27. december 2021

Rapport Nr. 65

Dansk griseproduktions konkurrenceevne i 2020

2020 var et usædvanligt godt år for dansk griseproduktions hjemlige producenter, mens smågriseeksportører blev ramt af ASF i Tyskland. Danmark havde de laveste produktionsomkostninger i EU-InterPIG i 2020 og meget høje afregningspriser.

Rapporten viser dansk griseproduktions konkurrenceevne i 2020. Udover dette vises udvalgte tidsserier med hensyn til effektivitet, omkostning pr. kg slagtekrop samt i modelmæssigt resultat i forhold til udvalgte lande, som er med i InterPIG-netværket.

InterPIG-netværket omfatter de fleste vesteuropæiske lande, enkelte central- og østeuropæiske lande samt Canada, USA og Brasilien.

2020 var et rigtig godt år økonomisk for de fleste lande i InterPIG-samarbejdet, men hollandsk og tysk griseproduktion blev ramt af dårlige afregningspriser og fik negativt resultat pr. kg slagtekrop.

Danske produktionsomkostninger lå med 10,26 kr./kg lavest i EU-InterPIG og var 23 øre/kg slagtekrop bedre end Spanien i 2020. At Danmark distancerer sig fra Spanien, skyldes dog højere foderprisstigninger i Spanien end i Danmark marginalt. De danske afregningspriser var med 13,01 kr./kg de næsthøjeste i sammenligningen og blev kun overgået af Sverige, hvor der blev afregnet 14,50 kr./kg. Danske afregningspriser var 37 øre/kg bedre end Spanien og cirka 1,5 kr./kg bedre end Tyskland i 2020.

Hvor 2020 således blev et fantastisk år for de hjemlige danske griseproducenter, var 2020 et knapt så godt år for smågriseeksportørerne. Smågrise solgt til rene markedspriser uden ekstra tillæg, som mange danske smågriseeksportører dog opnår, gav stort set kun en nulpunktsafdækning af produktionsomkostningen for en smågris i 2020. 

Tyskland blev i september 2020 ramt af fund af ASF i vildsvinebestanden. Der er en formodning om, at dette flere år frem vil koste mellem 1-1,5 kr./kg på den tyske afregningspris i forhold til den danske. Dette er dårligt nyt for de danske smågriseeksportører. En analyse af sammenhænge mellem en tysk slagtegrisproducents resultat og betalingsvillighed for en smågris viser, at 1,25 kr./kg i lavere tysk afregningspris historisk koster cirka 70-86 kr./30 kg smågris. Men vi mangler endnu at se, at ASF kommer under bedre kontrol i både Tyskland og Polen, før der kan ske en forbedring af smågriseeksportpriserne.

Danmark var bedst, når det gjaldt produktivitet i soholdet. I Danmark blev der i 2020 fravænnet 15,1 grise pr. kuld mod kun 13,3 og 13,2 grise pr. kuld i Tyskland og Holland. Ydermere viser de standardiserede tal for foderforbrug og tilvækst, at Danmark ligger godt – også på vækstdyr-siden.

Det er meget overraskende, hvor dårligt Holland klarer sig i InterPIG både på omkostningssiden og afregningssiden med et samlet modelresultat på -0,65 kr./kg slagtekrop. Holland varsler yderligere statsstøttede nedskæringer i deres produktion fremadrettet, hvilket er godt nyt for dansk griseproduktion. 

Forskellen i national produktionsomkostning i en ”lukket national model”, hvor Tyskland og Danmark har omkostninger på henholdsvis 10,26 og 11,85 kr./kg i 2020, ændres, når der laves analyser på slagtegriseproduktion i de to lande. Årsagen er, at slagtegriseproducenter i Tyskland betaler markedsprisen på smågrise. Den er i Tyskland ikke sat ud fra en national fremstillingspris på en smågris, men er påvirket af dansk og hollandsk smågriseimport.

Tyske og danske slagtegriseproducenter har med regelmoms 2011-2020 haft et resultat på henholdsvis -15,75 kr./slagtegris og 5,37 kr./slagtegrise. Tyske slagtegriseproducenter på momssystemet Pauschal har i samme periode i gennemsnit haft en gevinst på cirka 9,92 kr./slagtegris, altså lidt bedre end danske slagtegriseproducenter. Cirka 80 % af de tyske slagtegriseproducenter er på Pauschal-ordningen. Nye satser for gennemsnitsmomssatsen som sænkes fra 10,7 % til 9,5 % fra 1.1.2022 betyder dog, at gevinsten ved at være Pauschal-producent falder. Med de nye satser taber tyske Pauschal-producenter alt andet lige cirka 13 kr./slagtegris. En del forventes at dækkes af smågrisepriser, som forventes at blive cirka 6-7 kr./30 smågris billigere som følge af dette. 

Såvel smågrise- som slagtegriseproduktionen forventes at falde i Tyskland i fremtiden. Årsagen er, at fremtidens produktion i Tyskland tyder på en omlægning til mere dyrevelfærdsproduktion, som vil kræve betydelige investeringer.


Institution: SEGES Gris

Forfatter: Michael Groes Christiansen, Sisse Willumsen Schlægelberger

Udgivet: 27. december 2021

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi