57

0

-

Brud/lam

2

51

6

36

Flåd

1

63

1

55

Halthed

5

28

6

44

Infektion

1

36

0

-

Manglende brunst

31

68

21

74

Svag brunst

5

51

4

66

Tom

1

63

0

-

I alt/gns

47

62

38

60

 

* Udsætning pga. abort eller som tom kan ikke lade sig gøre, hvis sopolten ikke er løbet. Sandsynligvis er der tale om forkert registrering af en sopolt med svag eller manglende brunst.

Tildelingen af Regumate® til sopolte i grupper er relativt arbejdskrævende.Tildeling på tørfoder til cykliske sopolte i enkeltboks må anbefales. Behandlingerne bør så vidt muligt gennemføres af én person. Risikoen for at medarbejderne får kontakt med produktet ved behandlingen bør afklares. Ved behandling med Regumate® spares der tid til brunstkontrol, og mere end dobbelt så mange af en gruppe sopolte blev løbet inden for en forudbestemt 4 døgns periode.

Tabel 5. Årsag til udsætning efter løbning

Gruppe

----------- Kontrol -----------

----------- Regumate® -----------

Årsag

Antal gylte

Dage til udsætning

Antal gylte

Dage til udsætning

Abort

 

 

2

37

Brud/lam

2

20

3

62

Flåd

1

98

0

-

Halthed

1

30

2

67

Infektion

2

24

2

95

Omløbning

16

58

15

41

Tom

6

64

6

61

I alt/gns.

28

54

30

52

* Udsætning pga. abort eller som tom kan ikke lade sig gøre, hvis sopolten ikke er løbet. Sandsynligvis er der tale om forkert registrering af en sopolt med svag eller manglende brunst.

Behandling af sopolte med Regumate® medførte en bedre styring af tidspunktet for brunst end i kontrolgruppen. Resultaterne ved behandling kan sandsynligvis forbedres i forhold til det her opnåede ved kun at behandle sopolte, hvor brunsten tidligere er observeret, og ved at behandle individuelt opstaldede dyr. Ved behandling med Regumate® kan puljen af løbeklare sopolte halveres, og de arbejds- og sundhedsmæssige fordele ved sektioneret holddrift kan bedre udnyttes. Produktet er ikke godkendt i Danmark til behandling af svin.

Ansvarlig tekniker: Tommy Nielsen

REFERENCER

Nielsen, C. L.; F. Thorup; 1992. Brunstforhold hos sopolte. Orientering fra den rullende Afprøvning. 5 pp.

Timesagsnr. 351045/Afpr. 418 Arkiv nr. 342


Institution: Landsudvalget for Svin, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Flemming Thorup

Udgivet: 17. februar 2000

Dyregruppe: Polte

Fagområde: Reproduktion