23. oktober 2007

Notat Nr. 0738

Program til beregning af økonomiske konsekvenser i slagtesvineproduktionen

Fra DSP’s hjemmeside kan der hentes et Excel regnearksprogram til overslagsberegninger på dækningsbidrag i slagtesvineproduktionen.

Programmet viser den økonomiske værdi af forskellige produktivitets- og effektivitetsforbedringer samt ændringer i foderprisen, samt beregner den økonomiske værdi ved at forbedre produktionseffektiviteten i slagtesvineholdet. Værdien beregnes ud fra faste priser således, at det alene er værdien af at forbedre fx foderudnyttelsen der beregnes. Hvis der er foretaget ændringer, som medfører omkostninger fx enzymer i foderet, ændret medicinering eller forbedringer af ventilationen, modregnes omkostningerne til de foretagne ændringer således, at det er nettoværdien der beregnes.

I stedet for at beregne værdien af ændringer kan programmet bruges til hurtige overslag over dækningsbidraget. Det kræver indtastning af de reelle priser på foder, smågrise samt afregningspris.

Forudsætning for beregningerne

For at kunne anvende programmet kræves der følgende:

En produktionsrapport med ca. et års resultater, der anvendes som udgangspunkt. Rapporten skal være kvalitetssikret, så de data der anvendes, er så korrekte som muligt. I programmet skal der indtastes følgende tal: Antal producerede grise, indsættelsesvægt, slagtevægt, foderudnyttelse, daglig tilvækst, kødprocent, og døde/kasserede svin.

Programmet kan herefter anvendes til at beregne den økonomiske effekt af en handlingsplan for forbedret produktionseffektivitet. Det gøres ved at ændre de tal, der forventes forbedret, fx foderudnyttelse og dødelighed, i den næste kolonne. Endvidere indtastes de forventede investeringer og ændringer i driftsomkostninger. Der kan fx være tale om at indføre en vaccination mod til gengæld at spare på antibiotika. Der skal måske laves forbedringer af ventilationen og kværnen skal udskiftes for at kunne formale kornet tilstrækkeligt fint. I forbindelse med investeringer skelnes der imellem almindeligt rutinemæssigt vedligehold, som ikke bør belaste handlingsplanen, og forbedringer af anlægget som tages med som en udgift ved handlingsplanen. Når omkostningerne til handlingsplanen er indtastet, herunder også eventuelle ændringer i foderprisen, giver programmet et overslag over det forventede økonomiske resultat.

Hvis programmet ikke ønskes anvendt i forbindelse med handlingsplaner, kan det anvendes til at beregne DB. Det kræver indtastning af de samme effektivitetstal som ved en handlingsplan, samt de realiserede priser på smågrise, afregningspris og foderpris.

Nedenstående tabel er et eksempel på de informationer programmet kan give. Ved at forbedre foderudnyttelse, daglig tilvækst, dødelighed samt kødprocenten viser programmet en årlig nettogevinst på 223.855 kr., selv om foderprisen er øget med 2 øre pr. FEsv. Tabellen viser hvor meget hver enkelt forbedring bidrager med pr. gris. Det ses bla. at handlingsplanen forventes at koste 5,74 kr. pr. gris.

Download program*: Beregn økonomisk konsekvens i slagtesvinproduktion

Værdi af handlingsplanen

 

223.855 kr.

Periode

Før

H-plan

Dage i perioden

365

365

Antal producerede grise i perioden

5.080

5.051

Antal produceret årlig

5.000

5.051

Antal indsatte grise

5.128

5.128

Indsættelsesvægt, kg

30

30

Slagtevægt, kg

80

80

Kødpct.

60

61

Slagtevægt × 1,31

104,8

104,8

Fesv pr. kg tilv.

2,95

2,75

Daglig tilvækst, g

750

900

Tilvækst pr gris, kg

74,80

74,80

Ændring i produktionsomfang, %

100

101

Døde/kasserede, %

5,00 %

3,00 %

DE

151

152

Ændring i afregningspris som skyldes vægtfradrag

 

0,10

Ændring i afregningspris som skyldes kødpct.

 

0,10

Økonomisk oversigt – årlig

Kg tilvækst produceret-årlig

374.000

377.836

Salg af svin

3.549.000

3.701.782

Køb af smågrise

1.450.375

1.450.956

Foder

2.085.237

1.984.583

Ændring i driftsomkostninger

0

29.000

Driftsresultat (DB)

13.388

237.243

Økonomiske nøgletal

DB pr. produceret gris

3

47

DB pr. dag

37

650

DB pr. kg tilvækst

0,04

0,63

Foderomkostning pr. kg tilvækst

5,58

5,25

Værdi af ændret effektivitet pr gris

Foderudnyttelse, kr. pr. gris

 

28,27

Foderpris

 

-4,11

Dødelighed, kr. pr. gris

 

11,16

Afregningspris, kr. pr. gris

 

8,00

Produktivitetsændring

 

6,74

Ændring i driftsbidrag pr. gris, kr

 

50,06

Omk. til handlingsplan

 

5,74

Netto ændring i driftsresultat (DB)

 

44,32

*

Når den enkelte fil er åbnet, så gem filen på din pc, men husk at omdøbe filnavn til fx omstyring.xls (filnavn skal slutte med xxxx.xls for at Excel kan genkende filen som en regneark fil). Derefter kan filen åbnes med Excel.


Institution: Dansk Svineproduktion, DMA

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 23. oktober 2007

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Management