6. november 2020

Rapport Nr. 63

Dansk griseproduktions konkurrenceevne 2019

2019 blev et rigtigt godt rentabilitetsår for de fleste griseproducerende lande. Spanien distancerede sig fra Danmark, men mest på afregningssiden. Deres produktionsomkostninger var 15 øre/kg lavere end i Danmark. Rentabilitetsmæssigt topper Spanien, USA og Brasilien efterfulgt af Danmark.

Rapporten viser dansk griseproduktions konkurrenceevne i 2019. Udover dette vises udvalgte tidsserier med hensyn til effektivitet, omkostning pr. kg slagtekrop samt i rentabilitet i forhold til udvalgte lande, som er med InterPIG-netværket.

InterPIG-netværket omfatter de fleste vesteuropæiske lande, enkelte central- og østeuropæiske lande samt Canada, USA og Brasilien.

2019 var et rigtigt godt rentabilitetsår for fleste lande. Det er Spanien, USA, Brasilien SC og så Danmark som topper i rentabilitet pr. kg slagtekrop med henholdsvis 2,26; 2,14; 1,95 og 1,67 kr./kg.

Med en produktionsomkostning på 10,56 kr./kg lå Danmark på en tredje plads i EU-InterPIG i 2019. Produktionsomkostningen var 15 øre/kg højere end i Spanien og 36 øre/kg højere end i Belgien. Belgien har sænket lønomkostningerne meget i forhold til tidligere år baseret på et tidsstudie på arbejdstidsforbrug i enkelte belgiske grisebedrifter. Uden denne sænkning havde de ikke være foran Danmark. SEGES er dog lidt skeptisk overfor dette belgiske tidsstudie, for har de målt alt arbejdstiden ved at have en griseproduktion. Canada, USA og Brasilien SC har væsentligt lavere omkostninger end de europæiske lande med 7,78; 7,91 og 7,92 kr./kg i fremstillingspris pr. kg slagtekrop.

Canada opnåede en meget lavere afregningspris i 2019 end den i USA med 7,15 mod 10,05 kr./kg i USA. Sikkert begrundet i at Canada i cirka 5 måneder ikke kunne eksportere til Kina, på grund af ”tekniske” handelshindringer.

Belgien var ramt af handelsrestriktioner på grund af Afrikansk Svinepest (ASF) i vildsvinebestanden. I forhold til andre landes fremgang i afregningsprisen fra 2018 til 2019 har det kostet i nærheden af 1,5 kr./kg i afregningspris. Karantænen er her i slutningen af 2020 nu blevet ophævet for Belgiens vedkommende. Tyskland er i september 2020 blevet ramt af fund af ASF i vildsvinebestanden. Der er en formodning om, at dette i mindst 1 år frem vil koste mellem 1-1,5 kr./kg på den tyske afregningspris. Dette er dårligt nyt for de danske smågriseeksportører, da prisen på en 30 kg’s gris faldt med cirka 100 kr./smågris som følge af fundet af ASF i Tyskland.

Danmark var bedst, når det gjaldt produktivitet i soholdet. I Danmark blev der i 2019 fravænnet 14,9 grise pr. kuld mod kun 13 og 12,9 grise pr. kuld i Tyskland og Holland, som er de næstbedste.

2017 var et rentabelt  år, efterfulgt af 2018 som var et underskudsår. 2019 blev rentabilitetsmæssigt et fantastisk år. Den korte afstand mellem to gode år har haft stor betydning for den gennemsnitlige rentabilitet set over 10 år.

Danmark er meget konkurrencedygtige indenfor smågriseproduktionen, hvor de sammen med Spanien er omkostningsfører. Smågrise ved 30 kg solgt til markedspriser giver alligevel underskud i en rentabilitetsmodel set over en 10-årig periode. Rentabilitetsmodellen viser, at smågriseproducenter, der har solgt til tysk Nord-West-notering eller dansk SPF-pulje region 2/3, PRRS-negativ, har haft et tab på cirka 6 kr. pr. smågris i gennemsnit. Det skal dog tilføjes, at et ekstra tillæg i form af store ensartede batch fra de relativt store danske sohold kan betyde, at danske smågriseproducenter i realiteten har haft overskud.

Den store forskel i national produktionsomkostning i en ”lukket national model” mellem Danmark og Tyskland på henholdsvis 10,56 mod 11,67 kr./kg i 2019, forsvinder, når der laves rentabilitetsanalyser på slagtegrise i de to lande. Årsagen er, at slagtegriseproducenter i Tyskland betaler markedsprisen på smågrise. Den er i Tyskland ikke sat af en national fremstillingspris på en smågrise, men er påvirket af dansk og hollandsk smågriseimport.

Tyske og danske slagtegriseproducenter har med regelmoms haft stort samme rentabilitet i perioden 2010-2019, men de tyske slagtegriseproducenter på momssystemet Pauschal har over de sidste 10 år i gennemsnit haft en gevinst på cirka 25 kr./slagtegris ekstra i forhold til tysk regelmomsproduktion. Cirka 80 % af de tyske slagtegriseproducenter er på Pauschal-ordningen. Der er et fortsat en diskussion mellem EU og Tyskland om deres Pauschal-system, men der er endnu ikke truffet nogen afgørelse.

I EU-25 er der nu 17 % færre søer end der var for 10 år siden, men antal slagtninger ligger 5 % højere og slagtevægten er steget cirka 4 %. På den baggrund er EU’s produktion af grisekød steget med 10 % på 10 år, og det øger behovet for gode verdensmarkedspriser. Dette har så også været tilfældet siden ASF slog igennem i Kina i 2019. Status 2020 er 37 % mindre griseproduktion i Kina i forhold til  2017 og et samlet importbehov for grisekød, som er steget med cirka 77 %.

Såvel smågrise- som slagtegriseproduktionen forventes at falde i Tyskland. Årsagen er, at fremtidens produktion i Tyskland tyder på en omlægning til mere dyrevelfærdsproduktion, som vil kræve betydelige investeringer.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Michael Groes Christiansen, Sisse Villumsen Schlægelberger

Udgivet: 6. november 2020

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin, Søer

Fagområde: Produktionsøkonomi