20. september 2017

Notat Nr. 1726

Anmeldeordninger for svinebrug - september 2017

Regnearket kan beregne muligheder for udvidelser af slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde godkendt efter 1. januar 2007 og opnåelig produktion ved skift af dyretype.

Den tidligere anmeldeordning ”Fulde stalde 2”, som er beregnet på stalde godkendt efter 1. januar 2007, er genopstået i en tidsbegrænset periode indtil 1. august 2018 som en ny § 17. Den giver nu muligheder for udvidelser også i de områder med stigende husdyrtryk og/eller med fosforkrav til arealer, hvor man ikke tidligere har kunnet bruge ordningen.

Udvidelsesmuligheden er knyttet til fald i N ab dyr pr. slagtesvin i normtal for husdyrgødning og udvidelsen består i, at der kan fyldes op til samme N ab dyr ifølge normtal 2016/17, som den mængde N ab dyr, der er i godkendelsen. Den godkendte mængde N ab dyr kan enten være det aktuelle normtal brugt i husdyrgodkendelse.dk eller N ab dyr ifølge selvvalgte fodervilkår. Den maksimale udvidelse på 21-22 % kan opnås for godkendelser fra 2007-2011 baseret på normtal, mens mulighederne er væsentligt lavere ved senere godkendelser, eller hvis der er brugt fodervilkår til at reducere ammoniakfordampningen.

Udvidelsen begrænses i nogle tilfælde af krav om, at der maksimalt må produceres 350 kg tilvækst pr. godkendt stiplads, og at den gennemsnitlige vægt i staldene ikke må stige i forhold til det godkendte.

Regler om skift i dyretype for anlæg godkendt før august 2017 findes nu i § 14. Det er en ordning alene baseret på dyreenheder, som er så restriktiv, at de tilladte dyretypeskift ved normal drift ikke kan give anledning til øget ammoniak- eller lugtemission. Ved skift af dyretype mellem søer, smågrise og slagtesvin kan der efter skift i dyretype kun være 50 % af de dyreenheder, der er godkendt – dog skal reduktionen i dyreenheder kun være 30 %, hvis der skiftes fra slagtesvin til smågrise. 

Beregningsgrundlaget for reduktion i dyreenheder er den dyreenhedsdefinition, der gjaldt på godkendelsestidspunkter.

Regnearket håndterer formler for dyreenheder (§ 14) og N ab dyr (§ 17) i de relevante godkendelsesår og krav i § 17 til maksimal kg tilvækst og kg svin på stald.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Per Tybirk

Udgivet: 20. september 2017

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Klima og miljø