29. december 2017

Rapport Nr. 55

Potentiale i gyllebørs

Markedet er på nuværende tidspunkt ikke klar til at betale fuld pris for næringsindholdet i gylle og transportomkostninger vanskeliggør et velfungerende marked. Fordeling af fosfor kan dog være et perspektiv for bedre fordeling af gylle lokalt.

Perspektiverne i at oprette en central gyllebørs i Danmark vurderes at være til stede ud fra et teoretisk perspektiv, men mere beskedne i praksis, viser en analyse foretaget ved rundringning til deltagere på markedet.

De væsentligste deltagere på markedet for afsætning og modtagelse af gylle er animalske producenter, biogasanlæg samt planteavlere og økologiske landmand med underskud af næringsstoffer. Markedet er jf. flere planteavlskonsulenter præget af, at gylle ofte afsættes meget lokalt mellem landmænd og at landmændene ofte selv har afdækket mulighederne for at afsætte eller modtage gylle i deres nærmeste lokalområde. Store omkostninger til transport af gylle giver udfordringer i at udvide det geografiske markedsområde.

Udbuddet af gylle er visse steder i landet særdeles stort på grund af stor husdyrtæthed. Store biogasanlæg placeres ofte i husdyrtætte områder, da biomassen således er tæt på. Biogasselskaberne   tager i stigende grad andre produkter end gylle fra animalske produktioner ind i produktionen. Det medfører stigende mængde afgasset biomasse fra biogasanlæggene. Et enkelt biogasselskab anfører at alene den ekstra mængde industriaffald, græs og andet medfører, at der er et behov for yderligere 6.000 ha i det lokale område for at modsvare deres produktion fra andet organisk affald alene. Flere biogasselskaber nævner, at de har transporteret gylle op til 50-60 km for at finde en aftager. 

De fleste aftaler, med både biogasanlæg og landmænd, indgås ved at modtageren får gyllen leveret i sin tank og selv skal forestå udbringningen på marken, men der er observeret en række afarter af forskellige aftaler.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 29. december 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi