9. november 2015

Notat Nr. 1536

Justering af anmelderegneark til 2015/16 normtal

Anmeldeordningerne er justeret til nyeste definition af dyreenheder med regler for blandt andet dyretryk og fosfor. I regnearket kan udvidelsesmuligheder ifølge § 31, § 32 og § 33 beregnes. Der kan laves betydelige udvidelser i uændrede stalde.

Dette notat er en opdatering af notat nr. 1524 til 2015/16 normtal, som gælder fra 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

Der er udviklet et regneark, som kan beregne en række miljøparametre på basis af de nyeste normtal for svinegødning, det vil sige normtal 2015/16. Regnearket kan bruges ved forberedelse af anmeldelser ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, § 32 og § 33 (anmeldeordningerne), idet man i regnearket hurtigt kan få overblik over mulighederne for ændring eller udvidelse i eksisterende stalde.

I fanebladet for § 31 er det muligt at sammenligne nudrift med en ønsket ændring - og at se, om ændringen er mulig uden øget miljøbelastning. Dette faneblad kan også bruges til efterregning af forskellige miljøparametre, fx lugt, selv om man ikke ændrer dyretype.

For § 32 og § 33 gælder, at de i praksis ikke kan anvendes i oplande, hvor der er stigende ”husdyrtryk”, og hvor recipienten er overbelastet med nitrat.

Faneblade for § 32 er for tilladelser givet fra august 2002 til december 2006 for grise fra 25 kg. Beregningen afhænger af, om man allerede har brugt ordningen én gang. Ved 1. gangs anmeldelse kan man søge om en udvidelse svarende til ændringen i dyreenhedsdefinition fra 2002 til 2014 – hvilket giver mulighed for at udvide med op til 20 % for slagtesvin og 5-10 % for smågrise afhængig af afgangsvægt. Har man allerede anmeldt en udvidelse én gang, kan man lave en ny udvidelse svarende til ændringen i antal dyr pr. DE fra 2010 til 2014, hvilket kan give en udvidelse for slagtesvin på cirka 8 %, men kun 1-2 % for smågrise. Der er krav om mindre end 1,4 DE pr. ha, hvis der udbringes gødning på jord i fosforklasser. Kravene til areal er nu mere fleksible, så mange kan bruge denne ordning, selv om de har jord i fosforklasserne.

§ 33 er beregnet for godkendelser ifølge § 10-12 givet efter 1. januar 2007. Formålet er at kunne udvide til samme emission, som man oprindelig er godkendt til - enten ifølge normtal eller egne tal, hvis man har fodervilkår i miljøgodkendelsen. Udvidelsesmulighederne bestemmes af forskel i N ab dyr ved godkendelsen og nyeste normtal.

§ 33 giver i 2015/16 for godkendelser fra perioden januar 2007 til april 2011 mulighed for at udvide smågriseproduktionen med knap 18 %, slagtesvineproduktionen med cirka 11 % og soholdet med cirka 6 % ved fastholdelse af 1,4 DE pr. ha. Slagtesvineproduktionen kan dog udvides med cirka 20 % ved udvidelse af harmoniarealet, så der maksimalt er 30 kg P pr. ha, hvilket nås ved 1,25 DE pr. ha.

Regnearket har også et faneblad til godkendelser fra april til september 2011, men her er udvidelsesmulighederne betydeligt mindre.

Regnearkets beregninger er vejledende – selve anmeldelsen skal ske på https://husdyrgodkendelse.dk – i nogle tilfælde kan udskrift af regnearket dog bruges til de nødvendige supplerende beregninger, som ikke kan gennemføres på https://husdyrgodkendelse.dk,

I regnearket kan alene laves totalberegninger, mens beregninger af lugt- og ammoniakspredninger i forhold til bestemte lokaliteter kun kan foretages på https://husdyrgodkendelse.dk.

I mange tilfælde vil man ved en anmeldelse kunne bruge en kombination af reglerne på den måde, at man først beregner den maksimalt mulige produktion ifølge § 32 eller § 33 for derefter at bruge § 31 til at få godkendt den optimale fordeling af produktionen på søer, smågrise og slagtesvin.

Hent regneark

I regnearket er alle beregningsformler synlige, men regnearket er kodet, så der kun kan indtastes i de gule felter.

Download regneark


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Per Tybirk

Udgivet: 9. november 2015

Dyregruppe: Smågrise, Søer, Slagtesvin

Fagområde: Eksternt miljø